Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право націй на самовизначення та створення власних держав

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота (реферат) на тему: Право націй на самовизначення та створення власних держав План Вступ. Поняття нації та теоретичні підходи до його розуміння. Філософські та історичні витоки концепції національного самовизначення. Положення теорії права, що обґрунтовують національне самовизначення. Принцип самовизначення націй: логіка, ідеї та суперечності його практичного втілення. Висновки. Література. Вступ Нації належать до найчисельніших групових суб’єктів політики, котрі уособлюють горизонтальну диференціацію людства, його різнобарвність, багатство культурно-психологічних і політичних форм. Вони відіграють вирішальну роль у процесах суспільної консолідації та взаємодії і є чи не найголовнішими дійовими особами історичного процесу, принаймні, коли мова йде про нові і новітні часи1. Всупереч утопічним прогнозам щодо денаціоналізації людства, поширеним на початку ХХ ст., роль нації як форми суспільної організації і чинника політичного життя аж ніяк не зменшується. Навпаки, нація все виразніше виступає як базовий елемент людського співтовариства, дійова особа політики. Роль національного чинника і національної проблематики особливо зросла після розпаду СРСР та утворення на його теренах національних держав. Більшість із них, у тому числі й Україна, розвиваються як демократичні національні держави, що утворилися внаслідок самовизначення корінної (заголовної, титульної) нації і стали рівноправними членами світового співтовариства, суб’єктами міжнародної політики. Для народів цих країн поняття “нація”, “національна держава”, “національний і державний суверенітет”, “національна ідея”, “націоналізм”, “національні інтереси” - не голі абстракції, а вплетені в повсякденне життя найактуальніші категорії. До них апелюють (і на них спекулюють) різні політичні сили, їх часто і неоднозначно вживають публіцисти. Люди інколи губляться в лабіринті суперечливих трактовок та оцінок різноманітних явищ і понять національної сфери. Тому одним з головних завдань цього дослідження є висвітлити як теоретичні, так і політико-практичні проблеми розвитку і функціонування націй як суб’єктів політики - на основі докладного аналізу широкого спектра сучасних наукових підходів до вивчення націй, з дотриманням принципів толерантності та неупередженості. На відміну від багатьох робіт, в яких національна проблематика розглядається під кутом зору етнополітики - галузі політології, що вивчає співжиття етнічних груп, становище національних меншин, політику держави по врегулюванню етноконфліктів тощо, - у пропонованій роботі увага зосереджується на висвітленні як теоретичних, так і політико-правових і практичних проблем розвитку і функціонування націй як суб’єктів політики - внутрішньої і зовнішньої, як спільнот, яким історія відвела роль творення держав на певному ступені розвитку людства. На основі докладного аналізу широкого спектра сучасних наукових підходів, в роботі аналізуються складні і різноманітні шляхи націотворення, розкривається зміст і специфіка національних інтересів, роль національних держав у справі їх захисту, аналізуються суперечності між проголошенням принципу самовизначення націй і фактичною поведінкою вже існуючих національних держав (особливо великих і могутніх) у випадках, коли необхідно підтримати право конкретного народу на створення своєї держави.

2. Поняття нації та теоретичні підходи до його розуміння Одним з найскладніших і найдискусійніших питань теорії нації є визначення суті цієї спільноти. Передумови виникнення націй, шляхи і підстави їх консолідації, способи самовияву настільки багатогранні і своєрідні, що дослідники поки що не досягли великих успіхів у відокремленні базових сторін їх життєдіяльності від похідних, загальних від особливих та у формулюванні такого визначення нації, яке б задовольняло всіх. Саме цей факт, очевидно, і послужив підставою для наступної сентенції одного з відомих дослідників національних проблем, професора з Великобританії Х. Сетона-Вотсона: &quo ;Я змушений зробити висновок, - пише він у книзі &quo ;Нації та держави&quo ;, - що ніякого &quo ;наукового визначення&quo ; нації не можна придумати, хоч феномен нації - існував і існує. Все, що я можу стверджувати, - це те, що нація існує, коли значне число людей у суспільстві розглядає себе як таких, що складають націю, або поводять себе таким чином, якби вони її складали&quo ;2. Отже: самосвідомість, само ідентифікація - головна ознака нації: остання існує остільки, оскільки люди відчувають себе належними до неї. Поза людською свідомістю нації нема. Це - так званий суб’єктивістський підхід до розуміння нації. Але звідки ж береться така самосвідомість? Відповіді на це питання дуже різняться. Одна частина прихильників суб’єктивістського підходу шукає підстав національної самосвідомості в глибині тисячоліть, говорячи про &quo ;містику душі&quo ;, &quo ;голос крові&quo ;, покладаючись на психо-біологічні чинники і їх незбагненну природу. Інші, навпаки, трактують націю як політичну або культурницьку спільноту, що утворена в нові часи зусиллями держави або інтелектуалів на підставі певного роду міфів (про спільні корені, традицію і т. п.) Тому вона є, мовляв, &quo ;штучною&quo ;, &quo ;уявною&quo ; спільнотою3 і може бути об’єктом довільного вибору окремих індивідів. Справді, ми знаємо непоодинокі факти вибору національності (належності до нації) окремими особами: як пересічними громадянами, так і видатними особистостями. Наприклад, визначна діячка українського громадського руху, просвітителька і педагог Софія Русова не була українкою по крові: її батько, Федір Ліндфорс, мав шведське походження, мати - Анна Жерве - французьке, але Софія всім серцем сприйняла болі української нації і її прагнення до визволення, працювала в уряді УНР, віддаючи всі сили відродженню української мови, культури, духовності4. Не був росіянином за походженням і один з найтонших знавців російської мови, укладач знаменитого тлумачного словника, що не вийшов з ужитку й донині, Володимир Даль. Приклади можна множити. Однак при цьому слід враховувати два важливих моменти, що стосуються поведінки таких великих базових спільнот як нації: 1. усі вони усвідомлюють свої інтереси та включаються в політичний процес як окремі одиниці не інакше, як внаслідок просвітницької та об’єднавчої роботи вторинних суб’єктів політики, що виділяються з їхнього середовища; 2. для цих спільнот характерна розмитість границь, певна &quo ;дифузія&quo ; індивідів, наявність, внаслідок цього, маргінальних груп тощо.

Тому, вивчаючи такі спільноти, необхідно звертати увагу перш за все на структуризацію їх ядра, котре має певну притягальну силу для інших індивідів, а також визначає специфіку спільноти та її майбутній розвиток. Вчені, що розглядають свідомість і буття нації як взаємопов’язані її характеристики, притримуються об’єктивістського підходу до розуміння суті цієї спільноти. В його рамках також можна виділити декілька напрямків. Один із них, що здобуває зараз все менше прихильників - економічно-детерміністський. Він пов’язує формування і розвиток націй переважно з економічними чинниками (способом виробництва, становленням ринку тощо). Інший - етнічний, зосереджує увагу на реально існуючій спільності історії, культури, мови, психології, тобто етнічних ознаках, як головній підставі національної консолідації. Ще один - політичний напрямок - трактує націю як політичну спільноту, що має свою державу, підпорядковується одному уряду. Два останні напрямки зараз є найпопулярнішими і в багатьох випадках переплітаються між собою. Наголошення на етнічних або, навпаки, політичних характеристиках нації часто залежить від того, на матеріалі якої країни робляться теоретичні висновки. Історія США, Франції, Великобританії підштовхує дослідника до інтерпретації нації як політичного феномену, в той час як історія Німеччини, Італії, слов&quo ;янських країн - до етнокультурної інтерпретації. Наш виклад теорії націй як суб&quo ;єктів і об&quo ;єктів політики в подальшому також базуватиметься, головним чином, на поєднанні цих двох підходів. Існують і інші інтерпретації, пов&quo ;язані з сучасними методами досліджень в галузі суспільних наук. Політолог із США Олександр Мотиль, наприклад, cпирається на досягнення семіотики (науки про знаки, символи) і розглядає націю як групу людей, &quo ;що поділяють певну семіотичну систему. Їх пов&quo ;язує розуміння і вживання подібних спільних знаків, символів&quo ;5, як етнічних, так і політичних. До таких знаків відносяться мова, одяг, державна символіка, міфологія, політичні акти, що мають символічне значення (Конституція США, Акт проголошення незалежності України тощо). Українська наука, звільняючись від однобокого та уніфікованого &quo ;історико-матеріалістичного&quo ; підходу до розуміння нації, демонструє весь спектр точок зору, про які йшлося вище, надаючи перевагу етнічній та етно-політичній інтерпретації6. 3. Філософські та історичні витоки концепції національного самовизначення ХVП-ХVШ ст.ст. увійшли до історії як доба, що внесла суттєві корективи у перебіг історичного розвитку Європи. Ці корективи стали наслідком двох рівнобіжних суспільних процесів. З одного боку, це тотальна криза феодалізму як соціально-економічного і духовно-культурного ладу. З іншого, це завершення процесів націогенезу в основних «державних народностей» Західної Європи. У контексті даного дослідження нас цікавлять такі аспекти даних історичних трансформацій. Криза феодалізму та абсолютних монархій була зумовлена виходом на провідні позиції т. зв. “третього стану”, або “буржуазії”, в економічній та культурній сферах.

Тем не менее, нельзя не заметить, что оно всё-таки не ведёт прямо к цели. Ибо, если даже допустить, что оно найдёт широкое распространение среди народов воюющих держав, трудно предположить, чтобы они могли последовать такому призыву, раз они не уяснили ещё себе хищнического характера нынешней войны и её захватнических целей. Мы уже не говорим о том, что поскольку воззвание обусловливает прекращение страшной бойни предварительным ниспровержением полусамодержавного порядка в Германии, оно фактически откладывает дело прекращения страшной бойни на неопределённый срок, скатываясь тем самым на точку зрения войны до конца, ибо неизвестно, когда именно удастся германскому народу свергнуть полусамодержавные порядки и удастся ли вообще в ближайшем будущем Где же выход? Выход путь давления на Временное правительство с требованием изъявления им своего согласия немедленно открыть мирные переговоры. Рабочие, солдаты и крестьяне должны устраивать митинги и демонстрации, они должны потребовать от Временного правительства, чтобы оно открыто и во всеуслышание выступило с попыткой склонить все воюющие державы немедленно приступить к мирным переговорам на началах признания права наций на самоопределение

1. Правомірна поведінка та історичні типи держав

2. Права націй

3. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

4. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

5. Архівація файлів та створення архіватора текстових файлів

6. Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99
7. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
8. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

9. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

10. Інтелектуальна власність та авторське право

11. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

12. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

13. Історія держави та права України

14. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

15. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

16. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

17. Національний банк України та особливості його функціонування

18. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

19. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

20. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

21. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

22. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини
23. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
24. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

25. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

26. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

27. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

28. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

29. Обов’язки та права державних службовців

30. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

31. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

32. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

33. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

34. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

35. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

36. Поняття та система принципів трудового права

37. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

38. Право водокористування та його види
39. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
40. Правові відносини батьків та дітей

41. Правові засади митного права та страхової діяльності

42. Предмет та методологія інформаційного права України

43. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

44. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

45. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

46. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

47. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

48. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

50. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

51. Питальні речення та особливості їх створення

52. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

53. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

54. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
55. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
56. Створення Організації Об’єднаних Націй

57. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

58. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

59. Джерела та форми права

60. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

61. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

62. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

63. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

64. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

65. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

66. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

67. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

68. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

69. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

70. Норми права та нормативні акти
71. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)
72. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

73. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

74. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

75. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

76. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

77. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

78. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

79. Административное право

80. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Административное право (шпаргалка)

82. Государственное и административное право (Контрольная)

83. Проблемы избирательного права современной России

84. Административное право

85. Предмет, метод, источники Административного права

86. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
87. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
88. Административно-процессуальное право РФ

89. Природа и система административного права

90. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

91. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

92. Банковское право

93. Учебник по банковскому праву

94. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

95. Авторское право

96. Субъекты гражданского права

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Защита авторских прав

98. Авторское право

99. Брачно-семейное право мусульман


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.