Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ Авраменко Олена Анатоліївна УДК 004.4’2 (042.3) МЕТОД ТА ЗАСОБИ РЕДОКУМЕНТУВАННЯ УСПАДКОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сидоров Микола Олександрович, Національний авіаційний університет, декан факультету комп’ютерних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Провотар Олександр Іванович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри інформаційних систем; кандидат технічних наук, доцент Харченко Олександр Григорович Національний авіаційний університет, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій. Захист відбудеться «4» липня 2008р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.11 Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова,1, ауд. 6-200. З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова,1. Автореферат розісланий «2» червня 2008р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат технічних наукЮ.М. Крамар ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Задача редокументування програмного забезпечення (ПЗ) постала у 80-х роках минулого століття, коли одним із шляхів підвищення продуктивності розробки ПЗ стало повторне використання, а джерелом компонент, що повторно використовуються – успадковане ПЗ. Оскільки на сьогоднішній день зростає обсяг успадкованого ПЗ, то задача редокументування набуває особливої актуальності, зокрема в реінженерії ПЗ. Вклад до вирішення задачі редокументування у зазначеному контексті внесли наступні вчені: . Biggers aff, E. Chicofsky, M. Freema , E. Horowi z, V. Rajlish, S. illey, H. S eed, К. Лавріщева, М. Сидоров. Результат реінженерії значною мірою залежить від повноти та якості документації успадкованого ПЗ. На жаль, таке ПЗ, найчастіше, не має документації або наявна документація є неповною і застарілою. Існуючі методи редокументування спрямовані на документування лише окремих аспектів успадкованого ПЗ і не враховують вимог технологій прямої інженерії, які використовуються під час створення нового ПЗ. Оскільки саме технологія прямої інженерії визначає вимоги до складу, структури та змісту документів, які мають створюватись під час реінженерії, тому дослідження методу та засобів редокументування успадкованого ПЗ, орієнтованих на технологію розроблення нового ПЗ, є актуальною. Зв’язок теми дисертації з цільовими програмами та планами перспективних наукових досліджень. Робота виконувалась на кафедрі інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету в межах науково-дослідної роботи № 24-Ф4/к44 “Дослідження методів та засобів інженерії програмного забезпечення”, держбюджетної теми №297-ДБ06 “Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів” (№ держ.

реєстр. 0106U004128) та госпрозрахункової теми “Розроблення діаграм візуального моделювання програмного забезпечення з застосуванням UML” (договір №55 від 10 листопада 2005 р.). Мета та завдання дисертаційної роботи. Метою дисертаційної роботи є розробка метода редокументування успадкованого ПЗ для використання в реінженерії ПЗ, враховуючи вимоги технології, яка застосовуватиметься під час прямої інженерії. Автоматизація запропонованого методу забезпечується реалізованою архітектурою засобів, які належать до Compu er Aided Reverse Sof ware E gi eeri g (CARSE). Мета дисертаційної роботи визначає необхідність розв’язання таких задач: аналіз методів, процесів і засобів редокументування ПЗ; аналіз документації технологій, які застосовуються при створенні ПЗ; розробка методу редокументування ПЗ, який забезпечує створення документів для обраної технології і фази розроблення ПЗ в контексті реінженерії; розробка архітектури засобів редокументування успадкованого ПЗ, які забезпечують реалізацію запропонованого методу; апробація запропонованих метода та засобів шляхом проведення експериментального і практичного редокументування ПЗ та аналіз результатів. Об’єктом дослідження є успадковане ПЗ. Предметом дослідження є процеси, моделі, методи і засоби редокументування успадкованого ПЗ. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи: абстрагування і узагальнення – під час аналізу документації технологій розроблення ПЗ; формалізація і моделювання – під час розробки моделей документу з точки зору редокументування; аналіз і проектування – під час розробки засобів, які реалізують редокументування ПЗ; експеримент ­– під час апробації запропонованих метода та засобів; вимірювання – при аналізі результатів експериментального і практичного застосування методу та розроблених засобів. Наукова новизна роботи полягає у розв’язанні науково-практичної задачі редокументування успадкованого ПЗ з метою використання створюваної в результаті редокументування документації в реінженерії. Отримано такі наукові результати: вперше розроблено метод редокументування успадкованого ПЗ, який, на відміну від існуючих методів, забезпечує створення документів ПЗ із урахуванням вимог технології розроблення, яка застосовується при прямій інженерії. Це дозволяє здійснювати цілеспрямоване документальне забезпечення процесів прямої інженерії та уникнути зайвих витрат під час реінженерії, які зараз необхідні для створення відповідної документації; вперше побудовані моделі документу ПЗ з точки зору редокументування на рівнях загальної концепції документу, вимог технологій розроблення ПЗ, вимог до певного документу обраної технології, що дає можливість реалізувати запропонований метод редокументування шляхом використання модельно-керованої розробки – Model Drive Developme (MDD) та спростити редокументування за рахунок повторного використання розроблених моделей; на основі побудованих моделей документів розроблено архітектуру засобів редокументування відповідно до запропонованого методу, які забезпечують шляхом застосування представлень успадкованого ПЗ автоматизоване створення документів успадкованого ПЗ для певної технології і фази розроблення ПЗ.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані в дисертації метод і реалізовані засоби впроваджені в наступних організаціях: Національний авіаційний університет – в рамках НДР № 24-Ф4/к44 „Дослідження методів та засобів інженерії програмного забезпечення”, в процесі виконання госпрозрахункової договірної роботи в 2005 р. (договір №55 от 10 листопада 2005 р.) і в навчальному процесі у дисциплінах „Методологія розробки великих програмних систем і продуктів” та „Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування” за напрямом „Комп’ютерні науки” у вигляді матеріалів лекцій і методичних вказівок до виконання лабораторних робіт (акт впровадження від 03.12.2007 р.); Відкрите акціонерне товариство „КП ОТІ” – в рамках виконання госпрозрахункової договірної роботи (акт впровадження від 26.11.2007 р.). Особистий внесок здобувача. У праці автору належить принцип орієнтації на базовий процес розробки при редокументуванні, у праці – узагальнена схема процесу редокументування, аналіз існуючих методів та засобів редокументування. Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались й обговорювались на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції з програмування “УкрПРОГ’2006” (Кібернетичний центр ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, м. Київ), конференції аспірантів і студентів “Інженерія програмного забезпечення 2006” (Національний авіаційний університет, с. Жукін), Всеукраїнській конференції аспірантів і студентів “Інженерія програмного забезпечення 2007” (Національний авіаційний університет, с. Конча-Заспа) та наукових семінарах Національного авіаційного університету (м. Київ) Публікації. Результати досліджень викладені у семи друкованих працях, з них чотири – у збірниках наукових праць, перелік яких, як фахових, затверджений ВАК України, і три – у збірниках тез наукових конференцій. Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять 45 рисунки і 10 таблиць, списку літературних джерел з 87 найменувань та 8 додатків. Загальний обсяг роботи становить 144 сторінок, із них 109 – основного тексту. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та основні завдання досліджень, показано наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведено дані про зв’язок роботи з науковими темами Національного авіаційного університету та інших установ. У першому розділі розглянуто процеси документування та редокументування, наведено визначення редокументування у контексті реінженерії ПЗ, визначені складові документа ПЗ, зроблено аналіз документації технологій – RUP (IBM), MSF (Microsof ), CDM (Oracle), які застосовуються під час розроблення ПЗ, визначено характеристики документації, розглянуто існуючі методи редокументування. У контексті реінженерії успадкованого ПЗ застосовують зворотну інженерію та редокументування. Зворотна інженерія призначається для відновлення інформації щодо успадкованого ПЗ у вигляді певних представлень, які використовуються, наприклад, для розуміння ПЗ, необхідного тоді, коли здійснюється переробка або міграція ПЗ.

Ц методи вона застосувала проти полякв у час хнх заворушень у Познан  проти мадярв за хн всенародне повстання. Тож Ст. Бандера у цй свой статт перестерга, що «кожне базування на сподванках на нш, лагднш форми  засоби московського поступування зрадливе й згубне» Стаття була надрукована в тижневику «Шлях Перемоги», Мюнхен, рк III, ч. 47/143 з 18. 11. 1956 р. Уривок з не п. н. «Традиц  методи московських мперялств» появився в мсячнику «Визвольний Шлях». Лондон, рк вид. Х¶/ХУ¶¶ за жовтень 1964 р., у п'ятирччя з дня смер-ти Ст. Бандери, стор. 10571065. * * * Постава большевикв супроти останнх проявв усамостйнювання польського комунстичного режиму та безоглядне здавлювання визвольно революц в Мадярщин роз'яснили низку проблем, як стосуються до питання т. зв. еволюц й демократизац большевизму та до питань протибольшевицько боротьби. На перший погляд може здаватися, що постава Кремля до згаданих тенденцй у Польщ була подиктована цлком ншмми, протиставними цлями й дючими в большевицькй систем пружинами, нж у випадку Мадярщини

1. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

2. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

3. Методи та способи підключення до мережі Internet

4. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

5. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

6. Вибухові речовини та засоби підривання
7. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ
8. Аналіз програмного забезпечення підприємства

9. Обслуговування програмного забезпечення

10. Програмне забезпечення для МПК Ломіконт

11. Програмне забезпечення ПК

12. Розробка програмного забезпечення файлового менеджера

13. Захист програмного забезпечення

14. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

15. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

16. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

18. Методи та прийоми економічного аналізу

19. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

20. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

21. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

22. Сутність витрат та методи їх зниження
23. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила
24. Кредитний ризик та методи управління ними

25. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

26. Страхування транспортних засобів та вантажів

27. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

28. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

29. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

30. Контроль та ревізія використання основних засобів

31. Облік основних засобів та руху грошових коштів

32. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

34. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

35. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

36. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

37. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

38. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
39. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
40. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

41. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

42. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

43. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

44. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

45. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

46. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

47. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

48. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

50. Методи і засоби захисту інформації

51. Засоби творення гумору та сатири у творах Остапа Вишні

52. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

53. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

54. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
55. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки
56. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

57. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

58. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

59. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

60. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

61. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

62. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

63. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

64. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

65. Конфлікти та методи управління ними

66. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

67. Форми та методи державної підтримки експортерів

68. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

69. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

70. Методи психології та педагогіки
71. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
72. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

73. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

74. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

75. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

76. Методи і технічні засоби ергономіки

77. Характеристика засобів і методів психологічної дії

78. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

79. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

80. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

81. Методи розділення та очистки речовин

82. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

83. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

84. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

85. Види та методи фінансового аналізу

86. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
87. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами
88. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

89. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

90. Метод конечных элементов

91. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

92. Методы исследования в цитологии

93. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

94. Методы психогенетики

95. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

96. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

97. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. Методы и модели демографических процессов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.