Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ШКІЛЬНИЙ КУРС 1.1.Аналіз змісту шкільного курсу 1.2.Дидактичні засади вивчення країнознавства Розділ 2. КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН І МАКРОРЕГІОНІВ АФРИКИ 2.1. Загальна характеристика регіону 2.2. Країни Північної Африки 2.3. Країни Центральної, Західної і Східної Африки 2.4. Країни Південної Африки Розділ 3. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ «АФРИКА» Поурочне планування підрозділу Методичні рекомендації до проведення уроків географії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП За роки незалежності України визначено нові пріоритети розвитку освіти. Метою сучасної української освітньої системи є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування всебічно розвинутої особистості, здатної самостійно здобувати знання впродовж життя. Сьогодні вчитель повинен не тільки «навчати, розвивати, виховувати», а й сприяти цьому розвитку. Більшість вчителів основним завданням вбачають розвиток здібностей молодого покоління. Дієвим помічником цього процесу є інтеграція. Інтеграція дає можливість розвивати унікальну здатність дитини сприймати навколишній світ цілісно, творчо. Тому особливо цікавим, на думку автора, є курс «Країнознавство», який передбачає широкі міжпредметні зв’язки і полягає в інтеграції знань з географії, історії, культури, економіки та органічно доповнює програмний матеріал предмету «Економічна та соціальна географія світу». При цьому методами географії створюється багатогранний образ території і виявляється її своєрідність. Міжнародна, міждержавна рухливість українців постійно зростає. Мільйони наших земляків добувають нафту і газ у Росії, збирають овочі у Великій Британії та Ірландії, фрукти &mi us; в Португалії, Іспанії та Італії, будують дороги і житло у Чехії й Польщі, складають автомобілі в Німеччині, вирощують пшеницю в Аргентині, відпочивають у Єгипті. Громадяни України в наш час можуть вирушати практично в будь-яку країну і в будь-яку частину світу. Відповідно зростає потреба в інформації про країни, розширенні знань про природу, розміщення населення, господарство, соціально-економічні та екологічні проблеми різних країн і регіонів світу. Країнознавство й дає ці знання. Крім того, кожна людина повинна мати хоча б найзагальніші уявлення про сучасну політичну карту світу, розміщення населення нашої планети, світове господарство, глобальні проблеми людства. Це потрібно у повсякденному житті для того, щоб встановлювати зв'язки між різними подіями, інформацію про які ми отримуємо із газет, повідомлень по радіо та телебаченню, із комп'ютерної мережі, правильно оцінювати ці події і таким чином правильно розуміти світ, в якому ми живемо. Унікальність шкільного курсу країнознавства полягає в тому, що це єдиний предмет, що поєднує знання про природне й соціально-економічне повсякденне оточення підлітка, отже, географічні знання можуть стати базою для різноманітної практичної його діяльності, у творчому рості особистості підлітка. Географія є для підлітка не тільки джерелом нових відомостей про світ, не тільки інструментом пізнання частини об'єктивної дійсності, але й необхідним фактором його нормального психічного розвитку.

Актуальність вивчення теми Африка полягає у тому, що більшість дослідників переважно приділяють увагу економічно розвинутим країнам, які задають тон у економічному розвитку світу. А найменш розвиненим країнам, до яких належить більшість африканських країн, увага приділяється не в достатній мірі. Розглядаються переважно найбільш розвинені країни, а решта країн не беруться до уваги. Навіть у курсі „Країнознавства“ розглядається по декілька найбільш типових представників регіону. Таким чином, у структурі курсу „Країнознавство“ важливе місце посідає вивчення теми „Африка“, оскільки це регіон з потужним природно-ресурсним потенціалом, та, разом з цим &mi us; найбідніший регіон світу. Для країн Африки будь-яких регіонів характерні всі риси слабо розвинених країн, визначені ООН. Частка Африки в населенні світу &mi us; 12,6%, а в світовому виробництві ВНП &mi us; тільки 1,6%. Умови життя населення майже всіх країн континенту за будь-якими стандартами дуже низькі. Це стосується як побутових умов, рівня освіти, тривалості життя, так і рівня споживання. Об’єктом дослідження виступає шкільний курс «Країнознавство». Предметом роботи є зміст і методика вивчення підрозділу «Африка» у курсі шкільного країнознавства. Метою дипломної роботи є на основі вивчення праць провідних науковців-географів та педагогів розробити зміст і методику вивчення країн Африки в шкільному курсі «Країнознавство». Виходячи з мети дослідження, в роботі поставлені такі завдання: проаналізувати зміст країнознавства як шкільного курсу та визначити дидактичні особливості його впровадження; скласти комплексну характеристику провідних країн регіону шляхом систематизації і узагальнення даних про їх природу, населення, господарство, культурно-історичні особливості, внутрішні просторові відмінності; розробити методичні рекомендації щодо вивчення даного підрозділу «Африка» у шкільному курсі „Країнознавство“. З метою обробки географічної інформації в роботі застосовано описовий метод &mi us; вивчались особливості природно-ресурсного потенціалу окремих країн. Дослідження галузей господарства проводилося за допомогою поєднання описового, порівняльного та статистичного методів. Порівняльно-географічним методом автором було проведено дослідження рівня розвитку окремих країн Африки. Наукова новизна роботи полягає в тому, що автором вперше було зібрано, систематизовано та проаналізовано дані по змісту і дидактичним засадам впровадження нового профільного курсу „Країнознавство“, складена комплексна характеристика провідних країн та макрорегіонів Африки, розроблена методика вивчення підрозділу «Африка», зокрема запропонований варіант поурочного планування теми „Африка“ та плани-конспекти уроків. Основні положення та результати дослідження, що містяться в дипломній роботі, пройшли апробацію на уроках географії в 11 класі. Аналіз літератури показав, що дана проблема висвітлена не достатньо. При написанні роботи автор користувався програмними документами з курсу, матеріалами періодичної преси, підручником з „Країнознавства“, який є єдиним на даний час.

При висвітленні аналізу змісту курсу шкільного країнознавства та дидактичних засад вивчення країнознавства було застосовано підручник з країнознавства Масляка П.О. , Програму для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах „Країнознавство“ Бєскової Н.М. та Бойко В.А. , та публікації у періодичних фахових виданнях (журнали «Географія та основи економіки в школі», «Географія», «Школа») та інтернет-ресурси . Комплексна характеристика країн і макрорегіонів Африки проводилася на основі аналізу і узагальнення матеріалу підручників Безуглого В.П. та Козинець С.О. „Економічна і соціальна географія світу“ , Юрківського В. М. „Регіональна економічна і соціальна географія“ , довідника „Країни світу“ за ред. Юрківського В.М. та Дорохіної В.С. . При написанні третього розділу автор користувався посібником з країнознавства Мірошник Г.О. та матеріалами періодики &mi us; статтею „Комплексний підхід до вивчення країн у курсі „Країнознавство“ Борисової С.О. . Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Розділ 1 КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ШКІЛЬНИЙ КУРС 1.1. Аналіз змісту шкільного курсу Країнознавство є наукою і навчальною дисципліною, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності. На сучасному етапі країнознавчі дослідження мають переважно природно-історичне і соціально-економічне спрямування, що зумовлюється особливостями історико-географічного розвитку людства в першій половині XXI ст. Країнознавство утворює одну із &quo ;стовбурних&quo ; галузей у системі географічних наук (точніше географічне країнознавство). Саме країну, а також район М.М. Баранський вважав основним об'єктом географії, а їхню характеристику &mi us; головним змістом географічних робіт . Країнознавці, за його словами, покликані виробляти &quo ;візитні картки&quo ; країн. Звідси випливає і визначення країнознавства як географічної дисципліни, що займається комплексним вивченням країн, що систематизує й узагальнює різнорідні дані про їхню природу, населення, господарство, культуру і соціальну організацію. Проте віднесення країнознавства до &quo ;стовбурних&quo ; галузей географії не є загальновизнаним. Суперечки виникають з багатьох питань і в тому числі з головного &mi us; чи можна вважати країнознавство наукою? У нашій країні вітчизняне і закордонне країнознавство почало складатися ще в дореволюційний час. Результатом цього процесу стали численні країнознавчі описи і характеристики. У 30-і роки країнознавство &mi us; районоведення &mi us; отримало новий імпульс до розвитку у вигляді &quo ;районної школи&quo ; М.М. Баранського. У післявоєнний період у міру росту потреб у країнознавчих роботах увага до нього з боку географів зростала. Особливе значення в цьому плані мала стаття М.М. Баранського &quo ;Країнознавство і географія фізична й економічна&quo ;, опублікована ще в 1946 році. У ній був даний аналіз розвитку країнознавства і по суті вперше були сформульовані його основи, включаючи концепцію географічного країнознавчого синтезу або, іншими словами, необхідність &quo ;єдиного погляду&quo ; на природні, економічні і соціальні явища.

Относительно прочего см. толкование 34 правила этого собора. Правило 52 (68). Онорат и Урван епископы рекли: словесно поручено такожде нам просити, чтобы по опредедению иппонийского собора, яко подобает во время собора каждой области посещаемой быти, по порядку посещаема была и Мавритания, что вы отлагали от года до года. Аврилий епископ рек: тогда о мавританской стране мы не определили ничего, поелику она лежит на краю Африки и сопредельна варварской земле. Да дарует же Бог, да возможем, и не обещав, по преизбытку сотворити сие, и прибыти в страну вашу. [294] (Ап. 58; трул. 19; сердик. 11; лаод. 19; карф. 71, 121, 123). Посещение каждого места и каждой церкви и наблюдение за ними (episjop^, inspectio, visitatio), являющееся, как установлено было с самого начала церкви, одною из первых обязанностей каждого епископа, [295] вменяется данным правилом и в обязанность митрополиту, причем предписывается ежегодно, во время собора, ему самому или его заместителю объехать все епископские церкви своей митрополии, так чтобы при этих посещениях могли быть улажены всякие несогласия и недоразумения. [296] Правило 53 (64)

1. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

2. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

3. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

4. Зміст і еволюція поняття мотивації

5. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

6. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
7. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст
8. Зміст та завдання професійної етики юриста

9. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

10. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

11. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

12. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

13. Поняття, предмет та зміст господарського договору

14. Поняття, сутність і зміст права

15. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

16. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

18. Методика вивчення ліричного твору в школі (на матеріалах лірики Г. Гейне)

19. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

20. Зміст та структура документознавства як науки

21. Методика вивчення іменника у початкових класах

22. Методика вивчення математики
23. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"
24. Структура та зміст віщої освіти

25. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

26. Зміст правового виховання молодших школярів

27. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

28. Предмет політології, сутність та зміст

29. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

30. Проблеми лідерства у шкільному колективі

31. Формування особистості в молодшому шкільному віці

32. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

34. Зміст права власності на природні ресурси

35. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

36. Зміст поточних планів та організація їх розробки

37. Методика формирования понятия Плазма в школьном курсе физики

38. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
39. Методика преподавания темы "Тригонометрические функции" в курсе алгебры и начал анализа
40. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

41. Роль та вміст води в організмі

42. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

43. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

44. Країни Тропічної і Південної Африки (1900–2002 рр.)

45. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

46. Економічна характеристика країн Африки

47. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

48. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

49. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

50. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

51. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

52. Африка и река Нил

53. Приморский край

54. Ставропольский край
55. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края
56. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

57. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

58. Тамбовский край в первой русской революции

59. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

60. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

61. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

62. Избирательная система в Алтайском крае

63. AIDS IN AFRICA (СПИД в Африке)

64. Билеты по методике обучения иностранным языкам

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

65. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

66. Теория и методика преподавания классического танца

67. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

68. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

69. Методика предупреждения орфографических ошибок

70. Английский язык в Южной Африке
71. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
72. Исследования Африки. Давид Ливингстон

73. Потеря Северной Африки

74. Методика расследования компьютерных преступлений

75. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

76. Пропись цифр. Методика прописи цифр

77. Преступность и методика ее изучения

78. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

79. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

80. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

81. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

82. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

83. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

84. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

85. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

86. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки
87. Билеты по методике обучения иностранным языкам
88. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

89. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

90. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

91. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

92. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

93. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

94. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

95. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

96. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

97. Теория и методика физического воспитания

98. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

99. Гибкость как физическое качество и методика её развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.