Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування навички швидкого читання у молодших школярів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та науки України Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови та методики її викладання Дипломна робота Формування навички швидкого читання у молодших школярів Виконавець: студентка 3 курсу групи 32 факультету ПВПК Бідула У.С. Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Наумчук М.М. Тернопіль - 2009 Анотація В дипломній роботі &quo ;Формування навички швидкого читання у молодших школярів&quo ; з'ясовується проблема формування навички швидкого читання, основним критерієм якої є розуміння прочитаного; розроблені методичні підходи та шляхи успішного формування навички читання; подано комплекс цікавих вправ для формування ефективної навички швидкого читання молодших школярів. Ключові слова: якості читання, швидкочитання, урок класного читання, мовленнєва діяльність. ЗМІСТ Вступ . .4 Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема.9 Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання .9 Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі . .28 Шляхи формування та удосконалення навичок читання 41 Формування швидкого й свідомого читання як засобу успішного навчання дитини в школі .67 Розділ II. Формування навички швидкого читання у молодших школярів .98 Методика формування навички швидкочитання в сучасній початковій школі .98 Вибір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування у різні періоди навчання читання . .121 2.3Організація та зміст експериментального дослідження 137 Висновки . .149 Список використаної літератури . .151 Додаток 1 . 155 Додаток 2 . 161 Вступ Мовлення є засобом спілкування між людьми. Писемне мовлення стало додатковим засобом людських стосунків. Після того як люди винайшли друкарський верстат, то відкриття, всі досягнення людського розуму стали швидше розповсюджуватись, ніж раніше, коли книги переписували від руки. Якби в руках людей не було книг, суспільство не могло б так швидко розвиватись, як це ми спостерігаємо тепер. Книга в житті людини має надзвичайно велике значення. Вона є джерелом знання. З книги письменна людина дістає знання, створені людством протягом довгої його попередньої історії. Узагальнюючи багатогранний досвід своєї виробничої і культурної діяльності, людина з допомогою книги передає цей досвід наступним поколінням. З книг людина дізнається про великі відкриття і винаходи, про боротьбу людини з природою і завоювання влади над нею. Книга дає не тільки знання, а й сприяє вихованню повноцінної, всебічно розвиненої людини. Школа і вчитель виховують у дітей любов до книги, до друкованого слова, навчають учнів читати книгу, користуватися нею. Прищепити любов до читання - це значить переконати дитину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсякденному житті як неоціненного джерела знань та засобу спілкування між людьми. У процесі роботи над книгою учні повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини. М. Горький писав: &quo ;Любіть книгу - джерело знань: вона полегшить вам життя, по-дружньому допоможе вам розібратись в строкатій і бурхливій плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас поважати людину і самого себе, вона окриляє розум і серце почуттям любові до світу, до людини&quo ; .

Ідея сказаного - у підкресленні благотворного впливу книги на формування позитивних рис особистості. Дію цього впливу у повній мірі слід використати на уроках читання. Для цього є всі можливості. Читання книг відкриває кожній людині світ незвіданого, незнаного, таємничого. У найбільшій мірі це стосується дітей. Учні початкових класів прилучаються до цього світу передусім на уроках читання, які задовольняють освітню мету навчання молодших школярів. Ефективний процес читання неможливий без вироблення в учнів навичок правильного, виразного, швидкого та свідомого читання, які формуються на уроках класного і позакласного читання. Проблема формування навички читання завжди була і є актуальною, детально дослідженою як в психолого-педагогічному так і в методичному плані. Психолого-педагогічні засади проблеми були встановлені Т. Єгоровим, О. Леонтьєвим, М. Жинкіним. В методичній літературі розроблена достатньо повна характеристика навички читання Н. А. Щербаковою, Є. А. Адамовичем, К. Т. Полєкіним, В. Г. Горець. М. Яковлєвою. а також В. О. Острогорським, 3. А. Ачейкіною, А. А. Горбуновою, Є. Є. Руновою. Однак процес формування навички швидкочитання залишався поза увагою дослідження вчених і методистів як в XIX - XX, так і в XXI столітті. Це обумовлює актуальність досліджуваної нами проблеми, тема якої &quo ;Формування у молодших школярів навичок швидкого читання&quo ; Об'єктом дослідження є процес формування навичок читання, а предметом - процес удосконалення навички швидко читання. На сучасному уроці читання вчитель має формувати в учнів правильне, свідоме, виразне читання з відповідною для кожного віку швидкістю. У процесі опрацювання тексту належний рівень сформованості цих умінь у дітей забезпечувати важко. Тому мета роботи - дібрати та систематизувати вправи, спрямовані на формування ефективної навички швидкочитання, обґрунтування умов для її впровадження та розробка методичних підходів та шляхів успішного формування та удосконалення навички читання. Гіпотезою дипломного дослідження є: процес формування навички швидкочитання в початковій школі буде ефективнішим, якщо він ґрунтується на системі спеціально відібраних вправ, що сприяють усвідомленому сприйняттю художнього тексту, а також за умови їх систематичного та послідовного використання на уроках читання. Завдання дипломної роботи: проаналізувати та узагальнити досліджувану проблему в психолого-педагогічній літературі; з'ясувати методологічну основу процесу формування навички швидкого читання; обґрунтувати та відібрати вправи, що сприяють успішному виробленню даної навички; вивчити ефективність авторських пропозицій. Методологічну основу дипломної роботи становлять: загальнометодичні закономірності формування навички швидкочитання; передовий педагогічний досвід; сучасні наукові розробки з даної проблеми; педагогічна спадщина з досліджуваної проблеми. Методами дослідження, які були застосовані у процесі написання дипломного дослідження є: аналіз психолого-педагогічної теорії, методичної літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; педагогічний експеримент; спостереження; методи математичної та статистичної обробки контрольних зрізів; методи теоретичного узагальнення.

Наукова новизна даної проблеми полягає у відборі та систематизації методичних засобів удосконалення навички швидкочитання, оскільки окреслена проблема ніколи не була об'єктом дослідження вчених і методистів. Практичне значення роботи полягає у тому, що завдяки ефективному формуванню навички швидкочитання можливе не лише усвідомлене сприйняття змісту тексту, але й те, що учні, добре володіючи навичкою швидкочитання, успішно навчатимуться в школі. Реалізація мети і завдань дослідження представлена у змісті роботи, який складається з двох розділів та семи параграфів. Значного розповсюдження і застосування у практиці масової школи набули системи вправ для формування навички швидкочитання І. Т. Федоренка, В. М. Зайцева та комплекс вправ для формування правильного свідомого, виразного та швидкого читання Б. В. Динги. Саме ці методичні рекомендації та системи вправ складають основу експериментальної роботи. Про важливість швидкого читання В. О. Сухомлинський писав: &quo ;Читання - це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким - лише тоді цей інструмент буде готовий до дії&quo ; . Якою стане в майбутньому сьогоднішня юна людина - важливе моральне, політичне, економічне завдання нашого суспільства. Роль книги в цьому процесі важко переоцінити. Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв'язно, логічно й образно розповідати виховуються читанням. Дитяча художня книга - це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона є незамінною у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності тощо. Від учителя початкових класів значною мірою залежить, чи полюблять діти читання або залишаться байдужими до літератури, чи стануть вони друзями книги і постійними її читачами, таким чином здобуваючи широту кругозору, міцні знання, чи «знайдуть» самих себе, чи стануть Людиною у сьогоднішньому складному і багатогранному житті. Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема 1.1 Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання Одне з провідних місць у формуванні особистості належить читанню. Адже саме читання є невичерпним джерелом знань, духовного, емоційного, розумового розвитку людини. Тому навчання дітей читати, формування в них стійкого інтересу до цього виду діяльності було і залишається важливим завданням початкової школи. Для його успішного розв'язання вчителю необхідно чітко усвідомлювати психологічні особливості цього процесу. За своєю природою читання - один із видів мовленнєвої діяльності, разом із слуханням, говорінням, письмом. Психолог Т. Г Єгоров розглядав читання як вид діяльності, для якого характерні дві взаємопов'язані сторони: одна з них &quo ;виражається у рухах очей та рухах органів артикуляції&quo ;, інша - в рухах думок, почуттів та намірів читця, викликаних змістом тексту. В міру оволодіння учнями процесом читання відбувається більше зближення, краща взаємодія між вказаними компонентами.

Як добре відомо, Росія змогла, щоправда ціною великих зусиль і втрат, не лише відбити загарбників, а й відкинути їх аж до Парижа. На Україні наслідки навали були порівняно невеликими. Частина Наполеонових сил вдерлася на Волинь і завдала там значних збитків. У своїй переважній більшості українці охоче відгукнулись на заклик царя піднятися на війну. На Лівобережжі швидко зібрали кілька полків добровольців, організованих на зразок козацьких. Широка підтримка цих формувань свідчила не лише про готовність українців захищати імперію, а й про популярність козацьких традицій. Проте ходили також чутки, нібито деякі нащадки козацької старшини проголошували тости за здоров'я Наполеона з надією, що він розіб'є царську імперію. Аналогічні випадки досить часто траплялися і в недалекому минулому. Вже йшлося про те, що у 1791 р. Василь Капніст таємно їздив до Пруссії з марною надією заручитися підтримкою в повстанні українців проти царя. Однак антицарські настрої були явищем винятковим, і величезна більшість українців вірно й завзято боронили імперію

1. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

2. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

3. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

4. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

5. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

6. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови
7. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання
8. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

9. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

10. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

11. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

12. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

13. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

14. Формування геометричних понять у молодших школярів

15. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

16. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

17. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

18. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

19. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

20. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

21. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

22. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
23. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання
24. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

25. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

26. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

27. Формування особистості в молодшому шкільному віці

28. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

29. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

30. Види трудової діяльності молодших школярів

31. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

32. Гра як метод виховання молодших школярів

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

34. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

35. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

36. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

37. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

38. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів
39. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра
40. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

41. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

42. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

43. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

44. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

45. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

46. Статеве виховання молодших школярів

47. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

48. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

49. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

50. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

51. Зміст правового виховання молодших школярів

52. Економічне виховання молодших школярів

53. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

54. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
55. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
56. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

57. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

58. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

59. Розвивальні ігри молодших школярів

60. Розвиток пам’яті молодшого школяра

61. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

62. Робота з підручником на уроках читання

63. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

64. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

66. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

67. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

68. Формування екологічної свідомості школярів

69. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

70. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
71. Формування рок- культури
72. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

73. Формування духовності учнів у навчальному процесі

74. Формування основних фондів підприємства

75. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

76. Формування ресурсів коммерційних банків

77. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

78. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

79. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

80. Роль НБУ у формуванні банківської системи

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

81. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

82. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

83. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

84. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

85. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

86. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
87. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
88. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

89. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

90. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

91. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

92. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

93. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

94. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

95. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

96. Система вправ на розвиток граматичних навичок

Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы

97. Формування і становлення української юридичної термінології

98. Формування об’ємних зображень вейвлет аналіза

99. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.