Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Яблонь Ольга Степанівна УДК: (616.1/.3 616.8)--07 Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Шунько Єлизавета Євгеніївна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неонатології. Офіційні опоненти: Знаменська Тетяна Костянтинівна, Державна установа „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України” (м. Київ), завідувач відділення неонатології, доктор медичних наук, професор; Клименко Тетяна Михайлівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри неонатології, доктор медичних наук, професор. Коржинський Юрій Степанович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та неонатології, доктор медичних наук, професор. Захист дисертації відбудеться „ 25 ” березня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Педіатрія”, „Акушерство та гінекологія” при ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України” (04050, м. Київ, вул. Мануїльського,8). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України” (04050, м. Київ, вул. Мануїльського,8). Автореферат розісланий „22” лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.В. Квашніна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Важливою проблемою перинатології та неонатології є невиношування вагітності, інтенсивна терапія та виходжування недоношених дітей (Т.К. Знаменская и соавт., 2005; Ю.С. Коржинський і співавт, 2006). Особливе місце серед цих дітей займають новонароджені з дуже малою (1000–1499 г) та надзвичайно малою (500-999 г) масою тіла при народженні (ДММТ, НММТ). За даними Центру медичної статистики МОЗ України (2007р.), останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла при народженні (Є.Є. Шунько, 2006). Однак рівень виживання таких дітей відстає від показників розвинутих країн світу (А.А. Fa aroff e al., 2007; S. Kusuda e al., 2006). З початку 2007 року Україна перейшла на критерії реєстрації перинатального періоду відповідно до рекомендацій ВООЗ, починаючи з повних 22-х тижнів вагітності, а новонароджених - з 500 г маси тіла при народженні (Наказ № 179 МОЗ України від 29.03.06 р.). Це зумовить збільшення питомої ваги передчасних пологів, кількості дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла, які потребують інтенсивної терапії та виходжування. Очікується також зростання показників перинатальної та малюкової смертності.

Тому особливої ваги набуває проблема оптимізації лікувально-профілактичної допомоги цій категорії новонароджених. Аналіз захворюваності недоношених новонароджених свідчить про її високу частоту та переважання поєднаної перинатальної патології, що розвивається на фоні внутрішньоутробної гіпоксії, асфіксії новонародженого, внутрішньоутробної інфекції, морфо-функціональної незрілості, вроджених аномалій розвитку, метаболічних розладів, порушень гомеостазу та гемодинаміки у плода та новонародженого (Т.К. Знаменська і співавт., 2006; Т.М. Клименко і співавт., 2006). Немовлята з ДММТ та НММТ мають високу захворюваність не лише в неонатальному періоді, а й у старшому віці. Однак реальні показники вкладу цієї категорії дітей у формування хронічної патології та дитячої інвалідності невідомі. Не до кінця вирішено проблему вигодовування передчасно народжених дітей, продовжуються дискусії щодо термінів початку та методів вигодовування, нутрієнтно–енергетичної забезпеченості новонароджених з дуже малою масою тіла (Д.О. Добрянський, С.К. Ткаченко, 2002; E.E. Ziegler e al., 2002). Потребують подальшої розробки технології неврологічної реабілітації недоношених дітей (О.М.Лук’янова, 2004; Л.Г. Кирилова, 2003). Досліджується вплив фізичного оточення новонародженої дитини на її здоров’я (Е. Goldso , 1999; Н. Als, 2004). Молекулярні механізми розладів здоров’я у дуже недоношених новонароджених на сьогодні залишаються ще маловивченими, що перешкоджає створенню дієвих підходів та засобів профілактики і лікування ускладнень, пов’язаних з цією патологією. Лише в останні роки почали накопичуватись дані щодо провідної ролі системної запальної відповіді не лише у виникненні передчасних пологів, але і у формуванні ураження мозку та інших органів у цієї категорії дітей (S.M. Lucas e al., 2006; М. Smaill e al., 2007; А. More cy e al., 2007). Практично відсутні лабораторні маркери для контролю за важкістю перебігу перинатальної патології, не визначені критерії прогнозування несприятливих наслідків цієї патології. Це і визначило вибір напрямку, мету і завдання дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах фрагменту науково-дослідної роботи кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на тему: „Клініко-епідеміологічна характеристика і прогнозування захворюваності у дітей різного віку”, 2004-2008 рр. (№ держреєстрації 0104U010186) Мета дослідження. Підвищення ефективності лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже та надзвичайно малою масою тіла на підставі вивчення особливостей патогенетичних механізмів формування патології та розробки і впровадження нових технологій виходжування, підходів до прогнозування та профілактики наближених та віддалених несприятливих наслідків патології, асоційованої з дуже малою масою тіла. Завдання дослідження: Вивчити частоту народження дітей з ДММТ у Вінницькому регіоні, показники та структуру смертності, чинники ризику народження цієї категорії дітей .

Дослідити рівень та структуру захворюваності новонароджених з дуже та надзвичайно малою масою тіла, які народилися у Вінницькій області впродовж 2000-2006 років. Провести аналіз виживання та стану здоров’я дітей, що народилися з ДММТ впродовж перших трьох років життя. Встановити клінічні та біохімічні предиктори формування патології у новонароджених з ДММТ. Розробити методи оптимізації ентерального вигодовування новонароджених з ДММТ. Розробити та дослідити ефективність нових технологій виходжування новонароджених з ДММТ відповідно до концепції догляду задля забезпечення їх фізіологічного розвитку. Оцінити діагностичну цінність визначення прозапальних цитокінів, показників оксидативного та нітрозативного стресу, рівня цитопатичної гіпоксії, як критеріїв важкості ураження мозку та інших патологічних станів у новонароджених з ДММТ. Дослідити патоморфологічні особливості перивентрикулярної зони головного мозку у померлих новонароджених з ДММТ, зокрема співвідношення процесів апоптозу, некрозу та проліферативної здатності. Дослідити прогностичне значення клінічних та біохімічних показників щодо прогнозування несприятливих наслідків патології новонароджених з ДММТ. Розробити, науково обґрунтувати та запровадити в практику охорони здоров’я систему лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності медичної допомоги новонародженим з ДММТ шляхом розробки і впровадження нових технологій виходжування, підходів до прогнозування та профілактики наближених та віддалених несприятливих наслідків патології. Об’єкт дослідження – стан здоров’я дітей з ДММТ та НММТ при народженні. Предмет дослідження – частота та структура захворюваності, стан деяких показників запальної реакції організму, оксидативного та нітрозативного стресу, цитопатичної гіпоксії, результатів нейросонографічного дослідження, патоморфологічні дослідження перивентрикулярної зони мозку, ефективність нових технологій виходжування у новонароджених дітей з ДММТ та НММТ Методи дослідження: клінічні, біохімічні, морфологічні, імуногістохімічні, ультразвукові, анкетно-опитувальні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено тривале (3-5 років) спостереження за когортою новонароджених з ДММТ та НММТ з метою виявлення віддалених наслідків перинатальної патології, а саме частки практично здорових дітей, затримки психомоторного та фізичного розвитку, інвалідності внаслідок ДЦП, сліпоти, глухоти та частоти смертності за межами неонатального періоду. Оцінено вклад процесів апоптозу, некрозу та регенерації у формування патології мозку шляхом імунохімічного та імуногістохімічного дослідження перивентрикулярної зони головного мозку померлих новонароджених з ДММТ в різні строки після народження. Виявлені клінічні та лабораторні показники, які вірогідно пов’язані з летальним наслідком у ранньому та пізньому неонатальних періодах. Вперше у одних і тих самих хворих досліджено співвідношення між окремими ланками патогенезу патології, асоційованої з ДММТ, що включають посилену продукцію прозапальних цитокінів, активних форм кисню та азоту, розвиток цитопатичної гіпоксії.

Ено проводить справу в Укранському питанню сепаратно  на власну вдповдальнсть з таким розрахунком, щоби поставити  Украну  Держави Антанти перед фактом. Наше завдання ставити Антанту перед тими фактами, як ми будем створювати своми силами, по тому Пане Отамане з всего сказаного випливають льогчно слдуюч висновки: зараз ми повинн мати вйськову силу яка б стояла на сторож нтересв нашо Державно Самостйности  била б не тльки гетьманцв, але давала ршучий отпр  приймала профлактичн засоби вдносно нмцв що заважають нам пддержкою гетьмансько влади. Одночасно ми повинн бути готов  до активного отпору Антант коли вона буде навязувати нам свою волю  насильно тягти в московське ярмо. Цю точку погляду  Ви яко представник вищо вйськово влади на лвому берез, котрому приходиться вступати в ржн стосунки з представниками нейтральних держав чи держав Антанти, повинн розвивати  ршуче в цьому смисл висловлювати яко погляд Дректор. В зносинах з Антантським вйськом, коли до того прийдеться, няких авансв м не давати  висловлювати той погляд, що ми з ворогами Укрансько Державности будемо боротись до останнього чоловка, бо тльки державна самостйнсть Украни може забезпечити полтичну волю населення Украни, а селянам дати землю

1. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувальнопрофілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

2. Лікувально-профілактичні заходи при гельмінтозах свиней

3. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

4. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

5. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

6. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням
7. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока
8. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

9. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

10. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

11. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

12. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

13. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

14. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

15. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

16. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

17. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

18. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

19. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

20. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

21. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

22. Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів
23. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах
24. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

25. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

26. Лікувальна фізкультура при операціях на органах грудної і черевної порожнини

27. Лікувальний масаж при захворюванні органів дихання

28. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

29. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

30. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

31. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

32. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

34. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

35. Психодіагностика в роботі соматичних лікувальних закладів

36. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

37. Лікувальна фізична культура при артрозах

38. Правове забезпечення організації лісового господарства
39. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
40. Оптимізація внесення мінеральних добрив

41. Оптимізація трудових ресурсів

42. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

44. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

45. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

46. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

47. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

48. Евакуація і мобілізація Вінничини в роки Великої Вітчизняної війни

Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Історія цивілізації Майя

50. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

51. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

52. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

53. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

54. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих
55. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
56. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

57. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

58. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

59. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

60. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

61. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

62. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

63. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

64. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

65. Світова організація торгівлі: цілі та функції

66. Лідерство та керівництво в організації

67. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

68. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

69. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

70. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю
71. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства
72. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

73. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

74. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

75. Одержання зображень за допомогою лінзи

76. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

77. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

78. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

79. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

80. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей

81. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

82. Монография Л.А. Тихомирова "Монархическая государственность"

83. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

84. Этнология Л.Н. Гумилева

85. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

86. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене
87. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне
88. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

89. Л. Андреев "В тумане"

90. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

91. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

92. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

93. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

94. Любимая героиня Л.Н. Толстого

95. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

96. Анализ финала Первой сонаты Л. Бетховена

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

97. Л.Д. Троцкий

98. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

99. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.