Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ОМЕЛЬЧЕНКО ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ УДК: 616.728.48-001.1-06-007.24-084-085 Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Остеоартроз залишається однією з актуальних та не вирішених проблем сучасної артрології. За даними багатьох вчених (Крупко І.Л., 1972; Шабанов А.Н., 1972; Ревенко Т.А., 1985; Багіров А.Б., 2002; Sal zma R., Fre ch B.G., 2000; та ін.) за частотою виникнення травматичні пошкодження гомілковостопного суглоба посідають одне з перших місць серед переломів кісток скелета (до 30%) та зустрічаються у пацієнтів найбільш працездатного віку, що свідчить про високу соціальну значимість даної проблеми. Серед переломів кісток гомілковостопного суглоба питома вага переломів кісточок гомілки досягає 80%, що значно переважає над частотою переломів таранної кістки (менше 1%) (І.Л. Крупко, 1974; М.П. Новаченко, 1969; Є.Т. Скляренко, 1998; П.В. Нікітін, 2005). З огляду на це, в даній роботі післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба вивчався у хворих після переломів кісточок гомілки. Питома вага незадовільних результатів лікування хворих з даними пошкодженнями, як і раніше, залишається високою і складає від 7,6 до 36,8% (Волошин В.П., 1985; Гаврилов И.И., 1982; Лоскутов А.Е., 1998; Скляренко Є.Т., Волошин О.І., Бур’янов О.А., 1998). Серед незадовільних результатів лікування головним є ранній та швидкий розвиток післятравматичного остеоартроза, що обумовлює первинну інвалідизацію хворих від 8,8% до 46%. Складності лікування хворих на післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба обумовлені особливостями анатомічної будови і значними статико-динамічними навантаженнями у даному суглобі. Тому, не усунуті, навіть найменші, порушення конгруентності призводять до раннього розвитку та прогресування дегенеративно-дистрофічних змін. Значну роль у виникненні незадовільних результатів лікування свіжих пошкоджень та подальшому розвитку остеоартрозу відіграють численні діагностичні та лікувальні помилки, систематизація і аналіз яких, а також безпосередній вплив на розвиток остеоартрозу гомілковостопного суглоба залишаються не з’ясованими. Відомо, що постійна конгруентність у гомілковостопному суглобі забезпечується еластичними властивостями дистального міжгомілкового синдесмоза який виконує функцію “біологічної пружини”. Так, при розгинанні в гомілковостопному суглобі в поєднанні з осьовим навантаженням вагою тіла міжкісточкова відстань збільшується на 0,2-1,8 мм, без навантаження на 0-1,6 мм (Лоскутов А.Е., 1999). Це характеризує значення збереження еластичності синдесмоза для конгруентності суглоба. Зважаючи на вищевказане, особливий інтерес викликає питання блокування дистального міжгомілкового синдесмоза при оперативному лікуванні переломів кісточок. Ряд вчених вважають, що питання про необхідність чрезсиндесмозної фіксації у випадку перелому кісточок спірний (Оганесян О.В

., 2002; Rockwood C.A. Jr., Gree D.P., Bucholz R.W, Heckma J.D, 1996). Прийнятна стабільність синдесмозу може бути досягнута після точної репозиції та стабільної внутрішньої фіксації кісточок (Bode S.D., Labropoulos P.A., Cowі P.,1999). Отже, актуальним є дослідження впливу пошкодження дистального міжгомілкового синдесмозу на розвиток нестабільності і дисконгруентності в гомілковостопному суглобі та уточнення показань до виконання дистального тібіофібулярного блокування. Дане питання особливо цікаве в аспекті попередження штучного створення дисконгруентності в гомілковостопному суглобі, що виникає при необґрунтованому виконанні дистального тібіофібулярного блокування та прискорює розвиток остеоартрозу. Патогенез остеоартрозу і дотепер залишається недостатньо вивченим, що обумовлює відсутність значних успіхів у лікуванні та профілактиці даного захворювання та викликає цікавість у вчених до цієї патології. Останнім часом в літературі все частіше піднімається питання щодо значення вільнорадикального перекисного окислення, як одного з ключових ланок в патогенезі остеоартрозу (Blake D.R., Merry P., S eve s C., 1990; Halliwell B. C., Gu eridge J.M., 1995). Отже, питання дослідження змін метаболізму основних компонентів кістково-хрящової системи на ранніх стадіях розвитку остеоартрозу, визначення локальної та інтегральної активності вільнорадикальної ліпопероксидації, а також вплив на ці процеси препаратів, що “модифікують хрящ” є актуальним. Актуальною залишається розробка ефективних, патогенетично обгрунтованих способів консервативного та оперативного лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба. Відкритим є питання створення чіткої, обґрунтованої тактики лікування (алгоритму лікування), що враховує стадію остеоартроза, тип первинного пошкодження гомілковостопного суглоба та максимально спрямованої на збереження функції суглоба. Вищезазначені питання потребують свого вирішення на сучасному рівні травматології та ортопедії і обумовлюють актуальність виконання даної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: “Розробка та впровадження системи профілактики і лікування хворих з пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх наслідками”, № держреєстрації 0105U005077. Мета роботи. Покращити результати лікування хворих на післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба шляхом розробки патогенетично обгрунтованої системи профілактики та лікування. Завдання дослідження. Провести аналіз результатів лікування хворих з пошкодженнями гомілковостопного суглоба та визначити причини розвитку післятравматичного остеоартрозу. Біомеханічно обґрунтувати показання до дистального тібіофібулярного блокування при переломах кісточок з пошкодженням дистального міжгомілкового синдесмозу. В експерименті дослідити особливості формування післятравматичного остеоартрозу та можливості корекції структурно-функціональних порушень.

Визначити ефективність препаратів хондромодифікуючої дії в профілактиці та лікуванні післятравматичного остеоартрозу. Розробити та впровадити профілактично орієнтовану систему лікування хворих на післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба. Розробити алгоритм лікування. Провести аналіз ефективності лікування обраної категорії хворих за розробленою методикою. Об’єкт дослідження. Гомілковостопний суглоб в нормі, при гострих пошкодженнях та післятравматичному остеоартрозі. Предмет дослідження. Структурно-функціональний стан суглобового хряща та метаболізм кістково-хрящової тканини у експериментальних тварин і у хворих. Виникнення та перебіг післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба. Методи дослідження. Ретроспективний клініко-рентгенологічний аналіз архівного матеріалу 500 хворих з гострими пошкодженнями гомілковостопного суглоба; комплексне клініко-рентгенологічне дослідження, біохімічне дослідження основних показників метаболізму кістково-хрящової тканини у 70 хворих на післятравматичний ОА гомілковостопного суглоба в динаміці; біохімічні та морфологічні дослідження при виконанні експерименту на тваринах; анатомо-біомеханічне дослідження; медико-статистичний аналіз. Наукова новизна. Автором вперше статистично оцінено значення ролі неправильного лікування переломів в ділянці гомілковостопного суглоба для розвитку післятравматичного остеоартроза та вивчено безпосередню роль окремих факторів в цьому процесі. Вперше біомеханічно обґрунтовано та уточнено показання до дистального тібіофібулярного блокування при лікуванні переломів кісточок з пошкодженням дистального міжгомілкового синдесмозу. Акцентовано увагу на важливості збереження еластичних властивостей дистального міжгомілкового синдесмозу для профілактики післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба. На підставі проведення експериментального дослідження поглиблено уявлення про патогенез післятравматичного остеоартрозу. Доведене ключове значення надлишкової активації вільнорадикального перекисного окислення ліпідів в патогенезі остеоартрозу та можливості корекції структурно-функціональних порушень при цій патології. Вперше експериментально доведено недостатній антиоксидантний ефект хондроїтину сульфату та патогенетично обґрунтовано раннє застосування антиоксидантних препаратів прямої дії в комплексному лікуванні та профілактиці післятравматичного остеоартрозу. Розроблено консервативний медикаментозний спосіб профілактики та лікування обраної категорії хворих. Вперше розроблено алгоритм лікування хворих на післятравматичний остеоартроз гомілковостопного суглоба з урахуванням типу первинного пошкодження за класифікацією АО/Weber та стадії остеоартрозу за Kellgre &Lawre ce. З урахуванням анатомічних та біомеханічних особливостей розроблено та запатентовано металофіксатор для стабільно-функціонального остеосинтезу дистального кінця малогомілкової кістки. Практичне значення роботи. Практичне значення роботи полягає в уточненні та класифікації основних причин незадовільного лікування “свіжих” пошкоджень гомілковостопного суглоба.

Одного дня в одну з таких ям мене вкинуло хвилею розрвано бомби ще й притрусило кусками поторощеного дерева  мерзло земл. Мене непритомного витягнули з ц ями, що була на додаток ще й наполовину наповнена розталою водою з снгом. До пам'яти прийшов, коли переносили в медчастину, розташовану недалеко вд казино. Виявилося, що я був потовчений  обморозив ноги. У медсанчастин надали першу допомогу. Ноги помастили якоюсь дьогтеподбною маззю. Вечером повернувся у вагон. Медчастину вдвдував ще деклька днв. Чим тод лкували ноги не знаю, але неквалфковане лкування вдчуваю дотепер. Псля 25 грудня нас почали вдправляти обслуговувати зентн устави, змонтован на залзничних платформах. Рздвян свята 1945 року святкували вже в кол вйськово бригади. Вона складалася з командира устави старшого фрейтора Отто Шлде, старшого фрейтора навдника Гельмута Тса  нас, трьох Юнакв Богдана, Левка  Михайла. Вс три прзвища починалися на лтеру «Л», що свдчить про те, що нмц призначали Юнакв не за хнми бажаннями, а за списком згдно з алфавтом

1. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

2. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

3. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

4. Фізична реабілітація при вадах серця

5. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

6. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі
7. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді
8. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

9. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

10. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

11. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

12. Загальні основи реабілітації

13. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

14. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

15. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

16. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

18. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

19. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

20. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

21. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

22. Психофізіологічна реабілітація
23. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
24. Черепно-мозговая травма

25. Лечебная физическая культура при черепно-мозговой травме

26. Лечебная физическая культура при черепно-мозговых травмах (сотрясениях мозга)

27. Лечебная физическая культура при травмах и повреждениях головного мозга

28. Медико-психологические последствия боевой психической травмы: клинико-динамические и лечебно-реабилитационные аспекты

29. Травма

30. Литература - Нейрохирургия (ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА)

31. Черепно-мозговая травма на фоне алкогольного опьянения

32. Травматология (черепно-мозговая травма)

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Травмы и ортопедические заболевания

34. Травма живота

35. Медико-психологические последствия боевой психической травмы

36. Теория первичной травмы (О.Ранк)

37. Личность и травма

38. Как жить после психической травмы: как примириться с призраками прошлого
39. Характеристика травмы при огнестрельном ранении
40. Методика физической реабилитации при травмах бедра с использованием тренажеров нового поколения

41. ГМО и Гомо сапиенс

42. Риск получения травм при аварийных ситуациях в различных частях самолета

43. Травмы сухожилий у собак

44. Доврачебная помощь при травмах собак

45. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях

46. Внутричерепная родовая травма

47. Двигательная самореабилитация лиц, перенесших травму позвоночника

48. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

49. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

50. Травмы опорно-двигательной системы. Первая медицинская помощь при этих травмах

51. Холодовые травмы

52. Виробнича травма та критерії її оцінки

53. Общие сведения о травмах и профессиональных заболеваниях

54. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини
55. Фізичні особи в римському цивільному праві
56. Складні слова в фізичній термінології

57. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

58. Основні фізичні процеси в оптичних лініях зв’язку

59. Фізичні властивості товарів

60. Абдоминальная травма

61. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

62. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

63. Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

64. Закрытые и открытые травмы живота и его органов

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

65. Интенсивная терапия при травме головы

66. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

67. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

68. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

69. Неотложная помощь при травмах

70. Оказание первой помощи при различных травмах
71. Осложнения травм лица
72. Особенности лечения черепно-мозговых травм и комы

73. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

74. Первая медицинская помощь при травмах

75. Период ранней адаптации. Группа риска по родовой травме

76. Повреждение легких при травме грудной клетки

77. Повреждение органов при травме живота

78. Повреждения конечностей и минно-взрывная травма

79. Помощь при травме живота

80. Пособие для водителей и пассажиров по оказанию первой медицинской помощи при травмах и неотложных состояниях

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Психические последствия травм головного мозга

82. Ранения и травмы

83. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

84. Система функционального компьютерного мониторинга при тяжелой механической травме

85. Сочетанная травма: ЗЧМТ, ушиб головного мозга. Ушибленная рана головы. Закрытый перелом лонной, седалищной костей слева. Закрытый субкапитальный перелом шейки левого бедра

86. Термическая травма и повешение
87. Травма бедра
88. Травма голени

89. Травма грудной клетки

90. Травма живота

91. Травма колена

92. Травма почки

93. Травма таза

94. Травмы зубов и альвеолярного отростка

95. Травмы коленного сустава. Клиника и реабилитация

96. Тупая травма живота во время беременности

Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

97. Тяжелая сочетанная травма

98. Физическая реабилитация при травмах локтевого сустава, костей предплечья и кисти

99. Функціональні проби та фізична працездатність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.