Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Обмежена  матеріальна відповідальність працівників Конституційне право - це головна галузь права України, оскільки норми його законодавства регламентують найбільш важливі суспільні відносини: основи конституційного ладу; правовий статус громадянина; територіальний устрій; організацію і функціонування державної влади; органів місцевого і регіонального самоврядування; символи держави і т.д.  Нормами Конституційного права регламентуються суспільні відносини, встановлюються основні правові принципи для інших галузей права України.  Основним джерелом будь-якої галузі права є Конституція України, що має на території республіки вищу юридичну силу. Відповідно до цього конституційне право пов'язане також і з трудовим правом, оскільки Конституція України визначає основні трудові права й обов'язки громадян, що знаходять подальший розвиток у нормах трудового права.  Конституція України закріплює право кожного громадянина на працю, на винагороду за працю, право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни праці, право на соціальне забезпечення в старості, у випадку хвороби і т.д. В ст. 13 Конституції України закріплено, що власність зобов'язує. Вона не повинна використовуватися на шкоду людини і суспільства. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Ставлення до власності формується перш за все тими реальними умовами, в яких перебуває людина, можливостями її впливу на організацію виробництва, розподілом створених результатів праці. І хоча відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, фактичної рівності у праві власності громадян немає і бути не може, оскільки люди не рівні у можливостях набувати право власності. Існуюча нерівність у володінні, користуванні і розпорядженні власністю створює суспільні суперечності, які досить часто переростають у протиправні форми набування власності. З цими негативними явищами держава бореться за допомогою різних галузей права: кримінального, адміністративного, цивільного, господарського. Важливе місце тут належить й трудовому праву України, яке визначає матеріальну відповідальність сторін трудових правовідносин за заподіяну іншій стороні шкоду. З прийняттям Конституції – Основного Закону держави Україна вступила в новий етап розбудови демократичної соціальної правової держави. Тому зараз чи не найактуальнішим для національної юридичної науки є теоретичне обгрунтування й активне втручання у процес кодифікації правової системи держави. Це дуже важливе і складне завдання, оскільки ефективність правових норм залежить від теоретично обгрунтованого та практично аргументованого їх вибору і закріплення в чинному законодавстві, а також від правильного застосування їх на практиці. Серед майбутніх кодифікаційних актів визначальне місце має посісти Трудовий кодекс України. Робота над проектом нового Трудового кодексу вже вступила в стадію обговорення його структури і змісту на сторінках юридичних видань .

Треба сказати, що суб’єкти трудових правовідносин знаходятьсяв нерівному положенні по відношенню один до одного. Працівник -экономічно більш слабка сторона трудовихого правовідносин.Він знаходиться в більш залежному стані від роботодавця,ніж роботодавець від нього. Працівник повинен підкорятися господорській владі роботодавця, виконувати його вказівки в процесі трудової діяльності, прагнути до забезпечення збереження власності, даної йому в зв’язку з виконанням своїх трудових обов’язків. В свою чергу роботодавець повинен не тільки вірно організовувати трудовий процес, але й приймати міри по унеможливленню виникнення майнового збитку. Така нерівність суб’ектів трудових правовідносин обумовлює велику різницю в правовому регулюванні матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником и працівника  перед роботодавцем. Вона торкаються визначення розміру збитку,що відшкодовується, порядку й меж відшкодування, характеру правових норм, що регламентують материальну відповідальність. В цій роботі я спробую роздивитись види  матеріальної ідповідальності працівників і порядок притягнення до неї. Розділ І 1.Поняття і зміст матеріальної відповідальності працівника Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну майну підприємства, визначена ст. ст. 130-138 КЗпП та деякими підзаконними актами. Встановлена цими актами відповідальність є важливим засобом виховного впливу на робітників і службовців щодо дисциплінованого ставлення до майна підприємства, поважного додержання існуючого правопорядку, забезпечення матеріальних інтересів конкретних підприємств, трудових колективів і суспільства в цілому. При сприянні відповідальності досягається мета попередження правопорушення в галузі охорони власності підприємства. В той же час матеріальна відповідальність не становить частини дисциплінарної відповідальності, тому притягнення працівника до матеріальної відповідальності не виключає можливості накладення на нього дисциплінарного стягнення. Передбачена трудовим правом матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, зконструйована таким чином, що вона поєднує матеріальну відповідальність працівників із захистом інтересів кожного працівника. Не випадково глава IX КЗпП має назву «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації». Ці гарантії полягають у тому, що відповідальність може настати тільки за пряму шкоду, в межах і порядку, передбачених законодавством, і, як правило, обмежуються певною частиною заробітку працівника. Велике значення при розгляді питань про матеріальну відповідальність працівників мають керівні постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику по справах про відшкодування шкоди, заподіяного підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14 із змінами й доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 29 березня 1997 р. № 3 , «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяного злочином і стягненні безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989 р.

№ 3. Таким чином, матеріальна відповідальність як важливий інститут трудового права покликана забезпечити відповідність поведінки людей нормам, прийнятим державою. Ця відповідальність, на відміну від дисциплінарної, є двосторонньою, оскільки відповідальність несе не тільки працівник перед власником або уповноваженим ним органом, а й власник перед працівником за заподіяння шкоди його майну або здоров'ю. Матеріальну відповідальність слід відрізняти від майнової відповідальності, передбаченої нормами цивільного Матеріальна відповідальність сторін трудового договору виникає тільки при заподіянні збитку в зв'язку з виконанням трудових обов'язків. Матеріальна відповідальність завжди має особистий характер Працівник, який заподіяв шкоду, відповідає  за неї сам. Неповнолітні працівники за нормами трудового права також несуть відповідальність за заподіяну шкоду. За нормами цивільного права майнова шкода покладається на батьків (або осіб, які їх замінюють) за шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми. У трудовому праві відшкодуванню підлягає тільки прямий дійсний збиток, як правило, в обмеженому розмірі — не більш середнього місячного заробітку працівника, що завдав шкоди. Ця відповідальність не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством, неодержані доходи чи упущена вигода, на відміну від цивільного права, відшкодуванню не підлягають. У цивільному праві завжди діє принцип повного відшкодування шкоди. Межі матеріальної відповідальності працівників диференціюються в залежності від форми вини, виду майна, якому заподіяний збиток, характеру трудової функції, що виконує працівник, чого немає в цивільному праві. Згідно з  нормами трудового права працівники звільняються від матеріальної відповідальності за збиток, що може бути віднесений до категорії нормального виробничо-господарського ризику. Тягар доведення наявності підстави й умов матеріальної відповідальності працівника лежить на  власнику чи уповноваженому їм органі , тобто діє презумпція невинності працівника, у той час як у цивільному праві встановлена презумпція провини того, хто причинив шкоду.  Матеріальній відповідальності за трудовим правом притаманна така риса, як порівняння межі відповідальності з заробітною платою працівника. За загальним правилом розмір відшкодування збитку обмежується середнім місячної заробітком працівника. У трудовому праві диференційовані види відповідальності в залежності від суб'єктів, умов заподіяння збитку, характеру  майна тощо. Відповідно до трудового законодавства розмір  збитку, що відшкодовується,  заподіяного з вини декількох працівників, визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, заробітної плати працівника, виду і межі матеріальної відповідальності кожного з цих осіб, тобто встановлюється дольова відповідальність. Солідарна відповідальність, як правило, не допускається; виключення  встановлене для осіб, що заподіяли збиток злочинними діями. Для цивільного права характерно широке застосування солідарної відповідальності осіб, що заподіяли матеріальний збиток, при якій в залежності від волевиявлення потерпілого може наставати відповідальність усіх заподіювачів збитку спільно або кожного окремо.

Недалек будете вд ¶стини. Коли струни напружен готовнстю зазвучати, точно розрахумо удар. Неприпустимо змшати ритми, утверджен провести над пррвою суджених будвникв. Невмле торкання до могутност дано замсть натхненно симфон може принести танець хаосу. Збагнемо вдповдальнсть кожно мит, як невдкладнсть. Двосчний Меч Духу. Уже знате, як невдступно з вами Щит Мй. ¶ не пуста вра, але стверджене досвдом вкв знання Духу склада сходинки. Тому смливо сплтайте нит прядива Нового Свту. ¶ хай нщо не збентежить  не зб' ритму вашого робочого верстата. Адже не новачки,  знате призначення Тканини. ¶ без мстики, а як працвники Матер Свту, пройдемо в Нову Крану: незламно, радсно й урочисто. 16 грудня Вся потуга енергй Космосу прагне до руху. Але як енергю бурхливого потоку спрямову  трансмуту воля людини в енергю будвничу, так необхдний проявлений трансмутуючий магнт для всх сущих енергй. Так Полум'яний Йог вводить вогнян вихор простору в злагоджен кльця еволюцйно спрал

1. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

2. Матераільна відповідальність працівників

3. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

4. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

5. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

6. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр
7. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах
8. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

9. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

10. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

11. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

12. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

13. Адміністративна відповідальність

14. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

15. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

16. Кримінальна відповідальність

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

17. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

18. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

19. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

20. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

21. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

22. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність
23. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
24. Юридична відповідальність

25. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

26. Відповідальність в конституційному праві

27. Відповідальність за податкове правопорушення

28. Відповідальність за порушення законодавства про надра

29. Відповідальність у міжнародному праві

30. Матеріальні носії документа

31. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

32. Етика і відповідальність в менеджменті

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Матеріально-технічна підготовка проектів

34. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

35. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

36. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

37. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

38. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
39. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
40. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

41. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

42. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

43. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

44. Ідеальний образ соціального працівника

45. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

46. Етичні засади в професії соціального працівника

47. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

48. Структура организации материи

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

49. Дальний Восток

50. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

51. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

52. Геологическаа форма движения материи

53. Первооткрыватели Дальнего Востока

54. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
55. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией
56. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

57. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

58. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

59. Эмоциональная связь матери и младенца

60. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

61. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

62. Философия духа и материи Рене Декарта

63. Понятие материи (Контрольная)

64. Формирование категории "Материя"

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

65. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

66. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

67. Структура организации материи

68. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

69. Внешняя торговля Дальнего Востока

70. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
71. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России
72. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

73. История Дальнего Востока России

74. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

75. ФРН рубежі століть

76. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

77. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

78. Прощание с Матерой. Распутин В.

79. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

80. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Храм Покрова Божией Матери

82. Иерусалимская икона Божией Матери

83. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

84. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского

85. Стихотворение Сергея Есенина "Письмо матери"

86. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель
87. Геометрический материал на уроках математики
88. Вечный круговорот материи во вселенной

89. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

90. Круговороты материи и механизм их осуществления

91. Резус-конфликт между матерью и плодом

92. Шовный материал

93. Творческая эволюция живой и «неживой» материи

94. Структурные уровни организации материи

95. Темная Материя во Вселенной

96. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Нуклонный “веполь” - новое состояние материи и топологический дефект нуклонной массы атомов.

98. Формы существования материи

99. Дидактический материал для организации решения задач с педагогически запущенными детьми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.