Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКА ФІЛІЯ Кафедра професійної підготовки Спеціальність 7.050105 “Банківська справа” Допущена до захисту Завідувач кафедри « » 2005 р. Дипломна робота на тему: “Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні” Науковий керівник Співак Л.С. Консультант О.П. Шейко Виконала: Репета Олена Петрівна студентка 205 групи О.П. Репета Рецензент В.о керуючого філією “Залізничне відділення Промінвестбанку в м. Київ” О.Л. Попович Київ – 2005 р. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКА ФІЛІЯ Кафедра “Професійної підготовки” Спеціальність ЗАТВЕРДЖУЮ: Зав. кафедри “ ” 2005 р. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ Репеті Олені Петрівні1. Тема дипломної роботи: “Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні” затверджена наказом по інституту від “ ” р. № 2. Термін подання студентом закінченої роботи “ ” 2005 р. 3. Вихідні дані до дипломної роботи 4. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно розробити) 5. Перелік графічного, ілюстрованого матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслень, плівок) 6. Дата видачі завдання “ ” 200 р. Науковий керівник Завдання прийняв до виконання Репета О.О. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Примітка 1. Добір літератури, нормативних та інструктивних матеріалів з теми дослідження та їх ана 2. Розробити та затвердити з науковим керівником план дипломної роботи та індивідуальне завдання на виконання дипломної роботи 3. Подання остаточного варіанту першого розділу дипломної роботи 4. Подання остаточного варіанту другого розділу дипломної роботи 5. Подання остаточного варіанту третього розділу дипломної роботи 6. Підготовка висновків 7. Остаточне оформлення дипломної роботи 8. Подання завершеної роботи із урахуванням зауважень наукового керівника 9. Написання науковим керівником відгуку на дипломну роботу 10. Представлення дипломної роботи в філію та її попередні захист 11. Захист дипломної роботи Студент – дипломник /Репета О.П./ Науковий керівник /Співак Л.С./ АНАТАЦІЯ Репета О.П. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні. Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” за напрямком 0501 “Економіка і підприємництво” та спеціальністю 7.050105 “Банківська справа”. – Київ: Київська філія Львівського банківського інституту НБУ, 2005. У дипломній роботі показано особливості застосування різних форм забезпечення банківських кредитів з метою мінімізації кредитних ризиків. Розкрито механізм застосування форм забезпечення зобов’язань в процесі банківського кредитування. Здійснено аналіз ефективності застосування окремих видів застав на прикладі Промінвестбанку. Встановлено, що іпотека (застава нерухомості) є самою надійною формою забезпечення банківських кредитів. Запропоновані шляхи підвищення ефективності застосування різних форм забезпечення банківських кредитів.

Основні результати роботи можуть бути використані в практичній діяльності комерційних банків в процесі кредитування. Ключові слова: форми забезпечення банківських кредитів, порука, гарантія, застава, іпотека. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку. Роботу викладено на сторінках 85 друкованого тексту, 5 додатків. Список використаної літератури містить 40 найменувань. ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Правові аспекти функціонування і розвитку форм забезпечення банківських кредитів Характеристика правової бази, яка регламентує відносини в сфері застосування форм забезпечення кредитних зобов’язань Застосування різних форм забезпечення зобов’язань у зарубіжній банківській практиці Розділ 2. Основні форми забезпечення банківських кредитів в Україні і механізм їх здійснення 2.1. Неустойка 2.2. Гарантія 2.3. Порука 2.4. Заклад 2.5. Застава та аналіз використання різних видів застави (на прикладі Промінвестбанку) Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку форм забезпечення банківських кредитів в умовах трансформаційних змін в економіці України (як один із основних шляхів мінімізації кредитних ризиків) Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП В умовах ринкової економіки банківська діяльність на всіх її етапах супроводжується ризиками, вони притаманні практично всім банківським операціям. Адже банк, вступаючи в кредитні правовідносини, наражається на ризик неповернення своїх кредитних коштів вчасно своїми позичальниками. Це може підірвати його репутацію серед вкладників, які довіряють йому свої заощадження і за рахунок яких банк здійснює активні операції з кредитування, а також може призвести до банкрутства банку, оскільки банк не буде в змозі розрахуватися за своїми зобов’язаннями вчасно за першою вимогою. Отже, ризик як економічна категорія прямо залежить від правових наслідків тих чи інших дій за зобов’язаннями. Це подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Ризик як правова категорія – це настання відповідних юридичних наслідків, ступінь значущості яких може визначити успіх чи невдачу конкретного зобов’язання. Ризики в банківській діяльності пов’язані зі специфікою банківських операцій, здійснюваних в умовах ринкових відносин, та означають імовірність отримання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових втрат і, як наслідок, до банкрутства банків. У взаємному зв’язку між кредитором і його боржником предмет їх спільного інтересу – кредит породжує різні економіко-правові ситуації: для боржника - зобов’язання повернути позичену суму, а для кредитора – право вимагати її отримання у попередньо узгодженому обсязі і терміни. Як відомо, основна мета діяльності банківських установ – одержання прибутків. При цьому першочерговим завданням при здійсненні банківських операцій є мінімізація ризику втрат коштів, наданих позичальникам. З прадавніх часів кредитні операції різних форм проводились в умовах ризику неповернення кредиту. Ця обставина викликала необхідність пошуку різних способів протидії як самим першоосновам ризиків, так і їх наслідків.

Саме тому розвиток кредитних відносин в умовах щораз сильнішої конкуренції, мінливої кон’юнктури і політичної ситуації привів до формування різних систем антиризикових заходів. Важливе значення для ефективної організації кредитних відносин між банками і клієнтами мають принципи банківського кредитування. Банківське кредитування здійснюється за такими принципами: строковість, повернення, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. Кожен кредит вимагає забезпечення. Принцип забезпеченості має захистити інтереси банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника. Він означає, що проти заборгованості за кредитом, яка відображається в пасиві балансу клієнта-боржника, має бути певне майно, яке враховується в активі його балансу, або зобов’язання третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручительства, тощо). Інститути забезпечення зобов’язань існують в українському законодавстві вже не одне десятиріччя. Але останнім часом вони переживають своєрідне відродження. Справа в тому, що в умовах планової економіки, відсутності комерційного кредитування, заборони звернення стягнення на основні фонди, інститути забезпечення зобов’язань не мали можливості отримати належного розвитку. Тому довгий час форми забезпечення кредитів існували, по суті, тільки номінально. Ситуація змінилася з початком реформ кінця 80-х початку 90-х років. Розвиток ринкових відносин був неможливим без адекватної правової бази. Внаслідок цього значно підвищилась роль зобов’язального права, в тому числі способів забезпечення виконання зобов’язань. Зміни, які здійснено в економічних відносинах в Україні, зокрема і в цивільно-правових відносинах, привели до змін і в правовому регулюванні форм забезпечення зобов’язань. Нині в Україні формуються нові економічні відносини, розвиваються підприємництво і конкуренція. У цих умовах принципово змінюються й діяльність комерційних банків, їхній підхід до проведення активних операцій. Для системи державних банків був характерний лише один вид активних операцій – надання кредитів на різні терміни державним підприємствам та організаціям. Самі кредитні операції були схожі на розподіл кредитних ресурсів не стільки за рентабельністю їхнього розміщення, як за затвердженим планом, розробленим на основі загальнодержавних планів економічного і соціального розвитку. Оскільки кредитні ресурси перерозподілялися відділеннями загальнодержавної власності, то поняття кредитного ризику не мало для них практичного значення. У відносинах із колгоспно-кооперативним сектором економіки на кредитний ризик банки не зважали, оскільки фактичним гарантом повернення кредитів була держава. Сьогодні для комерційних банків головним критерієм надання кредитів стає прибутковість позичкових операцій. Варто підкреслити, що у деяких випадках кредит може бути повернений кредиторові третьою особою – гарантом, поручителем або страховиком, якщо позичальник не спроможний сам це зробити. Якщо надана в кредит сума не повертається, то кредит втрачає свою економічну сутність, тому, важливу роль відіграє достатнє забезпечення того чи іншого кредиту.

На кінець 1993 року у Військово-Морських Сил України зав’язалися місцеві зв’язки з Закарпатською і Волинською областями. Галицький і Тернопільський фонди надали чималу допомогу ВМС у підготовці й забезпеченні першого в історії українського флоту походу сторожового корабля “Гетьман Сагайдачний” до французького порту Руан. За значний внесок в організацію матеріальної допомоги та розвиток шефства над ВМС наказом командувача українським флотом Почесними знаками орггрупи Військово-Морських Сил було нагороджено представника Президента України в Снятинському районі Василя Юркевича, голову Снятинської райради Михайла Буграка, iнструктора райради Петра Тимчука, керівника Долинського районного відділення Руху Любов Боброву, директора видавництва “Веселка” Ярему Гояна, голову Личаківської райради м. Львова Iвана Левицького та інших. Ми були дуже вдячні цим людям. Народні пожертвування дали змогу активізувати будівництво житла для українських моряків, відремонтувати кораблі. Проте правової основи шефства над ВМС, як і раніше, не було. І тільки у вересні 1994 року в Києві учасники конференції Асоціації демократичного розвитку та самоуправління України, в роботі якої, крім голів та представників міських Рад, узяли участь депутати Верховної Ради і представники адміністрації Президента України, звернулися до Президента України з пропозицією про надання негайної допомоги флотові та про організацію шефства. 7 жовтня 1994 року вийшов Указ Президента України “Про органiзацію шефства над кораблями ВМС України”

1. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

2. Формування та розвиток банківської системи України

3. Банківська система України

4. Новітні технології в банківських послугах

5. Організація ресурсної бази банків в Україні

6. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
7. Функціонування банківських систем зарубіжних країн
8. Інвестиційна політика банків в Україні

9. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

10. Банк деньги кредит

11. Банківська система України

12. Банківська система України та проблеми її реформування

13. Банківська документація, реквізити банківських документів

14. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

15. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

16. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

17. Розвиток зимових видів спорту в Україні

18. Банківська система України

19. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

20. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

21. Розвиток рекламних агентств на Україні

22. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
23. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
24. Кредит: сущность, функции и формы

25. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

26. Способи забезпечення кредитів

27. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

28. Розвиток української мови

29. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

30. Кредит, его сущность, формы и функции

31. Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")

32. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина

33. Національний банк України

34. Національний банк України та особливості його функціонування

35. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

36. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

37. Анализ коммерческой деятельности банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс банк"

38. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")
39. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні
40. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

41. Безпека банківської діяльності в Україні

42. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

43. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

44. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

45. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

46. Форми української держави

47. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

48. Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

50. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

51. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

52. Розвиток науки Антропологія в Україні

53. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

54. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
55. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
56. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

57. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

58. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

59. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

60. Розвиток мистецтва України

61. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

62. Маркетинг рабочего места администратора ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк

63. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

64. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

66. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

67. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

68. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

69. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

70. Розвиток політичної думки України
71. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму
72. Розвиток української етнонаціональної спільноти

73. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

74. Розвиток церковної архітектури в Україні

75. Розвиток науки на Україні

76. Государственный кредит, его сущность и формы

77. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

78. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

79. Еволюція форм грошей на українських землях

80. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

81. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

82. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

83. Розвиток транспортного машинобудування в Україні

84. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

85. Архитектурные формы Месопотамского искусства

86. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли
87. Гибридные формы промысловых рыб
88. Поиск внеземных форм жизни

89. Атомна енергетика України і РПС

90. Геологическаа форма движения материи

91. Государственное регулирование экономики: формы и методы

92. Денежное обращение, финансы и кредит

93. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

94. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

95. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

96. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Формы государственного регулирования экономики

98. Монархическая форма правления

99. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.