Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Методи та етапи статистичного дослідження

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота з дисципліни: Правова статистика Завдання1. Визначте методи та етапи статистичного дослідження. 2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року. 3.1. В статистичних картках на підсудних були зазначені такі дані про строк позбавлення волі 1, 3, 3, 3, 1, 5, 1, 1, 2, 5, 7, 5, 2, 2, 1, 4, 5, 4, 1, 2, 1, 1, 7, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1,2. На підставі наведених даних провести групування засуджених залежно від строку позбавлення волі, побудувавши дискретний ряд розподілу. Визначити медіану та моду ряду. Середній строк позбавлення волі. Долю кожної групи засуджених. 3.2. Підготувати проект програми статистичного спостереження для визначення динаміки крадіжок м. Суми за 1991-2006 р. Складіть проект статистичного формуляра. ЗмістЗавдання 1. Визначте методи та етапи статистичного дослідження 2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року 3. Практичне завдання Список літератури 1. Визначте методи та етапи статистичного дослідженняСтатистична методологія - це комплекс спеціальних методів, прийомів, засобів дослідження. Вона ґрунтується на загальнофілософських принципах. Спираючись на філософські категорії випадковості і необхідності, кількості і якості, взаємозв’язків і розвитку правових явищ, правова статистика використовує методи теорії статистики і розробляє свої для вивчення злочинності, правопорушень, цивільно-правових спорів і пов’язаних з ними соціальних явищ і процесів. Методологічною основою статистики є: 1) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до вивчення явищ природи і суспільства; 2) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу; 3) системний підхід; 4) основи економічної теорії; 5) специфічні, властиві лише статистиці, методи (статистичне групування, зведення і групування, середні, узагальнюючі і аналітичні показники, індекси, вибірковий метод, балансовий метод, регресійно-кореляційний метод і т.д.). Зміст статистики, як теоретичної дисципліни, визначається предметом дослідження. Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною, досліджує числове вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу. Потребує пояснення визначення предмета статистики. 1. Кількісна сторона характеризує розміри, обсяги, кількісні спів­відношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі й у просторі об’єктивно існуючих явищ і процесів. Це одна із головних ознак предмета статистики. 2. Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси, тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності (закон великих чисел), тобто статистична сукупність має бути репрезентативною. Статистична сукупність - велика кількість окремих явищ, елементів, об’єднаних єдиною якісною основою, умовами розвитку, загальною ознакою (населення країни, кількість підприємств, судів тощо).

Кожне явище, елемент сукупності називається одиницею сукупності (кожна людина, підприємство, суд та ін). Статистична закономірність - повторюваність, послідовність, порядок у явищах. Виявляється тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності. Статистичний показник - поняття, категорія, за допомогою якої статистика виражає розмір досліджуваних явищ та існуючі між ними відношення, зв’язки. Ці показники завжди вказують на те, до якого місця і часу належать явища, у яких одиницях вони виражені. Статистичні показники пов’язані між собою в систему статистичних показників (населення, валовий внутрішній продукт тощо). Методологічною базою статистики є діалектика. Такий методологічний підхід зумовлює вивчення суспільних явищ не відокремлено, а у взаємозв’язку і взаємозумовленості, у динаміці. Методи статистичних досліджень - це сукупність прийомів і засобів, що використовуються для збирання, обробки та аналізу інформації. До основних методів належать: метод масових спостережень, групувань, відносних, середніх величин, графічний, індексний, кореляційний, балансовий. Методи статистики пов’язані з етапами статистичного дослідження: статистичне спостереження; зведення та групування даних спостереження; обчислення узагальнюючих показників та їх аналіз. Щоб правильно і своєчасно впливати на процеси, що відбуваються в суспільстві, потрібно мати об’єктивну і вичерпну інформацію про розвиток і тенденції цих процесів. Це можливо тільки при побудові у країні надійної системи обліку. Державний облік - планомірно організована система реєстрації, підрахунку, систематизації, контролю суспільних явищ і процесів. Облік є головним джерелом інформації. Єдина система обліку складається з трьох його видів. Оперативний (первинний) облік являє собою реєстрацію окремих фактів у момент їх здійснення або відразу після цього. Бухгалтерський - неперервний, суцільний документальний облік господарських засобів і джерел їх утворення у грошовому вираженні. Метою є виявлення фінансових результатів роботи. Статистичний облік - це реєстрація фактів і явищ соціально-економічного життя за затвердженими формами звітності в масштабі держави або окремих територій чи галузей. Це всеосяжний, всебічний облік. Його базою є оперативний та бухгалтерський облік. Статистика - багатогалузева наука. Вона складається з окремих розділів, або галузей. Структура статистичної науки: • теорія статистики розробляє категорії статистики, загальні методи і засоби статистичного аналізу, теоретична база всієї статистичної науки і практики; • економічна статистика вивчає економічні явища і процеси, розробляє систему економічних показників та методів вивчення економіки країни, регіону як одного цілого; • галузеві статистики розробляють методи обчислення показників, що відображають особливості окремих галузей; • соціальна статистика вивчає умови і характер праці, рівень життя, прибутки населення, споживання ним матеріальних благ і послуг. До соціальної статистики відноситься і правова статистика. Керує всією статистичною роботою в масштабах країни Державний комітет статистики України, у масштабах кожної області, міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим - статистичні управління відповідного рівня.

Існує і відомча статистика. Сфера її діяльності визначається міністерствами і відомствами самостійно за узгодженням з органами державної статистики. Будь-яке статистичне дослідження має 4 етапи: 1) статистичне спостереження - збір даних шляхом первинного (вимірення, опитування, підрахування) або вторинного збору; 2) зведення і групування даних та результатів спостережень; 3) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні); 4) аналіз. Всі ці чотири етапи об'єднуються єдиним - метою дослідження. Функції статистики: 1) пізнавальна функція - статистика вивчає кількісне співвідношення і взаємозв'язки, встановлює закономірності розвитку; 2) контрольно-організаційна функція; 3) керуюча функція - на основі наявних даних проводиться планування і керування. Будь-яке статистичне дослідження у правоохоронних чи інших органах послідовно проходить кілька етапів. Перший етап - систематичне збирання первинних статистичних даних переважно шляхом реєстрації фактів про виникнення правопорушень, їх розслідування і розгляд у суді. Другий етап передбачає систематизацію та групування зібраних на першому етапі статистичних матеріалів, їх узагальнення у формі абсолютних, відносних і середніх правових показників. Третій етап дає змогу здійснювати всебічний статистичний аналіз варіації правових ознак, їхньої динаміки, взаємозв’язків між правовими показниками. Ці етапи тісно пов’язані між собою метою дослідження. На кожному з них застосовуються специфічні статистичні методи, за допомогою яких вдається діставати глибоку всебічну оцінку правових явищ і процесів. Так, на першому етапі застосовується метод масового статистичного спостереження, який ґрунтується на законі великих чисел. Суть цього закону полягає в тому, що статистичні закономірності формуються і чітко виявляються лише в масовому процесі за достатньо великої кількості елементів сукупності. Згідно з цим законом можна переходити від випадкового і одиничного до усталеного і масового. Сукупність випадкових причин породжує наслідок, незалежний від випадку, чим установлюється закономірність, не помітна за малої кількості спостережень. Структура і динаміка злочинності, її причини, мотиви злочинної поведінки, ефективність правоохоронних заходів, результати діяльності правоохоронних органів можуть бути правильно відображені і оцінені лише на основі закону великих чисел. Наприклад, розглядаючи розподіл злочинців за віком у динаміці, можна встановити, що злочинність в Україні молодшає. На другому етапі використовується метод статистичного зведення і групування, який дає змогу утворити якісно однорідні групи, категорії, види правових явищ, елементів сукупності, подій. Наприклад, сукупність зареєстрованих злочинів можна згрупувати за видом, за об’єктом посягань, за місцем скоєння, за мотивом. Сукупність засуджених за скоєння злочинів - за статтю, за віком, за соціальним станом, за наявністю минулої судимості, за рецидивом. Тобто зведення і групування допомагає встановлювати структуру правових явищ, їхню схожість і відмінності за істотними правовими ознаками. На цьому самому етапі для характеристики типових груп застосовуються методи відносних показників і середніх величин.

Те місце, яке має закон у західній громадянській моделі, в етнічній моделі посідає народна культура, здебільшого мова та звичаї. Ось чому лексикографи, філологи та фольклористи відігравали центральну роль на ранніх етапах розвитку націоналізмів у Східній Європі та в Азії. Їхні лінгвістичні та етнографічні дослідження давньої і сучасної культури «простого народу» забезпечили матеріал для проектів створення «майбутньої нації», навіть коли відповідного мовного відродження не спостерігалося. Сприяючи широкому усвідомленню міфів, історії та мовних традицій спільноти, інтелігенти спромоглися заснувати і викристалізувати в головах більшості членів спільноти ідею етнічної нації, навіть коли, як-от в Ірландії і в Норвегії, давня мова занепала {18}. Генеалогії і нібито спільне походження, мобілізація народу, рідна мова, звичаї і традиції - ось елементи/22/ альтернативної, етнічної концепції нації, концепції, яка відображує зовсім інший шлях «формування націй», пройдений багатьма спільнотами в Східній Європі і Азії, й становить сильний політичний виклик

1. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

2. Методи психофізіологічних досліджень

3. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

4. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

5. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

6. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних
7. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей
8. Учет амортизации (износа) основных средств и методы ее исчисления в условиях рынка

9. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

10. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

11. Кредитний ризик та методи управління ними

12. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

13. Нормативна база, методика та методи перевірки

14. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

15. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

16. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

17. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

18. Основные требования и методы логистики

19. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

20. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

21. Предмет, завдання та методи патології

22. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)
23. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення
24. Загальні підходи та методи роботи з якістю

25. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

26. Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники"

27. Форми та методи державної підтримки експортерів

28. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

29. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

30. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

31. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

32. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

34. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

35. Предмет та методи вивчення статистики

36. Предмет та метод економічного аналізу

37. Про методи дослідження малих річок

38. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
39. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
40. Дослідження методів інтерполяції

41. Дослідження методів чисельного інтегрування

42. Дослідження чисельних методів інтегрування

43. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

44. Кабінетні методи маркетингових досліджень

45. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

46. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

47. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

48. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

50. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

51. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

52. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

53. Методи дослідження затрат робочого часу

54. Методи науково-педагогічних досліджень
55. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
56. Методи політичних досліджень

57. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

58. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

59. Матеріали і методи дослідження

60. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

61. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

62. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

63. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

64. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

66. Походження та основні етапи розвитку письма

67. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

68. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

69. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

70. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства
71. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
72. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

73. Основні етапи процесу реферування документів

74. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

75. Основні етапи українського національного відродження

76. Генезис та етапи культурної еволюції

77. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

78. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

79. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

80. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

82. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

83. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

84. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

85. Основні методи боротьби з інфляцією

86. Основные методы обследования больного
87. Психотерапия, основные методы
88. Основные методы аудиторской проверки

89. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

90. Методи та способи підключення до мережі Internet

91. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

92. Процес управління та його основні стадії

93. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

94. Обзор основных методов оценки стоимости брендов

95. Основные методы социологического опроса

96. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

97. Основные методы научного познания

98. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

99. Етапи розвитку валюти

100. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.