Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Бізнес-план підприємства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти України Вінницький державний технічний університет Факультет РЕ Кафедра ЕПОВ БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ВАЛЯНКОВОГО ВЗУТТЯ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Організація виробництва. Основи менеджменту і маркетингу” Виконав: ст. гр. ЕК-96 Марущак Ю.П. Перевірив: Філінюк Є.М. 2000 Зміст 1. Організаційно-правовий план 1. Форма організації 2. Власники фірми і ключові функції . 3. Перелік документів, необхідних для реєстрації . 4. Основні розділи статуту 5. Організаційна схема управління фірмою . 6. Консультанти і радники 2. Кадровий план 1. Розрахунок кількості працюючих по категоріях . 2. Штатний розклад спеціалістів 3. Функціональні обов’язки працівників . 4. Розрахунок фонду оплати праці робітників . 3. Характер продукції і її функціональне призначення 1. Опис технічних і експлуатаційних характеристик продукції . 2. Ліцензії, патенти, інші права власності на продукцію . 3. Товарна політика фірми і розробка товарної гами продукції . 4. Розробка упаковки як елемента комунікації . 5. Сервісна політика . 4. План виробництва 1. Обґрунтування виробничої програми . 2. Розрахунок необхідної кількості устаткування для реалізації виробничої програми 3. Планування виробничих площ, допоміжні вимоги до приміщення . 4. Виробничий процес . 5. Постачальники основних матеріалів . 6. Розрахунок беззбитковості підприємства . 5. Ринок збуту 1. Аналіз споживачів . 2. Ємність і динаміка ринку 3. Оцінка об’єму продажу 4. Аналіз еластичності попиту 5. Канали збуту . 6. Мироприємства по просуненню товару на ринок . 6. Ступінь конкуренції 1. Оцінка свого конкурентного статусу, фірми-конкуренти . 2. Основні методи боротьби за ринок . 3. Переваги і недоліки виготовленого товару у порівнянні з товаром конкурентів 7. Маркетинг план 1. Маркетингова стратегія 2. Концепція поведінки фірми на ринку . 3. Політика ціноутворень 4. Сервісне і гарантійне обслуговування . 5. Реклама і просування товару 6. Бюджет затрат на маркетинг 7. Оцінка ризику . 8. Перелік можливих ризиків і проблем . 9. Економічна ефективність 1. Техніко-економічне обґрунтування цілеспрямованості випуску передбаченої продукції 2. Описання видів ефекту, які отримує потенційний споживач . 3. Розрахунок економічного ефекту на старті експлуатації . 10. Фінансовий план 1. Розрахунок собівартості одиниці продукції . 2. Розрахунок очікуваного річного кошторису витрат на . 3. Аналіз показників господарської діяльності . 4. Прибуток і збитки . 11. Стратегія фінансування 1. Необхідність у фінансуванні 2. Умови отримання і повернення інвестицій . 3. Використання фондів 4. Розрахунок строків погашення кредитів . 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН 1.1. Форма організації бізнесу Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.

Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій). Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною статуту, ліквідацією підприємств а чи створенням дочірних філій здійснюється більшістю у ѕ голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос.Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Статус рядових власників акцій дуже своєрідний: хоча кожний з них є співвласником підприємства і бере участь у прийнятті рішень, але конкретного впливу на роботу акціонерного товариства він не має, тому що він не має контрольного пакету кцій і не входить до складу керівеих органів підприємства. "Підприємство" є юридичною особою; має самостійний баланс і розрахунковий рахунок у банку. "Підприємство" має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші, передбачені законом, реквізити. Місцезнаходження "підприємства" - Україна, 23000 Вінницька область, м. Бар вул. Буняковського 11. Підприємство має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті майнові права і нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і засновником господарських товариств і об'єднань. 1.2. Власники фірми і ключові функції Засновниками і учасниками акціонерного товариства є всі працюючі на підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх внесків. Акції є простими, що дозволяє їх власникам отримувати прибуток (дивіденди) в залежності від конкретних результатів роботи підприємства. Контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одна акція від загальної калькості належить генеральному директору підприємства Нагорній Надії Василівні. Головна мета діяльності підприємства - виробництво і реалізація валінкового взуття - товару народного споживання. Предметом діяльності є: -реалізація зробленої продукції на Україні, в інших державах; -фінансово-кредитна діяльність. Всі види діяльності підприємство здійснює як в Україні, так і за кордоном. 1.3. Перелік документів необхідних для реєстрації Для реєстрації підприємства необхідно подати в Раду народних депутатів Барського району наступні документи: 1. Рішення власників про створення підприємства (Установчий договір); 2. Проект печатки і штампа майбутнього підприємств; 3.

Заповнену регістраційну карточку встановленого зразку; 4. Статут підприємства; 5. Документ, що засвідчує сплату державної реєстрації. 1.4. Основні розділи статуту Статут затверджено загальними зборами засновників АТ “Комфорт”, зареєстровано Виконкомом районної Ради народних депутатів м. Бар, Вінницької області, взято на облік і зареєстровано в ДПУ.1. Загальні положення. 1.1 Товариство створюється з метою одержання максимального прибутку від виробничої та інших видів діяльності по забезпеченню потреб населення у товарах народного вжитку. 1.2. Для вирішення цих завдань підприємство здійснює: - виробничу діяльність у обсязі та асортименті, що забезпечують потреби населення у товарах народного вжитку та прибуток підприємства; - закупівельну діяльність по забезпеченню працівників підприємства ТНВ та продовольчими товарами; - оптову та фірмену торгівлю; - організацію господарських зв’язків між підприємствами, організаціями пов’язаних з напрямком діяльності товариства. Товариство самостійно визначає форми, методи і механізм здійснення виробничої, господарської та інших видів діяльності. 3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, може від свого імені укладати договори, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, має товарний знак, печатку і бланки зі своєю назвою. 4. Товариство має право створювати дочірні підприємства.2. Майно, статутний фонд, фонди і прибутки. 2.1. Максимальна частка майна придбаного юридичною особою не може перевищувати статутного фонду; 2.2. Внесками засновників можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні папери; 2.3. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного фонду; 2.4. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку; 2.5. Чистий прибуток розподіляється таким чином: - на формування фондів розвитку виробництва, матеріального заохочення, соціально-культурного розвитку; - на виплату працівникам винагороди у вигляді фіксованого проценту; - на виплату засновникам дивідендів.3. Права та обов’язки засновників 1. Засновники мають право: - відчужувати належну їм частку, а також заповідати її у спадщину; - одержувати належну їм частку при ліквідації товариства. 2. Засновники зобов’язанні; – додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів; – не розголошувати комерційну таємницю товариства.3. Управління акціонерним товариством 1. Органами управління і контролю товариства є: - загальні збори; - правління; - ревізійна комісія. 2. Вищим органом управління є загальні збори.4. Економічне і правове становище 1. Товариство функціонує як єдиний господарський комплекс і в праві створювати філії.6. Трудові відносини 6.1. Трудові відносини співробітників регулюються чинним законодавством з урахуванням цього Статуту. 7. Зовнішньоекономічна діяльність 7.1. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках: - експорт і імпорт сировини, комплектуючих виробів та готової продукції. 8. Облік і звітність 8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності, веде статистичний облік.

Конфлкт на Нкопольському феросплавному Под у Секретарат Президента Украни у час збглися з гострим конфлктом на Нкопольському феросплавному завод. Конфлкт виник не лише через непрофесйн  безвдповдальн д уряду, а й внаслдок явно зацкавленост вищих урядовцв у розвязанн ц проблеми на користь фнансово-промислово групи Приват. Але для початку коротко про суть проблеми. Нкопольський феросплавний завод  найбльшим у свт виробником феросплавв, його чистий рчний прибуток склада сотн мльйонв доларв. Цей ласий для великого бзнесу шматок у часи Л.Кучми став обктом мрй багатьох олгархв. Як засвдчив у Генеральнй прокуратур Украни колишнй голова Фонду державного майна Михайло Чечетов, заради приватизац НФЗ фнансово-промисловою групою В.Пнчука була розроблена цла схема, що полягала у придбанн контрольованим ним консорцумом Приднпровя 25% акцй цього пдпримства з передачею йому в управлння ще 25% плюс 1 акця та правом х першочергового викупу. У такий спосб за сприяння тодшнього Президента Украни його зять заволодв контрольним пакетом 50% плюс 1 акця

1. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

2. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

3. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

4. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

5. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

6. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
7. Бізнес-план на відкриття перукарні
8. Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

9. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

10. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

11. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

12. Формування бізнес-плану. Інноваційний менеджмент

13. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

14. Основи економіки підприємства малого бізнесу

15. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

16. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

18. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

19. Бізнес-планування на підприємстві

20. План ГО объекта N135: Механический завод

21. План статистического наблюдения и данные переписи населения

22. Создание топографического плана местности
23. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
24. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

25. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

26. СССР и план Маршалла

27. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

28. Оптимизация плана работ по отладке программных продуктов

29. Общий план строения стенки желудочно-кишечного тракта

30. Планы уроков английского языка

31. Бизнес-план "Производство маргарина"

32. План горных работ для улучшения проветривания выработок II блока шахты "Северная"

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха

34. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

35. План счетов бухгалтерского учета по состоянию на 1999

36. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

37. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

38. План подготовки к выставке
39. Бизнес-план разработки
40. План маркетинга лекарственного препарата

41. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

42. Бизнес-план

43. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

44. Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО "Коммаш"

45. Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

46. Бизнес-план фирмы "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

47. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

48. Стратегический план развития предприятия

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

50. Концепция бизнес-плана

51. Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков

52. Бизнес-план ООО "Цветик-семицветик"

53. Структура бизнес-плана

54. Разработка бизнес-плана (основные положения)
55. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)
56. Общая характеристика и структура производственного плана

57. Тактические планы в менеджменте

58. Бизнес-план модернизации технологической линии по производству асбестоцементных листов на ОАО «БелАЦИ

59. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

60. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

61. Разработка основных разделов плана хозрасчетного цеха (WinWord [Курсовая)

62. Бизнес-план "Производство искусственных волокон"

63. Создание собственного предприятия /бизнес-план/

64. Бизнес-план АЭС (WinWord97, Excel)

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Бизнес-план ЧП Дикая Орхидея

66. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА

67. Бизнес-план

68. Бизнес-план "Организация производства узлов для персональных ЭВМ"

69. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

70. Бизнес-план по медицинскому предприятию
71. Бизнес-план по реализации компакт-дисков в г.Гомеле
72. Бизнес-план предприятия (ОАО "Комбинат мясной "Россошанский")

73. Бизнес-план производственного предприятия по сборке мультимедийных рабочих станций

74. Бизнес-план: поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ

75. Разработка бизнес-плана производства синхронных гистерезисных двигателей

76. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

77. Составление бизнес-плана на примере предприятия ООО "Эдельвейс" по производству соевого молока

78. Бизнес-план. Расчёт рентабельности предприятия

79. Бизнес план (булка)

80. Тактический план

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Расчет бизнес-плана одного из цехов полиграфического производства

82. Подготовка бизнес-плана реконструкции предприятия «ХХХ»

83. Разработка бизнес-плана по оказанию общеобразовательных услуг населению

84. Бизнес-план. Открытие компьютерного клуба "Омега"

85. Определение основных показателей плана экономического и социального развития на 2001 год

86. Планы семинарских занятий УрГЭУ
87. Бизнес-план на примере туристического предприятия
88. Бизнес-план горнолыжного курорта

89. Крымская кампания: планы союзных держав

90. “Белый план”. Германская “пятая колонна” в Польше

91. М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

92. План "Барбаросса"

93. План ГОЭЛРО – стратегическая программа социально- экономического и научно-технического развития Советского государства

94. О ленинском плане монументальной пропаганды

95. План занятия по Василию Шукшину

96. Маркетинговый план Интерсетевого холдинга Gloryon

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

97. Зачем нужен бизнес-план? Что входит в бизнес-план?

98. Бизнес план

99. Бизнес-план ООО Косметик Люкс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.