Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінанси підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

2 shura19@ya dex.ru ВСТУП Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відбиває економічні відношення в процесі створення і використання засобів. Їхнє виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах. Одним із головних ознак фінансів є його грошова форма вираження і відбиток фінансових відношень реальним прямуванням засобів. Фінанси мають як видиму, так і приховану форму прояву. Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб'єктами фінансових відносин. Ці потоки - їх характер і форми, спрямованість і обсяги - виступають предметом практичної фінансової діяльності. Прихована сторона фінансів пов'язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме – рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини. Від налагодженості їх відносин залежить ефективність економічної системи і розвиток суспільства. Ці відносини характеризують внутрішню сутність фінансів і є предметом фінансової науки. За допомогою державних фінансів відбувається регулювання масштабів суспільного виробництва в галузевому і територіальному аспектах, захист навколишнього середовища і задоволення інших суспільних потреб. Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відношень, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або відміняти різноманітні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т.д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготовлено напрямком суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми об'єктивно назрілих економічних відношень. Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їхню діяльність. Фінанси незамінні тому, що дозволяють пристосувати пропорції виробництва до потреб споживання, забезпечуючи в сфері господарювання задоволення постійно непостійних відтворених потреб. Це відбувається за допомогою формування грошових фондів цільового призначення. Розвиток суспільних потреб призводити до зміни складу і структури грошових (фінансових) фондів, утворюваних у розпорядженні суб'єктів господарювання. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати впровадження науково- технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби. 3 Сутність функцій фінансів підприємства Фінанси підприємства обслуговують матеріальне виробництва. При їхній участі створюється ВВП, що розподіляється усередині підприємства і галузей господарства. Через державний бюджет мобілізуються ресурси в основний централізований фонд держави, і відбувається перерозподіл засобів між галузями господарства, економічними регіонами, окремими соціальними групами населення. Позабюджетні спеціальні фонди мають строго цільове призначення.

Фонди страхування призначені для відшкодування збитку, нанесеного стихійними лихами підприємствам і населенню, а по особистому страхуванню – виплати застрахованому чи обличчю його родині матеріального забезпечення при настанні страхового випадку. Суб'єктами фінансових відносин виступають підприємці, робітники і службовці – за правом виробників ВВП, держава – за правом керуючої структури суспільства, чи як власник-підприємець. Права підприємців та робітників і службовців відображають їх незаперечні права власності на вироблений ВВП. У рамках державного сектора економіки такі самі права власності належать державі, яка виступає в даному випадку звичайним підприємцем. Права держави, як керуючої структури суспільства, визначаються об'єктивними потребами встановлення системи фінансового забезпечення виконання державою її функцій. Необхідні державі кошти вона може акумулювати таким чином: - заробляти як власник засобів виробництва; - отримувати від природних ресурсів, що знаходяться в її власності; - мобілізувати шляхом перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб. Права держави у розподільних відносинах регламентуються в законодавчій формі. Оскільки об'єкт фінансових відносин один, а суб'єктів троє, то ці відносини носять яскраво виражений суперечливий характер. Кожний суб'єкт прагне отримати якомога більше, але це можна зробити тільки за рахунок інших суб'єктів, які мають такі ж самі інтереси. Звідси випливає необхідність збалансування інтересів усіх суб'єктів. Реальне прямування засобів відбувається на другій і третій стадіях відтвореного процесу - у розподілі й обміні. На другій стадії прямування вартості в грошовій формі відбувається від с прямування товарів і характеризується переходом із рук одних власників у руки інших або цільовим відокремленням (у рамках одного власника) кожної частини вартості. На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму. Таким чином, на другій стадії відтворення має місце одностороннє прямування грошової форми вартості, а на третьої - двостороннє прямування вартостей, одна з який знаходиться в грошовій формі, а інша - у товарної. 4 Тому що на третій стадії відтвореного процесу відбуваються постійно що чиняться обмінні операції, що не потребують суспільного інструмента. Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтвореного процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту по цільовому призначенню і суб'єктах господарювання, кожний повинен одержати свою частину в зробленому продукті. Тому, важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільний характер фінансових відношень. Початковою сферою виникнення фінансових відношень є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на елементи і відбувається утворення різноманітних форм грошових прибутків і накопичень. Подальший перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання теж відбувається на основі фінансів. Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов'язково супроводжується прямуванням засобів, що приймають специфічну форму фінансових ресурсів.

Вони формуються в суб'єктів господарювання і держави за рахунок різноманітних видів грошових прибутків, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних і інших потреб товариства. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відношень, що дозволяє виділити фінанси з загальної сукупності категорій, що беруть участь у вартісному розподілі. Це відбувається поза залежністю від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, змінюються в залежності від зміни соціальної природи суспільства. Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і не фондова форма використання. До переваг фондової форми ставляться: можливість задоволення будь-якої потреби з економічними можливостями, забезпечення концентрації ресурсів на основних напрямках розвитку суспільного виробництва, можливість повніше розглядати суспільні, колективні й особисті інтереси. Одним з головних завдань щодо фінансів підприємства є їх планування. Мета фінансового планування заключається в забезпеченні підприємства необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності. В зв'язку з цим треба визначити напрями ефективного вкладання капіталу, оцінити ступень його раціонального використання, виявити внутрішньогосподарські резерви збільшення прибутку за рахунок економного використання грошових коштів та встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та контрагентами. Фінансовий план має великий вплив на економіку підприємства. Це зумовлено цілим рядом обставин. По- перше, в фінансових планах відбувається порівняння початкових витрат для здійснення діяльності з реальними можливостями, і в результаті коригування, досягається матеріально-фінансова збалансованість. По-друге, статті фінансового плану пов'язані зі всіма економічними показниками роботи підприємства та з основними 5 розділами підприємницького плану: виробництвом продукції та послуг; науково- технічним розвитком; удосконаленням виробництва і управління, капітальним будівництвом, економічним стимулюванням та ін. Таким чином, фінансове планування має вплив на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта. В практиці фінансового планування застосовуються наступні методи: економічного аналізу, нормативний, балансових розрахунків, грошових потоків, метод багатоваріантності, економіко-математичне моделювання. Метод економічного аналізу дозволяє визначити основні закономірності, тенденції руху натуральних і вартісних показників, внутрішні резерви підприємства. На основі доступної звітно-облікової інформації оцінюється фінансове положення підприємства. Це дозволяє охарактеризувати його платоспроможність, ефективність, доходність діяльності та інші показники, а потім по результатах прийняти обґрунтовані рішення. Нормативний метод полягає в тому, що на основі раніше встановлених норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарського суб'єкта в фінансових ресурсах та їх джерелах.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

2. Фінанси підприємства

3. Фінансові ресурси підприємства

4. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

5. Інформаційні системи і технології підприємства

6. Планування діяльності підприємства
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
8. Корпоративні підприємства

9. Планування діяльності підприємства

10. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

11. Формування основних фондів підприємства

12. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

13. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Персонал підприємства

16. Рентабельність підприємства

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

18. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

19. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

20. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

21. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

22. Автомазація виробничих процесів підприємства
23. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи
24. Витрати підприємства

25. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

26. Економічна оцінка активу балансу підприємства

27. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

28. Облік основних засобів підприємства

29. Облік створення підприємства

30. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

31. Організація обліку власного капіталу підприємства України

32. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

34. Формування облікової політики підприємства

35. Аудит доходів підприємства

36. Аудит установчих документів підприємства

37. Правовий статус приватного підприємства

38. Реєстрація приватного підприємства
39. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
40. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

41. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

42. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

43. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

44. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

45. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

46. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

47. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

48. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр

49. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

50. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

51. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

52. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

53. Організація роботи підприємства

54. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
55. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
56. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

57. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

58. Управління ціновою політикою підприємства

59. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

60. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

61. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

62. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

63. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

64. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

65. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

66. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

67. SWOТ-аналіз підприємства

68. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

69. Безпека діяльності підприємства

70. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
71. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
72. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

73. Напрями стратегічного зростання підприємства

74. Операційна діяльність підприємства

75. Операційний менеджмент підприємства

76. Організаційна структура управління персоналу підприємства

77. Організація управління персоналом підприємства

78. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

79. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

80. Робота кадрової служби підприємства

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

81. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

82. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

83. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

84. Трудовий потенціал промислового підприємства

85. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

86. Управління корпоративною власністю підприємства
87. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
88. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

89. Бізнес-план фото-підприємства

90. Аналіз господарської діяльності підприємства

91. Організаційна і виробнича структура підприємства

92. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

93. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

94. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

95. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

96. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.