Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів підприємства Спеціальність 8104/2 “Фінанси” Магістерська программа “Фінансовий менеджмент”ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА» Київ 2005 РЕФЕРАТ Дипломна робота містить 95 сторінок, 18 таблиць, 17 рисунків, список літератури з 60 найменувань, 21 сторінка додатків. Предметом дослідження є фінансові ресурси підприємства. Об’єктом дослідження виступає ТОВ “Гідротехніка”. Мета дипломної роботи – на основі теоретичних та операційних характеристик категорій фінансових ресурсів проаналізувати розміщення та шляхи більш раціонального їх використання в ТОВ “Гідротехніка”. Завданнями дипломної роботи є: у першому розділі всебічно висвітити суть та значення фінансових ресурсів в діяльності підприємства та напрямки їх розміщення в майнові активи; у другому розділі дослідити реальний стан фінансового положення підприємства ТОВ “Гідротехніка”; у третьому розділі обґрунтувати систему заходів по удосконаленню розміщення фінансових ресурсів підприємства ТОВ “Гідротехніка”. За результатами дослідження сформульовані та економічно обґрунтовані шляхи розвитку малого підприємства, яке має 88% ресурсів у вигляді власного капіталу, з застосуванням трьох механізмів комерційного кредитування, що дозволяє для ТОВ “Гідротехніка” в два рази підвищити прибуток підприємства та розширити його виробничу базу при обмеженні коштів на інвестування власним капіталом та прибутком підприємства. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності чисельних малих підприємств в Україні, які не мають фахівців з економічного аналізу діяльності та працюють чи з чисельними нереалізованими запасами використання джерел фінансування, чи на грані прихованого банкрутства. Рік виконання дипломної роботи – 2005. Рік захисту роботи – 2005. ВСТУП На практиці фінансових ресурсів, що утворяться в процесі створення фірми шляхом грошових і матеріально-речовинних внесків засновників у статутний фонд, виявляється, як правило, недостатньо для здійснення виробничої діяльності, і фірма змушена залучати позиковий капітал, тобто прибігати до кредиту. Джерелом фінансових ресурсів фірми як у процесі її виникнення і початку діяльності, так і надалі, відповідно до чинного законодавства, можуть бути власні засоби, комерційний і банківський кредит. Стартовим джерелом фінансових ресурсів у момент створення підприємства є статутний (акціонерний) капітал майно, створене за рахунок внесків засновників (чи виторгу від продажу акцій). Основним джерелом фінансових ресурсів діючого підприємства служать доходи (прибуток) від основного й іншого видів діяльності, позареалізаційних операцій, а також стійких пасивів статутного, резервного й іншого капіталів, довгострокових та короткострокових комерційних та банківських позик і постійної частини комерційного кредиту (відстроченої кредиторської заборгованості в обороті підприємства). Фінансові ресурси можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій і інших видів цінних паперів, випущених підприємством; дивідендів по цінних паперах інших підприємств і держави; доходів від фінансових операцій; залучення банківських кредитів.

Додатковим джерел фінансових ресурсів підприємства можуть бути зовнішні інвестиції довгострокові вкладення капіталу інвесторів в об'єкти підприємницького й іншого видів діяльності з метою одержання доходу (прибутку), як частини доходу від роботи інвестованого підприємства. Фінансові ресурси підприємства розміщуються в майнові активи – основний (довгостроковий) і оборотний (поточний) капітал. Основний капітал складається з основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій (довгострокових позичок). Оборотний капітал складається з матеріальних оборотних засобів, коштів у поточних розрахунках, короткострокових фінансових вкладень. Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідності законодавчого створення аудитної служби економічного супроводження чисельних малих підприємств в Україні, які не мають фахівців з економічного аналізу діяльності та працюють чи з чисельними нереалізованими запасами використання джерел фінансування, чи на грані прихованого банкрутства. Предмет дослідження дипломної роботи: фінансові ресурси підприємства. Об’єкт досліджень дипломної роботи: діяльність малого підприємства товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ “Гідротехніка” за перші три роки після створення (за 2002 2004 роки), виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку. Мета досліджень дипломної роботи: на основі теоретичних та операційних характеристик категорій фінансових ресурсів проаналізувати їх розміщення та шляхи більш раціонального використання в підприємстві ТОВ “Гідротехніка”, оцінка ефективності інтенсивних схем залучення джерел фінансування активів підприємства та оптимальних схем організації структури майна підприємства, розробка економіко-математичної моделей та оцінка впливу схем прискорення оборотності активів підприємства на економічну ефективність діяльності підприємства. Завдання дослідження дипломної роботи: аналіз сутності та значення фінансових ресурсів підприємства, існуючого механізму розташування ресурсів підприємства в майнові активи для організації розширеного виробництва; аналіз фінансового стану та формування і розміщення ресурсів в підприємстві ТОВ “Гідротехніка” за 3 роки після створення (у 2002–2004 роках); обґрунтування системи заходів по удосконаленню розміщення ресурсів в майнові активи, побудова алгоритмів розрахунку ефективності різних схем активізації ресурсних джерел капіталу і найбільш ефективного їх вкладення в активні операції підприємства та реалізації їх у вигляді таблиць програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL2000); проведення чисельного моделювання та оцінка ефективності впровадження вексельних та факторингових схем прискорення розрахунків і лізингових нарощування джерел фінансування розширення виробництва. Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, програмно-математичне моделювання ефективності схем пасивних та активних операцій підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи звітні документи ТОВ “Гідротехніка” за 20022004 роки. Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи – в наданні керівництву малого підприємства ТОВ “Гідротехніка” аудитних висновків про поточний економічний стан та економічно обґрунтовані шляхи розвитку малого підприємства з застосуванням трьох механізмів комерційного кредитування, що дозволяє в два рази підвищити прибуток підприємства та розширити його виробничу базу при обмеженні коштів на інвестування власним капіталом та прибутком підприємства. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства Фінанси підприємства – це сукупність економічних, грошових відносин, що виникають у процесі виробництва, розподілу і використання сукупного суспільного продукту, національного багатства, і зв'язані з утворенням, розподілом і використанням валового доходу, грошових нагромаджень і фінансових ресурсів підприємств . Фінанси підприємств виконують три основних функції : розподільну; контрольну; формування грошових доходів; Під розподільною функцією фінансів підприємства варто розуміти здійснення ними у своїй діяльності розподілу валового внутрішнього продукту підприємства. Під контрольною функцією фінансів підприємства варто розуміти внутрішньо властиву їм здатність об'єктивно відбивати і самим контролювати стан економіки підприємства. Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних засобів підприємства, його доходів, залучення позикових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл доходів, що утворяться в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового забезпечення, тобто первісного капіталу, що утворюється з внесків засновників підприємства і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. При створенні підприємства статутний капітал направляється на придбання основних фондів і формування оборотних коштів у розмірах, необхідних для ведення нормальної виробничо-господарської діяльності, вкладається в придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, використання яких є важливим дохідним фактором. Таким чином, первісний капітал інвестується у виробництво, у процесі якого створюється вартість, що виражається ціною реалізованої продукції. Після реалізації продукції вона приймає грошову форму виторгу від реалізації зроблених товарів, що надходить на розрахунковий рахунок підприємства. Оскільки матеріальну основу створюваного товару складають сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, їхня вартість разом з іншими матеріальними витратами, зносом основних виробничих фондів, заробітною платою працівників складає витрати підприємства на виробництво продукції, що приймають форму собівартості. До надходження виторгу ці витрати фінансуються за рахунок оборотних коштів підприємства, що не витрачаються, а авансуються у виробництво.

Щорчна вдпустка за нцативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на нший перод тльки за письмовою згодою працвника та за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) у раз, коли надання щорчно вдпустки в ранше обумовлений перод може несприятливо вдбитися на нормальному ход роботи пдпримства, установи, органзац, та за умови, що частина вдпустки тривалстю не менше 24 календарних днв буде використана в поточному робочому роц. У раз перенесення щорчно вдпустки новий термн  надання встановлються за згодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вдпустки на нший перод, настали пд час  використання, то невикористана частина щорчно вдпустки надаться псля закнчення д причин, як  перервали, або за згодою сторн переноситься на нший перод з додержанням вимог статт 12 Закону Украни «Про вдпустки». Забороняться ненадання щорчних вдпусток повно тривалост протягом двох рокв пдряд, а також ненадання х протягом робочого року особам вком до всмнадцяти рокв та працвникам, як мають право на щорчн додатков вдпустки за роботу з шкдливими  важкими умовами чи з особливим характером прац

1. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

4. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

5. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

6. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
7. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
8. Аналіз фінансового стану підприємства

9. Аналіз фінансового стану підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

11. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

14. Фінансовий стан підприємства

15. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

16. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Покращення фінансового стану підприємства

18. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

19. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

20. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

21. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

22. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
23. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
24. Фінансова санація та банкрутство підприємства

25. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

26. Ефективність використання ресурсів підприємства

27. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

28. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

29. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

30. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

31. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

32. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

33. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Фінансова звітність підприємства

37. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

38. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
39. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
40. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

41. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

42. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

43. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

44. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

45. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

46. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

47. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

48. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

50. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

51. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

52. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

53. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

54. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
55. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
56. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

57. Управління фінансовою санацією підприємства

58. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

59. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

60. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

61. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

62. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

63. Аналіз фінансового стану підприєсвта

64. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

66. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

67. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

68. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

69. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

70. Фінансова санація підприємства
71. Фінансовий потенціал розвитку підприємства
72. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

73. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

74. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

75. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

76. Інформаційні системи і технології підприємства

77. Планування діяльності підприємства

78. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

79. Розробка підприємства LOMAPAK

80. Фінанси підприємства контрольна

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Інноваційна діяльність підприємства

82. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

83. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

84. Рентабельність підприємства

85. Управління утворенням прибутку підприємства

86. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
87. Автомазація виробничих процесів підприємства
88. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

89. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

90. Економічна оцінка активу балансу підприємства

91. Облік основних засобів підприємства

92. Облік створення підприємства

93. Організація облікової політики підприємства

94. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

95. Формування облікової політики підприємства

96. Аудит підприємства

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

97. Правовий статус приватного підприємства

98. Аналіз програмного забезпечення підприємства

99. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

100. Проект удосконалення нерентабельного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.