Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат Тема: Загальні засади адміністративного судочинства в Україні Зміст Завдання адміністративного судочинства Система адміністративних судів в Україні Принципи адміністративного судочинства. Список літератури 1. Завдання адміністративного судочинства Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. Адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства. Справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим КАC. Адміністративний процес - правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судочинства. Адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах; 2.

Система адміністративних судів в Україні Правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміністративними судами. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення. Система адміністративних судів в Україні включає: місцеві адміністративні суди; апеляційні адміністративні суди; Вищий адміністративний суд України; Верховний Суд України ( судова палата з адміністративних справ). Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління (справи адміністративної юрисдикції). Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. Місцевими адміністративними судами є місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України. До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України. Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників. У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно до цього Закону. Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду. Вищий спеціалізований суд: 1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом; 2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику; 3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції; 4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально. згідно Указу Президента України від 16 листопада 2004 року 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів». Зараз в Україні діє 27 окружних адміністративних судів і 7 апеляційних. 3. Принципи адміністративного судочинства Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі; 5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду; 7) обов'язковість судових рішень. Верховенство права. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. Законність. Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Суд вирішує справи на підставі Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу. У разі виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. У разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права).

В дйсност, "на першому етап (13-27 липня) вйська 1-го Укранського фронту прорвали тактичну й оперативну зони оборони противника, оточили й знищили брдське, розгромили льввське  рава-руське угрупування ворога, звльнили важливий промисловий  адмнстративний центр Украни - Львв, а також Раву-Руську, Перемишль, Станиславв  нш населен пункти. В той час наш вйська пшли вперед на 260 клометрв". "На другому етап (28 липня - 29 серпня) з'днання фронту форсували рку Вислу, захопили й поширили мостовий причлок в район Сандомира. Глибина наступу досягла 110 клометрв". - М. А. Полушкин. На сандомирском направлении (ст. 17, 56). [21] "Одночасно з розгорненням внутршнього фронту створювався  зовншнй фронт оточення. Це осягалося рухом 1-о Aвардйсько танково  13-о армй у напрям Захднього Бугу, та 3-о Aвардйсько  4-о танкових армй на границ на захд вд Бузька  в район Ольшаниць". Кльце навколо брдського угрупування з амкнуто 18 липня 1944 року. "Нмецько-фашистське командування вперто намагалося ударами з районв Сасова  Плугова прорвати кльце оточення  вивести сво вйська на захд  пвденний захд

1. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

2. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

5. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

6. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
7. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.
8. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

9. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

10. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

11. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

12. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

13. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

14. Правові засади виборів в Україні

15. Правові засади фінансового контролю

16. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

17. Поняття та види адміністративного примусу

18. Адміністративно-правові методи

19. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

20. Адміністративна відповідальність

21. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

22. Адміністративна реформа в Україні
23. Адміністративне право України
24. Адміністративне правопорушення

25. Адміністративний процес

26. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

27. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

28. Адміністративно-правові норми

29. Елементи адміністративного позову

30. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

31. Підсудність адміністративних справ

32. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

33. Розвиток адміністративного законодавства

34. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

35. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

36. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

37. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

38. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
39. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби
40. Достоинства и недостатки рыночной (меновой) и командно-адм.эконом.систем.

41. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

42. Громадська адміністрація у Польщі

43. Засади судочинства та судова система

44. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

45. Адміністрування комп’ютерних мереж

46. Адмена прыгоннага права

47. Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання

48. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

49. Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

50. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

51. Загальна структура мовної системи

52. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

53. Загальна характеристика конституції України

54. Загальне вчення про зобов
55. Загальний нагляд прокуратури (ч.1)
56. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

57. Основи загальновійськового бою

58. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

59. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

60. Загальна характеристика класу Птахи

61. Загальна характеристика типу Земноводні

62. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

63. Загальні питання бухгалтерського балансу

64. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

66. Загальна характеристика Австралії

67. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

68. Загальна характеристика права власності

69. Загальна характеристика системи органів влади

70. Засади конституційного ладу України
71. Захисник у кримінальному судочинстві
72. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

73. Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі

74. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

75. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

76. Вирок в кримінальному судочинстві

77. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

78. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

79. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

80. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы

81. Аналіз актуальних проблем захисту користувачів у загальних мережах

82. Загальні уявлення про індуктивні фільтри

83. Загальна технологія виготовлення безалкогольних напоїв

84. Методологічні засади розуміння національної культури

85. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

86. Планерування як загальна функція маркетингу
87. Загальна патологічна характеристика пухлин
88. Загальна фармакологія

89. Загальні захворювання серцево-судинної системи

90. Загальні основи реабілітації

91. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

92. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

93. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

94. Загальні підходи та методи роботи з якістю

95. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

96. Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

97. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

98. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

99. Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.