Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фінансова надійність страхової компанії

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «Страхування» на тему „Фінансова надійність страхової компанії” варіант № 28 Виконала Студентка Цапкова О.О. заочного відділення 3-го курсу групи ФСН – 42 Викладач 2006 рік ЗМІСТ 1. Страховий фонд та власний 2. Страхові 3. Платоспроможність . Маржа 4. Ефективність діяльності страхової компанії та система показників Список використаної Вступ. Маючи повну господарську відокремленість в умовах ринку, страхові компанії самостійно будують свою фінансову-економічну політику і концепцію розвитку, самостійно розробляють і пропонують на ринку нові страхові продукти, встановлюють і регулюють ціни на страхові послуги, проводять операції з тимчасово вільними коштами на фінансовому ринку, розраховуються з клієнтами по виплатах страхових сум і відшкодувань, з бюджетом і позабюджетними фондами, проводять взаєморозрахунки з партнерами із співстрахування і перестрахування, проводять внутрішньогосподарські розрахунки із співробітниками по зарплаті й інших виплатах, розробляють внутрішні фінансові механізми, що сприяють підвищенню результативності роботи кампанії, проводять розрахунки із зовнішніми контрагентами. Для здійснення цієї діяльності страховик має право самостійно визначати системи і методи поширення продуктів страхування на ринку, тобто безпосередньо впливати на динаміку і структуру обсягу страхових премій – основну частину фінансових ресурсів страхової організації; самостійно розпоряджатися прибутком, формувати та використовувати фонди, безпосередньо пов’язані із страховим процесом, і фонди споживчого призначення; самостійно визначати джерела збільшення власних коштів і шляхи їх мобілізації. 1.Страховий фонд. Страхові організації як самостійно господарюючі об’єкти несуть повну відповідальність за результати своєї діяльності, які повинні забезпечувати можливість виконувати зобов’язання перед страхувальниками, партнерами, контрагентами, державою, персоналом в будь-який відрізок часу. Всі кошти страхової компанії, що беруть участь у кругообігу фондів, можна розділити на власні і залучені. Ці кошти є фінансовими ресурсами страховика, які є грошовими доходами і надходженнями, що знаходяться в розпорядженні останньої для здійснення операцій прямого страхування і перестрахування з моменту укладання відповідного договору до здійснення зобов’язань у вигляді виплат страхових сум і відшкодувань, а також для здійснення інших витрат, які забезпечують процес страхування, економічного стимулювання співробітників, витрат спрямованих на удосконалення, підвищення якості наданих страхових послуг. Власний капітал складається із статутного капіталу, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку, резервного фонду й іншого капіталу. Первинне формування фінансових ресурсів страхової організації виникає в момент її заснування і супроводжується утворенням статутного фонду, який повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.

Забороняється використовувати для його формування векселі, кошти страхових резервів, кошти, які одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи Джерелами статутного фонду, залежно від організаційно-правової форми, можуть виступати: акціонерний капітал, внески членів товариств взаємного страхування, бюджетні кошти, кошти держави, довгостроковий кредит, внески приватних осіб. Враховуючи специфіку страхової діяльності, держава законодавчо закріпила вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду страхових організацій на етапі їх створення. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України. Це пов’язано з тим, що на початковому етапі у страхової компанії немає інших засобів для виконання зобов’язань за договорами страхування, а надходжень страхових внесків ще не недостатньо, щоб можна було їх розглядати як основне джерело фінансових ресурсів. Достатній страховий капітал дає змогу страховій організації швидше адаптуватися до умов ринку, здійснювати страхування середніх і великих ризиків, вистояти в конкурентній боротьбі. Якщо власний капітал перевищує статутний, то це означає, що діяльність страхової компанії прибуткова. Основним джерелом фінансових ресурсів діючої страхової компанії виступають залучені кошти. Ними є сукупна вартість реалізованих на ринку страхових продуктів – обсяг страхових премій за укладеними і діючими договорами страхування, який набуває форми страхового фонду, саме його подальший рух і розподіл , його оптимальна і збалансована структура, показники динаміки за видами страхування і за операціями визначають пропорції і результати страхової діяльності окремо взятої страхової організації і страхового ринку в цілому. Особливість формування і руху страхового фонду обумовлюється кількома групами факторів: ціна страхової послуги, страховий тариф, обчислений із врахування оцінки ймовірності настання страхової події. Страхові тарифи провинні будуватися так, щоб надходження страхових платежів постійно покривало витрати страховика і навіть забезпечило деяке перевищення доходів над витратами. фактори загальноекономічного значення: динаміка валового внутрішнього продукту, динаміка реальних доходів на душу населення, динаміка вартості основних виробничих фондів у різних галузях економіки, динаміка грошових доходів і накопичень громадян. фактори фінансово-економічного аспекту розвитку даної страхової компанії, а також такі показники: кількість укладених (діючих) договорів страхування, середня плата та середня страхова сума за один договір страхування. 2. Страхові резерви. З метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування (перестрахування) страховиками утворюються страхові резерви. Страхові резерви – це виплати, відкладені до запитання, тобто такі, що не мають конкретного строку виконання. За своєю суттю страхові резерви є одночасно і зобов’язаннями страховика і, як будь-які зобов’язання, потребують певного капіталу.

Вони відображають величину невиконаних на даний момент зобов’язань страховика за укладеними ним зі страхувальниками договорів страхування. Розмір страхових резервів повинен повністю покривати розмір майбутніх виплат за діючими договорами страхування. Відрахування у страхові резерви має проводитися відповідно до встановлених нормативів, передбачених при розрахунку тарифних ставок за видами страхування і затвердженими страховими компаніями у порядку, визначеному в засновницьких документах страховика. Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, а для страхових компаній зі страхування життя – математичних резервів, утворюються у тих валютах, в яких несуть відповідальність за своїми страховими зобов’язаннями. Технічні резерви – це показник який відображає грошову оцінку обов’язків страховика за страховими зобов’язаннями, і одночасно, сума коштів, що є гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками з огляду на наявні договори страхування. Технічні резерви формуються окремо за кожним видом страхування, але призначення кожного виду технічних резервів різне. Спільним є те, що протягом певного часу в період дії договору страхування вони являють собою кошти страхувальників, а не страховиків і призначені для виплати страхових відшкодувань за договорами страхування, які не минули на звітну дату. Технічні резерви передбачені для забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування і поділяються на: резерв незароблених премій (визначена частка від страхових платежів) – формується під страхові ризики, які ще не настали; резерв збитків (зарезервовані , але ще не виплачені суми страхового відшкодування за вже встановленими вимогами клієнтів страховика). Разом із переліченими видами технічних резервів страховики мають право за узгодженням з органами страхового нагляду з початку календарного року формувати додаткові види технічних резервів залежно від специфіки прийнятих зобов’язань, а саме: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені; резерв катастроф; резерв коливань збитковості. Для забезпечення страхових зобов’язань зі страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів із цих видів страхування . Окремий перелік резервів із медичного страхування, а також порядок їх формування та обліку може визначатися відповідними нормативно-правовими актами. Кошти резервів зі страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов’язаний обліковувати кошти резервів із страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий облік. Чинним законодавством передбачено, що кошти резервів зі страхування життя не можуть використовуватись страховиком для погашення будь-яких зобов’язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов’язанням за договорами страхування життя , не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика, або його ліквідації з інших причин.

ТЕФНУТ - в египетской мифологии одна из богинь гелиопольской Эннеады, божество влаги, вместе с богом воздуха Шу составившая первую пару богов, порожденных Атумом. ТЕФУ - город в Японии, на о. Хонсю. 191 тыс. жителей (1987). Цветная металлургия, пищевая промышленность. ТЕХАС (Техаs) - штат на юге США. 692 тыс. км2. Население 18 млн. человек (1993). Адм. ц. - Остин. ТЕХАССКАЯ ВОЙНА 1835-36 - американских плантаторов, селившихся в Техасе, против мексиканского правительства с целью отторжения Техаса от Мексики. После поражения мексиканских войск Техас провозглашен "самостоятельной" республикой, в 1845 вошел в состав США. ТЕХАССКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ (США) - сформировались в 50-60-е гг. 20 в. Включают ряд крупных группировок (Далласская, Хьюстонская и др.). Сфера влияния - нефтедобыча, производство ракетной и электронной техники. Располагают широкой сетью коммерческих банков и страховых компаний. ТЕХЕДА (Tejeda) Луис де (1604-80) - аргентинский поэт. Поэма "Паломник в Вавилоне", сборник "Мистические стихи" развивают традиции т. н. гонгоризма; см. в ст. Гонгора-и-Арготе Л. де). ТЕХНЕЦИЙ (лат

1. Діяльність страхової компанії "Оранта"

2. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

3. Разработка рекламной программы для страховой компании

4. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

5. Бренды страховых компаний

6. Pr-технология работы страховой компании с клиентом после наступления страхового события
7. Проект мероприятий по созданию страховой компании
8. Технические резервы в страховой компании

9. Реформирование системы контроля платежеспособности страховых компаний в странах ЕС

10. Страховые компании

11. Организационная структура страховой компании

12. Организация страхового дела в Казахстане. Направления деятельности страховых компаний

13. Правовой статус страховых компаний

14. Страховые компании и пенсионные фонды на рынке ценных бумаг: международный опыт и российская практика

15. Страховые компании на российском рынке: состояние и перспективы

16. Инвестиционная деятельность страховых компаний

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Анализ страховой компании "Росгосстрах"

18. Аудит в страховых компаниях

19. Деятельность страховой компании

20. Деятельность страховой компании "Страховые традиции"

21. Бухгалтерский учет на предприятии ООО "Страховая компания"

22. Особенности аудита страховых компаний
23. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
24. Князівська добродійність у Київський Русі

25. Менеджмент по страховой компании "ООО "Артекс"

26. Планирование в организации на примере страховой компании

27. Самооцінка та самостійність

28. Налогообложение страховых компаний

29. Математическое моделирование роста доходности страховой компании

30. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

31. Анализ деятельности "Русской страховой транспортной компании"

32. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

33. Фінансова звітність в Україні

34. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

35. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

36. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

37. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

38. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
39. Партійні системи: сутність і типи
40. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

41. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

42. Сутність державного фінансового контролю

43. Фінансова діяльність акціонерних товариств

44. Фінансова діяльність субєктів господарювання

45. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

46. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

47. Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

48. Государственное регулирование страховой деятельности

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

49. Страховой рынок и его развитие в РФ

50. Инвестиционная деятельность страховых организаций

51. Страховой рынок Украины и его характеристика

52. Государственное регулирование страховой деятельности

53. Страховой бизнес в современной России

54. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом
55. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов
56. Компания "Уотерстоунс" (зарубежная книжная торговля)

57. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

58. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

59. Разработка системы управления работой коммерческой компании

60. Пространственные различия в эффективности избирательных компаний на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва

61. Fujifilm (компания Фуджифилм)

62. Страховой рынок в России и за рубежом

63. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

64. Делопроизводство в компании "ООО Юнипродуктс СНГ"

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Разработка рекламной компании

66. Организация рекламной компании

67. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

68. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"

69. Транс-Hациональные Компании (ТHК)

70. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"
71. Классификация страхования ответственности и сегментация страхового рынка
72. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

73. Принципы управления преуспевающих компаний

74. Влияние структуры холдинговых компаний на ее эффективность

75. Вертикально-интегрированные нефтяные компании

76. Цель, задачи и проблемы формирования холдинговых компаний. Становление холдинговых компаний в России (на примере ВПК)

77. УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМИ РИСКАМИ

78. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

79. Структура страхового рынка

80. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

81. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

82. Акционерные компании

83. Motor Company. Ford: история создания компании

84. История компании Nokia

85. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). История образования и развитие компании

86. История компании ВымпелКом
87. Інформаційні системи і технології підприємства
88. Миссия компании – не декларация, а инструмент для работы

89. Життя і творчість Івана Франка

90. Маркетинговый план холдинговой компании ТЕКО-Днепрометиз

91. 13 уроков лучших компаний США

92. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

93. Оффшорные компании

94. Анализ и совершенствование управления деятельностью компании

95. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

96. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

97. Миссия, цели и стратегия компании Microsoft

98. Поняття та сутність менеджменту

99. Создание брэнда компании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.