Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Порядок видачі наряду на роботу

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Порядок видавання і оформлення наряду Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він пере­дається по телефону, радіо. — у трьох примірниках. В останньому випад­ку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у вигляді телефоне- або радіограми, заповнює два примірни­ки наряду і після зворотної перевірки зазначає на місці підпису працівни­ка, який видав наряд, його прізвище та ініціали, підтверджуючи пра­вильність запису власним підписом. В обох примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, кульковою ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслюва­ти написаний текст. Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів розмножувальної техніки. Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним (опера­тивно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за одну зміну до початку проведення робіт, зазначених у наряді. У непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день про­ведення робіт.Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”. Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з од­нією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків, зазначених у пунктах цих “Правил.”.На руки виконавцю робіт видається тільки один примірник наряду. Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієїсхеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких умов: місця усі робочі підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі) працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник робіт, виконавець робіт (наглядач); виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з робочих місць підготовленої дільниці; переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його доз­волу керівник робіт; переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписамидопускача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із заз­наченням дати, часу і місця роботи; переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наря­ду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному праців­нику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та в опера­тивному журналі. Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду зміню­вати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також заміню­вати керівника робіт або виконавця робіт (наглядача) заборонено. Дозволяється один раз замінювати керівника робіт за загальним на­рядом (на період захворювання, вимушених відпусток тощо) — без вида­вання нового загального наряду, але з дотриманням усіх вимог первинно­го допуску. Кількість нарядів, що видаються одночасно на одного керівни­ка робіт, у кожному випадку визначає працівник, який видає наряд. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна склада­тись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця робіт.

Також дозволяється до складу бригади залучати практикантів та учнів, а також щойно прийнятих робітників, які проходять практичне навчання і які ще не пройшли перевірку знань правил безпеки, в кількості; один прак­тикант або учень на кожного основного члена бригади. Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за праців­никами бригади. Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади, за якими вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку &quo ;Склад та інструктаж брига­ди (цільовий)&quo ; табл. 1 нарядуПід час виписування загального наряду в рядку &quo ;Склад” та інструктаж бригади (цільовий)&quo ; габл. 1 наряду слід вказувати кількість бригад. записів. У додатковому бланку наряду повинні зазначатись прізвища, ініціа­ли, посади та розряди виконавців робіт, кожен з яких повинен розписа­тись проти свого прізвища. У цьому разі в рядку &quo ;виконавець робіт (на­глядач)&quo ; наряду слід зазначити загальну кількість членів бригади і зроби­ти запис про наявність додаткового списку її членів, що додається. Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розта­шоване у зоні дії загального наряду, необхідно за нарядом, що видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу керівника робіт за загальним нарядом. Керівник робіт повинен розписатись у рядку &quo ;За­ходи .безпеки іншими цехами (дільницями) виконано&quo ; наряду. У загальному наряді можна зазначити декілька виконавців робіт. Кількість виконавців визначає керівник робіт залежно від обсягу та змінності роботи і передбачуваної кількості проміжних нарядів. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не потребу­ють заповнення, слід писати &quo ;Не призначається&quo ;, &quo ;Не передбачено&quo ; і &quo ;Непотрібно&quo ;. У рядку &quo ;Виконати заходи щодо підготовки робочих місць&quo ; наряду слід перелічити заходи щодо підготовки робочих місць і заходи безпеки, у тому числі й ті, які мають виконувати оперативні працівники інших цехів. Дозволяється на типові роботи в рядку &quo ;Виконати заходи щодо підго­товки робочих місць&quo ; наряду зазначати номер пункту тицових безпечних умов проведення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням безпечних умов праці під час виконання кожної роботи за підписом начальника цеху (дільниці, району) повинен бути у допускача і керівника робіт. Якщо недостатньо місця в рядку &quo ;Виконати заходи щодо підготовки робочих місць&quo ; наряду, до наряду можна додати окремий лист з викладен­ням умов проведення робіт, підписаний працівником, який видає наряд, про що необхідно зробити запис у рядку &quo ;Виконати заходи щодо підго­товки робочих місць&quo ; наряду. Під час проведення вогневих робіт у рядку &quo ;Виконати заходи щодо підготовки робочих місць&quo ; наряду слід зазначати також вимоги по­жежної безпеки. Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи Після виконання у повному обсязі необхідних умов, що обезпе­чують проведення робіт (у тому числі на обладнанні інших цехів), опера­тивний керівник цеху (блока) електростанції або відповідальний праців­ник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці)теп­лової мережі повинен поставити свій підпис у відповідному рядку наряду.

У проміжному наряді такий підпис повинен поставити керівник робіт за проміжним нарядом.У разі підготовки обладнання інших цехів, яке поєднано з обладнан­ням, що ремонтується, оперативний керівник цеху (блока) або відповід­ний працівник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці), у віданні якого перебуває обладнання, що ремонтується, підпи­сує наряд на підставі підпису або повідомлення (для окремих дільниць) начальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника відповідного цеху (дільниці) про виконання ним необхідних заходів щодо виведення з дії зазначеного у наряді обладнання .У відповідних рядках наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали і посади працівників, які підтвердили по телефону про виконання необхід­них заходів безпеки, і підпис допускана. За вимогою начальника зміни цеху (оперативного працівника райо­ну) або допускача - це повідомлення необхідно підтвердити в рядку &quo ;Захо­ди безпеки іншими цехами (дільницями) виконано&quo ; наряду підписом на­чальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого опе­ративного працівника відповідного цеху (дільниці). Працівник, який розписався в наряді або повідомив про вико­нання необхідних заходів щодо виведення з роботи обладнання інших цехів (дільниць), поєднаного з обладнанням, що ремонтується, відповідає за повноту і точність виконання їх. Працівники інших цехів, що виконують зазначені в наряді заходи, повинні розписатись у відповідному рядку наряду. Повідомлення телефо­ном про виконання необхідних заходів безпеки щодо виведення з роботи обладнання допускається тільки для віддалених дільниць. Електрообладнання, поєднане з тепломеханічним обладнанням,повинні вимикати працівники електроцеху на вимогу начальника зміни цеху (оперативного працівника району) з дозволу або за розпорядженням начальника зміни електростанції (чергового диспетчера). Первинний допуск бригади до роботи за нарядами на облад­нанні, виведеному з роботи для ремонту за заявкою, а також за загальни­ми нарядами, виданими в цілому на агрегат або вузол обладнання, на кілька ділянок теплової мережі, необхідно проводити з дозволу начальника зміни відповідного цеху (чергового диспетчера теплової мережі),про що слід зробити відмітку у відповідному рядку наряду перед допуском до роботи. Керівник робіт і виконавець робіт спільно з допускачем переддопуском бригади до роботи повинні перевірити повноту виконання не­обхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск до роботи заборонено, якщо у наряді на роботи, це зазначено, не передбачено перекривання і не зазначена нумерація вимикальпої арматури відповідних комунікацій, а також якщо ця нумерація на місці відсутня. Допуск необхідно проводити після перевірки підготовки робо­чого місця. Допускам повинен провести інструктаж: вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця обладнан­ня перебуває під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо. Допускач повинен перевірити посвідчення про перевірку знань у ке­рівника і виконавця робіт.

Создание орбитальных и лунных станций из области научной фантастики перешло в область сложных, но вполне реальных научных и инженерных задач. И уже сравнительно давно стало ясно, что для их решения должны будут использоваться манипуляторы и роботы самых различных типов и назначений. Искусственные небесные тела - спутники и орбитальные станции - это технические объекты, системы механизмов и устройств, нуждающиеся, как любые другие машины и механизмы, в управлении, контроле, ремонте, обслуживании. Три способа удовлетворить эти нужды уже использованы в космической технике. Один из них состоит в том, что все действия приборов и систем, порядок их работы, время включения и выключения заранее запрограммированы и выполняются автоматически. С момента запуска в космос спутник начинает жить своей собственной жизнью - он отделен от человека, не требует никаких забот, кроме тех, что связаны, например, с получением от него полезной информации. Второй способ основан на применении специализированных систем управления, по схемам действия подобных кнопочным системам

1. Порядок учета НДС при осуществлении иной деятельности, наряду с деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД

2. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)

3. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

4. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

5. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

6. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов
7. Порядок предъявления иска
8. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

9. Порядок управления государственным имуществом

10. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

11. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

12. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

13. Формы и порядок проведения таможенного контроля

14. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

15. Прием и порядок переведения работника на другую работу

16. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Латинский язык (Контрольна робота)

18. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

19. Нотариальные действия: порядок их совершения и компетенция нотариуса

20. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия

21. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

22. Шагающие роботы
23. Зарождение современных компьютерных роботов
24. Системы адаптивного управления роботами

25. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

26. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

27. Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

28. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

29. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

30. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

31. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

32. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Россия и новый мировой порядок

34. Оккупация Псковской области немецко - фашисткими захватчиками. “Новый порядок

35. Стрела времени и необратимость, возникновение хаоса из порядка и порядока из хаоса как следствие фундаментального детерминизма

36. Хаос и порядок

37. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

38. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий
39. Порядок и хаос
40. Парламент Франции, его структура и порядок избрания

41. Порядок привлечения к материальной ответственности работников

42. Консульские учреждения: порядок их создания и назначения консула

43. Порядок расчетов в иностранной валюте между резидентами

44. Предприятия и порядок их создания

45. Гражданско-процессуальный порядок защиты прав граждан и организаций

46. Основание и порядок прекращения гражданства в РФ

47. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

48. Военная служба и порядок ее прохождения

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

49. Сверхчеловек и порядок рангов

50. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

51. Техническое зрение роботов

52. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

53. Понятие и порядок заключения соглашения

54. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения
55. Порядок исполнения уголовных наказаний
56. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

57. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

58. Структура финансовой системы РФ и порядок ее функционирования

59. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ по выигрышам

60. Безналичный порядок выплаты заработной платы

61. Рентабельность. Её виды и порядок расчета

62. Концепция "золотого миллиарда" и Новый мировой порядок

63. Международное разделение труда и новый экономический порядок

64. Порядок разрешения коллективных трудовых споров

Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения

65. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

66. Распределение зарплаты по наряду путем коэффициента заработка (приработка )

67. Порядок расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности работодателями, применяющими специальные налоговые режимы

68. Порядок признания доходов при кассовом методе

69. Порядок перехода на уплату ЕСХН и возврата к общему режиму

70. Брак по семейному праву. Порядок и условия заключения и прекращения брака
71. Порядок и последовательность проведения судебно-медицинской экспертизы трупа
72. Порядок совершения валютных операций в РФ

73. Порядок регистрации кредитных организаций

74. Порядок регулирования деятельности коммерческих банков (нормативы )

75. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

76. Порядок действия Закона Украины «Об охране труда»

77. Порядок возмещения вреда, причинённого работнику

78. Порядок и виды обеспечения по страховым случаям

79. Инвентаризация: порядок организхации и проведения

80. Порядок проведения инвентаризации

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

81. Системы заработной платы, порядок ее исчисления

82. Порядок прохождения военной службы офицерским составом и статус военнослужащих

83. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок

84. Порядок судопроизводства в Конституционном суде

85. Совет Федерации: порядок формирования и полномочия

86. Порядок избрания Президента РФ
87. Способы и порядок образования юридического лица
88. Хаос и порядок. Порядок и беспорядок в природе

89. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

90. Способы кодирования информации и порядок преобразования десятичных чисел в двоичные и наоборот в информатике

91. Понятие, принципы и порядок прохождения государственной службы

92. Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи

93. Порядок формирования и использования инвестиционного фонда

94. Порядок организации финансов в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления

95. Порядок исчисления и уплаты земельного налога

96. Порядок осуществления кассовых операций в республике Беларусь

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Определенный порядок упаковки денег

98. Порядок ведения кассовых операций в Республике Беларусь

99. Порядок заключения кредитного договора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.