Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Страхування – це стратегічний сегмент економіки, оскільки воно дозволяє суттєво знизити навантаження на витратну частину бюджетів різних рівнів; сприяє соціально-економічній стабільності в суспільстві, тому що є важливим елементом соціального захисту населення; дозволяє оптимізувати діяльність суб’єктів економіки за рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів; забезпечує компенсацію збитків, завданих юридичним і фізичним особам в результаті настання несприятливих подій; є джерелом внутрішніх довгострокових інвестицій в економіку країни. Актуальність теми. Необхідність розгляду сутності інвестиційної діяльності, особливостей формування інвестиційного потенціалу, державного регулювання та оптимізації процесу інвестування страхових компаній пов’язана з потребою дослідження цього напряму їх діяльності, з точки зору як кінцевих результатів функціонування страховиків, так і національної економіки в цілому. Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній підносить сферу страхування до рангу важливих чинників, які впливають на розвиток економіки, оскільки пасивні кошти, отримані від страхувальників, стають активним капіталом, що задіяний на фінансовому ринку. Зростання інвестиційних ринків України значною мірою може бути забезпечено за рахунок ефективного використання страхових ресурсів вітчизняних страхових компаній. На теперішній час цей напрям діяльності страховиків в Україні залишається недостатньою мірою розвинутим і використаним. Однак, в перспективі його реалізація здатна забезпечити піднесення національної економіки. В сучасних умовах важливого значення набуває вирішення проблем економічного, організаційно-правового, функціонального, інформаційно-аналітичного, кадрового та соціально-психологічного характеру, що стримують як розвиток вітчизняного страхового ринку, так і здійснення страховими компаніями ефективної інвестиційної діяльності. У цьому контексті особливої актуальності набуває система заходів щодо активізації та удосконалення інвестиційної діяльності страховиків. Вагомий вклад у дослідження теоретико-методологічних та організаційно-правових основ страхової діяльності внесли такі вчені, як М.М. Александрова, Т.Г. Александрова, Т.М. Артюх, В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, Н.Н. Внукова, К.Г. Воблий, О.О. Гаманкова, О.А. Гвозденко, Л.М. Горбач, С.Л. Єфімов, О.М. Залєтов, О.Д. Заруба, М.С. Клапків, Є.В. Коломін, В. Кругляк, О.Б. Крутик, М.В. Мних, Л.А. Орланюк-Маліцька, С.С. Осадець, Л.І. Рейтман, О.О. Слюсаренко, К.Є. Турбіна, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев, Л.А. Юрченко, Т.О. Яковлєва та ін. Теоретичні проблеми та складові процесу інвестування детально розглянуто у працях В.В. Бачарова, І.А. Бланка, В.М. Геєця, Є.Ф. Жукова, Ю.Ф. Касімова, О.В. Мертенса, Д. Норткотта, А.А. Пересади, С.К. Реверчука, У. Шарпа, В.О. Чернова, А.В. Чупіса та інших вчених. Теоретико-методологічні питання економіко-математичного моделювання, які стосуються оптимізації та прогнозування діяльності фінансових установ, досліджували О.В. Бережна, А.М. Єріна, В.С. Зарубін, Ю.Ф. Касімов, Н.І. Костіна, С.І. Шелобаєв та багато інших.

Проте, особливості інвестування коштів страховими компаніями досліджені недостатньо. Водночас проблема підвищення ролі інвестиційної діяльності в страхуванні, а також методологічні підходи до обґрунтування питань ефективного формування та управління інвестиційним потенціалом страхових компаній потребують подальшого розвитку та узагальнення. Все це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є уточнення теоретико-методологічних засад інвестиційної діяльності страхових компаній та розробка напрямів поліпшення процесу інвестування, націлених на підвищення ефективності функціонування як страхового бізнесу, так і економіки України. Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження: дослідити сутність інвестиційної діяльності страховиків та визначити її місце і роль у страховому бізнесі; визначити інвестиційні можливості страхових компаній відповідно до спеціалізації страховиків; проаналізувати інвестиційну діяльність вітчизняних страхових компаній та виявити причини недостатньої їх ролі як постачальників інвестиційного капіталу для національної економіки; дослідити особливості державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні; визначити основні шляхи активізації інвестиційної діяльності страхових компаній; розробити економіко-математичну модель, яка дозволяє оптимізувати інвестиційну діяльність страхових компаній. Предметом дослідження є фінансові відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням інвестиційних ресурсів страховиків. Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність страхових компаній на фінансовому ринку України. Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали сучасна економічна теорія, фундаментальні положення страхової справи, а також інвестиційної діяльності та економіко-математичного моделювання. У досліджені використано: методи системно-структурного та порівняльного аналізів, статистичних групувань, фінансового аналізу – для оцінки стану і перспектив розвитку страхового ринку та напрямів розміщення коштів страхових компаній; методи теорії ймовірностей та прогнозування – для визначення обсягу надходжень страхових платежів і здійснення страхових виплат. Поставлені завдання вирішувались із застосуванням сучасних версій систем обробки інформації, пакетів прикладних програм MS Excel, S a is ica. Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативні та методичні матеріали законодавчої та виконавчої влади; офіційні статистичні дані Державного комітету статистики України, офіційні матеріали Міністерства фінансів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; статистичні дані Ліги страхових організацій України, дані перестрахового товариства „Swiss Re”, рейтингового агентства „Эксперт Ра”, Інформаційного страхового інституту. Розділ 1.Становлення та розвиток ринку страхових послуг в Україні. 1.1. Нормативно-правове регулювання ринку страхових послуг Організація страхування і підходи до регулювання державою порядку й умов страхових відносин можуть суттєво відрізнятися залежно від соціальної значимості ризику, що приймається на страхування, кількості потенційних потерпілих, ціни страхування, інших факторів.

Сутність правового регулювання страхового ринку України полягає у встановленні державою певного порядку взаємодії суб'єктів цього ринку і в захисті інтересів його учасників шляхом встановлення певних правил, критеріїв і стандартів відносно надання страхових послуг. Правове регулювання страхового ринку може здійснюватися державними органами (державно-правове регулювання) і окремими інститутами (інституційно-правове регулювання). Державно-правове регулювання діяльності на страховому ринку України здійснюється органами законодавчої, виконавчої та судової влади, центральним елементом якої є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. До цієї системи входять: Національний банк України, який здійснює валютне регулювання, Державна податкова адміністрація України - податкове регулювання, Антимонопольний комітет — антидемпінгова та антимонопольна політика, Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва -регуляторна політика, Фонд державного майна — управління частками державного майна, Господарський суд — розгляд справ, пов'язаних із спорами у галузі страхування. Органи інституційного регулювання здійснюють регулювання всередині самих інститутів у межах взаємодії між цими інститутами та іншими учасниками ринку, а також у межах співробітництва з державними органами. Інституційно-правове регулювання на страховому ринку здійс­нюється інститутами-регуляторами, які утворені відповідно до ст. 13 Закону України &quo ;Про страхування&quo ;, а саме: Ліга страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове бюро України, Авіаційне страхове бюро, Морське страхове бюро, Ядерний страховий пул. Державно-правове та інституційно-правове регулювання відносин у страхуванні доповнюють одне одного, але пріоритет належить першому. Державно-правове регулювання є загальним, а інституційно-правове — конкретно-обов'язковим, тобто обов'язковим лише для членів цих об'єднань. Система законодавства щодо регулювання страхової діяльності передбачає наявність загального законодавства, спеціального страхового законодавства та пакету підзаконних актів. Найбільш загальні принципи страхування (в основному відносно державного страхування) викладені в Цивільному кодексі України. Система правового регулювання страхової діяльності включає в себе норми, які визначені: Конституцією України, прийнятою у червні 1996 року; Міжнародними угодами, підписаними і ратифікованими Україною; Цивільним кодексом України; Законами та постановами Верховної Ради України; Указами та розпорядженнями Президента України; декретами, постановами та розпорядженнями Уряду України; нормативними актами, які включають інструкції, методики, накази, прийняті міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади і пройшли реєстрацію в Мін'юсті України; нормативними актами органу, який згідно із законодавством України здійснює нагляд за страховою діяльністю. Необхідно впорядкувати умови проведення обов'язкового страхування. Необхідно привести його у відповідність з принципами страхування, уніфікувати умови захисту всіх категорій працівників. З урахуванням власного та іноземного законодавчого досвіду в галузі страхування доцільно підготувати проект Страхового кодексу України.

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Інвестиційна діяльність страхових компаній

2. Діяльність страхової компанії "Оранта"

3. Інвестиційна активність підприємства

4. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

5. Інвестиційна діяльність підприємства

6. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці
7. Інфляція та інвестиційна діяльність
8. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

9. Комерційна діяльність

10. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

11. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

12. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

13. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

14. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

15. Операційна діяльність підприємства

16. Професійна діяльність шкільних психологів

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

17. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

18. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

19. Разработка рекламной программы для страховой компании

20. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

21. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках

22. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
23. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
24. Бренды страховых компаний

25. Участие страховой компании Колымская в выставках и ярмарках

26. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

27. Проект мероприятий по созданию страховой компании

28. Технические резервы в страховой компании

29. Реформирование системы контроля платежеспособности страховых компаний в странах ЕС

30. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

31. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

32. Діяльність уряду України в галузі екології

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

34. Суспільно-політична діяльність Костомарова

35. Маркетингова діяльність комерційного банку

36. Организационная структура страховой компании

37. Организация страхового дела в Казахстане. Направления деятельности страховых компаний

38. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
39. Проблемы повышения конкурентоспособности страховых компаний в РФ
40. Страховые компании и региональная экономика, основные аспекты взаимодействия и влияния

41. Финансовый анализ и деятельность страховой компании

42. Інвестиційна політика банків в Україні

43. Анализ страховой компании "Росгосстрах"

44. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

45. Взаимодействие зарубежных и отечественных страховых компаний

46. Деятельность страховой компании "КОМЕСТРА"

47. Анализ финансового состояния страховой компании на примере ОАО "Российское страховое народное общество"

48. Життєдіяльність організму

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Методика проведения аудиторской проверки платежеспособности страховой компании

50. Аудиторська діяльність

51. Аудит страхової компанії

52. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

53. Підприємницька діяльність

54. Приватна детективна і охоронна діяльність
55. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
56. Разработка АИС "Страховая компания"

57. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

58. Діяльність Євгена Коновальця

59. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

60. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

61. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

62. Політична діяльність Лазара Кагановича

63. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

64. Акторська діяльність І. Тобілевича

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

66. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

67. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

68. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

69. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

70. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
71. Економічна діяльність ООН
72. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

73. Зовнішня економічна діяльність

74. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

75. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

76. Менеджмент по страховой компании "ООО "Артекс"

77. Планирование в организации на примере страховой компании

78. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

79. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

80. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

81. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

82. Діяльність дошкільника

83. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

84. Політичні погляди і діяльність Платона

85. Діяльність Пирятинського сирзаводу

86. Теорія й практична діяльність психолога
87. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі
88. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

89. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

90. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

91. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

92. Професійна майстерність екскурсовода

93. Діяльність державної податкової інспекції

94. Діяльність фінансових фондів

95. Налогообложение страховых компаний

96. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Фінансова діяльність акціонерних товариств

98. Фінансова діяльність субєктів господарювання

99. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

100. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.