Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Виноградов Олег Олександрович УДК 611.814.3:611.1:616.432-089.811МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВЕНОЗНОГО ПОВНОКРОВ’Я В АДЕНОГІПОФІЗІ ПРИ ПОРУШЕННІ ПУЛЬСОВОГО ТИСКУ У ПЕЧЕРИСТИХ СИНУСАХ (експериментальне дослідження) 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків–2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка МОН України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Казімірко Ніла Казімірівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології; Офіційні опоненти: доктор медичних наук, доцент Шевченко Олександр Миколайович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології; доктор медичних наук, професор Нещерет Олександр Павлович, провідний науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (м. Київ). Захист відбудеться “14” лютого 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4). Автореферат розісланий “14” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцентО.Ю. Степаненко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Відмінною рисою кровопостачання гіпофіза, зокрема його передньої частки, є наявність портальної системи, що поєднує первинну і вторинну капілярні мережі (Жданов Д.А., Акмаев И.Г., Сапин М.Р., 1961–1963). Складність будови судинного русла передньої частки гіпофіза й відсутність прямого артеріального кровопостачання ставить ряд актуальних питань, пов’язаних з циркуляцією крові та її відтоком у параселярні венозні колектори (Акмаев И.Г., 1975; Беков Д.Б., Михайлов С.С., 1979; Виноградов А.А., 1984, 1998, 2004). Пояснити гемоциркуляцію тільки впливом сил, які діють vis a ergo і vis a fro e, неможливо – наявність первинної капілярної мережі, гіпофізарно-портальних вен і вторинної капілярної мережі аденогіпофіза значно знижують вплив указаних факторів на циркуляцію крові у судинах передньої частки гіпофіза і на формування внутрішньоорганних шляхів венозного відтоку (Виноградов А.А., 1998). У 1984 році А.А. Виноградов сформулював гіпотезу, що пояснює механізм циркуляції крові у передній частці гіпофіза. В основу гіпотези було закладено думку про вплив пульсового тиску у печеристих синусах на циркуляцію і відтік крові від передньої частки гіпофіза, однак це припущення не було досить аргументованим. Незаперечним є те, що при порушенні току крові у печеристих синусах у гіпофізі відбуваються судинні та ендокринні трансформації (Виноградов А.А., 1984; Мацко Д.Е., 1986; Дворецков А.И., 1988; Медведєв Ю.А

., Савостьянов Т.Ф., Деникина О.Э., 1996, 1997; Сербиненко Ф.А., 2002; Ruscalleda J., 2005). Ендокринні порушення гіпофізарного походження виявлені й при черепно-мозкових травмах, що супроводжуються порушеннями внутрішньочерепної гемодинаміки (Мацко Д.Е., 1986; Черный В.И. с соавт., 1996). Тому великий теоретичний і практичний інтерес становлять питання, пов’язані з вивченням впливу пульсового тиску у печеристих синусах на циркуляцію крові у судинах гіпофіза, у першу чергу, у його передній частці. Михайлов С.С., Сресели М.А. і Большаков О.П. (1977), вивчаючи морфофункціональні особливості печеристих синусів, встановили, що при збільшенні внутрішньосинусного тиску уповільнюється кровообіг у судинах головного мозку і збільшується тиск у верхньому сагітальному синусі і зовнішніх яремних венах, а при зниженні – підвищується систолічний артеріальний тиск, прискорюється кровообіг у печеристих синусах, поліпшується циркуляція крові у судинах головного мозку. Автори дійшли висновку, що кровообіг у печеристих синусах і венах головного мозку залежить від пульсових коливань печеристої частини внутрішньої сонної артерії. На їхню думку, весь морфофункціональний комплекс працює як “внутрішньочерепне венозне серце”. Вплив пульсового тиску на циркуляцію крові у гіпофізі, зокрема його передній частці, не обговорювався. Рівень розвитку нейрохірургії та суміжних з нею наук значно розширив показання до оперативних втручань на судинах головного мозку й синусах твердої мозкової оболонки з накладенням штучних екстра- та інтракраніальних анастомозів (Serbi e ko F.A., 1981; Вовк Ю.Н., Виноградов А.А., 1994; Ba jer H.H., Kopi ik .A., Giller C.A., Samso D.S., 1994; Сербиненко Ф.А. с соавт., 1995, 1996, 1999; Фейгин Г.А., Изаева Т.А., 1996; akamaru Y., Fukuda S., Maguchi S. e al., 2002; Архангельская Я.Н., Яковлев С.Б., 2005; Волошин П.В., Тайцлин В.И., 2005; Arha gelskaya Y., Yakovlev S.B., Krymski V., 2005; Смирнова Ю.В., 2007). Тому питання, що стосуються механізмів кровопостачання передньої частки гіпофіза, привертають особливу увагу клініцистів, патофізіологів і морфологів. На сьогодні залишаються дискусійними й недостатньо вивченими питання щодо впливу змін внутрішньосинусного пульсового тиску на циркуляцію крові у судинах аденогіпофіза і формування внутрішньоорганних шляхів венозного відтоку, особливо за умов параселярної судинної патології. Розв’язання цих питань є актуальним напрямком теоретичної і практичної медицини, а саме патологічної фізіології, ендокринології, ангіології, нейрохірургії та геронтології. Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Робота є фрагментом комплексної теми кафедри анатомії, фізіології людини та тварин Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка МОН України “Механізми адаптації до факторів навколишнього середовища”, 2000–2003, номер державної реєстрації – 019800026641. Автор є співвиконавцем одного з напрямків теми. Мета і завдання дослідження. Метою роботи було комплексне морфофункціональне визначення механізмів розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 1. Вивчити архітектоніку судинного русла передньої частки гіпофіза собаки за умов однобічної перев’язки внутрішньої сонної артерії до входження її у печеристий синус. 2. На пристрої “Печеристий синус – внутрішня сонна артерія – гіпофіз” вивчити динаміку змін тиску у печеристих синусах і в гіпофізі при вимиканні пульсації внутрішньої сонної артерії до входження у печеристий синус і після виходу з нього. 3. За умов експерименту визначити кількісні показники венозного тиску у печеристих синусах при однобічній перев’язці внутрішньої сонної артерії до входження її у печеристий синус. 4. Визначити роль пульсації внутрішньої сонної артерії у печеристому синусі у механізмах регуляції циркуляції та відтоку крові від передньої частки гіпофіза. 5. Вивчити морфофункціональний стан соматотропних і гонадотропних клітин передньої частки гіпофіза за умов однобічної перев’язки внутрішньої сонної артерії до входження її у печеристий синус. 6. Вивчити експозиційну динаміку сорбції у передній частці гіпофіза за умов однобічної перев’язки внутрішньої сонної артерії до входження її у печеристий синус. Об’єкт дослідження: гемодинаміка у передній частці гіпофіза за умов порушення пульсового тиску у печеристих синусах. Предмет дослідження: механізми розвитку венозного повнокров’я у передній частці гіпофіза при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах. Методи дослідження: у дисертаційній роботі використані патофізіологічні, гістологічні, електронномікроскопічні, стереометричні, функціональні і статистичні методи дослідження. Наукова новизна одержаних даних. Вперше комплексно вивчений вплив пульсового тиску у печеристих синусах на циркуляцію крові у передній частці гіпофіза. Встановлено, що в результаті зниження пульсового тиску у печеристих синусах у передній частці гіпофіза розвивається виражене венозне повнокров’я. Характер змін морфофункціональних показників судинного русла передньої частки гіпофіза пов’язаний зі зміною пульсового тиску у печеристих синусах і залежить від тривалості експериментального впливу. У роботі визначені якісно-кількісні показники пульсового тиску у печеристих синусах у нормі, у псевдооперованих тварин і при однобічній зміні пульсації печеристої частини внутрішньої сонної артерії. Проведено порівняльний аналіз морфологічних і морфометричних показників розвитку та усунення венозного повнокров’я у передній частці гіпофіза в залежності від змін пульсового тиску у печеристих синусах. Запропоновано експериментальний пристрій морфофункціонального комплексу “Печеристий синус – внутрішня сонна артерія – гіпофіз”, що дозволяє у процесі дослідження визначити кількісні і якісні характеристики пульсового тиску у печеристих синусах і гіпофізі. Встановлено, що за умов венозного повнокров’я відбувається зміна кількості і розмірів секреторних гранул у клітинах аденогіпофіза. У той же час різною мірою підвищуються сорбційні властивості клітин різних ділянок передньої частки гіпофіза, що є результатом венозного повнокров’я, гіпоксії і вказує на зміни проникності клітинних мембран до екзогенних речовин.

Тимошенко - «Ангел Хранитель. Полтичний портрет». (Луцьк: Всник, 2002) та «Юля. Полтичний портрет Ю.В. Тимошенко» (Луцьк: Надстиря, 2005). Вн теж абсолютно розчарований у свой герон, а що чоловк писав! Порвнював звичайного авантюриста  пдступного провокатора з ангелом-охоронцем вс Украни. Розчарування  зневра охоплюють чи не всх, кому доводиться близько спвпрацювати з Ю. Тимошенко. Чому? Причин, мабуть, багато, але головними з них  нещирсть та неправда - якост, через як будь-яка справа не може бути мцною  надйною. XII. ¶нкубатор полтично шпани ¶з написаного у роздл «Вони свтла  справедливост» напрошуться висновок: у парламентському списку «Блоку Юл Тимошенко» бльшу його половину становлять представники великого бзнесу. Депутатський мандат да м доступ до важелв державного управлння  бюджетного фнансування. Вмло використовуючи депутатський статус та адмнстративн механзми, вони не лише захищають належний м бзнес, а й суттво збльшують сво каптали. ¶нш питання цкавлять бзнесменв менше всього

1. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

2. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

3. Основні механізми кривошипних машин

4. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

5. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

6. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
7. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
8. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

9. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

10. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

11. Передаточні механізми

12. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

13. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

14. Концесія як механізм розвитку економіки держави

15. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

16. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

17. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

18. Види та причини порушень розвитку дітей

19. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

20. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

21. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

22. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
23. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
24. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

25. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

26. Слобожанщина - історія розвитку

27. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

28. Стан і перспективи розвитку СНД

29. Відповідальність за порушення податкового законодавства

30. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

31. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

32. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

33. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

34. Закони збереження в механіці

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

37. Господарський механізм

38. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні
39. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства
40. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

41. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

42. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

43. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

44. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

45. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

46. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

47. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

48. Кредитний механізм в комерційних банках

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Механізм реалізації форфейтингу

50. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

51. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

52. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

53. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

54. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
55. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку
56. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

57. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

58. Історія розвитку анатомії як науки

59. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

60. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

61. Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту

62. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

63. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

64. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

66. Механізація сільського господарства

67. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

68. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

69. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

70. Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі
71. Характеристика й особливості розвитку Київської області
72. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

73. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

74. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

75. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

76. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

77. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

78. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

79. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

80. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

81. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

82. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

83. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

84. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

85. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

86. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
87. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
88. Види адміністративних порушень митного законодавства

89. Відповідальність за порушення законодавства про надра

90. Особливості розвитку англійської мови в Індії

91. Спортивні фразеологізми

92. Фразеологізми у російських творах Т.Г. Шевченка

93. Історія розвитку української мови

94. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

95. Механізм обслуговування системних викликів

96. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

97. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

98. Етапи розвитку Запорізької Січі

99. Ізяслав - основні етапи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.