Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України МЕЛЬНИЧЕНКОСвітлана Вітаськівна УДК 616.379-008.64:616.153.96-07-097 Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет 14. 01. 14 – ендокринологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України. Науковий керівник: доктор медичних наук Корпачев Вадим Валерійович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділу клінічної фармакології та експериментальної фармакотерапії ендокринних захворювань. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Кравченко Віктор Іванович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділу епідеміології ендокринних захворювань доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Кучмеровська Тамара Муратівна, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, провідний науковий співробітник відділу біохімії коферментів. Захист відбудеться “20” травня 2008 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.558.01 з ендокринології в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69) Автореферат розісланий “ 3 ” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор біологічних наукКалинська Л.М. Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Відомо, що існують різні за властивостями типи білків сироватки крові, які зв’язують інсулін (БЗІ) [И.С. Халилова и др., 1993; В.В. Корпачев и др., 1994; В.В. Корпачев и др., 1997; Ж.В. Іванова, 1997; F.K. Gorus e al., 1998; . Su ds e e al., 2005]. Частина з них має альбумінову природу (синальбумін) або подібна до трансферину, але переважній групі таких білків притаманні властивості глобулінів і, в першу чергу, імуноглобулінів [Л.А. Ляпина и др., 1987; А.А. Жвирблене и др., 1988; Б.А. Кудряшов и др., 1989; M. Fuch e busch e al., 2000; P. Ache bach e al., 2004]. Деякі з них у комплексі з інсуліном набувають гіперантигенних властивостей і викликають утворення цілого каскаду ідіотип-антиідіотипних антитіл . При лікуванні хворих на цукровий діабет (ЦД) не завжди вдається досягти компенсації порушень вуглеводного обміну. Частково це можна пояснити присутністю в крові білкових чинників, які здатні блокувати дію гормону на початковому етапі специфічного зв’язування його з мембранними рецепторами, що унеможливлює адекватну регуляцію глікемії та може призводити до інсулінорезистентності [K.F. Federli , 1993; J. Lah ela .C. e al., 1997; .C. Schloo e al., 1997; Y. Yama aka e al., 1997; M. Kellerer e al., 1999; J.W. homas В.В., 2001; Корпачев, 2001; . Jea didier e al., 2002; A. Li dholm e al.,

2002]. Виділення та аналіз чинників, здатних блокувати фізіологічну дію інсуліну, має важливе значення при дослідженні окремих ланок патогенезу ЦД. Роботи в цьому напрямку проводилися й раніше, але отримані результати мали фрагментарний характер, що не дає змоги зробити обґрунтовані висновки як про природу білкових чинників, які блокують інсулін, так і про вміст їх у крові [Ю.А. Ярошевский и др., 1983; Н.А. Арутюнян и др., 1985; С.К. Вельбери и др., 1987; А.А. Жвирблене и др., 1988]. Останнім часом з’явились дані про те, що в крові новонароджених дітей виявлено білки невизначеної природи, які зв’язують інсулін і не належать до глобулінової фракції [S.R. Wellik e al., 1995; U. Roll e al., 1996; J.R. Bilbao e al., 1997; B. Li dberg e al., 1999; M.S. Ro kai e , 2001]. Незважаючи на те, що найбільшу групу з зазначених білків складають імуноглобуліни, однак дослідження щодо співвідношення їх з іншими БЗІ не проводились. Для цього необхідно не тільки виділити чинники, які мають властивості зв’язуватись з інсуліном, але й визначити вміст антитіл до екзогенного (ІА) та ендогенного (ІАА) інсуліну, що входять до складу одержаних фракцій. На сьогодні вміст ІА та ІАА зазвичай визначають комерційними імуноферментними (ІФА) або радіоімунними (РІА) тест-системами. Але виявилось, що на даний момент не існує єдиного загальноприйнятого уніфікованого критерію для оцінки вмісту ІА та ІАА. Оскільки кожний розробник вибирає власний спосіб інтерпретації отриманих даних, проблема полягає в тому, що результати, одержані при використанні різних комерційних тест-систем, важко порівняти між собою; більш того: ці результати не завжди співпадають [C.J. Gree baum e al., 1992; C. Beaufor e al., 1993; P.Y. Bi gley e al., 1997; H. aserke e al., 1999; W. Woo e al., 2000; K. . Po er e al., 2000; P.W. Mueller e al., 2002; M. Mox ess e al., 2003; D. Deve dra e al., 2003;]. В Україні подібні тест-системи не виробляються. Це спонукало нас провести виділення білкових чинників, надати їм характеристику та опрацювати власний метод імуноферментного аналізу для визначення антитіл до екзогенного та ендогенного інсулінів і створити на його основі тест-систему “ІФА-АТ-інс”. Застосування такого методу матиме важливе значення при обстеженні людей, хворих на ЦД з частими спонтанними гіпоглікеміями, при визначенні індивідуальної чутливості до препаратів інсуліну, оцінки їх антигенних властивостей, а також для обстеження широкого кола населення з метою ранньої діагностики та прогнозування розвитку ЦД. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планових наукових досліджень, які проводились у відділі клінічної фармакології та експериментальної фармакотерапії ендокринних захворювань Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України: “Вивчити ефективність нових засобів фармакотерапії цукрового діабету” (№ держреєстрації 0100U00916), “Оцінка безпечності препаратів інсуліну” (№ держреєстрації 0103U004099), “Вивчити особливості стану інсулінорезистентності та дослідити ефективність нових засобів фармакотерапії цукрового діабету” (№ держреєстрації 0104U003258), “Вивчити роль імунологічних факторів в розвитку цукрового діабету І типу з метою розробки патогенетичних схем лікування” (№ держреєстрації 0100U003757).

Мета роботи: Виділити і охарактеризувати чинники, що зв’язують інсулін в крові людей, та дослідити вміст найбільш важливого з них – ІА та ІАА в сироватках крові хворих на ЦД. Розробити метод гетерогенного твердофазного імуноферментного аналізу для виявлення ІА та ІАА і створити на його основі тест-систему “ІФА-АТ-інс”. Завдання дослідження: Виділити білки, що зв’язують інсулін в сироватках крові донорів і хворих на ЦД людей, використовуючи поетапну афінну хроматографію, та провести аналіз отриманих фракцій методами ІФА та електрофорезу в поліакриламідному гелі. Розробити власний метод гетерогенного твердофазного імуноферментного аналізу для визначення вмісту антитіл до екзогенного та ендогенного інсулінів у сироватках крові людей. Визначити діагностичні характеристики опрацьованого імуноферментного методу (чутливість, специфічність, відтворюваність). На основі розробленого методу створити імуноферментну тест-систему “ІФА-АТ-інс” для визначення ІА та ІАА в сироватці. Провести порівняльне дослідження вмісту антитіл до ендогенного та екзогенного інсулінів у сироватках крові здорових людей та хворих на ЦД розробленим імуноферментним методом та комерційними імуноферментними та радіоімунними наборами. Об’єкт дослідження: Білкові чинники, що зв’язують інсулін в крові людей. Предмет дослідження: Вміст ІА та ІАА в сироватках крові здорових людей і хворих на ЦД та їх співвідношення з іншими БЗІ. Методи дослідження: У роботі використано методи афінної хроматографії, гетерогенного твердофазного імуноферментного аналізу, радіоімунного аналізу, електрофорезу в ПААГ та статистичні. Наукова новизна. Розроблено методичні підходи до виділення білкових чинників, здатних зв’язуватись з інсуліном в сироватках крові людей. Встановлено, що використання поетапної афінної хроматографії може бути ефективним для визначення співвідношень білків, які зв’язують інсулін, у крові хворих на ЦД, що дасть змогу диференційовано підходити до розуміння механізмів виникнення деяких випадків інсулінорезистентності. Показано, що при фракціонуванні сироваток крові здорових людей та хворих на ЦД методом поетапної афінної хроматографії виявляються аналогічні фракції БЗІ, які відрізняються кількісним вмістом білка. Встановлено, що до складу інсулінзв’язуючих білків, крім антитіл до інсуліну, входять також білки неімуноглобулінової природи. Показано, що в однакових об’ємах сироваток крові хворих на ЦД і донорів міститься не тільки різна кількість усіх БЗІ, але й різна кількість білків імуноглобулінової природи. Практичне значення одержаних результатів: Розроблено гетерогенний твердофазний імуноферментний метод визначення ІА та ІАА в сироватках крові здорових людей та хворих на ЦД та на його основі створено імуноферментну тест-систему “ІФА-АТ-інс” (Патент № 57640 А). Створена тест-система може бути використана для діагностування інсулінорезистентності при інсулінотерапії, а також, разом з іншими маркерами аутоімунного процесу для прогнозування виникнення ЦД у здорових осіб, які мають близьких родичів, хворих на ЦД, або людей, яких за генетичними ознаками відносять до групи ризику виникнення цього захворювання.

Такий засб боротьби з нашого погляду  антисемтським, з котрим Республканський Уряд  армя повинн боротися». 4) ґврейськ представники висловили вдверт сумнви щодо покладення вдповдальност за антиврейськ акц лише на зовншн чинники, а знаходили за можливе вказувати на негаразди, що виходили вд укрансько сторони. При цьому м нод не вдавалося втриматися в рамках делкатност, про що вони, звсно, особливо турбувалися. Так, Крайз закинув: «На жаль, декотр Мнстерства неприязно вдносяться до врев  навть звльняють служачих вревПогроми, вд котрих особливо стражда врейська бднота,  наслдком дяльности чорносотенних елементв, вкорнившихся у вйсько, урядов органи  млцю (видлено мною.P В. С.). Необхдно зняти з фронту наш частини, реорганзувати х  вигнати з них чорносотенцв, а вперед треба пустити Галичан, добре дсциплнованих, котрим погромна хвиля чужаРемсники готов виконати обовязок громадян  вступити до вйська, але вимагають утворення в арм тако атмосфери, при котрй укранець не дивився би на врея-козака, як на ворога» (видлено мною.P В. С.). 5)PПредставники врейсько громадськост особливо доркали влад за спроби приховати нформацю про погроми, а ще бльше за бездяльнсть, небажання вжити енергйних заходв для припинення ганебних явищ

1. Норма та патологія системи виділення

2. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

3. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

4. Система виділення, функції нирок

5. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

6. Понятие, виды и общая характеристика государственных (муниципальных) предприятий
7. Поняття: ознаки та характеристика
8. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

9. Види, параметри та принцип роботи антен

10. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

11. Структура та зміст віщої освіти

12. Чинники, що впливають на ситуацію етичного вибору школярів середньої ланки

13. Методи розділення та очистки речовин

14. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

15. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

16. Основні види діяльності та їх характеристика

Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

17. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

18. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

19. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

20. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

22. Основные виды общения и их характеристики
23. Коммуникации - понятие, виды, их характеристика
24. Виды социологического исследования: общая характеристика, классификация, характеристика одной из групп методов

25. Форми співучасті та види співучасників у злочині

26. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

27. Виды конкуренции, их особенности и значение для характеристики рынка

28. Суть та види відтворення

29. Виды облигаций и их основные характеристики

30. Сравнительная характеристика различных видов транспорта

31. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

32. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Политический режим и общая характеристика его видов

34. Поняття, види та принципи страхування

35. Характеристика та послуги ПриватБанку

36. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

37. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

38. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
39. Антропологічна характеристика та риси людини
40. Захворювання травного тракту. Грибкові захворювання кролів та захворювання, що спричиняють комахи

41. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

42. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

43. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

44. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

45. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

46. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

47. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

48. Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

49. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

50. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

51. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

52. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

53. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

54. Завещание: понятие, виды, характеристика
55. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
56. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

57. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

58. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

59. Покарання та його види

60. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

61. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

62. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

63. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

64. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

65. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

66. Право водокористування та його види

67. Професійна таємниця, її види

68. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

69. Види державної служби та їх вдмінності

70. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
71. Классификация и характеристика видов, методов и средств защиты информации
72. Устройство, характеристика и виды резисторов

73. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

74. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

75. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

76. Види попиту. Поняття товару та його суть

77. Виды хлеба. Организация хранения лука. Характеристика кондитерских изделий и кофе

78. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

79. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

80. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

82. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

83. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

84. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

85. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

86. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку
87. Настої та відвари з сировини, що містить глікозиди
88. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

89. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

90. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

91. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

92. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

93. Основные виды деловых игр и их характеристика

94. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

95. Сутність, види та канали комунікацій

96. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

98. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

99. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.