Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Форми бухгалтерського обліку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РефератКурсова робота містить 36 сторінок, 3 рисунки, 4 таблиці, 18 джерел. Об’єкт дослідження: форми бухгалтерського обліку. Мета роботи: дослідження форм бухгалтерського обліку. Методи дослідження: аналіз, синтез, опис. У курсовій роботі здійснено дослідження форм бухгалтерського обліку. Розглянуто історію розвитку форм бухгалтерського обліку. Виділені особливості меморіально-ордерної та журнально-ордерної форми обліку. Розглянуто особливості спрощеної та автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Актуальність дослідження: кожне підприємство самостійно обирає відповідну форму обліку, враховуючи конкретні умови та особливості господарської діяльності й технології обробки облікових даних. Вибір форми обліку зумовлюється також обсягами облікових робіт, їх складністю, наявністю кваліфікованих кадрів бухгалтерів, можливостями використання автоматизованих систем обробки даних, обчислювальної техніки. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Форма, бухгалтерський облік, регістр, меморіально-ордерний, журнал-головна, журнально-ордерний. ЗмістВступ Розділ 1. історія розвитку форм бухгалтерського обліку 1.1 Сутність поняття &quo ;форма обліку&quo ; 1.2 Історія розвитку форм бухгалтерського обліку Розділ 2. Форми бухгалтерського обліку 2.1 Меморіально-ордерна форма обліку 2.2 Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна 2.3 Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку 2.4 Спрощена форма бухгалтерського обліку 2.5 Механізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку Розділ 3. Практична частина 3.1 Відкрити рахунки у Головній книзі (таблиця 3.1) з перенесенням до неї сальдо, наведених у таблиці 3.2 3.2 У журналі кореспондентських рахунків (таблиця 3.3) записати всі операції (таблиця 3.6) з вказівками їх номера і кореспонденції (вказати тип операції) 3.3 Відобразити всі господарські операції на синтетичних рахунках (таблиця 3.4), - в журналах-ордерах - при журнально-ордерній формі обліку, або у відомостях - при використанні форми обліку для малих підприємств (на вибір студента) 3.4 Підрахувати обіг у журналі кореспондентських рахунків, на синтетичних рахунках, у журналах-ордерах і відомостях. Вивести залишки на кінець звітного періоду 3.6. Скласти обігову відомість (таблиця 3.5) 3.7. Скласти баланс на початок та кінець звітного періоду. Висновки Список використаних джерел ВступРаціональна організація обліково-аналітичної роботи на підприємстві передбачає застосування ефективної форми бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності. Форма бухгалтерського обліку - це певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад бухгалтерського обліку . Форма бухгалтерського обліку відображає відповідну технологію облікового процесу. Кожна форма обліку завжди передбачає відповідне групування господарських операцій та дотримання встановленої послідовності їх відображення, порядок записів у регістрах синтетичного й аналітичного обліку, складання та представлення облікових даних у вигляді звітності для потреб користувачів.

Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд, будова і кількість облікових регістрів; поєднання регістрів хронологічного і систематичного обліку, синтетичного й аналітичного обліку; послідовність і техніка облікової реєстрації. Форма бухгалтерського обліку як відображення певного рівня технології облікового процесу має відповідати таким вимогам : забезпечення повноти та реальності в облікових регістрах господарських операцій; забезпечення раціонального розподілу облікових робіт між окремими працівниками для своєчасного їх виконання; забезпечення управлінців даними про виконання бізнес-планів у цілому на підприємстві й за кожним структурним підрозділом; забезпечення необхідними даними процесу складання звітності, здійснення контролю й економічного аналізу; забезпечення економічності облікового процесу шляхом його автоматизації та наукової організації праці обліковців. Об’єкт дослідження: форми бухгалтерського обліку. Мета роботи: дослідження форм бухгалтерського обліку. Завдання для досягнення мети: визначити сутність поняття &quo ;форма обліку&quo ;; розглянути історію розвитку форм бухгалтерського обліку; розглянути меморіально-ордерну форму обліку; розглянути форму бухгалтерського обліку Журнал-головна; розглянути та виділити особливості журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку; розглянути спрощену форму бухгалтерського обліку; розглянути механізовані та автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку; виконати практичні завдання. Розділ 1. історія розвитку форм бухгалтерського обліку 1.1 Сутність поняття &quo ;форма обліку&quo ;Визначна роль обліку і контролю за умов ринкової економіки закономірно потребує постійного вдосконалення їхніх форм і методів. Кожне підприємство самостійно вибирає відповідну форму обліку, виходячи з конкретних умов власної роботи та перспектив дальшого розвитку, з обсягу виробничо-господарської діяльності, якою зумовлюється й обсяг облікових робіт, наявності облікових кадрів та рівня їхньої кваліфікації, можливостей використання обчислювальної техніки в обліковому процесі. Під формою обліку розуміють систему взаємозв'язку встановлених облікових регістрів певної форми і змісту, призначених для відображення наявності й руху засобів підприємства, джерел їх утворення та процесів господарської діяльності, а також способи запису операцій в облікових регістрах. Кожна форма обліку завжди передбачає відповідне групування господарських операцій та дотримання встановленої послідовності їх відображення, порядок ведення (запису) в регістрах синтетичного й аналітичного обліку. Отже, будь-яка форма відображає відповідну технологію облікового процесу. З цього погляду розвиток та вдосконалення бухгалтерського обліку в цілому найбільш чітко простежується в змінах форм його ведення . Головними ознаками, що відрізняють одну форму обліку від іншої, є: зовнішній вигляд, будова та кількість облікових регістрів; поєднання регістрів хронологічного, систематичного, синтетичного й аналітичного обліку; послідовність і способи запису господарських операцій у облікових регістрах.

1.2 Історія розвитку форм бухгалтерського облікуЗа час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господарства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі &quo ;Трактат про рахунки і записи&quo ;, виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал (Пам’ятна книга). Журнал і Головна книга. Операції записувались із слів власника або з його Пам'ятної книги (вона замінювала собою документи) в хронологічний регістр-Журнал (де зазначались кореспондуючі рахунки), а потім в систематичний регістр - Головну книгу. Рахунки в Головній книзі велись як індивідуальні, їх відкривали на кожний об'єкт обліку (наприклад, рахунок Коштів, рахунок Зерна, рахунок купця Мозиря тощо). За даними Головної книги складався баланс. Таким чином, наприкінці XIV століття вперше була описана книжкова форма обліку. Вона задовольняла потреби купців і дрібних ремісників. Проте із зростанням обсягу діяльності, збільшенням кількості господарських операцій виникла потреба в узагальнених (синтетичних) показниках. Тоді Головна книга перетворилася в регістр синтетичного обліку, паралельно якому став вестись аналітичний облік в окремих допоміжних книгах. Так наприкінці XIV століття появилась нова італійська форма бухгалтерського обліку . У другій половині XVIII століття стали застосовувати меморіально-касову або німецьку форму обліку, при якій суворо розмежовувались касові і некасові операції. Для цього Журнал було поділено на кілька хронологічних регістрів - Касовий журнал. Меморіал тощо. Ця форма з середини XIX століття застосовувалась і в Росії . Розвиток виробництва, торгового капіталу, банківських операцій потребував дальшого розподілу праці облікових працівників. Для цього була розроблена багатожурнальна або французька форма бухгалтерського обліку, при якій хронологічні записи здійснювались в декількох журналах (касовому журналі, журналах обліку товарів, продажу, купівлі тощо). Від щоденних записів у Головну книгу перейшли до записів в неї місячними підсумками, для підготовки яких було введено зведений журнал (що складався шляхом вибірок з щоденних журналів). Поступово для обґрунтування записів в регістри почали використовувати документи . Отже, форми бухгалтерського обліку постійно удосконалюються. Це зумовлено загальним розвитком народного господарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обсягу інформації, що підлягає обліку, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високопродуктивної обчислювальної техніки для механізації й автоматизації обчислювальних робіт. Прогресивною вважається така форма обліку, яка на основі впровадження обчислювальної техніки забезпечує своєчасне одержання якісної інформації, необхідної для управління, а також системи показників звітності - при мінімальних затратах праці і засобів на ведення обліку.

Римского-Корсакова), Виолетта ("Травиата" Дж. Верди), Эльза ("Лоэнгрин" Р. Вагнера). Много концертировала. Профессор Московской консерватории (с 1943). Государственная премия СССР (1943). НЕЖДАНОВСКИЙ Сергей Сергеевич (1850-1940) - российский изобретатель, конструктор и исследователь. Многолетний сотрудник Н. Е. Жуковского, с 1880-х гг. исследовал проблемы создания реактивных летательных аппаратов, предложил ряд оригинальных схем вертолетов, самолета бесфюзеляжной формы ("летающее крыло"). Его записи обнаружены в кон. 1950-х гг., поэтому результаты его изысканий не использовались в практической работе. В 1919-29 работал в ЦАГИ. НЕЖИН - город на Украине, Черниговская обл., на р. Остер. Железнодорожный узел. 82 тыс. жителей (1991). Машиностроение (ПО "Нежинптицемаш"), химическая, легкая, пищевая промышленность. Педагогический институт. Театр. Краеведческий музей. Известен с 1147. В 15 - 1-й пол. 17 вв. принадлежал Польше. НЕЖИНСКИЙ ЛИЦЕЙ - закрытое высшее учебное заведение для детей дворян в Нежине в 1820-75 (до 1832 Гимназия высших наук, общеобразовательная, 6 лет обучения)

1. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

4. Етапи організації бухгалтерського обліку

5. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

6. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
7. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

11. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

12. Основи організації бухгалтерського обліку

13. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

14. Рахунки бухгалтерського обліку

15. Система та процес бухгалтерського обліку

16. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

17. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

18. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

19. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

20. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

21. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

22. Організація обліку грошових коштів
23. Основи побудови обліку праці та її оплати
24. Діюча практика обліку операцій з векселями

25. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

26. Бухгалтерський облік

27. Бухгалтерський облік

28. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

29. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

30. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

31. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

32. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

34. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

35. Організація обліку в магазині "Світанок"

36. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

37. Організація обліку доходів

38. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
39. Організація обліку на підприємстві
40. Організація обліку орендних операцій

41. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

42. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

43. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

44. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

45. Організація управлінського обліку

46. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

47. Роль обліку в управлінні підприємством

48. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Сучасні моделі управлінського обліку

50. Теоретичні основи обліку та аудиту

51. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

52. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

53. Аналіз обліку витрат виробництва

54. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют
55. Автоматизація процесу обліку
56. База даних по обліку вогнепальної зброї

57. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

58. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

59. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

60. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

61. Аналіз обліку платників податків в Україні

62. Організація обліку грошових коштів в касі

63. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

64. Архитектурные формы Месопотамского искусства

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

65. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

66. Гибридные формы промысловых рыб

67. Патологические формы простейших и их биология

68. Геологическаа форма движения материи

69. Инфляция: сущность и формы проявления

70. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
71. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю
72. Формы государственного регулирования экономики

73. Монархическая форма правления

74. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

75. Организационно-правовые формы юридических лиц

76. Юридические формы защиты прав потребителей

77. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

78. Форма государства

79. Принципы и формы налогообложения на Украине

80. Выборы как форма непосредственной демократии

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

82. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

83. Формы государственного управления и устройства

84. Статус депутатов местных Советов и формы их работы

85. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

86. Понятие договора. Виды и формы договоров
87. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом
88. Форма правления, понятие и виды

89. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

90. Понятие источника (формы) права

91. Федеративная форма государственно-территориального устройства

92. Форма государства

93. Формы государства

94. Формы государства

95. Формы и источники права

96. Государство, его основные признаки и формы правления

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

98. Формы (источники права)

99. Формы государственного правления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.