Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗмістВступ Розділ 1 Поняття та правове регулювання міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина 1.1 Права і свободи людини в міжнародно-правовому аспекті 1.2 Юридична природа міжнародних стандартів прав людини 1.3 Характеристика загальних міжнародних стандартів прав людини Розділ 2 Особливості міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина 2.1 Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 2.2 Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) Розділ 3 Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини 3.1 Забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні 3.2 Механізм захисту прав людини – основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму Висновки Список використаних джерел ВступОсновні права людини – один з головних правових інститутів сучасного демократичного суспільства. Його норми встановлюють найбільш суттєві, вихідні засади, які визначають положення особистості в суспільстві та державі, принципи їх взаємовідносин. У нинішній Європі інститут основних прав і свобод людини існує тільки на національному, але й на наднаціональному рівні, тобто в рамках Європейського Союзу в цілому. Він являє собою сукупність норм права Європейського Союзу, які закріплюють найбільш важливі, спільні для всього Союзу стандарти в сфері захисту основних прав і свобод людини, а також принципи взаємовідносин особистості з органами публічної влади на всіх рівнях. Питання прав і свобод людини та громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої і зовнішньої політики усіх держав світової співдружності. Саме стан прав у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь – якої держави і суспільства в цілому. Міжнародні стандарти щодо основних прав і свобод людини і громадянина регулюється низкою міжнародно – правових актів, які визначають політичні, природні, культурні, соціальні права. Тому вирішення питання про міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод і обов'язків є актуальним напрямком сучасної правової науки. Сукупність зазначених чинників й зумовили вибір даної теми дослідження. Питання про міжнародні стандарти щодо основних прав, свобод і обов'язків розглядалися в працях таких авторів, як: А.Г., Баглай М.В., Габричидзе Б.И., Головатенко В., Грабильников А.В., Козлова Е.И., Ковлер А.И., Колюшин Е.И., Крупчан О.Т., Кутафин О.Е., Мишин А.А., Мюллерсон р.А., Присяжнюк Т., Румянцев В.О., Стрельцова О., Страшун Б.А., Тодика Ю.Н., Фрицький О.Ф., Чиркин В.Е., Яворський В.Д., та інших. Основна мета курсової роботи полягає у визначенні особливостей міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина. Основними завданнями курсової роботи є: 1) проаналізувати поняття міжнародних стандартів основних прав і свобод; 2) визначити механізм захисту прав людини; 3) визначити основні права, свободи людини і громадянина, закріплені міжнародними документами.

Об'єктом дослідження є правове регулювання у сфері міжнародних стандартів основних прав і свобод людини і громадянина. Предметом курсової роботи складають суспільні відносини, які регулюють міжнародні стандарти щодо основних прав і свобод людини і громадянина. У процесі написання курсової роботи використовувалися порівняльно – ретроспективний, формально – логічний, системного підходу, порівняльно – правовий методи, методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування та інші методи дослідження. Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел. Розділ 1 Поняття та правове регулювання міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина 1.1 Права і свободи людини в міжнародно – правовому аспекті Міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвитку та забезпеченню прав людини. Ці процеси набули особливої інтенсивності після другої світової війни, чому насамперед сприяла загальна демократизація міжнародних відносин, створення Організації Об'єднаних Націй, інших демократичних міжнародних інституцій. Демократизації процесу, пов'язаного з проголошенням та захистом прав людини, значною мірою сприяло прийняття ряду міжнародних документів щодо закріплення, правової регламентації та розробки механізму міжнародного захисту прав людини у державах, які підписали відповідні міжнародні документи. Серед найважливіших загальних документів, з якими повністю узгоджуються положення Конституції України, — Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний договір про громадянські та політичні права (1966 р.), Міжнародний договір про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Європейська конвенція про захист прав та фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), Європейський соціальний статут (1961 р.), Заключний акт Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1975 р.), Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав — учасниць Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1989 р.).1 Щоб мати уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов'язаної із захистом прав людини, достатньо зазначити, що на початку 90-х років у цій сфері діяли понад 60 різних міжнародних форумів, починаючи від Генеральної Асамблеї ООН і закінчуючи Засіданням експертів із прав людини та Робочою групою з примусових та недобровільних зникнень. Україна як суб'єкт міжнародного права, одна із засновниць ООН, проводить активну роботу, спрямовану на використання не тільки національних, а й міжнародних інститутів захисту прав людини. Цьому сприяють положення Конституції України, згідно з якими &quo ;чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України&quo ; (ст. 9), а також визначення зовнішньої політичної діяльності України як такої, що &quo ;спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права&quo ; (ст.

18). З огляду на подальшу демократизацію в Україні процесу захисту прав і свобод людини, у ст. 55 Конституції записано, що кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасницею яких є Україна. Такими органами є Комітет з прав людини ООН, Європейський суд з прав людини, а також Європейська комісія з прав людини. Склад і порядок діяльності вказаних судів визначаються у розділах II, III і IV Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини. 1.2 Юридична природа міжнародних стандартів прав людини Кожна країна світу, яка взяла на себе зобов'язання виконувати міжнародні конвенції, в тому числі й з прав людини, повинна керуватися принципами і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавстві. Норми, що містяться в міжнародних документах, обов'язкові для законотворчості розвинутих держав, тобто є міжнародними стандартами. Як визнано у літературі, цим терміном охоплюються різнорідні норми, такі як правила міжнародних договорів, резолюції міжнародних організацій, політичні домовленості (наприклад, Гельсінський заключний акт, документи Віденської та Копенгагенської зустрічей, міжнародні заичаї). Можна вважати, що людство виробило «своєрідний кодекс прав людини в міжнародному праві. Проте міжнародні стандарти — не не декларовані міжнародним співтовариством приклади, а норми, які необхідно втілювати в життя.2 На думку С.Черниченка, міжнародні стандарти в галузі прав людини — це міжнародно-правові, тобто такі, що випливають з норм міжнародного права, обов'язків держав. Тим часом Л.Шестаков висловлює заперечення, що права людини неможливо імпортувати, оскільки в кожному суспільстві вони мають специфіку. Міжнародні стандарти — тільки бездушні форми, а змісту й духовності вони набувають у державному відокремленому суспільстві. Щодо процесу виникнення національних норм з прав людини, то це зауваження має історичні підстави. М Орзіх вважає, що хоч основні права, свободи і обов'язки встановлюються найвищими органами державної влади у формі конституційного закону., вони не можуть бути вужчими за змістом від міжнародно-правових стандартів. Це — завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи. Наведені твердження свідчать, що сутність поняття &quo ;міжнародні стандарти” не є ще усталеною, особливо в тій частині, яка стосується юридичної сили міжнародних актів для учасників цих угод та інших суб'єктів міжнародного права. Проте саме визнання існування названих стандартів закладає правову основу того, що з часом права людини і в країні, де вона живе, відповідатимуть зразкам світового рівня в цій галузі.3 Слід зазначити, що визначення «міжнародні стандарти» стосується сучасних міжнародних документів у галузі прав людини, які беруть свій початок з Хартії прав людини, коли міжнародним співтовариством було покладено початок нормотворчому процесу на світовому рівні. До цього часу норми з прав людини виникали в національних правничих системах і, одержавши визнання світової спільноти, поширювалися через взаємини між державами.

Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. С. 227). 278 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. С. 107108. 279 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Вып. 2. С. 45. 280 Там же. С. 48. 281 Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. 10. С. 121 282 Там же. 11. С. 140. 283 Фадин А. Права человека // Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 472. 284 Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М., 1993. С. 22. 285 Всеобщая декларация прав человека. Ст. 18. 286 См.: Азаров А.Я. Права человека. М., 1995. С. 2830. 287 Действующая Конституция России не дает четкой классификации прав и свобод человека. Вместе с тем гарантируемый ею перечень прав и свобод соответствует общепринятым стандартам и укладывается в схему международных пактов, принятых ООН. 288 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 149. 289 Там же. С. 150. 290 «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию» (Всеобщая декларация прав человека». Ст. 5). 291 «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства

1. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

2. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

3. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

4. Международные нормы и стандарты по обеспечению прав и свобод человека

5. Личные права и свободы человека России

6. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)
7. Конституционная защита прав и свобод личности
8. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

9. Основные права и свободы Российских граждан

10. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан Российской Федерации

11. Человек, его права и свободы

12. Права и свободы человека и гражданина

13. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

14. Общая характеристика Хартии. Права и свободы отдельных сословий.

15. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

16. Конституционные права и свободы в ФРГ

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

18. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

19. Судебный порядок обжалования действий и решений нарушающих права и свободы граждан

20. Личные права и свободы граждан

21. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина

22. Права и свободы человека и гражданина, защита прав и свобод человека и гражданина
23. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека
24. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

25. Міжнародна економічна система та її головні елементи

26. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии прав и свобод

27. Понятие прав и свобод человека и гражданина

28. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

29. Конституционная защита прав и свобод личности

30. Личные права и свободы человека и гражданина

31. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

32. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Авторське право та суміжні права

34. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

35. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

36. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте

37. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ

38. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации
39. Личные права и свободы граждан
40. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ

41. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

42. Обеспечение прав и свобод человека

43. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод

44. Основные прав и свободы человека и гражданина

45. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

46. Ответственность государств за нарушения прав и свобод человека в международном праве

47. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

48. Понятие и виды гарантий реализации прав и свобод осужденных к лишению свободы

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

49. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

50. Права и свободы граждан

51. Права и свободы человека

52. Права и свободы человека и гражданина

53. Права и свободы человека и гражданина

54. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення
55. Право на свободу и личную неприкосновенность
56. Право, джерела права та дія норм права ЄС

57. Преступления против политических, социальных прав и свобод человека и гражданина, семьи и несовершеннолетних

58. Принципи міжнародного екологічного права

59. Реализация политических прав и свобод гражданами Российской Федерации

60. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

61. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан

62. Социально-экономические права и свободы в РФ

63. Судебная защита прав и свобод личности в Республике Беларусь

64. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

65. Декларація прав людини і громадянина 1789 року

66. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині

67. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

68. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

69. Особливості застосування стандартів ISO 9000 у ВНЗ

70. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації
71. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
72. Норми права та нормативні акти

73. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

74. Національне та міжнародне право

75. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

76. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

77. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

78. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

79. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

80. Конституцiя США та реальнi права громадян

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Політичні права і свободи громадян України

82. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

83. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

84. Свобода и права человека в современном обществе

85. Історія держави та права України

86. Право граждан на свободу собраний и ассоциаций: российское законодательство и евростандарты
87. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
88. Основные права, свободы и обязанности граждан

89. Конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ

90. Права беженцев: международные стандарты и национальное законодательство

91. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

92. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

93. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

94. Права людини

95. Реализация конституционного принципа свободы совести в России (на материалах Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ)

96. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

97. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

98. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

99. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.