Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ факультет – еколого-економічний кафедра – екологічного права КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни природоохоронне законодавство України на тему “НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ” Виконав – ст. гр. ЕП-47 А.Ю. Викладач – Фролова Н.В. Одеса - 2009 ЗМІСТВСТУП 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ 2 ПРАВОВІ ТИТУЛИ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ 2.1 Право постійного землевикористання 2.2 Право арендного землевикористання 2.3 Право концесійного землевикористання 3 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 4 ПРАВО ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВИСНОВКИ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСИЛАНЬ ВСТУП Стосунки власності складають основу життєдіяльності будь-якого суспільства і матеріальну основу існування кожною людини. Володіння власністю завжди було пов'язане з матеріальним достатком і наявністю влади. Тому категорія власності займає центральне місце в системі соціальних стосунків і визначає основи державного і суспільного пристрою. У соціальному житті відношення власності виступають як стосунки між людьми в процесі привласнення матеріальних благ, встановлення стану їх привласненої приналежності, здійснення обміну ними, розподіли і вжити з метою задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. Саме у соціальному характері стосунків власності полягає суть власності, бо поза суспільством немає і стосунків власності. Особливе місце в системі цих стосунків займає власність на землю як засіб існування і житла, і суспільства людини. Значна дія на правове регулювання стосунків власності на землю надає цілий ряд чинників, що специфічно виявляються. До найбільш істотних з них можна віднести наступні: земля є творінням природи, вона створена без трудовою участі людини і суспільних витрат; кількісно і якісно вона обмежена природним середовищем; її просторові межі невідтворні і не можуть бути розширені шляхом відтворення; земна поверхня фізично нерухома і просторово не переміщувана; у строго економічному сенсі земля не є товаром, оскільки не володіє реальною вартістю; вона є засобом виробництва в сільському і лісовому господарстві і просторовим операційним базисом для розміщення і діяльності інших галузей національного господарства; при вірному використанні землі як засоби виробництва її продуктивні сили не убувають, а зростають; відмова від використання земельних ресурсів не приводить їх до зносу, деградації або в інший стан непридатності; в результаті використання землі як просторово-терріторіального базису для здійснення виробничо-господарської діяльності її межі не змінюються; земля є екологічним і енергетичним об'єктом життєзабезпечення, життєдіяльності і місцем проживання людини і суспільства, а також тваринного і рослинного світу і всіх інших організмів; на земних просторах не лише розміщуються її природні об'єкти і їх ресурси, але і улаштовуються людські співтовариства і їх держави і т. п. Право власності на землю і право землекористування завжди займали, займають, і ще тривалий час займатимуть центральне місце в земельному законодавстві і праві. Правове регулювання стосунків власності, особливо земельній власності, динамічно розвивається.

Не становить винятку в цьому відношенні і право землекористування. Найбільш систематизоване регулювання вони отримали в новому Земельному, Цивільному і Господарському кодексах України, а також в оновлених редакціях раніше прийнятих нормативних і крупних нормативних актах останнім часом, які раніше не були відомі вітчизняному правознавству. Саме з врахуванням нових положень цих законодавчих актів написана дана робота. У ній зроблена спроба взаємозв'язаного розгляду найбільш важливих питань права власності на землю і права землекористування. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ Розглянуті в Загальній частині екологічного права питання, пов'язані з характеристикою права природокористування, дають певне уявлення про правову регламентацію відносин щодо забезпечення раціонального використання та охорони всіх природних ресурсів. Водночас кожен з них посідає своє відносно самостійне місце в межах довкілля. З урахуванням того, що кожний окремо взятий об'єкт природи виконує специфічні функції при задоволенні потреб людини, виникає необхідність диференційного підходу до правового регулювання використання того чи іншого природного об'єкта та його охорони. Це пов'язано з особливостями, які випливають із фізичних та інших специфічних ознак конкретних об'єктів природи. Відомо, що основу взаємозв'язку між людиною і природним середовищем становить процес праці. Цей взаємозв'язок стає особливо важливим, коли йдеться про виробниче використання земель, наприклад для сільськогосподарських та несільськогосподарських цілей. Свій безпосередній зміст він реалізує в межах раціональності землевикористання. Термін «землевикористання» слід відрізняти від традиційного терміна «землекористування». Останній вживається у двох аспектах: як один із елементів (правомочностей) права власності на землі і як самостійний правовий інститут — постійного користування земельною ділянкою. Право землевикористання — один із найважливіших самостійних видів права природокористування. Домінуюче місце цього різновиду права природокористування серед суміжних різновидів (водокористування, лісокористування, надрокористування та ін.) обумовлене тим, що його об'єктом виступає земля, яка, будучи об'єктом природи, виконує різні функції: екологічні, політичні, соціальні, державно-правові та ін. Цінність цього об'єкта природи полягає в невичерпності його властивостей та характеристик для задоволення матеріальних, духовних, естетичних, пізнавальних, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних, оздоровчо-культурних та інших потреб. Земля є основою формування природних та природно-антропологічних ландшафтів, виступає матеріально-просторовою базою України, підвалиною її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і національної безпеки, основою реалізації внутрішніх і зовнішніх функцій держави, здійснення державної влади та ін. Еколого-правові норми регулюють суспільні земельні відносини, які формуються щодо землі як об'єкта природи. Саме в межах цих земельних відносин, які є різновидом екологічних, найбільш рельєфно проявляється екологічний фактор, яким характеризується земля.

Роль зазначеного фактора в сучасних умовах зростає. Так, Законом України від 21 вересня 2000 року затверджена Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі (екомережі) України на 2000-2015 роки, якою передбачаються зміни в структурі земельного фонду України, що стосуються віднесення на підставі обґрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів. Закон України від 24 червня 2004 року «Про екологічну мережу України» присвячений регулюванню відносин, пов'язаних з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням екологічної мережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства. Згідно із законодавством екомережа являє собою єдину територіальну систему, яка утворюється шляхом поєднання територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища. До її складових структурних елементів крім територій та об'єктів природно-заповідного фонду включаються землі водного та лісового фондів; оздоровчого та рекреаційного призначення; земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України; частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання (пасовища, сіножаті, луки тощо) та радіоактивно забруднені землі, що не використовуються і підлягають окремій охороні. Використання об'єктів екомережі прямо чи опосередковано пов'язане із землевикористанням. У цьому разі формуються відносно самостійні земельні відносини, зміст яких характеризується екологічною спрямованістю. Разом з тим, земельні відносини можуть виникати при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу та ін. Це друга група еколого-земельних відносин, виникнення яких пов'язане з використанням інших об'єктів природи, нерозривно пов'язаних із землею. Особливість цих відносин полягає втому, що їх регламентація здійснюється не тільки Земельним кодексом, а й іншими поресурсовими нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний світ та ін. Єдиною умовою правової регламентації в цьому разі згідно зі ст. З Земельного кодексу є те, щоб відповідні нормативно-правові акти не суперечили нормам Земельного кодексу України. Саме спеціальні нормативно-правові (поресурсові) акти відображають особливості правового регулювання земельних відносин, що виникають при використанні інших природних ресурсів. Йдеться передусім про забезпечення використання земель відповідно до принципів, закріплених у чинному земельному законодавстві. Сутність сучасного права землевикористання в екологічному аспекті полягає в тому, що воно повинно бути екологозбалансованим і здійснюватися на певних принципах.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в сфере осуществления государственного мониторинга земель и ведения государственного земельного кадастра. По инициативе органов местного самоуправления проводится землеустройство, которое включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности. Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства, используются при проведении государственного земельного кадастра и мониторинга земель. Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Землеустройство, в частности, предусматривает: – разработку схем земельных ресурсов и схем землеустройства; – установление и изменение городской черты, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов; – составление проектов образований новых и упорядочения существующих землевладений и землепользование с устранением неудобств расположения земель, отвод земельных участков в натуре, подготовку документов, удостоверяющих право собственности на землю

1. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

2. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

3. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

4. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

5. Нормативно-правовые акты

6. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ
7. Действие нормативного правового акта в пространстве
8. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

9. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

10. Анализ нормативно-правового обеспечения и выявление недостатков, препятствующих успешному развитию малого предпринимательству в РФ

11. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

12. Проблемы рационального использования охраны земельных ресурсов в РФ

13. Рынок земельных ресурсов и земельная рента

14. Методы оценки земельных ресурсов

15. Нормативноправовое регулирование договоров

16. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Земельные ресурсы России

18. Нормативно-правовое обеспечение общественных объединений

19. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

20. Анализ эффективности использования земельных ресурсов

21. Земельные ресурсы мира и России

22. Эколого-экономическая эффективность использования земельных ресурсов в современных условиях хозяйствования на примере Луганской области
23. Биологические, водные, земельные ресурсы и их экономическая оценка
24. Государственные (муниципальные) земельные ресурсы

25. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

26. Земельные ресурсы Казахстана

27. Норма права і стаття нормативно-правового акту

28. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

29. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

30. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

31. Нормативно-правовое регулирование высших должностей в Российской Федерации

32. Нормативно-правовой акт

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

33. Нормативно-правовой контекст инвалидности

34. Нормативно-правовые основы арендных отношений

35. Нормативный правовой акт как источник права

36. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

37. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности

38. Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства
39. Пределы действий нормативно-правовых актов
40. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

41. Аналіз використання трудових ресурсів

42. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами

43. Нормативно-правовое обеспечение образования

44. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

45. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

46. Порядок создания предприятия: финансовые и нормативно-правовые аспекты

47. Защита земельных ресурсов от негативных природно-антропогенных процессов

48. Земельные ресурсы и охрана земель от загрязнения

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

49. Анализ использования земельных ресурсов современных земельных хозяйств

50. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

51. Правовий режим використання і охорони надр України

52. Правовые и нормативные основы труда

53. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

54. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны
55. Правовое регулирование земельных отношений
56. Создание правовой и нормативно-методической базы охраны труда

57. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

58. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

59. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

60. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

61. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

62. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом

63. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями

64. Правовая характеристика земельного налога

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

65. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

66. Правовое регулирование аренды земельных участков в Республике Беларусь

67. Правовое регулирование земельных отношений

68. Правовое регулирование земельных споров

69. Правовые ресурсы сети Интернет

70. Оцінка доцільності правової охорони
71. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
72. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

73. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

74. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

75. Водні ресурси України. Їх стан і охорона

76. Державний контроль за використанням і охороною води

77. Ефективність використання ресурсів підприємства

78. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

79. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

80. Продовольственные ресурсы

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

82. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

83. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

84. Природные ресурсы как экономический фактор

85. Природные ресурсы

86. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов
87. Мировые водные ресурсы
88. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

89. Мировые ресурсы никеля

90. Платежи за использование природных ресурсов

91. Налоговая система России в новом правовом поле

92. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

93. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

94. Административно правовые отношения (Контрольная)

95. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

96. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Административно-правовой статус военнослужащих

98. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

99. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.