Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Конотопський інститут СумДу Обов`язкове домашнє завдання з дисципліни: Історія економічних вчень на тему: „Внесок українських економістів у розвиток політичної економії ” Виконав студент групи Е-41к Черненко Сергій Перевірив старший викладач Ткаченко Л. М. Конотоп 2006 Зміст Вступ Розвиток радянської економічної науки, та економічної теорії в Україні: Розвиток радянської економічної науки в 30 – 90-ті рр. ХХ ст. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період Внесок українських економістів у розвиток політичної економії Висновки Література Вступ Політична економія 30-х років була описовою наукою, яка доводила правильність економічного курсу партії та уряду, проголошувала суб’єктивно створювані ними господарські форми справді соціалістичними і єдино можливими. Її характерними рисами були: повна заідеологізованість, схоластичність, вульгаризація суспільно–економічних процесів. З науки повністю зникають альтернативність суджень, вилучається сама науковість. Післяжовтневий розвиток економічної теорії в Україні позначений тими самими рисами, що й розвиток усієї економічної думки. Після першої Всесоюзної конференції економічна думка України розвивається так само, як і в Росії, - згідно з соціальним замовленням, в ізоляції від світової економічної думки, але з 60-х рр. починається її відродження. Саме в цей час починають виходити праці українських вчених, котрі зробили вклад у розвиток політичної економії. 1.1. Розвиток радянської економічної науки в 30 – 90-ті рр. ХХ ст. Характерними рисами економічної теорії, починаючи з 30-х років, були її повна заідеологізованість, схоластичність, вульгаризація суспільно – економічних процесів. З науки повністю зникають альтернативність суджень, вилучається сама науковість. Політична економія перетворилась на описову науку, яка доводила правильність економічного курсу партії та уряду, проголошувала суб’єктивно створювані ними господарські форми справді соціалістичними і єдино можливими. Учені-економісти в своїх дослідженнях змушені були користуватися недостовірними статистичними джерелами, були позбавлені можливості користуватись досягненнями зарубіжної наукової думки, що робило неможливим об’єктивний економічкий аналіз. Виконуючи протягом десятиліть апологетичні й коментаторські функції, політична економія соціалізму не тільки все далі відходила від свого предмета, а й поступово перепліталась з політикою. І це відповідало інтересам бюрократичної системи, якій не потрібна була правда про об’єктивний стан виробничих відносин радянського суспільства. Деформація завдань політичної економії соціалізму призвела до її переродження. Спроби вирішити проблему методу політичної економії, ізолювавшись від світових досягнень у галузі методології, закінчилися ототожненням методу політекономії з формально-логічними процедурами. Відхід від предмета економічної теорії проявився у формуванні специфічної проблематики: теми досліджень формулювались, виходячи з тези про визначальну роль партії в організації суспільно-економічного життя, про переваги соціалізму над капіталізмом.

На рівні теоритичних проблем це проявлялося в тім, що коли посилювався процес формування гальмівних факторів соціально-економічного розвитку, визрівали умови кризи радянської економіки, у політичній економії соціалізму, як і в інших розділах суспільствознавства, інтенсивно обговорювалися проблеми прогресивності соціалізму. Саме в цей період посилено дискутувались питання соціалістичного способу життя, його переваг над капіталізмом. Щоправда, в радянській економічній науці спостерігалися періодичні пожвавлення, зумовлені певним послабленням політичної цензури, переорієнтацією господарської діяльності та, у зв’язку з цим, наявністю нових соціальних замовлень і тимчасовим розвитком демократичних процесів. Так, у 60-х рр. у зв’язку з розпочатою кампанією щодо впровадженням госпрозрахунку необхідно було довести тези про те, що товарно-грошові відносини відіграють певну роль у стимулюванні виробництва і можуть бути використані як важелі саморегулювання і за умов планової економіки. З’являються наукові праці з цього питання, в яких категорії ціни та ціноутворення, прибутку, ренти розглядоються як регулятори виробництва, але сфера їх вільного впливу обмежується окремою господарською одиницею. Суспільний розвиток, на думку авторів, повинен бути підпорядкованим плановому регулюванню з боку держави, яка одна тільки може забезпечити ефективне зростання соціалістичного виробництва. Особливо гострою була проблема заробітної плати. Її розв’язання зв’язувалось із вирішенням питання про характер робочої сили. Якщо підприємство визнавалось ланкою економіки, де на товарно-грошовій основі поєднуються фактори виробництва, то логічно було б визначити й товарний характер робочої сили. Однак спробу деяких учених (зокрема українських – В. Корнієнка та Ю. Пахомова) включити робочу силу у сферу товарно-грошових відносин було зустрінуто шквальною критикою. Визнати товарний характер робочої сили за соціалізму означало спростувати тези про винятковість цього способу господарювання і докорінно змінити підходи до визначення заробітної плати. За товарно-грошових відносин заробітна плата має виступати і формі ціни робочої сили, яка встановлюється на ринку під впливом попиту та пропозиції. Це суперечило тезі про плановий характер ціноутворення за соціалізму. У 70-ті рр., у зв’язку зі згортанням економічної реформи, що була спрямована на часткове використання механізмів саморегулювання, економісти знову звертаються до аналізу методологічних проблем політичної економії та проблем економічного зростання і його показників. Робить висновок, що країна досягла в своєму економічному розвитку якісно нових рубежів – стадії розвинутого соціалізму. Однак наприкінці 70-х та 80-х рр. в економіці теорії стають помітними певні зміни: усе сміливіше висловлюється думка про необхідність дослідження економічних явищ з нових позицій з урахуванням об’єктивних факторів невартісного походження. Відбувається перегляд раніше догматизованих марксистських положень. Ведеться пошук компромісу між марксистською та іншими економічними теоріями.

Звичайно, перегляд підходів до аналізу відбувається в межах ідеї соціалістичного вибору. Ідеться про дальше вдосконалення соціалізму на базі нових науково-теоритичних розробок, про нові методи господарювання, про використання товарно-грошових відносин, про зміну характеру планування і т.д. У 80 – 90-х рр. змінюється й визначення предмета політичної економії: її починають трактувати як науку не тільки про виробничі відносини, а й про їхній зв’язок з продуктивними силами, надбудовою. Це дало можливість досліджувати вплив різноманітних факторів на розвиток суспільного виробництва, тобто робити те, що на Заході робили з початку століття. До предмета політичної економії було включено категорію господарського механізму, що стало значним кроком уперед в аналізі закономірностей макро- та мікроекономічного рівні, уможливлювало використання методів аналізу, сформульований неокласичною школою. Висновки, зроблені на підставі досліджень закономірностей функціонування господарського механізму,підготували перегляд усієї концепції економічного устрою суспільства. 1.2. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період Післяжовтневий розвиток економічної теорії в Україні позначений тими самими рисами, що й розвиток усієї економічної думки. Це розквіт з 20-х по 30-ті роки, занепад, починаючи з 30-х по 60-ті, короткий період відродження в 60-ті та криза 70 – 80-х і знову період відродження, що розпочинається з другої половини 80-х рр. У 20-х рр. в Україні,де розвиток економічної науки відображав цивілізаційні особливості національної економіки (зокрема організацію селянського господарства, якому не була притаманна „общинність” і яке спиралося на суто приватний інтерес), ленінська програма побудови державного соціалізму не знайшла підтримки. Особливо це стосується аграрної її частини. Більшовицька аграрна реформа передбачала зрівняльний переділ земель з передачею їх селянам для негайного створення комун та інших кооперативних форм. Ці ідеї пропагували Я. Гамарник, В. Чубар, Д. Мануїльський, О. Шліхтер, Я. Яковлєв. У робітничих колах така програма теж знаходила розуміння. Але кілька партій, серед них УСДРП, виступили проти більшовицької концепції. Лідери соціал-демократичної партії В. Винниченко, В.Садовський, І. Лизанівський, а також лідери „боротьбистів” В. Блакитний, А. Шумський та інші вказували на те, що для соціалістичних перетворень не наспів час – не створено виробництво, яке могло б забезпечити умови соціалістичного розподілу. Ще напередодні жовтневих подій про це писав М. Туган-Барановський, наголошуючи у своїй праці „Соціалізм як позитивне вчення” на тому, що умови для соціалізму може створити лише ринковий механізм, який бере на себе всі функції з регулювання суспільних потреб, узгоджує попит та пропозицію. Він указував, що соціалізм, який прийде на зміну нерозвиненому капіталізмові, приречений на диктат та суспільні злидні. Критикуючи програму більшовиків, М. Туган-Барановський, В. Косинський, К. Воблий та інші виступали проти націоналізації, що, на їхню думку, призведе до більшої анархії, ніж капіталізм, оскільки неможливо створити такий апарат, який спроможний буде замінити саморегулюючу силу ринку.

Саме з цих мркувань вона висунула заздалегдь обумовлен сво контрпропозиц. ·хнй змст був таким: «1.PКрим, спираючись на декларацю свого Крайового Уряду вд 12/25 червня 1918 року, пропону встановити з Укранською Державою федеративний союз. 2.PВзамн стосунки учасникв цього союзу в сферах полтичнй, економчнй, фнансовй, судовй  адмнстративнй визначаються вдповдними угодами, основою яких ма служити братерська погодженсть зовншньо полтики членв союзу, причому члени союзу, володючи кожний свою власною верховною владою, користуються в ншому повною, в межах згаданих угод, самостйнстю. 3.PЗа сучасного становища справ важко визначити, хто саме, понад Украну  Крим, може примкнути до згаданого союзу. Безумовно, однак, що столицею союзу ма бути Кив  що саме життя вкаже, як з нацонально-територальних частин Росйсько мпер, що самовизначилися,  в якому порядку будуть входити до складу зазначеного союзу. 4.PУ всякому раз на майбутньому всесвтньому конгрес, який повинен виршити мжнародне становище  остаточну долю не тльки одного Криму, представникам кожного члена союзу належить вдстоювати сукупними полтичними  економчними силами спльн нтереси союзу, а рвно  спецальн нтереси його членв. 5.PДля кращого руху справ при Його Свтлост Ясновельможнм Пану Гетьманов  статс-секретар з кримських справ з вдповдним секретаратом, що призначаться Кримським Урядом  перебува в постйному сплкуванн з Укранським Урядом. 6.PУчорашня пропозиця укранських уповноважених  ниншня контрпропозиця кримсько делегац належить передач на обговорення Кримського Народного Уряду

1. Розвиток політичної думки України

2. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

3. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

4. Політична економія

5. Предмет і методи політичної економії

6. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
7. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
8. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

9. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

10. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

11. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

12. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

18. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

19. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

20. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

21. Cучасні політичні партії в Україні

22. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
23. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
24. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

25. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

26. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

27. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

28. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

29. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

30. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

31. Політична система Української козацької держави

32. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

33. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

34. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

35. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

36. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

37. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

38. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст
39. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
40. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

41. Етапи розвитку політичної думи в Україні

42. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

43. Політичні партії в Україні та їх основні типи

44. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

45. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

46. Політична влада у світі та в Україні

47. Політична опозиція в Україні

48. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Політичні партії в Україні

50. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

51. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

52. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

53. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

54. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
55. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
56. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

57. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

58. Утворення Скіфії та її політична історія

59. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

60. Суспільно-політична діяльність Костомарова

61. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

62. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

63. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

64. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

66. Держава і політична система суспільства

67. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

68. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

69. Політична система США

70. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
71. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)
72. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

73. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

74. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

75. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

76. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

77. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

78. Історія первісного суспільства на українських землях

79. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

80. Первісне суспільство на етнічних українських землях

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Політична і судова система Київської Русі

82. Політична історія Київської Русі

83. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

84. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

85. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

86. Симон Петлюра – політичний діяч
87. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
88. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

89. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

90. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

91. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

92. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

93. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

94. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

95. Творчість українських поетів

96. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

97. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

98. Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки

99. Держава – головний інститут політичної системи суспільства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.