Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Ідеальний образ соціального працівника

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему Ідеальний образ соціального працівника ПЛАН 1.Всутуп. 2.Фахові вимоги до соціального працівника 3.Особистіснівимоги до соціального працівника 4. Використана література. 1.Всутуп. Ефективність соціальної роботи залежить не тільки від рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від особистісних характеристик, якостей, світоглядної сфери і життєвої позиції. Соціальний працівник повинен виробити для себе певну систему цінностей, яка має узгоджуватися із сутністю і змістом соціальної роботи, суспільними нормами і традиціями тощо. Більшість клієнтів вважає, що краще їх зрозуміє людина, яка має професійний і життєвий досвід, вміє пройнятися почуттями співрозмовника. Соціальний працівник має справляти приємне враження зовнішнім виглядом, старанністю у створенні умов для поліпшення самопочуття інших людей. Йому доводиться вступати у взаємовідносини з представниками різних соціальних груп і професій, впливати на інших. Тому він повинен дбати про позитивне ставлення до нього, про те, щоб бути зрозумілим. На індивідуальне ставлення до конкретного фахівця опосередковано впливає суспільний престиж професії, тобто громадська думка. З огляду на це в сучасному теоретичному обґрунтуванні соціальної роботи особливе місце посідають питання, пов'язані з формуванням позитивного іміджу соціальної роботи та образу, взірця, моделі соціального працівника. Наявність загальноприйнятого взірця дає змогу фахівцям сприймати його як еталон, на який слід орієнтуватися в щоденній діяльності. Ідеальний образ соціального працівника висвітлює різнобічні аспекти міждисциплінарного характеру професії, складність і глибину взаємозв'язків, які виникають у процесі надання соціальної допомоги і підтримки. Складовими такого образу є: кваліфікаційні вимоги до спеціалістів різних рівнів (знання, навички, вміння, функції); психолого-педагогічна готовність до оволодіння професією (обізнаність із специфікою професії, її сутністю, рівень мотивації); особистісні якості, що зумовлюють професійне призначення спеціаліста (позитивна життєва спрямованість, дотримання етичних норм, цінностей, установок, риси характеру, що відповідають місії та завданням соціальної роботи). На формуванні ідеального образу соціального працівника позначаються такі аспекти практичної діяльності: фаховий портрет практичних соціальних працівників (їх сильні та слабкі сторони, професійні труднощі і ризики, професійна небезпека, позитивний життєвий досвід у збереженні власної сім'ї, духовний досвід); поширені серед практиків ролі соціальних працівників; суспільна позиція соціальних працівників у створенні умов для допомоги та підтримки людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; налагоджена система супервізії (наставництва), яка допомагає соціальним працівникам краще долати труднощі й виконувати свої функції. Соціальна робота належить до важких у фізичному та психологічному плані професій, оскільки соціальні працівники мають справу із складними і сумними сторонами людського життя. Таку роботу супроводжує надмірна втрата психічної енергії, що спричинює втому й емоційне виснаження.

Процес соціальної роботи не завжди буває успішним і результативним, працівники зазнають невдач, переживають розчарування, набува­ють негативного досвіду. За таких умов наявність ідеального образу орієнтує на той високий професійний рівень, досягнення якого є метою справжніх фахівців. 2.Фахові вимоги до соціального працівника Сучасний соціальний працівник — це фахівець у галузі соціальної інженерії і соціальних технологій. Як соціолог і педагог, він має глибоко знати правові, моральні, психологічні регулятори життєдіяльності людей, має бути здатним і готовим прийти їм на допомогу, надавати її кваліфіковано, доброзичливо і терпеливо. Незалежно від конкретних умов професійної діяльності фахівець із соціальної роботи повинен: знати теоретичні й методологічні засади соціальної роботи, її історичні корені, традиції, вітчизняний і зарубіжний досвід, сучасні завдання, методи організації соціального захисту населення; мати навички соціально-психологічного і ситуаційного аналізу, діагностики умов і рівня життєдіяльності різних соціальних категорій і груп населення; уміти проводити соціологічні дослідження, прогнозувати розвиток соціальних процесів і враховувати їх результати у своїй роботі, а також під час врегулювання соціальних конфліктів; володіти організаторськими здібностями, високою загальною культурою, педагогічним хистом, бути комунікабельним, товариським, співчутливим, готовим до самопожертви; мати необхідну методико-психологічну підготовку, бути спостережливим, уважним, милосердним, витриманим, скромним тощо; бути готовим надавати кваліфіковану юридичну допомогу під час захисту прав клієнтів. У соціальній роботі існують критерії компетентності соціальних працівників загального профілю, які виразно окреслюють зміст їхньої діяльності та очікування клієнтів, суспільства від неї. Теоретичні положення про суспільне призначення, сутність соціальної роботи, нормативні вимоги до неї, аналіз реальної практики фахівців свідчать, що належна компетентність соціального працівника передбачає такі вміння: виявляти й оцінювати ситуацію за необхідності розпочати, посилити, відновити, захистити чи довести до логічного завершення стосунки між людьми, із соціальними інститутами; оцінювати проблему, поставлену мету і способи її досягнення; вміти розробити план дій, спрямованих на відновлення або розвиток життєвих ресурсів і благополуччя людини; стимулювати індивіда до розв'язання проблем, уникнення стресів, особистісного розвитку; бути посередником між клієнтами й організаціями, структурами, що забезпечують людей ресурсами, послугами і можливостями; ефективно втручатися у процес розв'язання проблем найдискримінованіших і найвразливіших груп населення; сприяти ефективному і гуманному функціонуванню систем, організацій, які забезпечують людей послугами, ресурсами і можливостями; брати активну участь у створенні нових систем послуг, ресурсів і можливостей, враховуючи запити споживачів послуг; прагнути нейтралізувати дії організацій, які створюють перешкоди для споживачів послуг; оцінювати ступінь втручання і досягнутих змін; постійно оцінювати свій професійний рівень і розвиток, поведінку і набуті навички; 10)сприяти вдосконаленню послуг, розвиваючи професійні знання, підтримуючи стандарти й етичні норми професії.

Професійне становлення фахівця із соціальної роботи є багатогранним і безперервним процесом. Його розвитку сприяють глибоке розуміння особливостей обраної професії, її значущості для суспільства, усвідомлений професійний вибір і системна робота над собою. Саморух особистості до вершин професійної майстерності охоплює такі стадії: а)оптацію (бажання, обрання) — формування особистісних намірів, усвідомлений вибір професії з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей особистості; б)професійну підготовку — формування професійної спрямованості і системи професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду теоретичного і практичного розв'язання професійних проблем; в)професійну адаптацію — входження в професію, засвоєння нової соціальної ролі, професійне самовизначення, формування особистісних і професійних якостей, досвіду самостійної професійної діяльності; г)професіоналізацію — формування професійної позиції, інтеграцію особистісних і професійно важливих якостей, умінь у значущі утворення; ґ) професійну майстерність — цілковиту реалізацію, максимальний вияв особистості у професійній діяльності (творчо-креативний принцип) на основі рухливих інтегральних психологічних новоутворень. У формуванні, самоформуванні особистості соціального працівника важлива роль належить професійному вихованню. У широкому розумінні це відбувається у процесі трудового і суспільного життя, у вузькому — у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців із соціальної роботи, здатних працювати у нестандартних, постійно змінюваних навчальних закладах. Ґрунтовне оволодіння фаховими знаннями і навичками передбачає: створення умов для вільної реалізації розуму і почуттів майбутніх соціальних фахівців, що є основою освоєння принципів гуманізму і способів вияву людяності; творчу спрямованість навчального процесу; підготовку студентів до входження в систему професійної діяльності «людина — людина», успішної адаптації в ній; створення умов, за яких кожна навчальна група була б своєрідною лабораторією розвитку навичок спілкування, взаємодії, ефективної комунікації. Не менш важлива орієнтація навчального процесу на розвиток унікальності й неповторності особистості майбутнього соціального працівника, що є основою формування його індивідуального стилю роботи; на усвідомлення ним значущості обраного фаху, вироблення вміння реалістично оцінювати свої можливості, достоїнства і недоліки, навичок роботи над собою. Початковою стадією професійного виховання соціальних працівників є профорієнтація — комплекс психолого-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу вибору молодою людиною своєї майбутньої професії відповідно до індивідуальних нахилів, уподобань, здібностей і суспільної потреби. Завершується профорієнтація фактом вибору професії. Подальшими складовими професійного виховання є підготовка до свідомого досягнення передбачуваної мети, оволодіння професією, початок і становлення самостійної трудової діяльності, безперервне підвищення кваліфікації. Основою всебічного й ефективного професійного виховання майбутнього фахівця із соціальної роботи є дотримання таких принципів: а)принципи творчого саморозвитку.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

3. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

4. Етичні засади в професії соціального працівника

5. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

6. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
7. Мова як символ соціальної солідарності
8. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

9. Ожиріння як медико-соціальна проблема

10. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

11. Про практичність соціальної психології

12. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

13. Сутність соціальної роботи

14. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

15. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

16. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

18. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

19. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

20. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

21. Роль психопрофилактических мероприятий в подготовке офицеров к военной службе

22. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників
23. Облік робочого часу працівника
24. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

25. Навчання працівників з питань охорони праці

26. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

27. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

28. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

29. Психологічна підготовка працівника МВС

30. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

31. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

32. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

33. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

34. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

35. Оформлення трудових відносин із працівниками

36. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

37. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

38. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
39. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці
40. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

41. Роль власності у соціально-економічних процесах

42. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

43. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

44. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

45. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

46. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

47. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

48. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Соціальні групи

50. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

51. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

52. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

53. Соціальні проблеми у ЗМІ

54. Соціальна екологія
55. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
56. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

57. Сутність і значення соціального страхування

58. Державна політика соціального страхування

59. Соціальна інфраструктура України

60. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

61. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

62. Демократія як соціальне явище

63. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

64. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

65. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

66. Система соціального захисту в Україні

67. Соціальна захищеність дітей в Україні

68. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

69. Соціальне партнерство в Україні

70. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
71. Суть та принципи соціальної держави
72. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

73. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

74. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

75. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

77. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

78. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

79. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

80. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

82. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

83. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

84. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

85. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

86. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
87. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
88. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

89. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

90. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

91. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

92. Соціально-філософські погляди І.Франка

93. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

94. Соціально-етичний маркетинг

95. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

96. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

97. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

98. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

99. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.