Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ З дисципліни «Інвестування» На тему: «Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні» студента денної форми навчання курсу ІІІ, спеціальності „МЕК” Мельниченко Валерії Сергіївни Маріуполь – 2007 Зміст Зміст Вступ Розділ 1. Спільні підприємства та особливості їх правового статусу в Україні. Розділ 2. Особливості їх розвитку спільних підприємств в Україні. 2.1 Еволюція українського законодавства у сфері іноземних інвестицій та діяльності спільних підприємств. 2.2 Залучення іноземних інвестицій та створення спільних підприємств в Україні 2.3 Специфіка економічного механізму функціонування спільних підприємств в Україні Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку спільних підприємств в Україні. Висновки Список використаної літератури. Вступ Ця тема дуже актуальна, тому що на сучасному етапі розвитку наша країна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та встановлення ( вже протягом двох десятиліть ) економічної, правової та соціальних структур. Будь які зміни подібного характеру не проходять без значних затрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни потребують залучення капіталів колосального масштабу. Нажаль, наша економіка не може забезпечити достатній рівень інвестування. Внутрішні інвестиції гальмуються нерозвинутістю вітчизняного фондового ринку, а також станом банківської системи України. В результаті цього, питання залучення інвестиційних ресурсів з-за кордону є досить актуальною вже протягом довготривалого періоду часу. Зараз ситуація, з точки зору експертів, повертається на краще. Об’єм припливу іноземних капіталів значно зріс, проте ніхто не каже про те, що сучасний рівень інвестування є достатнім. Це відбувається внаслідок того, що дані інвестиційні ресурси використовуються не найефективнішим способом. Досягти ефективності можна за допомогою проведення процесу інвестування у вже сформовані організаційно-економічні структури. Такий варіант розв’язку проблеми може запропонувати міжнародне спільне підприємництво. А саме одна з його складових – спільні підприємства (СП). Метою даної роботи є розглянути спільне підприємство в умовах економіки України, а також прослідити зміни в державному регулюванні цього виду іноземних інвестицій. Розділ 1. Спільні підприємства та особливості їх правового статусу в Україні Спільні підприємства (СП) виступають одночасно як форма використання іноземного капіталу і різновид організації та здійснення конкретної господар­ської діяльності, де відбувається безпосереднє зіткнення інтересів учасників. Принципова відмінність СП від інших форм міжнародного співробітництва по­лягає у тому, що взаємодія партнерів знаходить відображення у єдиній право­вій формі. Це, у свою чергу, має велике значення з точки зору правового регу­лювання. Обрання СП у якості форми співробітництва свідчить і про вибір від­повідного правового регулювання, а саме права країни-реципієнта капіталу. До установчого договору про створення СП може бути внесено умову, яка визна­чає конкретні відносини сторін на основі норм права іншої держави (не тієї, де підприємство створене і функціонує), що узгоджується з принципом свободи вибору права договору.

Однак і в такому випадку щодо СП застосовується в цілому законодавство країни, де воно засноване, а внесення положення, яке пе­редбачає застосування закону іншої держави, можливе на основі того, що право країни заснування це допускає. Крім того, такі положення можуть стосуватися лише несуттєвих умов договору. Отже, економічне співробітництво у формі спільного підприємства у правовому аспекті передбачає організацію єдиного суб'єкта права, що регулюється єдиною системою правових норм. У цьому й полягає основна відмінність даного виду міжнародного співробітництва від інших його форм. При характеристиці СП на перший план виходить не стільки форма вла­сності, як вид договору, на основі якого спільне підприємство створюється у якості конкретної юридичної особи і який обумовлює особливість його право­вої поведінки. Вступ до СП передбачає трансформацію майнових прав учасни­ків у права зобов'язувальні, які акумулюються установчим договором. Один із аспектів дослідження СП як форми залучення іноземного капі­талу передбачає аналіз законодавства про іноземні інвестиції. Незалежно від розбіжностей в концептуальному підході у розв'язанні цієї проблеми для зако­нодавства будь-якої країни спільним залишається одне: регулювання іноземних інвестицій - це регулювання діяльності, що здійснюється в &quo ;умовах &quo ;чужої&quo ; держави. Це означає, що правове становище іноземного інвестора є вразливим незалежно від конкретної суспільно-політичної ситуації на конкретному етапі розвитку тієї чи іншої держави. Вразливість іноземного Інвестора виникає вна­слідок його підпорядкування юрисдикції держави, яка приймає інвестиції. То­му важливим завданням законодавства про іноземні інвестиції є встановлення чітких і зрозумілих правил, які б виключали найменшу можливість прояву свавілля з боку влади або ж вжиття заходів, що носять дискримінаційний харак­тер. Іншими словами, законодавство про іноземні інвестиції в однаковій мірі спрямоване на регулювання дій іноземних інвесторів і самої держави, яка при­ймає іноземні інвестиції. Завдяки вдало розробленій політиці регулювання прямих іноземних ін­вестицій багато спільних підприємств демонструють вищі порівняно з середні­ми по країні обсяги вкладання капіталу, продуктивність праці, ефективність виробництва та питому вагу в експорті. Водночас питання пільговості податкового режиму не можна вважати визначальним щодо інтенсивності процесів створення та функціонування спі­льних підприємств. Міжнародна практика свідчить, що для Іноземної фірми об'єктивно важливі не стільки пільги, як загальний режим розвитку приватного підприємництва, яким користується і національний капітал і який багато в чо­му визначає характер та ступінь комерційного ризику. Якщо цей режим стабі­льний і сприятливий, а також суворо дотримується державними органами усіх рівнів, то його просте поширення на іноземні компанії у багатьох випадках бу­де достатньою умовою для прийняття позитивного рішення про Інвестування коштів. З іншого боку, велика кількість пільг - це часто показник несприятли­вого інвестиційного режиму. Слід також враховувати, що вигоди, пов'язані із стимулами для інвестицій, є короткостроковими, відносно низькими і стосу­ються виключно фірм, які користуються цими пільгами.

Безумовно, Україна ще не досягла того рівня економічного розвитку, коли повна відмова від пільг для іноземних інвесторів є цілком виправданою. Тому доцільно було б створити привілейовані умови насамперед для СП виробничого характеру, розробивши систему стимулювання на засадах галузевої і регіональної вибірковості, а також з урахуванням розміру іноземної інвестиції і ступеня новизни привнесеної технології. Для стимулювання експортної діяль­ності СП було б доцільно ввести диференційований податок в залежності від приросту долі експорту власної продукції підприємства. Нарешті, важливу роль у стимулюванні іноземного інвестування може відіграти надання пільгових кредитів для нового будівництва І реконструкції діючих підприємств. Водночас слід зважати на те, що ефективність стимулів залежатиме від: І) їх стабільності; 2) спроможності залучати інвестиції і генерувати економічну активність, відсутню за звичайних умов; 3) порівняння наслідків поліпшення економічного становища внаслідок цих дій з витратами на реалізацію таких привілеїв. Тому важливо сформулювати чіткі критерії віднесення того чи іншого СП до розряду пріоритетних, а з іншого боку - розробити систему заходів, спрямованих на обмеження монополізму, що може виникнути внаслідок діяльності &quo ;пільгових&quo ; підприємств. В цілому у сфері національної інвестиційної політики доцільно здійсни­ти цілий спектрі заходів, які б стимулювали (чи в разі необхідності обмежували) залучення іноземних інвестицій в Україну. Ними могли б бути: 1) фіскальні за­ходи; 2) фінансові стимули; 3) створення відповідного інфраструктурного се­редовища; 4) особливі заходи (створення вільних економічних зон, надання зе­млі чи будівель і споруд у безкоштовне користування або на пільгових умовах, субсидії на користування енергією, транспортні гранти, пільги з фрахту тощо). Розділ 2. Особливості їх розвитку спільних підприємств в Україні 2.1 Еволюція українського законодавства у сфері іноземних інвестицій та діяльності спільних підприємств Законодавчі акти, прийняті в незалежній Україні, багато в чому виходи­ли з правових положень колишнього СРСР. Найбільш істотного впливу з боку радянського законодавства зазнали правові положення, які визначають власне статус спільного підприємства. Так, згідно з Постановами Ради Міністрів СРСР &quo ;Про порядок створення на території СРСР та діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань та організацій СРСР та інших країн-членів РЕВ&quo ; і &quo ;Про створення на території СРСР спільних підприємств за участю фірм капіталіс­тичних та країн, що розвиваються&quo ;, під спільними підприємствами розуміли виключно правосуб'єктні організації, засновані на засадах договору, укладено­го між учасниками, і такі, що функціонують у відповідності зі статутом. Як вважають деякі дослідники, таке своєрідне тлумачення терміна &quo ;спільне під­приємство&quo ;, відмінне від прийнятого за кордоном, є прямим наслідком необ­хідності інтегрування підприємства за участю іноземного капіталу у командно-адміністративну систему, що досягалось за рахунок визнання СП суб'єктом права особливого роду і поширення на нього особливого правового режиму.

У цей же день, 1 вересня, Вктор Ющенко рзко розкритикував ситуацю щодо Нкопольського феросплавного заводу. Вн наголосив, що навколо стратегчного для держави пдпримства зштовхнулися нтереси двох фнансово-промислових груп, сформованих за минуло влади. Президент нагадав, що сну ршення Вищого Господарського суду Украни про встановлення законност й повернення держав 50% плюс одн акц. На його думку, уряд ма докласти всх зусиль, аби у виключно правовому пол виршити конфлкт навколо НФЗ. У цей же день В.Ющенко провв телефонн розмови з премр-мнстром, головою Фонду держмайна, мнстром промислово полтики, мнстром юстиц та Генеральним прокурором, пд час яких пддав жорсткй критиц позицю уряду, який не змг захистити нтереси держави в ситуац навколо НФЗ  забезпечити стабльнсть  порядок у Нкопол. На думку В.Ющенка, уряд, на жаль, не доклав достатнх зусиль, аби сьогодн навколо НФЗ не розгорталися провокац та дйства, влаштован двома кланами. Президент доручив уряду  Фонду Державного майна Украни виршити конфлктну ситуацю виключно в законному русл: Колектив НФЗ ма вдчувати, що влада вдстою нтереси держави  громадянина та створю вс необхдн умови для нормально роботи цього стратегчного обкту [4]

1. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

5. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

6. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
7. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
8. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

9. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

10. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

11. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

12. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

13. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

14. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

15. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

16. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

18. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

21. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

22. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
23. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
24. Національний банк України та особливості його функціонування

25. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

26. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

27. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

28. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

29. Організація обліку власного капіталу підприємства України

30. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

31. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

32. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

34. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

35. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

36. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

37. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

38. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
39. Ціноутворення та цінова політика підприємства
40. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

41. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

42. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

43. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

44. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

45. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

46. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

47. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

48. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

49. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

50. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

51. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

52. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

53. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

54. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
55. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi
56. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

57. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

58. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

59. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

60. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

61. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

62. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

63. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

64. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

66. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

67. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

68. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

69. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

70. Інформаційні системи і технології підприємства
71. Бізнес-план підприємства
72. Корпоративні підприємства

73. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

74. Розробка підприємства LOMAPAK

75. Фінанси підприємства контрольна

76. Формування основних фондів підприємства

77. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

78. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

79. Оцінка фінансового стану підприємства

80. Персонал підприємства

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

82. Управління утворенням прибутку підприємства

83. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

84. Архетипи та універсалії української ментальності

85. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

86. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
87. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
88. Автомазація виробничих процесів підприємства

89. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

90. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

91. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

92. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

93. Облік активної частини балансу підприємства

94. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

95. Організація і методика аудиту доходів підприємства

96. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

98. Фінансова звітність підприємства

99. Аудит доходів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.