Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики виховання початкового навчанняДипломна робота Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школіВиконавець: студентка групи ПН-54 Чала Катерина Юріївна Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Віра ОлександрівнаТернопіль-2009 ЗмістВступ Розділ 1. наукові основи контрольно-оцінної діяльності в школі 1.1 Контрольно-оцінна діяльність як наукова проблема. Проблеми оцінювання якості освіти 1.3 Технологія діагностики результатів навчання в початковій школі 1.4 Система оцінювання результатів навчання в початковій школі Розділ 2. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі 2.1 Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень 2.2 Пошук шляхів вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі 2.3 Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцiнної дiяльностi у навчальному процесi початковоїх школи 2.4 Авторські пропозиції та їх результативність Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г ВступСучасна ситуація в суспільстві, а також досвід управління школою підтверджують, що головний шлях розвитку системи освіти - забезпечення конкурентоспроможності кожного навчального закладу та його випускників. Основою конкурентоспроможності є якість освіти. Проблема якості освіти передусім повинна розглядатися з позиції загальнолюдської та соціальної цінності освіти, пов'язуватися з тим, чому ми вчимо і як ми вчимо (з результативними цілями та цілями шкільної освітньої системи в цілому). Цілком слушне твердження Ю.А. Конаржевського щодо того, що в загальноосвітній школі &quo ;спостерігається перехід від вертикального ієрархічного, загального контролю до контролю &quo ;горизонтального&quo ; На його думку, &quo ;горизонтальність&quo ; зумовлюється участю самих виконавців у внутрішкільному контролі. Вчений пояснював, що в поняття &quo ;контроль&quo ; має вкладатися нове розуміння. Педагогічний контроль - це не просто акт механічної перевірки відповідності нормі, стандарту, а вмотивованість людини працювати якісно, осмислювати мету та завдання діяльності, що приводить до її цілеспрямованості. Помилки в організації контролю й оцінювання унеможливлюють формування в учня прагнення вчитися, долаючи при цьому об'єктивні труднощі процесу пізнання, становлення та самоствердження особистості, які неможливі без самоповаги. &quo ;Невміння знайти правильні критерії оцінки розумової праці школярів - це справжня біда, що породжує зубрячку, яка отупляє навіть здібних учнів&quo ;, - пише Василь Олександрович. Вчитель же, на його думку, взагалі не повинен давати дитині привід вважати, що її оцінюють за те, наскільки повно вона запам'ятала і відтворила навчальний матеріал. У такому випадку знання відриваються від духовного життя школяра, від його інтелектуальних інтересів. І педагоги, і психологи одностайні в тому, що до оцінювання навчальних досягнень учнів потрібний такий же творчий підхід, як і до навчання.

Основою для оцінювання слугують результати контролю та перевірки. Тому, крім перевірки, контроль результатів навчання повинен передбачати оцінювання (як процес). Більшість учнів потребує постійного контролю та оцінювання своєї роботи на кожному уроці. Важливе значення має визначене дозування навчального матеріалу, контроль його засвоєння. В іншому разі одні будуть працювати систематично; другі - напередодні контрольної роботи, атестації, заліку, іспиту; треті - мабуть, що нічого не будуть робити, оскільки за короткий термін не зможуть засвоїти той обсяг навчального матеріалу, який їм пропонують. Отже, можемо простежувати певну залежність між обсягом навчального матеріалу й ефективністю оцінювання навчальних досягнень учнів. Крім того, оцінка - не просто показник знань, вона стимул до діяльності вищого рівня. Виставлені оцінки обов'язково повинні супроводжуватися оціночними судженнями, що буде запорукою психологічного комфорту в стосунках між учителем та учнями. Критерії, якими повинен керуватися вчитель, оцінюючи знання учнів: повнота і глибина знань; їх усвідомленість і міцність, уміння аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал. Головне ж уміння застосовувати знання у пізнавальній і практичній діяльності. Планування контролю ґрунтується на таких основних принципах: чітке розуміння мети і завдань школи; науковість, комплексність, логічна послідовність; рівномірність у розподілі завдань для виконавців; отримання інформації про виконання; достатність для обґрунтованого прийняття управлінського рішення. Дотримання їх є важливою умовою поступового розвитку школи, вдосконалення управлінської майстерності адміністрації. Проблема готовності вчителя до професійної педагогічної діяльності неодноразово ставала предметом психолого-педагогічних досліджень. Теоретико-методологічні основи та особливості процесу формування професійної готовності вчителя до реалізації окремих видів педагогічної діяльності розглядалися у дослідженнях О.А. Абдуліної, О.М. Алексюка, Г.А. Балла, Н.В. Кузьміної, А.Ф. Ліненко, О.В. Хрущ-Ріпської. М.І. Дяченка, Л.А. Кандибовича, Н.Д. Левгтова, В.А. Моляко, О.В. Безпалько, В.В. Борисова, В.Й. Бочелюка, В.І. Завіни, Д.С. Мазохи, В.М. Чайки, В.І. Щербини та ін. Однак проблема готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів ніде не знайшла достатньої розробки в теорії і практиці педагогічної науки. Зважаючи на особливу актуальність проблеми оцінювання на сучасному етапі модернізації системи освіти всіх рівнів, постає завдання теоретико-експериментального вивчення сучасного стану підготовки майбутнього вчителя до реалізації цього компоненту педагогічної взаємодії. Виникла потреба розробки спеціальної методики експериментальної діагностики готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Робота написана на основі аналізу наявних літературних джерел. Аналіз літератури було проведено для виявлення основних форм і методів позакласної і позашкільної роботи. Актуальність дослідження обумовлена аналізом роботи освітніх установ з оцінювання якості освіти.

Педагогічні колективи багатьох шкіл почали вивчати результати діяльності школи в цілому та окремих учасників педагогічного процесу. Водночас у роботі з оцінювання якості освіти в структурі управління є ціла низка проблем, зокрема затвердження і спрощення поняття якості шкільної освіти, зведення його оцінювання до простих чисел та оперування ними, що уповільнює розвиток цього напряму педагогічної діяльності. Тема дипломної роботи - вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі. Об'єкт дослідження - контрольно-оцінна діяльність у початковій школі. Предмет дослідження - система форм контрольно-оцінної діяльності для молодших класів у початковій школі. Мета дослідження - визначити, науково обґрунтувати та апробувати систему форм контрольно-оцінної діяльності в початковій школі. Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким використання запропонованої системи роботи на основі врахування потенційних можливостей першокласників у розвитку функцій контролю і оцінювання позитивно впливає на формування контрольно-оцінних умінь у школярів. Завдання дослідження: вивчити контрольно-оцінну діяльність як наукову проблему; визначити особливості контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку; дослідити технологію діагностики результатів навчання молодших школярів; проаналізувати систему оцінювання результатів навчання в початковій школі; охарактеризувати стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень ознайомитись з пошуками шляхів вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі; розглянути авторські пропозиції та їх результативність. Методи дослідження - порівняльно-історичний аналіз; вивчення та аналіз педагогічної та методичної літератури; спостереження; анкетування; аналіз та узагальнення педагогічного досвіду; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Наукова новизна та теоретична значущість дослідження - нова методологія якісної освіти й нові моделі сучасних шкіл ґрунтуються на взаємодії традицій та інновацій. Однак саме інноваційні процеси повинні стати провідними у формуванні шкільних, зокрема районних, міських освітніх систем у цілому і в управлінні їх розвитком. Саме це є головною умовою перебудови школи як соціально-педагогічного інституту держави. Практичне значення дослідження - використання в практиці роботи вчителя початкових класів під час здійснення ним контрольно-оцінної діяльності в процесі підготовки до уроків з метою підвищення ефективності навчального процесу в початковій школі. Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків. Розділ 1. наукові основи контрольно-оцінної діяльності в школі 1.1 Контрольно-оцінна діяльність як наукова проблема. Проблеми оцінювання якості освітиПід поняттям &quo ;контроль&quo ; розуміють виявлення, вимір і оцінку результатів навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Процедуру виявлення і виміру називають перевіркою. Перевірка є складним компонентом контролю. Основною функцією контролю є забезпечення зворотного зв'язку між учителем і учнем, одержання учителем об'єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєчасне виявлення недоліків і прогалин у знаннях.

Conversation with Stalin. London, 1962. С. 4648). 156 Тарас (Максим Дмитрович) Боровець народився 9 березня 1908 р. в с. Бистрич Костопльського району на Рвненщин. Закнчив школу, займався самоосвтою, бо вчитись дал не мав можливост. Займався полтичною дяльнстю. Пдтримував зв'язки з колишнми вйськовими арм УНР. На той час Рвненщина входила до складу Польщ, де дяли окрем полтичн осередки УНР, як вели протирадянську боротьбу. Т. Боровець був членом Укрансько вйськово органзац (УВО)  Органзац укранських нацоналств (ОУН). У 1934 р. був заарештований польськими властями, сидв у в'язниц Береза Картузька, звдки звльнився в 1935 р. Псля приднання у 1939 р. Захдно Украни до УРСР прибув у прикордонний район, де за завданням кервникв УНР утворив базу для пдпльно дяльност проти СРСР. З початком Друго свтово вйни переходить до активних дй. У червн 1941 р. сформував збройний пдроздл «Полська Сч». Прибрав соб псевдо «Отаман Тарас Бульба». Пзнше «Полську Сч» було меновано «Укранська Повстанська Армя» (УПА). У 1943 р. не виявив бажання пдпорядкуватись ОУН бандервського крила, яке перебрало назву для свох збройних пдроздлв УПА. Т

1. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

2. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

3. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

4. Влияние типа контрольно-проверочного текста на закрепление навыков пунктуации в выпускных классах школы

5. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

6. Вдосконалення маркетингової діяльності
7. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
8. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

9. Вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

10. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

11. Вивчення тексту в початковій школі

12. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

13. Концепція морального виховання в початковій школі

14. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

15. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

16. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

17. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

18. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

19. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

20. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

21. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

22. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
23. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
24. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

25. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

26. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

27. Контрольные испытания газотурбинных двигателей

28. Расово-антропологическая школа

29. Билеты за курс средней школы (2003г.)

30. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

31. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

32. Занятость и безработица (Контрольная)

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Административное право (Контрольная)

34. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

35. Банковское право (Контрольная)

36. Гражданское право (Контрольная)

37. Гражданское право (Контрольная)

38. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)
39. Гражданский процесс (Контрольная)
40. Гражданский процесс (Контрольная)

41. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

42. Аграрное право (Контрольная)

43. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

44. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

45. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

46. История государства и права России (Контрольная)

47. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

48. Конституция Болгарии (Контрольная)

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

50. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

51. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

52. Правопреемство в международном праве (Контрольная)

53. Международное частное право (Контрольная)

54. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)
55. Дедуктивные умозаключения (Контрольная)
56. Основы делопроизводства (Контрольная)

57. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

58. Контрольная работа по Римскому праву

59. Историческая школа права

60. Трудовое право. (Контрольная)

61. Финансовое право (Контрольная)

62. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

63. Контрольная работа по экологическому праву

64. Зачетные темы по английскому языку для школы

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

65. Особенности работы с антонимамми в школе

66. Контрольная работа по английскому языку (Тюмень)

67. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

68. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

69. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

70. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века
71. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)
72. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

73. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

74. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

75. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

76. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)

77. Культурно-бытовой облик учащихся начальной и средней школы XIX начала ХХ века

78. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

79. Контрольная работа по Word

80. Контрольная работа по линейной алгебре

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески

81. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

82. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

83. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью (Контрольная)

84. Методология науки криминалистики (Контрольная)

85. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

86. Контрольная работа по дисциплине "Правоохранительные органы" (Воронеж)
87. Меры поощрения и взыскания к лицам, лишенным свободы (Контрольная)
88. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

89. Уголовное право (Контрольная)

90. Контрольные вопросы для сдачи Государственного экзамена по криминальному праву

91. Особенности возбуждения уголовного дела, как стадии уголовного процесса (Контрольная)

92. Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ

93. Загрязнение атмосферы (Контрольная)

94. Контрольная работа по экологии

95. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

96. Теории обучения в высшей школе

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

97. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

98. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

99. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.