Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік праці та її оплати

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 1.1 Сутність заробітної плати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Склад фонду оплати праці 2. ОБЛІКОВА ЧАСТИНА. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 2.1 Загальна характеристика ВАТ „ДМКД” 2.2 Первинний облік праці та її оплати 2.3 Синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати 2.4 Облік нарахування внесків до соціальних фондів 2.5 Облік заробітної плати на ВАТ „ДМКД” 3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 3.1 Удосконалення методики обліку праці і заробітної плати 3.2 Удосконалення методики обліку праці і заробітної плати в умовах ЕОМ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Надзвичайною подією кінця 20 століття та початку нового тисячоліття є розпад радянської імперії та створення суверенної і незалежної Української держави, що кардинально змінило її політичний устрій та економічний розвиток. Виникнення та розвиток ринкових відносин в Україні поклали край раніше існуючим умовам роботи, як окремих підприємств, галузей та в цілому економіки держави. Саме це зумовило зміну форми власності, а отже і вимоги до роботи підприємств, підвищення ефективності їх виробництва, конкурентоспроможності продукції, послуг та інше на підставі введення нових досягнень науково – технічного прогресу. В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідності до змін, що виникли в економічному та соціальному розвитку України, суттєвих змін набула також політика в області обліку праці та заробітної плати, соціальної підтримки і захисту прав працюючих. Значна кількість функцій держави по реалізації цієї політики була переданою безпосередньо самим підприємствам, котрі самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання її результатів. В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості робітників та службовців, інженерно – технічних працівників в організації праці і її оплати відбуваються значні зміни. Підвищення ефективності виробництва, дійсну і достовірну інформацію про витрати праці на кожній виробничій дільниці, використання робочого часу і його оплати повинен забезпечити бухгалтерських облік. Поняття «заробітна плата» набуло нового змісту, воно охоплює всі види заробітку (а також різні форми премій доплат, надбавок, соціальних пільг та інше), що може бути нарахованим, як в грошовій так і натуральній формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми нараховані працівником в відповідності з чинним законодавством за невідпрацьований час (щорічні відпустки, святкові дні та інше). Таким чином, трудові доходи кожного працюючого стали визначатися за власними вкладами та з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюватися податками і максимальними податками не обмежуватися. Мінімальний розмір оплати праці працівників всіх організаційно – правових форм власності встановлюється та регламентується відповідно до норм чинного законодавства.

Виходячи з попередньо зазначеного суттєвих змін набули облік праці та її оплати. Це питання займає одне з центральних місць в системі ведення бухгалтерського обліку кожного підприємства, установи або іншого об’єкту. 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 1.1 Сутність заробітної плати Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно – ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Як соціально – економічна категорія заробітна плата є основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що має стимулювати розвиток суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, основним чинником перерозподілу кадрів за галузями народного господарства. Розрізняють заробітну плату номінальну і реальну. Номінальна заробітна плата – це нарахована і одержана працівником сума грошей, що відповідає витраченій ним праці за певний період. Реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, які працівник зможе придбати за зароблену суму грошей. Індексом реальної заробітної плати (Ір.зп) за певний період називається відношення індексу номінальної заробітної плати (Ін.зп) до індексу цін (Іц), обчислених за той самий період: . Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової, що перебувають у співвідношенні приблизно 70:30. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу згідно із встановленими нормам праці (часу, виробітку, обслуговування) у вигляді тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців у розмірах, що не перевищують встановлені чинним законодавством. Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. До неї входять передбачені чинним законодавством доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До основних функцій заробітної плати належать такі: відтворювальна – встановлює норми оплати праці на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації; стимулююча – спонукає працівників до ефективної роботи на робочих місцях; регулююча – реалізує принципи диференціації рівня заробітку за фахом і відповідною кваліфікацією, важливістю та складністю трудових завдань; соціальна – забезпечує реалізацію принципу соціальної справедливості щодо одержання власного доходу. Державна політика оплати праці реалізується через механізм її регулювання. Складовими цього механізму є оплата праці та соціальний захист. Встановлення мінімального рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях тощо – це прояви державної політики оплати праці.

Бюджетне фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я і фізичної культури, формування фондів соціального страхування (пенсійного, медичної допомоги, допомоги на випадок безробіття), обмежене датування цін на товари, що перебувають під державним контролем, запровадження допомоги сім’ям з низькими доходами, застосування різних форм компенсації підвищення цін для найуразливіших верств населення, створення дієвої системи працевлаштування та допомоги непрацюючим – це прояви державної політики соціального захисту населення. Політика оплати праці на підприємствах, в організаціях та інших суб’єктах господарювання формується і реалізується в межах Закону України «Про оплату праці» (1995 р.) . Деталізація і конкретна реалізація політики заробітної плати здійснюються на основі договірного регулювання оплати праці найманих працівників підприємств, тобто згідно з укладеними тарифними угодами. Тарифна угода – це договір між наймачем та виконавцем робіт з питань оплати праці й соціальних гарантій. 1.2 Форми та системи оплати праці Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система, яка містить тарифну сітку, тарифні ставки, тарифно–кваліфікаційні довідники і схеми посадових окладів. Тарифна сітка встановлює певні співвідношення оплати праці працівників різної кваліфікації і містить перелік тарифних розрядів та відповідних тарифних коефіцієнтів. Розмір тарифної ставки першого розряду встановлюється виходячи зі встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. Тарифні ставки інших розрядів визначають множенням тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду. Тарифна ставка – це розмір заробітної плати за одну годину робочого часу працівника певної кваліфікації. Розмір тарифної ставки першого розряду визначається виходячи з рівня мінімальної заробітної плати, встановленого державою на цей момент часу. Тарифні ставки старших розрядів визначаються множенням тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду. Тарифно–кваліфікаційні довідники містять нормативні акти кваліфікаційних характеристик робіт і професій, згрупованих за виробництвами та видами робіт. Схема посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці за певною професією і кваліфікацією. У ній зазначаються посадові обов’язки, вимоги до знань і стажу роботи за спеціальністю, рівня та профілю підготовки керівників, спеціалістів, службовців. На підприємствах поширені дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. Погодинна форма оплати праці передбачає визначення розміру заробітку залежно від відпрацьованого часу з урахуванням рівня кваліфікації. Існує кілька різновидів погодинної форми оплати праці. Проста погодинна оплата праці. Заробіток працівника розраховується за формулою Zп.п = s , де s – це годинна тарифна ставка відповідного розряду; – кількість відпрацьованих годин. Ця система оплати праці недостатньою мірою пов’язана з кінцевими результатами діяльності колективу працівників і не сприяє прояву ініціативи та творчості.

Стаття 56 Неповний робочий час За угодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятт на роботу, так  згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагтно жнки, жнки, яка ма дитину вком до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, в тому числ таку, що знаходиться пд  опкуванням, або здйсню догляд за хворим членом см' вдповдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати й неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата прац в цих випадках провадиться пропорцонально вдпрацьованому часу або залежно вд виробтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працвникв. Стаття 57 Початок  закнчення роботи Час початку  закнчення щоденно роботи (змни) передбачаться правилами внутршнього трудового розпорядку  графками змнност у вдповдност з законодавством. Стаття 58 Робота змнами При змнних роботах працвники чергуються в змнах рвномрно в порядку, встановленому правилами внутршнього трудового розпорядку

1. Основи побудови обліку праці та її оплати

2. Облік праці та її оплати

3. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

4. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

5. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

6. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
7. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Охорона праці та техніка безпеки

10. Виробничі запаси - облік та аналіз

11. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

12. Облік та аудит

13. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

14. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

15. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

16. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

17. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

18. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

19. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

20. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

21. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

22. Ринок праці та капіталу
23. Сучасні форми та системи оплати праці
24. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

25. Економічна сутність та форми оплати праці

26. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

27. Державне і договірне регулювання оплати праці

28. Організація оплати праці на підприємстві

29. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

30. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

31. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

32. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

34. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

35. Гудвіл та його облік

36. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

37. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

38. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості
39. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
40. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

41. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

42. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

43. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

44. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

45. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

46. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

47. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

48. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

49. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

50. Система та процес бухгалтерського обліку

51. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

52. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

53. Оплата праці

54. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору
55. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
56. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

57. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

58. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

59. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

60. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

61. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

62. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

63. Форми і системи оплати праці

64. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

65. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

66. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

67. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

68. Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні

69. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

70. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
71. Оплата праці
72. Статистика оплати праці

73. Основи організації оплати праці

74. Полная история танков мира

75. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

76. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

77. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

78. Конституцiя США та реальнi права громадян

79. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

80. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

82. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

83. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

84. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

85. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

86. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл
87. Полная история танков мира
88. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

89. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

90. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

91. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

92. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

93. Учет финансового результата от реализации по оплате

94. Аудит труда и его оплата

95. Аудит оплаты труда

96. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

97. Учет и анализ оплаты труда (на примере ООО "Меравит")

98. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

99. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

100. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.