Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Методологія позитивізму в галузі історичної науки і джерелознавства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗмістВступ Позитивізм: сутність та еволюція Позитивізм в історичній науці Позитивізм в джерелознавстві Висновок Список літератури ВступПозитивізм. 1. парадигмальна гносео-методологічна установка, відповідно до якої позитивне знання може бути отримане як результат суто наукового (не філософського) пізнання; програмно-сцієнтистський пафос П. полягає у відмові від філософії (&quo ;метафізики&quo ;) як пізнавальної діяльності, що володіє в контексті розвитку конкретно-наукового пізнання синтезуючим і прогностичним потенціалом; 2. - філософський напрям, що ґрунтується на зазначеній установці. В еволюції П. можуть бути виділені наступні етапи: І - так званий &quo ;перший позитивізм&quo ; (Конт, Мілл, Спенсер, Е. Літтре, П. Лаффіт, І. Тен, Е.Ж. Ренан та ін); ІІ - &quo ;другий П.&quo ; (Ріхард Авенаріус, Мах); ІІІ - &quo ;третій П.&quo ; або неопозитивізм, представлений аналітичною філософією (Куайн, Поппер, Айдукевич, Лукасевич, Котарбіньский, Г. Райл, Дж. Уїсдом, П. Строссон, Дж. Остин, М. Блек, Н. Малкольм, Н. Гудмен, А. Пап та ін) і Віденським гуртком, на основі якого оформляється логічний позитивізм (Шлік, Карнап, Нейрат, Ф. Вайсман, Г. Фейгль, Г. Ган, В. Крофт, Ф. Кауфман, К. Гедель і ін); IV - постпозитивізм, у рамках якого намічається очевидна тенденція до пом'якшення вихідного методологічного радикалізму й установка на аналітику ролі соціокультурних чинників у динаміку науки (Кун, Лакатош, Тулмін, Фейєрабенд, Аналітична філософія, Віденський гурток). Позитивізм: сутність та еволюціяНезвичайність новітніх наукових відкриттів гостро поставила питання про природу наукових понять, співвідношення чуттєвого і раціонального моментів пізнання, емпіричного і теоретичного знання, про істину та її критерії, закономірності розвитку науки, наукової революції тощо. З кінця XIX ст. впливовим став позитивістський напрям з його установкою на точне знання. Водночас у ньому були чітко виражені й суб'єктивно-ідеалістична та агностична тенденції. У своєму історичному розвитку позитивізм пройшов кілька етапів. Перша його форма виникла ще в 30-40-х роках XIX ст. її засновниками були О. Конт (1798-1857), який і запровадив термін &quo ;позитивізм&quo ;, а також Г. Спенсер (1820-1903), Дж. Ст. Мілль (1806-1873) та інші. Базою для цього напряму були успіхи емпіричних наук, які грунтувалися на даних досвіду, спостережень та експериментів. У світоглядному плані позитивізм був негативною реакцією на натурфілософські вчення, спекулятивні системи Шеллінга, Гегеля; у плані ж соціальному він виражав типову для буржуазного суспільства установку на &quo ;техніцистичне&quo ; використання даних науки, практичне оволодіння природою, коли загально-світоглядні питання відступають на задній план або взагалі перестають бути предметом інтересу дослідника. Згідно з пизитивістськими поглядами наука повинна бути позитивним знанням, яке спирається на дані досвіду. їй не потрібна філософія (&quo ;метафізика&quo ;), яка вдається до спекулятивних (умоглядних) розумувань про &quo ;начала речей&quo ;, &quo ;принцип буття&quo ; і т.п. Справа науки - констатувати, описувати, класифікувати факти досвіду, встановлювати зв'язки між ними, послідовність явищ, тобто виявляти закони.

Наука не повинна претендувати на пізнання сутності явищ, субстанції, причинності, оскільки поняття як результат такого пізнання - &quo ;метафізичні&quo ;, тобто ненаукові. Що ж до філософії, то єдине, чим вона може й повинна займатися, - це узагальнення висновків конкретних наук, систематизація наукового знання. Таким чином, разом з &quo ;метафізикою&quo ; позитивізмом усувалася власне філософська, загально-світоглядна проблематика. З самого початку позитивізм виражав суб'єктивно-ідеалістичну, феноменалістичну, агностичну тенденцію, хоч і включав елементи природничо-наукового матеріалізму. Друга історична форма позитивізму - це махізм (емпіріокритицизм), який набув певного поширення в кінці XIX - на початку XX століть. Його засновниками були австрійський фізик і філософ Е. Мах (1838-1916) та швейцарський філософ Р. Авенаріус (1843-1896). Ця форма позитивізму склалася тоді, коли новітня революція в природознавстві виявила обмеженість ряду понять і принципів &quo ;класичної&quo ; фізики, неспроможність метафізичного матеріалізму дати філософське тлумачення нових для науки явищ і обгрунтувати нову, нетрадиційну фізичну картину світу. На перший план у махізмі були поставлені проблеми теорії пізнання. При цьому суб'єктивно-ідеалістичні та агностичні мотиви зазвучали з повною силою. Одне з центральних понять махізму - &quo ;досвід&quo ;, який, за Махом, є сукупність вихідних чуттєвих даних, &quo ;елементів&quo ;, нібито нейтральних стосовно фізичного й психічного. Махістська &quo ;критика досвіду&quo ; - це по суті &quo ;очищення&quo ; його від відношення до об'єктивної реальності, його суб'єктивізація. Завдання науки вбачається втому, щоб групувати, пов'язувати, впорядковувати ці &quo ;елементи досвіду&quo ;. Наукова теорія була зведена до сукупності спостережуваних фактів. Складовою частиною цієї концепції є теорія &quo ;принципової координації&quo ; Р. Авенаріуса, яка стверджує нерозривний зв'язок суб'єкта з об'єктом (&quo ;без суб'єкта немає об'єкта, а без об'єкта немає суб'єкта&quo ;) і &quo ;реальним&quo ; визнає лише те, що ким-небудь спостерігається або принаймні може спостерігатися. Махізм був підданий гострій критиці у філософській праці В.І. Леніна &quo ;Матеріалізм і емпіріокритицизм&quo ; (1909 p). Подальший розвиток науки привів до відмови прихильників позитивістської лінії від махістського психологізму і до зосередження їх уваги на проблемах логічного аналізу наукового знання. Початок третьої форми позитивізму (неопозитивізму) був покладений діяльністю групи вчених - логіків, математиків, соціологів, філософів, які в 1922 р. створили так званий &quo ;Віденський гурток&quo ;. До нього ввійшли М. Шлік, Р. Карнап, О. Нейтраттаінші. Після вбивства Шліка (1936 р) і захоплення Австрії гітлерівцями (1938 р) Віденський гурток розпався, а його учасники емігрували. З того часу неопозитивізм розроблявся, головним чином, в англомовних країнах, де помітною була давня емпіристична і номіналістична традиції. Прихильниками різних проявів неопозитивізму були Л. Вітгенштейн, Б. Рассел, А. Айєр, К. Поппер, Г. Рейхенбах, представники так званої львівсько-варшавської школи А.

Тарський, Я. Лукасевич, К. Айдукевич та інші. Усвою чергу неопозитивізм пройшов ряд своїх етапів розвитку. У вихідному вигляді, якого надали йому члени Віденського гуртка, він виступив як &quo ;логічний позитивізм&quo ;, або &quo ;логічний емпіризм&quo ;. Розглядаючи справді актуальні проблеми логічного апарату науки, вихідних начал наукового знання, його структури, відношення між емпірією і теорією, неопозитивісти зробили безсумнівний внесок у їх розробку. Але їм властива була й нігілістична позиція щодо філософської &quo ;метафізики&quo ;. Філософії відводилася лише &quo ;жандармська&quo ; функція &quo ;очищення&quo ; мови науки від понять і термінів, які нібито не мають наукового смислу. Як при цьому розумілося саме наукове знання? В ньому логічні позитивісти виділяли два головні елементи - емпіричний (фактуальний) і логічний. До першого відносили сукупність даних, чуттєвого досвіду, які можна звести до &quo ;атомарних&quo ; (тобто простих, нерозкладних) фактів, констатація яких виражається &quo ;протокольними реченнями&quo ; типу &quo ;в такий-то час, у такому-то місці, за таких-то умов спостерігалося те-то&quo ;. Питання про відношення чуттєвих даних до об'єктивної реальності вважалося при цьому &quo ;позанауковим&quo ;. Протокольні речення пов'язувалися, впорядковувалися, зводилися в систему за допомогою логіко-математичного апарату, тобто правил і процедур сучасної логіки і математики. Ці аксіоми і правила розглядалися як незалежні від досвіду, апріорні продукти розуму. Та або інша система аксіом і правил логічних та математичних операцій, на їх думку, може бути &quo ;конвенціальною&quo ;, тобто умовною, встановленою за погодженням учених. Від неї вимагається лише внутрішня несуперечливість і зручність, практична ефективність. Логічна обробка емпіричних даних не розглядалася як заглиблення від явища до сутності, бо саме поняття &quo ;сутність&quo ; розумілося як &quo ;метафізичне&quo ;. Цінність наукових концепцій полягає нібито не в тому, що вони адекватно відображають об'єктивну реальність, а в їх здатності робити прогнози, які б підтверджувалися досвідом. Таке розуміння істини було характерним і для прагматизму - вчення, близького до позитивістської традиції. Специфічною для логічного позитивізму є процедура верифікації, тобто перевірки наукових положень через їх зіставлення з фактами, які піддаються спостереженню. Якщо безпосередньо таке зіставлення неможливе, то з верифікованого положення робляться логічні висновки аж поки не будуть одержані ті, які можна перевірити в такий спосіб. Усі можливі положення (висловлювання) поділяються на категорії: безглузді (наприклад, &quo ;Місяць примножує трикутник&quo ;), які не підлягають верифікації; осмислені, але незіставні з чуттєвим досвідом, отже, &quo ;метафізичні&quo ; (&quo ;існує Бог&quo ;, &quo ;душа безсмертна&quo ;, &quo ;є об'єктивна закономірність&quo ; і т.п.), які теж не можуть бути верифіковані; висловлювання, які прямо або опосередковано можна зіставити з чуттєвими даними і, отже, верифікувати. Залежно від результатів верифікації такі висловлювання поділяються на істинні, якщо вони досвідом підтверджуються, і хибними, якщо вони ним не підтверджуються або йому суперечать.

Как произошло из незнания знание? Оно произошло путем ограничения объекта знания; прежде таким объектом была вселенная; потом вселенная, изучаемая с какой-либо определенной точки зрения; точка зрения породила науку; точка зрения развилась в метод. Впоследствии с раздроблением науки каждая отдельная отрасль разрослась в самостоятельную науку; научный метод исследования превратился во многие методы; принципы отдельной науки впоследствии развились в самостоятельную область; они стали руководить развитием отдельной науки; так возникла методология; так возникли частные логики наук. Еще недавно мы знали, что такое научное мировоззрение; научное мировоззрение являлось синтезом из многих положительных знаний; одно время казалось, что таким мировоззрением является материализм; но оказалось, что материи, как таковой, не существует; частная наука, физика, опрокинула научное мировоззрение своего времени; некоторое время научным мировоззрением считалась система наук; О. Конт предложил одну из таких систем; эта система сходила за научную

1. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

2. Методология науки

3. Методология наук

4. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

5. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

6. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права
7. Історичні дилеми лібералізму
8. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

9. Философия и методология науки

10. Солнечная система в центре внимания науки

11. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

12. А.В. Суворов. Наука побеждать

13. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

14. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

15. История международного права и его науки классического периода

16. Теория Государства и Права как юридическая наука

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Epistemology and methodology: main trends and ends. (Эпистемология и Методология)

18. Наука и культура Китая

19. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

20. Истоки культурологической науки

21. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

22. Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу
23. А.В. Суворов. Наука побеждать
24. Д.И.Менделеев: не наукой единой

25. Наука и культура первой половины XIX в.

26. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

27. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

28. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

29. Науки

30. Наука и культура на Руси

31. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

32. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

34. Политика, наука и утопия

35. История развития науки о резании древесины

36. Человек в психологической науке

37. Дианетика: современная наука душевного здоровья

38. Основы гендерной теории и методологии
39. Экзистенциальный анализ. История, теория и методология практики
40. Понятие методологии психологии

41. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

42. Наука и миф. От мифа к логосу

43. Религия и наука в контексте культуры

44. Теория и методология статистического наблюдения

45. Социология - наука об обществе

46. Социология как наука. Предмет и функции социологии

47. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

48. СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

49. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени

50. Наука

51. В.И. Вернадский как историк науки

52. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

53. Вера, наука и нравственность в философии Канта

54. Еволюція поняття науки
55. Постпозитивизм и философия науки
56. Системный подход в современной науке и технике

57. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

58. Идея развития в философии и науке

59. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

60. Наука в системе образования

61. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

62. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

63. Этапы развития экономической науки

64. Квалиметрия как наука

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

65. Методология принятия решений в организации

66. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

67. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

68. Методология и методы принятия решения

69. Экономическая наука до Адама Смита

70. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
71. Наука - экономика
72. Предмет и метод экономической науки

73. Экономический анализ и смежные науки

74. Этапы развития экономической науки

75. Парадигмы постсоветской исторической науки: всяк сам себе историк?

76. Проблемы, возникшие перед наукой в период военно-стратегического паритета (1976-1985 гг.)

77. Конструктивизм в американской общественной науке

78. Успехи науки и техники в 60-70 годы в СССР

79. Наука при Саманидах в IX - X вв

80. Методология анализа политической традиции в России

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Буковина - історичний огляд

82. Господарство України періоду утвердження капіталізму

83. Нестор Махно: історично-політичний портрет

84. Развитие исторической науки в республике Адыгея

85. Казимир Валишевский и русская историческая наука

86. Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых технологий и прорыв в космос
87. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор
88. Историческое возникновение геральдики как науки

89. Успехи вычислительных наук

90. Формирование технических наук

91. Античная программа построения наук

92. Экспериментальные методы исследования в системе исторических наук

93. Переосмысление представлений о природе и науке в средние века

94. Кибернетика - наука ХХ века

95. Проблема дидактического построения дисциплины в свете проблемы построения культурологии как науки

96. О становлении грамматической науки в Китае

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

97. Психолингвистика как наука. Её связь с классическим языкознанием и отличие от него

98. Латинский язык как международный язык науки

99. Методология тематического культурологического анализа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.