Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Функції філософії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗНАЧЕННЯ І ПланВступ Розділ 1. Філософія в системі культури. Функції філософії 1.1 Філософія в системі культури 1.2 Функції філософії Роздiл 2. Природа філософських проблем Висновок ВступФормування думки марксиста привело до створення якісно нової форми матеріалізму, що збагатив діалектикою - вченням про розвиток. Принциповим внеском до нове діалектично-матеріалістичне світобачення з'явилося вперше здійснене К. Марксом розповсюдження матеріалізму на суспільне життя, на людську історію. Це спричинило за собою грунтовне переосмислення самої суті, призначення філософії. Маркс високо цінував традиції філософської думки. Ярмо надихали сократовський образ філософії як життєрозуміння, ідеали “вищої мудрості&quo ;, сформульовані представниками класичної філософії. Разом з тим створене їм матеріалістичне вчення про суспільство внесло істотні зміни і розуміння, що раніше склалося. Суть цієї зміни полягали в розгляді філософії як особливої форми суспільного. історичного розвитку. Такий підхід відрізнявся від традиції, що склалася, хоча і зберіг в собі все краще із спадщини минулого. Введення у філософію. Що ж довелося переглянути в що складався століттями образі філософії? І історико-философської традиції до Маркса міцно закріпилося уявлення про філософський розум як носії “вищої мудрості&quo ;, як верховної інтелектуальної інстанції, що дозволяє глибинно зрозуміти все існуюче. якісь вічні його принципи. В світлі нових матеріалістичних поглядів на суспільство, до яких прийшов Маркс, уявлення про особливу, надісторичну позицію філософського розуму сталі принципово неможливими. Всяка свідомість, у тому числі філософське, з'явилося як вираз історично змінюючи гасячи буття, саме вплетене в історичний процес і схильне різним його діям. Мислителю. що живе в певних історичних умовах, украй важко подолати їх вплив. Домагання на абсолютну позицію Маркс характеризував як професійну ілюзію філософів і інших представників духовної праці ілюзорними представлялися йому і ідеалістичні помисли про активну дію абстрактної філософської думки, як такий, на суспільне життя, беззастережне приписування свідомості ролі головного двигуна історії. В традиційному образі філософії (особливо в абстрактних ідеалістичних навчаннях) Маркса не задовольняв значний відрив від дійсного життя, від проблем сучасності. Можливості дії на “земні справи” він пов'язав з принципово новим типом філософії, що виражає самі передові суспільні тенденції і активно поставленої “на службу історії&quo ;. Він прийшов до переконання: надісторичне, далеке від конкретної соціальної практики, відвернуте філософське мислення не дозволяє раціонально осмислювати, розуміти, реальні життєві проблеми. Введення у філософію. В абстрактній, позаісторичній формі філософії Марксова балаканина симптом певної збитковості традиційної філософської свідомості, яка в цілому він високо цінував, новим уявленням про філософію як автономному “царстві розуму” протиставив зовсім інший погляд: імпульс, для теоретичного мислення дає життя, практика: філософія ж повинна осмислювати досвід історичного розвитку і указувати шляхи, ідеали, мета на основі аналізу цього досвіду.

Таким чином, матеріалістична концепція суспільного розвитку привела Маркса до переосмислення традиційної оцінки соціальної ролі філософії, до відмови від укорінених в свідомості філософів завищених претензій. Звідси, проте, зовсім не слідувало применшення ролі філософії. Просто новий підхід дозволив Марксу по-новому розкрити її суть і місце в суспільному житті людей, в історії. На противагу традиційним уявленням К. Маркс і Ф. Энгельс включають філософію в комплекс суспільно-історичних дисциплін, що “відносяться до суспільства, а не просто до природи&quo ; ', до суспільного життя, що розуміється як історичний процес. В новому марксовому баченні філософія з'явилася, таким чином, як форма соціально-історичного знання. Це відносилося перш за все до предмету філософського осмислення. Суспільна свідомість зрозуміла як вираз суспільного буття. Філософія ж, будучи універсальною, самою ємкою історичною формою суспільної свідомості, з'явилася як особливий спосіб віддзеркалення суспільно-історичного буття у всій його повноті. (Помітимо в зв'язка з цей, що дотепер зберігаються сліди абстрактного, позаісторичного підходу до філософії. Це виявляється, зокрема, в акцентуванні уваги при визначенні філософії на загальному - на універсальних закономірностях, принципах, категоріальних схемах, абстрактних моделях буття, тоді як в тіні залишається момент постійному її зв'язку з конкретною історичною дійсністю, з життям, з актуальними проблемами часу, епохи, сьогоднішнього дня) В світлі такого розуміння запропоноване раніше опис відносин людини до світу можна конкретизувати таким чином: людина не винесена за рамки миру, він - усередині нього; найближчим буттям для людей виступає суспільне буття, їх відношення до природи опосередковано суспільним буттям - працею, знанням; межі в системі “людина - суспільство - природа&quo ; рухомі. Філософія в новій її інтерпретації розкрилася як узагальнена концепція суспільного життя в цілому і різних її підсистем - практики, пізнання, політики, має рацію, моралі, мистецтва, наука, у тому числі природознавство, на основі якого багато в чому відтворюється науково-філософська картина природи. Саме ємке з'ясування суспільно-історичного життя людей в єдності, взаємодії, розвитку всіх її складових здійснюється сьогодні в рамках культурно-історичного підходу. Історико-матеріалістичне розуміння суспільства дозволило виробити широкий погляд на філософію як на явище культури, зрозуміти її функції в складному комплексі соціально історичному життю людей, усвідомити реальні сфери додатку, процедури і результати філософського світопрояснення. Розділ 1. Філософія в системі культури. Функції філософії 1.1 Філософія в системі культуриФілософія багатогранна. Обширно поле, багатоманітні проблемні пласти, області філософського дослідження. Тим часом в різних навчаннях нерідко односторонньо акцентуються лише ті або інші аспекти цього складного явища. Скажімо, увага фокусується на зв'язку “філософія - наука&quo ; або “філософія - релігія&quo ; у відволіканні від решти всього комплексу питань. В інших випадках на єдиний і універсальний предмет філософського інтересу перетворюють внутрішній світ людини або мову і т.д

. Абсолютизація, штучне звуження проблематики народжує збіднені образи філософії. Реальні ж філософські інтереси у принципі звернені до всього різноманіття суспільно-історичного досвіду. Так, система Гегеля, теоретичного попередника До. Маркса, включала філософію природи, філософію історії, політики, має рацію, мистецтва, релігії моралі, тобто охоплювала мир людського життя, культури в його різноманітті. Структура гегелівської філософії багато в чому відображає проблематику філософського світопрояснення взагалі. Чим багатше філософська концепція, тим більше широке поле культури робиться в ній предметом світоглядного осмислення. Схемно це можна представити у вигляді “ромашки&quo ;, де “пелюстки&quo ; - області філософського вивчення різних сфер культури; число “пелюсток&quo ; може бути, меншим (спеціалізовані концепції) і великим (багаті, ємкі концепції). Відображаючи відкритий характер філософського збагнення миру культури, схема дозволяє необмежено додавати в ніс новиною розділи філософського світобачення. Історико-матеріалістичний підхід дав можливість зрозуміти філософію як явище складне, багатовимірне, з урахуванням всієї системи зв'язків, в якій вона проявляє себе в духовному житті суспільства. Такий підхід відповідає реальній суті філософії і разом з тим відповідає гострій сучасній потребі в широкому, повноцінному світопрояснення, яке не може бути досягнутий на шляху вузьких спеціалізацій філософської думки. Розгляд філософії як культурно-історичного явища дозволяє охопити весь динамічний комплекс її пройдемо, взаємозв'язків, функцій. Суспільне життя людей при культурологічному її розгляді постає як єдиний, цілісний процес, пов'язаний з формуванням, функціонуванням, зберіганням, трансляцією культурно-історичних цінностей, з критичним подоланням застарілих і становленням нових форм досвіду, з складними системами кореляцій багатоманітних проявів людської діяльності в різних історично конкретних типах культур. Будучи ефективним методом історичних досліджень, культурологічний підхід здатний грати істотну роль і при розробці теорії тих або інших соціальних явищ, оскільки така виступає як резюме, узагальнення їх реальної історії. Укладаючи, що філософія базується на осмисленні людської історії, К. Маркс мав на увазі не фактичний опис історичного процесу, а виявлення закономірностей, тенденцій історії. Відповідно і філософ, на відміну від історика, представлявся йому теоретиком, особливим чином узагальнюючим історичний матеріал і формуючим на цій основі філософсько-теоретичне світобачення. З історичної точки зору, філософія - не первинна, найпростіша форма свідомості. До моменту виникнення філософії людством був пройдений великий шлях, накопичені різні навики дій, супутні їм знання і інший досвід. Поява філософії - це народження особливого, вторинного твань суспільної свідомості, направленої на осмислення форм практики, культури, що вже склалися. Не випадково втілений у філософії спосіб мислення, обернутий але всьому нулю культури, називають критично-рефлексивним. 1.2 Функції філософіїЯкі ж функції філософії в складному комплексі суспільно-історичного життя людей? Перш за все, філософія виявляє (експліцирує) самі загальні ідеї, уявлення, форми досвіду, на яких базується та або інша конкретна культура або суспільно-історичне життя людей в цілому.

Такого не бывало: русский этнос на самом деле всегда держал власти в ежовских рукавицах. Другие наши этносы, включая даже украинский (!), этому так и не научились, а о татарах и башкирах и говорить нечего: своих обкомовских ханов и райкомовских мини-хамов они сразу после смерти Сталина распустили до невозможной, традиционной степени и защиту от них находили м только в Москве, пока она с 1970-х годов не стала выдавать с головой татар и башкир их хамам, поощряя даже использование в выявлении жалующихся анонимов Комитета Государственной Безопасности (можно ли после этого удивляться тому, что КГБ, жировавший в государственной кормушке, стал разрушителем государства и весь его клятвопреступный офицерский состав подлежит военному трибуналу?). 4) Означает ли это, что вообще нет возможности? Нет. Во временных пределах своего цикла (татарский: 1200-1600 гг) "инородческий элемент" исполняет свою основную, но лишь переходную функцию. По окончании цикла его социальная ниша и функция постепенно меняется. Почти до конца XVII в. татары, как правило, возглавляют войска, даже и в XVIII в. они встречаются в этой роли

1. Предмет філософії та її функції

2. Функции белков в организмах живых существ

3. Синапсы (строение, структура, функции)

4. Строение и функции клетки

5. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

6. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов
7. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция
8. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

9. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

10. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

11. Уголовное преследование как функция государства

12. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

13. Налоги: их сущность, виды и функции

14. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

15. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

16. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Функции государства

18. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

19. Структура и функции государственного аппарата

20. Деньги и их функции(MONEY)

21. Культура, её структура и функции

22. Культура, ее функции, субъекты
23. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения
24. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

25. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

26. Получение уравнения переходного процесса по передаточной функции

27. Построение функции предшествования по заданной КС-грамматике

28. Специальные функции архиватора RAR

29. Исследование наилучших приближений непрерывных периодических функций тригонометрическими полиномами

30. Экстремумы функций многих переменных

31. Эквивалентность пяти классов функций элементарных по Кальмару

32. Свойства усредненной функции с сильной осцилляцией

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

33. Дзета-функция Римана

34. Рекурсивные функции

35. Теория неявных функций и ее приложения

36. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

37. Надпочечники и их физиологическая функция

38. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы
39. Функции нотариуса
40. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

41. Надзорные функции прокуратуры

42. Уголовное преследование как функция государства

43. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

44. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

45. Эмоции: функции и особенности их проявления

46. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

47. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

48. Религия и её функции

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

49. Роль и функции социологии

50. Функции социологического знания

51. Структура и функции семьи

52. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

53. Эвристические функции законов сохранения

54. Український мандрівний філософ Г. Сковорода
55. Методологическая функция философии в научном познании
56. Философия её смысл и функции

57. Сущность и функции рынка

58. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

59. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

60. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

61. Кредит, функции кредита, сущность кредита

62. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

63. Сущность, функции и формы кредита

64. Банки их виды, функции

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

65. Фондовые биржи и их функции

66. Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства

67. Рынок, сущность и функции

68. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

69. Групповые конфликты. Их природа, типология и функции (Контрольная)

70. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"
71. Природа и сущность функций менеджмента
72. Функции управления

73. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

74. Анализ производственных функций

75. Функции и происхождение денег

76. Функции денег, практическое значение

77. Сущность, функции и виды денег

78. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

79. Функции государства в экономике

80. Рыночный механизм и его функции

Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Банки, их виды и функции

82. Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества. Противоречия рынка

83. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

84. Сущность и функции денег

85. Экономические функции правительства

86. Функции рынка, позитивные и негативные стороны рыночного механизма
87. Деньги: возникновение, сущность, функции. Виды денег
88. Функции цен

89. Основные элементы и функции государства

90. Основные процедуры и функции модуля CRT

91. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

92. Просветительская функция журналистики в исторической ретроспективе

93. Ономатопоэтические слова японского языка в функции экспрессивной характеристики человека и их системные связи

94. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы

95. Анализ эпизода литературного произведения: композиция, содержательные функции художественной детали

96. Политическая метафора в СМИ: функции сообщения и воздействия

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

97. Функции вставных конструкций в лирике В.Набокова

98. Нужно ли передавать функции маркетинга на аутсорсинг?

99. Функции маркетинга на предприятии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.