Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат з українознавства на тему: &quo ;Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі&quo ; План 1. Традиційні принципи викладання народознавства 2. Нетрадиційні принципи викладання українського народознавства в школі 3. Нетрадиційні методи викладання українського народознавства 4. Методи навчання, спрямовані на формування особистості 1. Традиційні принципи викладання народознавства Принципи навчання – це провідні положення, які визначають діяльність учителя й характер пізнавальної діяльності учня. У теорії та практиці вони відіграють основоположну роль. Принципи навчання визначають ефективність навчання в різних формах, за різного його змісту й організації. Вони виражають певні об'єктивні закономірності навчання. Принцип виховуючого навчання передбачає, що в процесі організації змісту й методів навчальної діяльності вчитель дотримуватиметься глибин національного виховання в Україні, основними шляхами і засобами реалізації якого є рідна мова, фольклор, мистецтво, народний календар, народна символіка, родинно-побутова культура, народні традиції, звичаї та обряди, вірування, релігійні виховні традиції. Виховний характер навчання забезпечує формування світогляду учнів, виховних моральних якостей особистості й вольових рис характеру учнів, формування почуттів, розвиток здібностей. Принцип науковості навчання. Наукові знання - це правильне відображення дійсності. Необхідність принципу науковості полягає в тім, щоб створити правильні умови для відображення, розуміння й засвоєння учнем закономірностей навчального матеріалу. Навчальний матеріал завжди включає наукові знання. Завданням учителя є наблизити учня до певного рівня наукового розуміння, зважаючи на вік учня. Суттєвою ознакою науковості навчання, яка визначає напрям наукової діяльності учнів, є розуміння теоретичних положень, понять, явищ, процесів, яке запобігає можливості механічного запам’ятовування навчального матеріалу й забезпечує інтелектуальний розвиток учнів. Принцип науковості є також принципом професійної діяльності вчителя, що передбачає використання наукових повідомлень із засобів масової інформації, літератури, методичних рекомендацій, які постійно надходять із шкільної бібліотеки. Принцип науковості базується на використанні сучасної науки й техніки та реалізується у процесі навчання за такою системою: а/ через навчальні програми, плани, підручники та посібники; б/ через технічні засоби навчання /ТЗН/; в/ через систему уроків; г/ через позашкільну науково-дослідну роботу з учнями /малі академії наук/. Принцип систематичності й послідовності навчання. К.Д.Ушинський точно підкреслив: &quo ;Тільки система дає нам повну владу над нашими знаннями&quo ;. Таким чином, принцип систематичності передбачає використання певних правил: а/ від простого до складного; б/ від відомого до невідомого; в/ від одиничного до загального й навпаки. Тобто, коли учень навчиться в загальному виділяти одиничне, це буде виявом витого рівня мислення. На основі послідовності в розміщенні матеріалу будується навчальна програма з українського народознавства.

Вона передбачає розміщення матеріалу за принципом лінійності та концентричності: принцип лінійності - вивчається матеріал з повторенням; принцип концентричності - без повторення, на більш високому рівні мислення учнів з кожним наступним уроком. Принцип доступності навчання. Він забезпечує відповідність народознавчого матеріалу анатомічним, фізіологічним, психологічним, віковим, статевим особливостям учнів. Він дозволяє вчасно розвинути природні нахили учнів, здібності, таланти, сприяє їхньому повноцінному розвитку. Суттєвою ознакою доступності є зв’язок нових знань із тими, які вже є у свідомості учня. Знання стають доступними тоді, коли вони ґрунтуються на особистому досвіді дитини, входять &quo ;як ланка до складу його особистого досвіду&quo ; /І.М. Сеченов/. Можливість зв'язку знань має філософське обґрунтування. Частинка світу відображається у свідомості учня у вигляді знань, умінь, почуттів, видів діяльності, потреб, прагнень. Цей світ учитель може пов’язати з будь-якими явищами, предметами, навіть Всесвітом. Під час навчання виникають суперечності між необмеженими можливостями й обмеженою діяльністю пізнання. Способи розв’язання таких суперечностей слід шукати в індивідуальному розумовому розвиткові учнів. І вчитель використовує з цією метою різні форми розвитку мислення: порівняння, синтез, узагальнення, абстрагування. Доступність пояснення й можливість розуміння навчального матеріалу залежать від того, наскільки розвинуті в учнів ті формально-логічні форми писання, на підставі яких дається пояснення. Учитель повинен розрізняти корисність і необхідність народознавчого матеріалу в розвитку учнів. Будь-які знання, що дають можливість учню правильно уявити й зрозуміти навколишній світ, корисні. Однак необхідно розподілити навчальний матеріал на певні частини й бути впевненим, що саме ця сукупність знань необхідна саме в цю мить для розвитку учня. Таким чином принцип доступності навчання включає три постулати: 1) нові знання мають базуватися на вже набутих учнями знаннях, на їхньому життєвому досвіді; 2) система знань має сприяти переходу на глибший рівень загального розвитку чи створити помітні тенденції для такого переходу; 3) у конкретних умовах навчання має бути очевидною необхідність саме цього навчального матеріалу для розвитку учнів. Принцип свідомості й активності учнів. Він визначає переважно психологічний бік навчання. Його головне завдання - зрозуміти, як засвоює знання учень, яке його ставлення до навчання та який ступінь його активності в процесі вивчення навчального матеріалу. Свідомість розуміння визначається відповідністю теоретичного й практичного матеріалу на уроці. Якщо на уроці учень звертає увагу на теоретичні положення й намагається їх зрозуміти, то звичайно, він шукає обґрунтування, підтвердження, доказ. Факти, приклади, пояснення стають для нього не самоціллю, а засобом засвоєння теорії. Принцип зв’язку навчання з життям. Він виражає ставлення вчителя до реальної дійсності, яка випереджає часом розвиток теоретичнихположень: Цей принцип базується на використанні конкретних прикладів із життя, на підставі яких робляться узагальнення, висновки, визначаються певні закономірності.

Цей принцип передбачає, що наукові положення в навчально-виховному процесі повинні підтверджуватися конкретною практикою. Принцип міцності знань. Міцність знань означає тривале збереження в пам’яті знань, які вивчаються, навичок і вмінь, які формуються. На міцність збереження знань впливає багато об'єктивних і суб’єктивних факторів, умов навчання й життя дитини поза школою. Проблема міцності навчання полягає в тому, щоб посилити дію позитивних факторів і знизити роль негативних. Можна виділити такі важливі положення щодо цього: 1. виділення головного в даному навчальному матеріалі; 2. зв’язок головної думки з раніше набутими знаннями учнів; 3. формування матеріалістичних поглядів і переконань; 4. використання знань, які вивчаються, в практичній діяльності учнів. Принцип наочності навчання. Принцип наочності в історії педагогічної думки знайомить з філософським положенням про роль чуттєвого пізнання й утверджує необхідність цього виду пізнання в навчанні. Гармонійний розвиток особистості, складні завдання розумового розвитку учнів потребують умілої організації всього чуттєвогопізнання дитини. Наочне приладдя є одним із засобів досягнення мети навчання. До нього належать реальні предмети, їх зображення у вигляді картин,малюнків, схем, муляжів. Усе поширенішими у навчанні народознавства стають діафільми, кінофільми, телебачення та інші технічні засоби. Основним і необхідним видом наочності є експонати, речі культури і побуту українського народу. Принцип урахування індивідуальних особливостей у навчанні виражає особисте ставлення вчителя до учня, коли задатки та здібності школяра можуть розвиватися, а можуть і стримуватися. Принцип індивідуалізації навчання допомагає визначити той рівень знань і розвитку учнів, який дає змогу ставити й вирішувати конкретні завдання навчання. Індивідуальні особливості найбільше виявляються у розумовій діяльності, у ставленні до вчителя, в таких рисах як працездатність, дисциплінованість, комунікабельність. Великий вплив на формування індивідуальних рис особистості дитини справляють сімейне виховання й найближче оточення. Процес навчання народознавству, заснований на загальних та індивідуальних особливостях дітей, гарантує успішне вивчення навчального матеріалу, сприяє високому інтелектуальному й моральному розвитку дитини. Усі правила реалізації цього принципу зводяться до головного:учитель повинен враховувати індивідуальні особливості учня. Принцип історизму. Народознавство - наука історична, бо вивчає народ на всіх етапах його історичного життя. Отже, викладання народознавства в школі має бути принципово історичним. Принцип історизму охороняє також педагогіку народознавства від загрози перетворити її на скороминущу &quo ;моду&quo ; в системі національної освіти. Народознавство повинно бути обов'язковим навчальний предметом у загальноосвітній школі. 2. Нетрадиційні принципи викладання українського народознавства в школі Принцип народоналежності. Він означає подолання у свідомості учнів байдужості до культурно-історичної спадщини України, подолання національного нігілізму.

Литература, относящаяся к йоге К сожалению, для незнакомых с санскритом эта литература мало доступна в Англии. Общие учения о йоге находятся в Упанишадах и в Бхагавад-Гите; они в многочисленных переводах доступны для вас. Но они дают лишь основные принципы, но не разъясняют методы в подробностях. Даже и в Бхагавад-Гите, хотя там и говорится о принесении жертв, о равнодушии к преходящему и т. д., но это все указания нравственного порядка, хотя и абсолютно необходимые, но не говорящие вам как достигнуть поставленных вам условий. Специальная литература о йоге заключена, прежде всего, во многих из Малых Упанишад, в "Ста восьми", как они называются. Затем имеется огромная литература, называемая тантрической. Эти книги получили дурную репутацию среди англичан, что не совсем справедливо. Тантры — очень полезные книги, дающие много знания: вся оккультная наука заключается в них. Но их можно разделить на три разряда: на те, которые имеют дело с белой магией, на те, предметом которых служит черная магия, и на те, которые излагают то, что можно назвать серой магией, смешение первой и второй

1. Нетрадиційні методи обробки металів

2. Специфіка та типи уроку українського народознавства

3. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

4. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

5. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

6. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права
7. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення
8. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

9. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

10. Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники"

11. Основные принципы и методы применения технических регламентов

12. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

13. Основные принципы и методы управления таможенным делом в России

14. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

15. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

16. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

18. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

19. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъема штанги тяжелоатлетами

20. Основные принципы диалектики

21. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

22. Сущность и основные принципы маркетинга
23. Виникнення та формування українського етносу
24. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

25. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

26. Основные принципы терапии ОКИ

27. Основные принципы современного телевизионного менеджмента

28. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

29. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Макиавелли

30. Основные принципы международного права

31. Понятие и основные принципы государственного управления

32. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры

Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Основные принципы построения успешного межличностного общения

34. Основные принципы тантрического секса

35. Основные возможности изучения поведения потребителя методом “фокус-группа”

36. Заработная плата как основной принцип справедливости

37. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъёма штанги тяжелоатлетами

38. Основные задачи термохимии. Использование калориметрических методов для определения теплот растворения солей
39. Государственный бюджет: его структура и основные принципы построения
40. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

41. Заработная плата и основные принципы ее организации

42. Основные принципы денежной теории Милтона Фридмена

43. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

44. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

45. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

46. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

47. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

48. Основные принципы работы ТЭС

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

49. Эффективность обучения: семь основных принципов

50. Формування та розвиток банківської системи України

51. Основные принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций

52. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей

53. Основные принципы учения Дарвина об эволюции

54. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
55. Возникновение и формирование основных принципов учета в Древнем мире и Средневековье
56. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

57. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере ООО "Орбита-4")

58. Цели и основные принципы аудита

59. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

60. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

61. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

62. Основные принципы государственной системы

63. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата

64. Основные принципы правового регулирования труда

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Основные принципы трудового права

66. Понятие и основные принципы экологического права

67. Принципи та види попередження злочинності

68. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

69. Источники инфорации, портрет публициста, принципы журналистской этики и методы контроля за ними

70. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
71. Інформація та інформаційні процеси
72. Основные принципы построения сети 1-WIRE

73. Основные принципы разработки графического пользовательского интерфейса

74. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

75. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

76. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

77. Основні етапи українського національного відродження

78. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

79. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

80. Культура козацької доби та українського бароко

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

81. Основные принципы системы К.С. Станиславского

82. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

83. Основные принципы и функции маркетинга

84. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

85. Грязелечение, показания к лечению, основные принципы терапии

86. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною
87. Глобалізаційні процеси в Україні
88. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

89. Разработка основных принципов бизнес-планирования и определение путей эффективного управления в условиях экономики переходного периода на примере ООО "Бетон сервис"

90. Основные принципы проектирования управленческих процессов на ООО "Принт-Экспресс"

91. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

92. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

93. Основные принципы логопедического воздействия

94. Дитячі та юнацькі організації в Україні

95. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

96. Основные принципы и особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Основные принципы и понятия поведенческой психотерапии

98. Основные принципы тестирования

99. Нетрадиційні релігійні культи серед голівудських зірок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.