Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Порядок реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу Створення банків за участю іноземного капіталу Шляхи розвитку банків з іноземним капіталом в Україні Висновок Список літератури Вступ На шпальтах економічних видань точиться дискусія щодо переваг і недоліків розширення присутності іноземного банківського капіталу в Україні. Причому сторони дискусій часто досить категоричні у своїх позиціях: одні схвально оцінюють перспективи збільшення іноземного капіталу в українському банківському секторі, інші відстоюють інтереси українських банків, виступаючи за жорстке обмеження присутності іноземного банківського капіталу в Україні. Характерною ознакою цих дискусій та наукових публікацій є дещо абстрактне розуміння проблеми присутності іноземного капіталу на ринку банківських послуг, яке обмежується формулою &quo ;якщо не ми їх — то вони нас&quo ;. Проте, за нашим переконанням, питання діяльності банків з іноземним капіталом в Україні та перспективи лібералізації правил доступу іноземного банківського капіталу треба розглядати глибше: економічні реалії сьогодення надзвичайно актуалізують потребу посилення ролі банківської системи у фінансуванні економічного розвитку. Метою цього реферату є спроба дати об'єктивну незаангажовану оцінку діяльності іноземного капіталу в банківській системі України та перспектив його зростання з точки зору необхідності посилення функціональної ролі банків в економіці. Порядок реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу Порядок реєстрації в Україні комерційних банків за участю іноземного капіталу регулюється Законом України &quo ;Про банки та банківську діяльність&quo ; № 872-XII від 20 березня 1991 року (далі Закон) та Положенням Національного банку України № 77 від 27 березня 1996 року &quo ;Про затвердження положень &quo ;Про порядок створення і реєстрації комерційних банків&quo ; та &quo ;Про порядок ліцензування банків в Україні&quo ; (далі Положення). Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону, комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах. Згідно з преамбулою Положення, комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Отже, доцільно зазначити, що у осіб, які мають намір створити комерційний банк за участю іноземного капіталу, може виникнути доволі просте питання - у якій, власне, організаційно-правовій формі може бути створено комерційний банк, особливо банк за участю іноземного капіталу? На поставлене запитання слід відповідати наступним чином - у ч. 1 ст. 22 Закону насамперед йде мова про пайові засади, під чим слід розуміти саме товариство з обмеженою відповідальністю, так як така юридична категорія як пай має тотожний сенс з категорією доля, а тому, звертаючи увагу на визначення товариства з обмеженою відповідальністю, яке наведене у ч. 1 ст. 50 Глави 2 Закону України &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ; № 769/97-ВР від 23 грудня 1997 року, де зазначено, що товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, можна дійти висновку, що у Законі, застосовуючи таке поняття як пайові засади, законодавець саме мав на увазі товариство з обмеженою відповідальністю, що й знайшло своє безпосереднє підтвердження у преамбулі Положення.

Що стосується формування статутного фонду банку за участю іноземного капіталу, то слід викласти таке, мінімальний розмір статутного фонду у разі якщо частка іноземного капіталу у статутному фонду такого банку становить до 50 відсотків, повинен бути не менше суми, еквівалентної 5 млн. ЕКЮ на день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ. Якщо частка іноземного капіталу у статутному фонді банку становить 50 відсотків і більше, мінімальний розмір статутного фонду банку за участю іноземного капіталу повинен бути не менше суми, еквівалентної 10 млн. ЕКЮ за офіційним курсом НБУ на день підписання установчого договору. Для формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку за участю іноземного капіталу в регіональному управлінні Національного банку України за місцем створення банку засновниками відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний засновник вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку статутного фонду. Підставою для відкриття тимчасового рахунку є установчий договір засновників банку та заява на відкриття рахунку. До подання Національному банку пакета документів для реєстрації банку на тимчасовому рахунку повинна бути зібрана сума коштів відповідно до установчого договору, але не менша 50 для акціонерної форми створення банку - 50 відсотків статутного фонду зазначеного в установчих документах, для товариства з обмеженою відповідальністю - 30 відсотків статутного фонду, зазначеного в установчих документах. Реєстрація банків за участю іноземного капіталу Взагалі комерційний банк, незалежно від того чи створюється він за участю іноземного капіталу чи то на 100 відсотковому вітчизняному капіталі, так чи інакше, він вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації в Національному банку України. Для реєстрації комерційного банку за участю іноземного капіталу, орган управління такого банку (Рада банку) в 2- тижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників подає до регіонального управління Національного банку України за місцем створення банку такі документи: 1. Заяву про реєстрацію банку за підписом уповноваженої особи, яка призначена відповідальною за реєстрацію банку, установчими зборами (зборами засновників); 2. Установчий договір, підписаний засновниками банку та завірений їхніми печатками; Підписи фізичних осіб завіряються нотаріально; 3. Статут банку, затверджений установчими зборами(зборами засновників) і підписаний уповноваженою особою. Статут банку повинен відповідати вимогам Законів України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ; та &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ;, тобто такий статут має містити такі норми та принципи які вимагаються імперативними нормами щодо обов&quo ;язкової інформації, котра має міститися у статутах, вищезазначених законів; 4. Рішення уповноваженого органу іноземного засновника (учасника) про участь у створенні комерційного банку на Україні; 5. Письмова згода контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний засновник (учасник), на участь у створенні в Україні комерційного банку, якщо це передбачено законодавством країни іноземного засновника (учасника); 6.

Витяг із торгівельного (банківського реєстру) де офіційно зареєстрований іноземний засновник (учасник); 7. Копії установчих документів іноземних засновників (учасників); 8. Висновок однієї з аудиторських організацій, яка визначена Національним банком України як така, що має право здійснювати аудиторську перевірку діяльності іноземних засновників (учасників) або висновок іноземного аудитора, підтверджений аудиторською організацією України, який має відповідний сертифікат на право проведення аудиту; 9. Повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх комерційних банків - засновників, акціонерів (учасників) українського банку за участю іноземного капіталу; 10. Економічне обгрунтування і мета створення банку, включаючи розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і прибутку на кінець першого року його діяльності; 11. Бухгалтерську і фінансову звітність учасників (акціонерів) банку на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного фонду, незалежно від розміру їх участі у статутному фонді банку; 12. Наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких погоджені Національним банком, і які відповідають вимогам професійних заннь, що їх визначається Правлінням Національного банку України; 13. Копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку на рахунок № 000960820 в Операційному управління Національного банку України, МФО 300001; 14. Копію звіту про проведення відкритої підписки на акції (відкритої підписки - якщо банк створюється саме у формі відкритого акціонерного товариства), прийнятого Міністерством Фінансів України, з доданням переліку акціонерів банку, в якому вказується найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій на які він підписався, їх загальна вартість і частка в статутному фонді; 15. Угоду про надання приміщення для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи; 16. Копію рішення органів Антимонопольного комітету України. Зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально завіреними перекладами українською мовою і повинні бути нотаріально завірені за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України. Регіональне управління Національного банку за місцем знаходження комерційного банку в двотижневий строк з дня отримання від банку повного пакета документів готує висновок про засновників такого банку та їх платоспроможність. Пакет всіх документів необхідних для реєстрації разом з статутом банку у 4-х примірниках і висновком регіонального управління НБУ, подаються до Національного банку України, зокрема, до Правління НБУ. Рішення про реєстрацію комерційного банку за участю іноземного капіталу, приймає Правління Національного банку України. На підставі цього рішення, банку за участю іноземного капіталу надається ліцензія на створення такого банку. Національний банк може відмовити у державній реєстрації будь-якого комерційного банку у разі порушення порядку створення банку, невідповідності його статуту та інших установчих документів чинному законодавству України, незадовільного фінансового стану засновників, що загрожуватиме інтересам вкладників та кредиторів банку, а також у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва банку, відсутності відповідної матеріально-технічної бази.

Воно або загинуло в боротьб з ноземними загарбниками, або прийняло здебльшого культуру, мову й вру панвно нац, як це сталося в Литв, Блорус та на Укран204 Але якщо правильним  твердження про фактичну вдсутнсть на Укран свого нацонального дворянства, цього, за словами Луначарського, першого мислячого класу,205 то ще правильнше сказати про вдсутнсть укрансько нацонально буржуаз. Свого часу це визнавалося й кервними органами КПРС. Так, у заяв ЦК КП(б)У до Виконкому Комнтерну (червень 1927) вказувалося: До революц ми майже не мали в мст укрансько буржуаз  мсько нтелгенц.206 У пдручнику з стор парт також визнавалося: Украинской крупной буржуазии, украинских крупних помещиков не существовало в природе, за исключением немногих единиц.207 М.Шаповал, дяч Центрально Ради, вдомий своми працями з стор революц на Укран, написаними вже на емграц, цлком слушно вживав до укранцв означення неповно нац, тобто народу, соцально-класовй структур якого бракувало певних компонентв, у даному раз класу помщикв  капталств

1. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

2. Організація обліку власного капіталу підприємства України

3. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

4. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

5. Сутність нагромадження капіталу

6. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту
7. Аудит статутного капіталу
8. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

9. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

10. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

11. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

12. Договір банківського кредиту

13. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

14. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

15. Статутний і додатковий капітал

16. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

18. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

19. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

20. Міжнародна міграція капіталу

21. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

22. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
23. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
24. Інвестиції в основний капітал

25. Формування власного капіталу підприємств

26. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

27. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

28. Інвестиції в основний капітал

29. Капітал і виробничі фонди підприємства

30. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

31. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

32. Ринок праці та капіталу

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

33. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

34. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

35. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

36. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

37. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

38. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
39. Сбалансованість бюджета України
40. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

41. Легка промисловість України i транспорт

42. Сільське господарство i харчова промисловість України

43. Легка промисловість України укр

44. Методики оцінки фінансового стану банків України

45. Національний банк України

46. Національний банк України та особливості його функціонування

47. Організація ресурсної бази банків в Україні

48. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

49. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

50. Формування та розвиток банківської системи України

51. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

52. Банківська система України

53. Банківська система України та проблеми її реформування

54. Державний ощадний банк України
55. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
56. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

57. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

58. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

59. Хімічна промисловість в України

60. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

61. Нафтова промисловість України

62. Адміністративна відповідальність в Україні

63. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

64. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

65. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

66. Кримінальна відповідальність в Україні

67. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

68. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

69. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

70. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
71. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років
72. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

73. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

74. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

75. Творчість українських поетів

76. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

77. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

78. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

79. Українська народна пісенність

80. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

81. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

82. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

83. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

84. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

85. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

86. Банківська система України
87. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України
88. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

89. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

90. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

91. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

92. Україна - художня словесність

93. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

94. Атомна енергетика України і РПС

95. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

96. Федеральный банк Германии

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

97. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

98. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

99. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.