Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Політична географія як складова частина СЕГ

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти та науки України Реферат на тему Політична географія як складова частина СЕГ Черкаси 2010 Різноманітні політичні відомості завжди були присутні в географічних країнознавчих описах. Згодом з’явився і термін &quo ;політична географія&quo ;, який стали вживати коли йшлося про розгляд політичної будови держав чи ситуації на політичній карті світу. Першим цей термін використав французький філософ Тюрго у 1750 р. Це був той період європейської суспільної історії, коли зароджувалися сучасні суспільні науки. Політичну географію як самостійну науку започаткував німецький географ Фрідріх Ратцель, який надрукував першу роботу з цієї проблематики у 1885 р. та першу монографію під назвою &quo ;Poli ische Geographie&quo ; у 1897 р. На межі ХІХ-ХХ століть активізували дослідження з політичної географії вчені Великобританії, Франції, США та інших країн. У цей же час в надрах політичної географії зародилися ідеї геополітики. Сам термін &quo ;геополітика&quo ; впровадив у науковий обіг шведський політолог Рудольф Челлен у 1899 р. Політична географія – особлива географічна наука в межах СЕГ. З одного боку, політична географія – наука політична, оскільки вивчає в першу чергу політичні відносини, явища і процеси; але в той же час вона є географічною, тому що має на меті вивчення конкретних територіальних соціально-економічних систем та взаємозв’язків між їх елементами. Таким чином, політична географія – одна з галузей науки, що знаходиться на стику наукових дисциплін, саме такі дослідження в сучасних умовах розвиваються найбільш інтенсивно. Предмети таких галузей науки не просто межують між собою, але й певною мірою накладаються один на одного (ось чому політична географія відноситься до блоку галузево-комплексних суспільно-географічних наук – див. лекцію №1). Політична географія вивчає територіальні аспекти політичної сфери суспільного життя, яка являє собою сукупність багатьох явищ, процесів та громадських інститутів. У системі політичних наук політична географія має тісні зв’язки з політологією, міжнародним правом, наукою про міжнародні відносини, адміністративним правом і вносить у регіональні та порівняльні аспекти цих наук потужний географічний контекст. Пов’язана політична географія також з історією, економікою, особливо з дослідженнями міжнародних економічних відносин, етнографією, релігієзнавством та ін. Спорідненою з політичною географією є геополітика. Об’єкти дослідження цих наук на макрорівні частково збігаються. Різниця – у відмінностях предмета дослідження. Прикладна геополітика до того ж є досить заангажованою (з позицій інтересів певної держави). Як частина СЕГ, політична географія тісно пов’язана з іншими її галузями. Політико-географ зобов’язаний знати всі ланки зв’язків у соціально-економічних системах. Суттєвий вплив на політичну ситуацію безпосередньо і опосередковано спричиняють особливості систем розселення, які вивчаються географією населення. Наприклад, індивідуальна психологія і політична орієнтація мешканців тих сільських місцевостей, де населення мешкає переважно у крупних селах, і тих, для яких властиве дисперсне розселення фермерського населення, як правило, сильно відрізняються.

Предмет дослідження політичної географії безпосередньо торкається предмета військової географії, особливо у дослідженнях крупних регіонів. Для військової географії являє інтерес оцінка політико-географічного положення країни чи району, вивчення співвідношення збройних сил, наявність чи відсутність пацифістських, сепаратистських (за територіальне відокремлення, вихід із складу держави), іредентистських (за повернення втрачених колись територій) рухів і виступів та ін. Політична географія, подібно країнознавству, &quo ;синтезує&quo ; висновки географії господарства, населення, культури та інших складових нашої науки. Це дозволяє розцінювати політичну географію не тільки як особливу науку, але й як наскрізний напрямок, що подібно до географії населення &quo ;пронизує&quo ; всю СЕГ. Політико-географічні дослідження можуть стосуватися також історії розвитку процесів. Це дослідження політико-географічних процесів далекого минулого або спроби політико-географічного прогнозу (наприклад, регіонального прогнозу результатів виборів). У політичній географії почали вже формуватися і певні підгалузі, для яких можна визначити самостійний об’єкт або предмет дослідження. Це, наприклад, електоральна географія, етнополітична географія, політична географія Світового океану та його акваторій тощо. Отже, політична географія – це суспільно-географічна наука, що вивчає формування політичної карти світу, розміщення і територіальне поєднання політичних сил в їх взаємозв’язку з просторовою організацією життя суспільства (кордонами, адміністративно-територіальним поділом та ін.). Об’єкт політичної географії – територіально-політичні системи (ТПС), які взаємодіють між собою та з геопростором. Територіальна політична система – це сув’язь різноманітних елементів політичної сфери, яка функціонує на певній території. Цілком зрозуміло, що ці системи відрізняються складністю і масштабом. За складністю ТПС можуть бути інтегральними, багатокомпонентними, &quo ;галузевими&quo ;. Це, наприклад, системи і кластери держав, регіональні інтеграційні системи, військово-політичні системи, системи державних кордонів, системи адміністративно-територіальних одиниць, адміністративних центрів, виборчих округів та ін. Це також можуть бути системи політичних чинників, що впливають на розвиток систем розселення, загострення екологічних ситуацій тощо. За масштабами вирізняють ТПС, а, відповідно, і масштаби дослідження глобального (світ), регіонального (країни та їх групи) або місцевого рівня. Предметом політичної географії є політико-територіальна організація суспільства у географічному просторі. Граничним об’єктом дослідження виступає власне політична карта світу. Поняття &quo ;політична карта світу&quo ; має подвійне смислове навантаження. В утилітарному розумінні – це географічна карта (атлас) Землі або регіону, на якій відображена різноманітна політико-географічна інформація, у абстрактному (науковому) – усе розмаїття даних про тканину політичного життя світу, окремих регіонів і країн. Політична карта світу – це сформована сукупність ( система ) суверенних держав, залежних територій, Антарктиди та вод Світового океану.

Провідна сукупність об’єктів, зображених на ній – це території, країни та держави. Найширшим за використанням і змістом є термін &quo ;територія&quo ;. Територія – частина поверхні суходолу на Землі з властивим тільки їй набором природних і створених людською діяльністю ресурсів, що має певні просторові межі та географічне положення. Відповідно, коли йдеться про морські простори, вживається термін &quo ;акваторія&quo ;. Акваторії Світового океану все активніше долучаються до політичного життя планети, оскільки мова йде про свободу судноплавства, використання природних ресурсів, екологічну безпеку та ін. Логічним є вживання узагальнюючого родового поняття &quo ;геоторія&quo ;, в якому об’єднується зміст понять територія, акваторія та аероторія. Країна – це територія з визначеними кордонами і заселена певним народом, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет або бути залежною. Загалом на політичній карті світу налічується близько 230 країн (різні автори називають від 224 до 237 країн; але абсолютна точність є неможливою і навіть некоректною через існування таких спірних територій, як Сеута і Мелілья, невизнаних і самопроголошених держав, починаючи від Тайваню, Турецької Республіки Північний Кіпр або Придністровської Молдавської Республіки і завершуючи віртуально-анекдотичною Сіландією). Оскільки в сучасному світі існує ціла низка несуверенних утворень (колонії, напівколонії, окуповані території, спірні території, підопічні території, нейтральні зони та інші), то по відношенню до країн без суверенітету більш зручно використовувати узагальнюючий термін &quo ;залежні території&quo ;. Кількість залежних територій перевищує три з половиною десятки. Держава – суверенне політичне утворення, країна з певною територією, населенням, господарством і політичною владою в ній. Держава є основним носієм прав і обов’язків у міжнародних відносинах. Отже, держава – найбільш важлива політико-географічна одиниця. Лише держави можуть бути членами міжнародних організацій (ООН, МВФ та ін.), всі інші об’єкти політичної карти мають відносно менше (підпорядковане) значення. Для забезпечення свого суверенітету незалежні держави створюють системи законодавчої, виконавчої та судової влади, валютно-грошову систему, митну службу, органи безпеки, національні збройні сили тощо. Отже, головною юридичною ознакою держави є суверенітет (політична самостійність, незалежність). Станом на сьогоднішній день число держав на політичній карті світу становить 195, розподіляються вони по частинам світу таким чином: Європа – 44, Азія – 48, Африка – 53, Америка – 36, Австралія та Океанія – 14. Територія держави (або державна територія) – це частина земної кулі, що включає в себе сушу та води, їх надра, повітряний простір над ними, які знаходяться в кордонах держави та під її суверенітетом. До державної території належать також екстериторіальні елементи: кораблі, літаки, морські кабелі поза межами власне території держави, території посольств, генеральних консульств, дипломатичних місій і представництв даної держави, на які поширюється її суверенітет.

Ця аксіома відома усьому світові. І доки ми не перейшли до аналізу подальших подій, хочу звернути увагу читачів на ще одну неправду «байкарів російської історії». Ці «штатні співробітники», як і їхні правителі, бездоказово твердять, що, починаючи з XII століття, а конкретніше — від Андрія Боголюбського, вся сила і політична вага Києва перемістилися в суздальську землю. Звичайний бандитський набіг «першого великороса» намагалися перетворити мало не на доленосне діяння. Однак це була звична «попутна брехня» Російської імперії. Традиційною облудою прикривався і узаконювався великий розбій правлячої верхівки новопосталого Ростовсько-суздальського князівства на чолі з молодшою гілкою династії Рюриковичів. Іншого мотивування, крім грабежу та захоплення чужого майна, вчинок Андрія Боголюбського не мав. Послухайте, що являв собою Київ у 1239 році, напередодні навали хана Батия: «Уже Батий давно чув про нашу древню столицю Дніпровську (Київ), її церковні скарби і багатства людей торгових. Вона славилася не лише у Візантійській Імперії і в Німеччині, а й у найбільш віддалених країнах східних, бо Арабські Історики і Географи мовлять про неї у своїх творах

1. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

2. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

3. Політичня система як механізм влади

4. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

5. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

6. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
7. Популізм як специфічна політична технологія
8. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

9. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

10. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

11. Нестор Махно: історично-політичний портрет

12. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

13. Політичний режим

14. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

15. Утворення Скіфії та її політична історія

16. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

17. Політичний портрет М. Грушевського

18. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

19. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

20. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

21. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

22. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах
23. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
24. Політична система Великовританії

25. Політично-правова теорія Жана Бодена

26. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

27. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

28. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

29. Дієслово як центральна частина мови

30. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

31. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

32. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

33. Ідейно-політичне життя Полтавщини

34. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

35. Політична діяльність Лазара Кагановича

36. Політична історія Галицько-Волинського князівства

37. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

38. Політична система Української козацької держави
39. Політичне життя в Україні 1993-2000 років
40. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

41. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

43. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

48. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

49. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

50. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

51. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

52. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

53. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

54. Суспільно-політичне та культурне життя України
55. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
56. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

57. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

58. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

59. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

60. Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого

61. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

62. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

63. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

64. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

66. Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

67. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

68. Міжнародна політика і світовий політичний процес

69. Основні етапи становлення світової політичної думки

70. Партійна система України. Політичний маркетинг
71. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)
72. Політичні партії, організації и рухи

73. Політичні погляди Липинського

74. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

75. Політичні режими

76. Політичні технології

77. Політологія, як наука

78. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

79. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

80. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

81. Структура політичної влади

82. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

83. Технології політичної діяльності

84. Трансформація суспільства та політична модернізація

85. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

86. Формування іміджу політичного лідера
87. Політик і політичний режим
88. Політична влада

89. Політична влада

90. Політична влада у світі та в Україні

91. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

92. Політична еліта, лідерство і демократія

93. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

94. Політична культура

95. Політична наука

96. Політична система Аргентини

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Політична теорія Макса Вебера

98. Політичне лідерство

99. Політичне лідерство в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.