Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат на тему: «Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси» Зміст Вступ Розділ I. Суть процесу навчання. § 1. Цілей і функції навчання. § 2. Специфіка процесу навчання. Розділ II. Структура процесу навчання, характеристика структурних компонентів. § 1. Структура процесу навчання. § 2. Методів навчання, їх класифікація. § 3. Форм організації навчання. Висновок Бібліографія Вступ Навчання, виховання і розвиток - це основні педагогічні процеси. До управління цими процесами майбутній вчитель готує себе в педагогічному вузі. Процес навчання є предметом вивчення дидактики. Аналіз суті процесу навчання виступає ключовою ланкою дидактичної підготовки вчителя. Тема &quo ;Суть процесу навчання&quo ; - одна з найважливіших і складніших в курсі педагогіки. Спробуємо знайти відповіді на наступні питання: &quo ;Що по зовнішніх ознаках є процесом навчання? Що можна було б спостерігати, відкривши двері учбової аудиторії?&quo ; При першому поверхневому погляді на процес навчання ми спостерігаємо три його компоненту: • навчанні; • педагог (комп'ютер); • зміст навчання (навчанні щось пишуть, говорять, читають). Проте такий поверхневий погляд не дає уявлення про суть процесу навчання. Суть явищ, що вивчаються, і процесів навколишньої дійсності не лежить на поверхні. Суть не піддається безпосередньому спостереженню. В той же час сучасна методологія вимагає, щоб при пізнанні явищ і процесів навколишньої дійсності ми не обмежувалися описом їх зовнішніх сторін і ознак, а прагнули осягнути їх сутнісні глибинні характеристики. Для виявлення суті будь-якого процесу або явища необхідно: 1) проаналізувати зв'язки даного процесу або явища з іншими і тим самим виявити його специфіку; 2) визначити функції даного процесу або явища; 3) розкрити структуру процесу, що вивчається, або явища; 4) розглянути аналізований процес або явище в динаміці, розвитку. Таким чином, метою курсової роботи є усесторонній розгляд суті процесу навчання і його структурних компонентів, а для досягнення даної мети, ми повинні вирішити наступні завдання: 1) порівняти процес навчання з іншими педагогічними процесами, і тим самим виявити особливості, що відрізняють його; 2) визначити функції даного процесу; 3) розглянути структуру процесу навчання; 4) виявити рушійні сили процесу навчання; 5) проаналізувати його логіку. Актуальність роботи викликана недостатнім дослідженням даної теми в педагогічній літературі. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням процесу навчання, його предметом характеристика основ структурного процесу навчання. Розділ I. Суть процесу навчання § 1. Цілей і функції навчання Виявлення суті процесу навчання припускає визначення його функцій. Процес навчання покликаний здійснювати освітню, виховну і розвиваючі функції. Виділення даних функцій процесу навчання проведене умовно, оскільки грані між процесами освіти, виховання і розвитку особи відносні, і деякі їх аспекти є загальними. Умовне виділення цих функцій необхідне в практичній діяльності педагога при целеполаганії процесу навчання і діагностиці його результатів.

Освітня функція процесу навчання припускає засвоєння особою наукових знань, формування системи спеціальних і загальнонавчальних умінь і навичок. Виховна функція процесу навчання полягає у формуванні системи ціннісний-емоційних відносин особи до світу і сукупності її якостей. Розвиваюча функція процесу навчання визначає розвиток загальних і спеціальних здібностей особи, а також психічних процесів. Охарактеризовані функції процесу навчання неприпустимо розглядати як ізольовано здійснювані. Вони знаходяться в складно переплетених причинно-наслідкових зв'язках, коли одна з функцій є слідством інший і одночасно причиною третьої. Так, виховання дисциплінованості, суспільній активності створює умови для ефективності навчання. А навчання, у свою чергу, сприяє вихованню цих якостей. Основними цілями навчання прийнято вважати: • створення максимально сприятливих умов для розумового, етичного, емоційного і фізичного розвитку особи, всемірного розвитку її здібностей, добиваючись отримання такими, що вчаться міцних знань, основ наук і уміння самостійно поповнювати їх; • дати універсальну освіту на рівні, що відповідає швидкому розвитку науки і що дозволяє адаптуватися в сучасному світі; • реалізувати ідею загального, інтелектуального, етичного розвитку особи засобами гуманізації освіти; • виховати високорозвинутого громадянина на основі загальнолюдських етичних цінностей, здібного до активного життя, праці, творчості; • слідувати міжнародним вимогам до побудови програм для дітей з високими інтелектуальними здібностями: поглиблення змісту програм, розвиток високого рівня розумових процесів, розвиток розуміння власних здібностей що вчаться; • формувати особу з розвиненим інтелектом і високим рівнем культури, готову до усвідомленого вибору і освоєння професійних освітніх програм. Навчання є процесом. Даний процес протікає, здійснюється, розвивається, удосконалюється. Чому це відбувається? Що є рушійними силами процесу навчання? Аналіз рушійних сил процес навчання є важливою умовою ефективності теоретичної діяльності по виявленню його суті. Джерелами розвитку з діалектичних позицій є єдність і боротьба протилежностей. Становлення педагогічних систем і процесів завжди здійснюється в ході роздвоєння цілого на взаємовиключні, протилежні сторони і тенденції, взаємини яких і складає внутрішній імпульс їх розвитку. Виділяється 2 групи суперечностей: зовнішні і внутрішні. Зовнішні суперечності - це суперечності, що виникають між постійно зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і актуальним, поточним станом цього процесу. Внутрішні суперечності - це суперечності, що виникають усередині самого процесу навчання. Внутрішні суперечності процесу навчання: - суперечності між тими, що висуваються ходом навчання теоретичними і практичними завданнями і наявним рівнем навченої, вихованості і розвиненості учнів; - суперечності між вимогам педагога і можливостями навчання; - суперечності між змістом навчання особистого досвіду, що сформувалося до початку, що вчаться і його недостатністю для вирішення теоретичних і практичних пізнавальних завдань; - суперечності, що виникають між окремими аспектами змісту учбового предмету і відповідної наукової дисципліни і ін.

Не будь-яка суперечність стає рушійною силою, а лише те, яке відповідає певним вимогам. Основні умови становлення суперечності як рушійна сила процесу виявлені М.А.Даниловим. До їх числа дослідник відносить наступні: 1) важлива не окрема трудність, а їх система, яка поєднується з умовами, що сприяють їх подоланню школярами; 2) суперечність повинна бути змістовною, такою, що має сенс в очах учнів; вирішення протиріччя повинне усвідомлюватися ними як необхідність; 3) суперечність повинна бути відповідна з пізнавальним потенціалом тих, що навчаються (так, якщо при напрузі зусиль переважна більшість що вчаться не в змозі вирішити поставлену задачу і навіть в найближчій перспективі не зможе цього зробити, то така суперечність не є рушійною силою розвитку); 4) виникнення суперечності повинне бути підготовлене і обумовлене ходом учбового процесу, його логікою. § 2. Специфіка процесу навчання Визначення суті процесу навчання припускає виявлення його логіки. Для визначення логіки процесу навчання важливо визначити зміст понять &quo ;Логіка учбового предмету&quo ; і &quo ;логіка учбового предмету&quo ;. Логіка учбового предмету не співпадає з логікою тієї науки або сфери діяльності, які складають наочний зміст учбової дисципліни. Логіка учбового предмету багато в чому визначає логіку учбового процесу. Тим часом логіка учбового процесу не співпадає повністю з логікою учбового предмету. Логіка учбового предмету припускає постійний рух від старого до нового. У логіці учбового процесу часто, а часом обов'язково відбувається рух від нового до розгляду вже засвоєного матеріалу під новою точкою зору. Логіка учбового процесу визначається складом класу, рівнем підготовки груп що вчаться, методичним підкресленням вчителя, оснащеністю технічними засобами навчання. Проте основними чинниками, що визначають логіку процесу навчання, є елементи змісту освіти (знання, способи діяльності, досвід творчої діяльності і ціннісний-емоційних відносин) і відповідні способи їх засвоєння. Відповідно до викладеним И.Я.Лернер намічає наступну логіку процесу навчання: 1) пред'явлення інформації для усвідомленого сприйняття; 2) відтворення способів діяльності і застосування знань в знайомій ситуації, за зразком; 3) творче застосування знань і умінь в нестандартних, нетипових ситуаціях. Вся ця діяльність супроводжується формуванням ціннісний-емоційного відносин до засвоюваних компонентів змісту освіти. Описану логіку учбового процесу можна схематично зобразити таким чином: - пред'явлення і відтворення інформації; --------------------------- - застосування знань і умінь в типових ситуаціях; //////////////////////////////// - творче застосування знань і умінь; . - формування ціннісний-емоційних відносин. Загальна схема логіки учбового процесу (при повному незнанні тих, що навчаються учбового матеріалу) прийме наступний вигляд: ------------------------- ///////////////////////////////////////// Ця загальна схема в реальному процесі навчання може набувати різних варіантів: а) ----------------------- ///////////////////////////////////////// Заняття починається з відтворення інформації або вправ, після чого пред'являється нова інформація, за якою слідує її творче застосування.

Так, на одно место заместителя основного педагога (так называемый статус «сабститьют тичер») подается иногда до полусотни заявлений с просьбой зачислить на должность. Прежде всего стоит упомянуть о том, что в Соединенных Штатах существуют параллельно две системы начального и сред него образования в государственные школы в США традиционно ходят те, кто не может себе позволить оплатить (есть, правда, и такие, кто может, но по моральным соображениям не хочет) учебу в частной школе. В то же время многие американцы отдают своих детей в частные школы, которые хотя и более комфортны, чем государственные, но по стоимости перекрыли даже некоторые университеты из первой десятки. Так, стоимость одного года обучения, не считая разного рода вспомогательных выплат, в одной из частных школ штата Вирджиния, находящейся всего в получасе езды на машине от Белого дома, составляет 28 тысяч долларов. В Америке давно принято считать, что в государственных школах и количество учащихся в классах больше, и преподаватели вроде бы здесь ниже уровнем, да и дети в одном классе могут быть с абсолютно разной подготовкой

1. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

2. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

3. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

4. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

5. Основні макроекономічні показники

6. Гідрологічні процеси
7. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку
8. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

9. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

10. Педагогічні ідеї Гринченка

11. Педагогічні інновації

12. Педагогічні погляди Арістотеля

13. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

14. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

15. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

16. Теплотехнічні процеси і установки

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

17. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

18. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

19. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

20. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

21. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

22. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці
23. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці
24. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

25. Основні етапи процесу реферування документів

26. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

27. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

28. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

29. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

30. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

31. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

32. Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

34. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

35. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

36. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

37. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

38. Педагогіка як наука про виховання людини
39. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
40. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

41. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

42. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

43. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

44. Дидактичні основи процесу навчання

45. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

46. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

47. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

48. Процес і методи навчання

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

49. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

50. Основні проблеми педагогічної психології

51. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

52. Деятельность социального педагога по преодолению подростковой ксенофобии в основной школе

53. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

54. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
55. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо
56. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

57. Разработка основных разделов проекта производства работ

58. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

59. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

60. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

61. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

62. Эфиопы: основные этнографические особенности

63. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

64. Основные этапы формирования политической карты мира

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

65. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

66. Основные задачи сферы государственного регулирования

67. Основні методи боротьби з інфляцією

68. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

69. Задачи сводки и основное ее содержание

70. Цивільний та арбітражний процес
71. Основные направления внешней политики республики Беларусь
72. Формирование советской культуры: основные направления

73. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

74. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

75. Конституция - основной закон государства

76. Основные политические права и свободы граждан

77. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

78. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

79. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

80. Основные принципы международного публичного права

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

82. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

83. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

84. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

85. Основные причины и закономерности появления государства и права

86. Идеи правого государства и его основные признаки
87. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
88. Государство, его основные признаки и формы правления

89. Основные концепции правопонимания

90. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

91. Основные праздники Великобритании и США

92. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

93. Культура как социальное явление. Ее основные функции

94. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

95. Основные проблемы культуры речи в СМИ

96. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Диалект как основная форма существования языка

98. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

99. Основные этапы создания государства на Украине


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.