Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і праваКУРСОВА РОБОТА на тему: «СУДОВА РЕФОРМА 1864 р. В УКРАЇНІ» Науковий керівник: Кудін С. В. Виконав: студент 11-ї групи юридичного факультету Зігель Сергій Юрійович Київ 2001. ЗМІСТ Вступ 3 Дореформений суд в Україні. 4 Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. . . . 7 Передумови судової реформи 1864 р.; а) розкладання і криза фортечного ладу; б) революційна боротьба проти царського суду. Підготовка судової реформи 1864 р. Судова реформа 1864 року. Судові статути (20 листопада 1864 року). . .18 Висновок. Список літератури. 1. ВВЕДЕННЯ Судова реформа XIX століття в Росії - реформа судової системи і судочинства. Викликана капіталістичними відношеннями, що развивавлись у країні, судова реформа відбила класові інтереси буржуазії, проводилася на основі судових статутів, прийнятих 20 листопада 1864 року «Заснування судових установлень», статути карного і цивільного судочинства, стомившись про покарання, що накладаються світовими суддями. На околицях Російської імперії статути вводилися зі значними змінами; остаточно процес був завершений лише до 1896 року.1 Судова реформа 1864 року звичайно трактується в літературі як найбуржуазніша з усіх реформ того часу. Дослідники вважають її самою послідовною. Дійсно, у принципах, на яких побудована реформа, буржуазна ідеологія відбилася найбільше повно. В жодній іншій реформіі цього немає, - там охоронний момент, захист інтересів дворянства, царату виявляються зі всією повнотою. Звичайно, треба мати на увазі, що суд та правосуддя - це системи, із якими громадянин зіштовхується не повсякденно, він може прожити життя, жодного разу не побувавши в суді. У цьому значенні для підданних Російської імперії судова реформа була менш важлива, ніж інші. Водночас у суді зіштовхуються не стільки міжкласові, скільки внутрішньокласові відносини. Дворяни позиваються з дворянами, купці з купцями. Отже, усякого роду процесуальні гарантії важливі для всіх верств суспільства, у тому числі і для експлуататорської верхівки. Судова реформа торкнула інтересів усіх класів, усіх прошарків Російського суспільства. Судова реформа, як і всі реформи 60-70-х років, була наслідком визначеної кризи російського товариства, у тому числі і так називаної кризи верхів, під яким розуміють звичайно усвідомлення панівним класом та правлячою верхівкою необхідності тих або інших змін. Треба сказати, що судової реформи бажали, здається, більше, ніж селянської. Якщо більшість поміщиків усупереч здоровому глузду не хотіло розкріпачення селян, то в реформі суду були зацікавлені усе, крім, хіба що, кондових суддівських чиновників, що мають недурний прибуток від неправосуддя і не бажаючих пристосовуватися до нових порядків. І, зрозуміло, прихильником судової реформи, як і реформи селянської, виступав у першу чергу сам імператор Олександр II, а так само його брат Костянтин Миколайович, що притримувався навіть більш радикальних поглядів. 2. ДОРЕФОРМЕНИЙ СУД В УКРАЇНІ Різноманітні важелі державної машини самодержавства почали виявляти свою нездатність до середини XIX століття, але, мабуть, жоден з органів державного апарату не знаходився в настільки кепському стані, як судова система.

Для дореформеного суду характерна множинність судових органів, складність і заплутаність процесуальних вимог, неможливість часом визначити коло справ, які повинні підлягати розгляду тому або іншому судовому органу. Справи нескінченно перекочовували з одного суду в інший, найчастіше повертаючись у першу інстанцію, відкіля знову починали довгий шлях нагору, на що нерідко ішли десятиліття. Інший порок дореформеного суду - хабарництво. Поряд із свавіллям і неуцтвом чиновників, типове для всіх ланок державного апарату, це явище тут набуло настільки жахливого всеохоплюючого розмаху, що його змушені були визнати навіть найзавзятіші захисники самодержавно-кріпосницьких порядків. Переважна більшість судових чиновників розглядали свою посаду як засіб наживи і самим безцеремонним способом вимагали хабарі з усіх, хто звертався до суду. Спроби уряду боротися з хабарництвом не давали ніяких результатів, тому що цей порок охопив увесь державний апарат. Вкрай низька загальна, освідченність суддів, не говорячи вже про освідченність юридичну, зумовлювала фактичне зосередження усієї справи правосуддя в руках канцелярських чиновників і секретарів. У дореформеному суді панувала інквізиційна (розшукова) форма судочинства. Процес проходив у глибокій таємниці. Принцип писемності припускав, що суд вирішує справа не на основі живого, безпосереднього сприйняття доказів, особистого ознайомлення з усіма матеріалами справи, безпосереднього усного допиту обвинувачуваного, підсудного, свідків, а спираючись не письмові матеріали, отримані під час слідства. Та й докази оцінювалися по формальній системі. Їхня сила заздалегідь визначалася законом, що твердо встановлював, що може, а що не може бути доказом. Закон же встановлював і ступінь достовірності доказів, ділячи їх на недосконалі і досконалі, тобто такі, що давали підставу для остаточного вироку і не могли бути спростовані підсудним. Різкій критиці піддавали російську судову систему революційні демократи (А. Н. Радищев, декабристи, А. И. Герцен, Н. П. Огарьов) і революціонери-різночинці. І навіть страшенні реакціонери не могли не визнати необхідність її реформи. Що ж являв собою дореформений суд в Україні? У Слобідсько-Українській, Херсонській, Катеринославській (тепер Дніпропетровська обл.) і Таврійській губерніях судову систему привели від­повідно до судової системи корінних губерній Централь­ної Росії. Судами першої інстанції були станові суди: у повітах — земські суди для дворян і селян; у містах — магістрати та ратуші для купців і міщан. Другою інстан­цією для них вважалися губернські суди (палата кримінального і палата цивільного суду). Окрім того, в Одесі створили ще комерційний суд, а у губерніях — совісні суди для розгляду справ про злочини божевільних і не­повнолітніх та надвірні суди, які розглядали кримінальні та цивільні справи осіб, станову належність яких нелегко було визначити (різночинці), а також чиновників і вій­ськовослужбовців, котрі тимчасово перебували там у спра­вах служби. У правобережних (Київській, Волинській і Подільській) губерніях структура судової системи була іншою. Судову систему тут очолював головний суд, який став апеляцій­ною інстанцією для судів повітових, підкоморських, магі­стратів і ратуш.

Повітовий суд вважався становим судом для дворян і селян, магістрати і ратуші — становими су­дами у містах. Підкоморський суд — це становий суд першої інстанції у межових справах. Совісні суди у цих губерніях не існували. Головний суд складався з двох департаментів — ци­вільних і кримінальних справ. Компетенція суду була од­нотипна з компетенцією палат кримінального і цивіль­ного суду інших губерній. Окрім цього, у зв'язку з від­сутністю у цих губерніях совісних судів, головним судам були підсудні також справи про малолітніх і божевільних злочинців. Після розгляду в головному суді ці справи по­ступали в обов'язковому порядку в 5-й департамент Се­нату. До підсудності головного суду належали також справи, які становили компетенцію надвірних судів до їх ліквідації у Волинській і Подільській губерніях 1802 p. На вироки та рішення головного суду апеляція і скарги подавалися до Сенату. Виконання судових вироків відповідно до Литовсько­го статуту проводили у повітах повітові, а в містах — міські суди. У 1812 p. був уведений єдиний у всій Росій­ській імперії порядок виконання судових вироків: воно передавалося у містах — міській поліції, повітах — ниж­нім земським судам. Судова система у Лівобережній Україні за місцевими особливостями була подібна до системи Правобережної України. Головною судовою інстанцією вважався генераль­ний суд, що мав таке ж значення, як палати криміналь­ного та цивільного суду в Слобідсько-Українській, Херсон­ській, Катеринославській, Таврійській губерніях і голов­ний суд у губерніях Правобережної України. Особливістю генерального суду було те, що старшому з генеральних суддів доручалось у випадку відсутності губернатора і ві­це-губернатора тимчасове управління губернією. Гене­ральний суд складався з двох департаментів, кожен з яких укомплектовувався генеральним суддею та двома радни­ками, призначеними урядом і п'ятьма засідателями, кот­рі обиралися від дворянства кожні три роки. Повітовий і підкоморський суди будь-яких відмінностей порівняно з су­дами у Київській, Волинській і Подільській губерніях не мали. Діяльність усіх судів у губерніях була підконтрольною губернаторам. Кримінальні справи в обов'язковому поряд­ку подавалися губернаторам для ознайомлення. У випадку розбіжності між думкою губернатора і вироком суду спра­ва передавалася до Сенату. Останній, як правило, під­тримував думку губернатора, позбавляючи сили вирок кримінальної палати, головного або генерального суду. Деякі особливості у губерніях України впродовж 30-х років XIX ст. були ліквідовані. Так, генеральний і головні суди перетворили на палати кримінального і цивільного суду, голови яких призначалися імператором за поданням міністра юстиції, а радники — міністром юстиції. Судова система в Україні доповнювалася селянськими судами, що розглядали дрібні цивільні та кримінальні справи на під­ставі звичаєвого права. У судах була запроваджена ро­сійська мова. 3. Передумови і підготовка судової реформи 1864 року. Кримська війна 1853-1856 р., що закінчилася поразкою Росії, показала економічну, політичну і військову неспроможність царату, виявивши пороки і виразки соціально-економічної системи.

По оценке инсайдеров организации, фактически основную работу в структуре ведут Владимир Потанин (административная реформа), Алексей Мордашов (ВТО и таможенная политика), Каха Бендукидзе (валютное регулирование), Михаил Фридман (судебная реформа), Олег Дерипаска (реформа МПС). Хотя «под крышей» РСПП собрано много других громких имен, никакой заметной работы в рамках организации они не ведут. Не случайно недавно был поставлен «дисциплинарный» вопрос в отношении Алексея Миллера, который ни разу не удостоил РСПП своим присутствием. Оценка общественной влиятельности РСПП во властных структурах может столкнуться с единственной трудностью невозможно представить чем не занимается и где не имеет интересов руководство РСПП. Охвачены практически все сферы реформ политической и экономической систем Росиии. Из наиболее активных представителей чиновного звена назовем следующих: Из Администрации Президента РФ Сергей Абрамов (кроме В.Суркова), первый заместитель начальника Главного управления внутренней политики Администрации Президента РФ; он играет большую роль в отношениях с олигархами, в частности, принимал участие в разработке корпоративного кодекса

1. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

2. Судебные расходы и судебные штрафы

3. Судебная реформа 1864 года

4. Система судебных органов по реформе 1864 года

5. Судебная реформа 1864 г.

6. Суд присяжных по судебной реформе 1864 года
7. Судебная реформа Александра II (20 ноября 1864 года)
8. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

9. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

10. Апелляционный суд в судебной системе Украины

11. Судебная реформа (Контрольная)

12. Судебная реформа

13. Судебная реформа, правовое сознание и обвинительный уклон

14. Судебная реформа

15. Конституционная реформа в Украине, года 1988-1996

16. Судебная реформа и контрреформа во второй половине 19-го века

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

17. Судебная реформа. Роль суда в отправлении правосудия по уголовным делам

18. Судебная реформа 1864года

19. Судебная система Украины

20. Некоторые аспекты административно-территориальной реформы в Украине

21. Судебная власть в Украине

22. Cудебная реформа 1864 года и наших дней
23. Подготовка земской реформы 1864 года
24. Суд присяжных по реформе 1864 года

25. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

26. Земская реформа 1864 года

27. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

28. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

29. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

30. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

31. Транспортная система Украины

32. Топливно-энергетический комплекс Украины

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Пищевая промышленность Украины

34. Социально-экономическое развитие современной Украины

35. Бюджет Украины на 1997 г.

36. Государственное регулирование доходов населения на Украине

37. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

38. Налоги и налоговые реформы в России
39. Система неналоговых платежей и сборов в Украине
40. Финансы Украины

41. Частная собственность /Украина/

42. Адвокатура на Украине

43. Аренда /Украина/

44. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

45. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

46. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

47. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

48. Формирование многопартийности в Украине

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

49. Реформа белорусского правописания 1933 года

50. Реформы Петра I

51. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

52. Реформы в годы перестройки

53. Столыпинская аграрная реформа

54. Реформы Александра II
55. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками
56. Реформы Петра Первого

57. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

58. Аграрная реформа П. А. Столыпина

59. Украина во время Второй Мировой Войны

60. Реформы Витте-попытка модернизации страны

61. Бюджетный процесс в Украине

62. Конституционное право Украины как отрасль права

63. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

64. Принципы и формы налогообложения на Украине

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Уголовный закон Украины

66. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

67. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

68. Охрана труда (лекции, Украина)

69. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

70. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине
71. Социальная политика Украины и оценка её эффективности
72. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

73. Современная законодательная база Украины в области страхования

74. Судебная власть РФ

75. Витте, денежная реформа

76. Судебная система РФ и пути ее реформирования

77. Реформа федеративных отношений в современной России

78. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

79. Народные депутаты Украины

80. Право коллективной собственности на Украине

Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

81. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

82. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

83. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

84. Развитие малого бизнеса на Украине

85. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

86. Страховой рынок Украины и его характеристика
87. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития
88. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

89. Охрана труда (Украина)

90. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

91. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

92. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

93. Петровские реформы

94. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

95. С.Ю. Витте и его реформы

96. П.А. Столыпин и его реформа

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

97. Сперанский М.М. и его реформы

98. Столыпинская аграрная реформа

99. Александр 2 и его реформы

100. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.