Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Влада як феномен екзистенції

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Вербицька Ірина Володимирівна УДК – 141.32 Влада як феномен екзистенції Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Лой Анатолій Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри філософії. Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Рижко Володимир Антонович, Центр гуманітарної освіти НАН України, директор; кандидат філософських наук, доцент Павлова Олена Юріївна, Національний аграрний університет, доцент кафедри філософії. Захист відбудеться „24” березня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. Автореферат розісланий „18” лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Н.В. Караульна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. У сучасний період розвитку української філософської культури як невід’ємної частини світової філософської культури неабиякого значення набуває долучення української філософської думки до розгляду актуальних проблем сучасності. Однією з таких проблем є проблема влади, вивчення й аналіз якої не повинні зводитись лише до розгляду її місця та ролі в окремо взятій сфері буття людини (політичній, соціальній, правовій тощо) чи навіть до сумарного розгляду різних способів виявлення влади у різних сферах буття, а потребує дослідження й осмислення сутності цього феномену. Саме виявлення сутності влади й того, яким чином ця сутність представлена в розмаїтті феноменальної конкретності своїх виявів, уможливлює запровадження теоретичної бази, необхідної для розуміння смислу, що його набуває влада у кожній конкретній ситуації буття. Без такого дослідження жоден теоретичний і практичний аналіз станів буття не може вважатися достатньо обґрунтованим. Це й обумовлює важливість дослідження влади як феномену екзистенції, коли акцент робиться на аналізі тих способів, якими влада здійснюється у людському бутті, впливаючи на його зміст і форму. Внаслідок цього необхідним стає фундаментальне осмислення проблеми буття й, зокрема, буття людини, здійснене у контексті ґрунтовного аналізу тих філософських учень, в яких представлені різні способи такого осмислення. Зважаючи на те, що у цих ученнях влада розглядається переважно в контексті суб’єкт-об’єктних відносин, а той факт, що суб’єкт-суб’єктні, як і суб’єкт-об’єктні, відносини можна розглядати не лише як умову чи результат, але й як спосіб виявлення влади, в якому розкривається все багатство буття, зазвичай залишається поза увагою, особливо актуальним стає зроблений у дисертації акцент на феноменально-екзистенційному аспекті влади.

Таким чином, дане дослідження є актуальним з декількох причин. По-перше, попри значну увагу до проблеми влади і велику кількість наукових праць, присвячених аналізу різних аспектів її прояву, досі є наявним брак досліджень, які базувалися б на поєднанні критичного та антропологічного підходів до осмислення й аналізу цього феномену, що включає виявлення екзистенційних передумов, які визначають конкретно-феноменальну актуалізацію влади в конкретно-екзистенційному утворенні смислу буття та його реалізації. По-друге, незважаючи на велику кількість філософсько-аналітичних праць, присвячених як проблемі екзистенції, так і проблемі буття, все ще бракує досліджень, присвячених аналізу даних феноменів у контексті аналізу феномену влади. Зв’язок з науковими програмами. Роботу виконано відповідно до Комплексної програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” науково-дослідна робота філософського факультету №01БФ041-01 “Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть” (Науковий керівник доктор філософських наук, професор Лой А.М.). Мета і завдання дослідження. Актуальність теми і ступінь її розробки визначили мету дисертаційного дослідження, яка полягає у тому, щоб на підставі аналізу робіт філософів, які висвітлюють способи виявлення влади у людському бутті, дати розгорнуту характеристику влади як феномену екзистенції та визначити роль даного феномену у формуванні людини та її буття. Здійснення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання наступних завдань: базуючись на критичному аналізі текстів як представників екзистенціалізму, так і представників інших напрямів у філософії, виявити евристичні можливості дослідження влади як феномену екзистенції; проаналізувати філософські поняття, в яких розкривається сутність влади як феномену екзистенції, й на базі проведеного аналізу визначити особливість розуміння феномену влади тими філософами, котрі висвітлюють та осмислюють проблему влади у зв’язку з проблемою людини; виходячи з аналізу основних аспектів учень представників екзистенціалізму та представників інших напрямів у філософії в межах владної проблематики, дослідити межі виявлення влади на різних рівнях людського існування; дослідити владу як фундаментальний вимір людського буття, вказати на її значення і роль у формуванні та здійсненні сутності й існування людини. Об’єктом дослідження є вчення філософів, які висвітлюють феномен влади в контексті осмислення людського буття. Предметом дослідження є влада як феномен екзистенції. Теоретико-методологічна основа дослідження. Для вирішення поставлених завдань у дисертації застосовано як традиційні методи наукового дослідження (аналізу та синтезу, критичного, системного), так і методи, що розроблялися та використовувалися представниками екзистенціалізму (феноменологічний, герменевтичний і метод інтерпретації). Специфіка та своєрідність дослідження зумовила застосування методологічного принципу співставлення та порівняльного аналізу. Завдяки цьому було виявлено та проаналізовано специфіку осмислення феномену влади представниками екзистенціалізму, котрі значною мірою розходяться між собою у ряді положень своїх учень.

Теоретична та методологічна основи дисертації обумовленні специфікою джерельноїбази дослідження, ядро якої становлять праці К.Ясперса, Г.Марселя, М.Гайдеґера, Ж.-П. Сартра та А.Камю, а також твори Ф.Ніцше, М.Шелера, Г.Арендт, Ю.Габермаса та інших філософів, чиї теоретичні розробки мали вплив на концепції представників екзистенціалізму або ж становили теоретичний контекст, в якому сформувалися їхні вчення. Наступну групу джерел становлять художні твори екзистенціалістів, зокрема романи і п’єси Ж.-П.Сартра й п’єси Г.Марселя, в яких були викладені їхні філософські ідеї. До цієї групи джерел варто віднести п’єси А.Камю, погляди й ідеї якого відіграють значну роль у розумінні природи феномену влади. Ще одну групу джерел становлять критичні розвідки вітчизняних та іноземних науковців, присвячені тим аспектам філософських учень екзистенціалістів, які пов’язані з їхнім розумінням владної проблематики. До таких досліджень відносяться праці І. Бичка, П. Бурдьє, С. Веліковського, Р. Габітової, А. Гозенпуда, М. Кісселя, А. Мисливченка, А. Руткевича, Т. Сахарової, Г. Таврізян, Г. Фігаля, Л. Філіпова, Т. Шварца. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають класичні та новітні розробки теоретичних і методологічних проблем філософської науки, викладені у творах Дж. Батлер, Є. Бистрицького, І. Бичка, Т. Болла, Ю. Габермаса, М. Гайдеґера, Р.-А. Даля, Ж. Дельоза, Р. Димерця, К. Жоля, А. Кожева, А. Конверського, І. Леппа, А. Лоя, А. Мельвіля, Є. Причепія, С. Пролеєва, В. Рижка, М. Савельєвої, А. Толстоухова, М. Фуко, О. Хоми, В. Ярошовця та інших. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній літературі на основі критичного аналізу різних підходів до проблеми розуміння специфіки людського існування, висвітлених у роботах філософів-екзистенціалістів і представників інших напрямів, представлено системне розуміння феномену влади як конкретно-феноменальної актуалізації комплексу можливостей, представленої у межах сфери здійснення взаємозв’язків між буттям і його різними за способами своєї екзистенційної присутності виявами. У дисертаційному дослідженні отримано результати, яким властива наукова новизна: виявлено, що дослідження влади як феномену екзистенції розкриває можливість розкриття та осмислення сутності влади та її реалізації у людському бутті; продемонстровано можливість антропологічного підходу до вивчення та аналізу владної проблематики, обумовленого презумпцією, що влада пронизує буття людини та становить її глибинну сутність; доведено наявність оригінального розуміння влади в ученнях представників екзистенціалізму та представників інших філософських напрямів, які вказують на трансцендентний характер влади та способи її вираження в бутті людини, котре полягає в тому, що влада висвітлюється ними як фундаментальний вимір, в якому відбувається взаємодія між буттям і його виявами, котрі виступають суб’єктами його визначення та формування; визначено й проаналізовано основні аспекти вчень представників екзистенціалізму та представників інших напрямів у філософії і на цьому аналітичному підґрунті досліджено межі виявлення влади, які обумовлені різними сферами людського існування: а) сферою здійснення людиною свободи та творчої дії; б) сферою покладання й осмислення сутності буття; в) сферою людської взаємодії як на міжіндивідуальному, так і на соціальному рівнях її здійснення; виявлено, що влада трактується екзистенціалістами як феномен, в якому буття виявляє свою могутність в акті визначального екзистенційного становлення, а впорядкування світу постає як впорядкування суб’єкт-суб’єктних відносин; виявлено, що, пронизуючи всі рівні повсякденного існування людини, влада визначає та становить сутність людини, котра виявляється місцем її здійснення; висвітлено, що влада, будучи сферою становлення і виявлення екзистенції та буття, визначає зміст і форму людського існування.

Летописцы в один голос твердят, что «Батыева орда» на семь недель задержалась возле крохотного городка Козельска и все это время штурмовала его с необъяснимым упрямством, пока не добилась своего. Это и в самом деле странно. Никакого стратегического значения городишко не имел и тем не менее «ордынское войско» полтора месяца топталось у его стен Здесь возникает сразу несколько вопросов: 1. Почему «степняки», вроде бы к тому времени обучившиеся мастерски владеть китайскими камнеметами и стенобитными машинами, в случае с Козельском это свое умение как-то сразу растеряли? (Напоминаю: практически все крупнейшие города Руси держались не более шести-семи дней.) Чтобы объяснить этот феномен, покойный В. Чивилихин измыслил какие-то невероятные, суперблагоприятные географические условия если верить ему, Козельск был расположен так удобно для осажденных, стоял на таких непреодолимых кручах, был окружен столь глубокими рвами, что все китайские машины оказались бесполезными. Возможно. Но, даже если так и обстояло*, это не снимает проблемы, наоборот, усложняет ее дополнительными загадками. 2

1. Влада як найважливіший атрибут політики

2. Прагнення до влади, як одна з характерних форм вияву людської агресивностi

3. Культура як феномен суспільного розвитку

4. Насилля як засіб влади

5. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

6. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)
7. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение
8. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

9. Феномен Кавказа в русской литературе

10. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

11. Феномен средневекового рыцарства

12. Российский феномен педагогического новаторства

13. Черногорский феномен

14. Феномен вождизма в мировой истории

15. Общение как феномен культуры

16. Феномен лидерства в психологии

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

17. Феномен Мировых Религий

18. Религия, как феномен человеческой культуры

19. Техника как социальный феномен

20. Феномен рекламы. проблемы взаимодействия рекламы и потребителей (на основе опроса жителей Уфы)

21. Приватизація як засіб припинення державної власності

22. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни
23. Полис- феномен древнегреческой цивилизации
24. Феномен старообрядчества в истории России

25. Microsoft - фирма, феномен, миф

26. Феномен римской литературы

27. СМИ как феномен общественной жизни и объект исследования

28. Феномен декабризма

29. Искусство как феномен Жизни

30. Самодержавие как феномен русской культуры

31. Феномен любви в русской культуре

32. Религиозные объединения в эллинистическом Египте как социокультурный феномен

Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи

34. Феномен маргинальности в культуре

35. Культура как социальный феномен

36. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

37. Спиритическая поэзия как культурный феномен второй половины XIX века

38. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
39. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
40. Лідерство, вплив та влада

41. Планування як функція менеджменту

42. Организация как феномен

43. Энергетический феномен вакуума

44. Феномен НЛО

45. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

46. Феномен програмированного обучения

47. Соціал-демократична концепція держави та влади

48. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

50. Феномен "Экзистенциально нового" в dasein- и экзистенциальном анализе (антропологическое исследование)

51. Взгляд на феномен воли

52. Агрессия как социально-психологический феномен

53. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

54. Феномен Зейгарник
55. Семейное воспитание как социокультурный феномен
56. Клубное объединение в школе как воспитательный феномен

57. Феномен необучаемости и психологические препятствия

58. Авторитет учителя-воспитателя как педагогический феномен

59. О феномене «Манас»

60. Іслам як монотеїстична релігія

61. Феномен религиозности в изменяющейся России

62. Феномен мнимой экзальтации

63. Потребительство как социальный феномен современности

64. Теорія розподілу влад

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Туриз як галузь світового господарства

66. Необережність як форма вини

67. Феномен преодоления в психологической подготовке спортсменов

68. Феномен бюрократии

69. Гегелевский феномен современности, или Насколько Гегель близок к модерну

70. Феномен строительного комплекса в современных экономических условиях
71. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
72. Юридичні особи як суб

73. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

74. Булгаков Яков Иванович

75. Брюс Яков Вилимович

76. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

77. Яков Перельман: штрихи к портрету

78. Урбанизация - феномен XXI века

79. Право як спеціальне соціальне явище

80. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Влада і право

82. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

83. Верховна Рада України в системі органів влади

84. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

85. Женщина на войне - феномен XX века

86. Самозванчество как феномен в русской истории
87. Агресія як форма поведінки підлітків
88. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

89. Честь как феномен отечественного политического сознания в Х -XVIII вв.

90. Новая проблематика экспериментальных психологических исследований парапсихологических феноменов: анализ направленности

91. Вероисповедание как феномен социальной и этнической адаптации человека

92. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации

93. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

94. Екзистенціалістська естетика

95. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

96. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Банки як учасники ринку ціних паперів

98. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

99. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.