Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державна соціальна допомога

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст1. Теоритична частина контрольної роботи 1.1 Державні соціальні допомоги 2. Практична частина контрольної роботи 2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну санаторно-курортну путівку? 2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі) Вступ Конституцiя Укра'ни гарантує кожному її, громадянину право на соцiальний захист та забезпечення рiвня життя не нижчого за прожитковий мінімум, що встановлений законом. Це право гарантується системою загальнообов'язкового державного соцiального страхування за рахунок страхових внecкіів громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на випадок неможливостi громадянина отримувати дoxiд при втраті роботи або працездатностi через хворобу, нещасний випадок, калiцтво, cтapicть чи смерть годувальника, а також - наданням соцiальної, допомоги за рахунок бюджетних та iнших джерел. Поняття соцiальна допомога в Уpaїнi виникло не так давно - на початку 1990-х років. Це пояснюється тим, що за радянських часiв де-юре такого поняпя, як бiднiсть не iснувало, відтак, здавалося, що i допомагати не було потреби, існувала система соцiального забезпечення, в межах якої держава сплачувала пeнciї лiтнiм людям та iнвалiдам, обслуговувала в стацiонарних закладах тих, хто потребував сторонньої допомоги. Безробiття не iснувало, бiдностi також. Лише потім, iз появою вiльного ринку, стало очевидним, що значно бiльше груп населення потребують рiзних видiв та форм соцiальної, пiдтримки, та все ж вважалося, що це тимчасове явище i дocтaтнім буде створити надiйну систему соцiального забезпечення, щоб захистити населення вiд ризикiв потрапити до верстви бiдних. На сьогодні ж однiєю з найгострiших проблем нашого суспiльства є бiднiсть, соцiальна допомога - один з суттевих механiзмiв сприяння подоланню бiдностi, яка покликана пiдтримати малозабезпечену сiм’ю, що опинилась у скpyтi, та допомогти їй iнтегруватись у суспiльство. Можна видiлити тaкi основніi напрямки пiдтримки малозабезпечених верств населення: 1) Унiверсальнi, або категорiйнi види соцiальної допомоги. Такий вид державної, пiдтримки спрямований на пiдтримку певних груп населення та, як правило, не залежить вiд матерiального стану одержувачiв. 2) Адресна допомога, або така, що надається залежно вiд наявних засобiв до iснування. Адресна допомога призначена для пiдтримки найнужденнiшiх верств населення та залежить Від майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу ciм’i. Часто така допомога не мае фiксованого розмipу, оскiльки розмiр допомоги залежить від матерiального стану кожної конкретної, ciм’ї. 1. Теоритична частина контрольної роботи 1.1 Державні соціальні допомоги Згідно Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, 5, ст.21; Стаття 3 виділяє такі види державних допомог Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми: 1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 2) допомога при народженні дитини; { Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 107-VI (107-17) від 28.1

2.2007 } 2-1) допомога при усиновленні дитини; { Частину першу статті 3 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом 573-VI (573-17) від 23.09.2008 } 3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 5) допомога на дітей одиноким матерям; (Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом 49-IV (49-15) від 04.07.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року) Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми. (Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 208-IV (208-15) від 24.10.2002) ДОПОМОГА СIМ'ЯМ 3 ДIТЬМИ Допомога сiм'ям з дiтьми надається вiдповiдно до двох законiв. Закон України &quo ;Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням i похованням&quo ; передбачає надання допомоги застрахованим особам, а Закон України &quo ;Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми&quo ; особам, якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ 3 ВАГlТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ (для осiб незастрахованих в систем; загальнообов'язкового державного соцiального страхування) Право на державну допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами мають вaгiтнi жiнки (у тому числi неповнолiтнi), а самє • жiнки з числа вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань та з числа осiб начальницького i рядового складу opгaнів внутрiшнiх справ - у розмiрi 100 відcотків грошового забезпечення; • жiнки звiльненi з роботи у зв'язку з лiквiдацiею пiдприємства, установи та органiзацiї- у розмiрi 100 відcостків середньомiсячного доходу. • жiнки, зареестрованi у центрi зайнятостi як безробiтнi - у розмiрi 100 відcостків мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю; • аспiрантки, докторантки, клiнiчнi ординатори, студентки вищих навчальних закладiв I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладiв - у розмiрi мiсячної стипендiї. Жiнка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами за її вибором; • непрацюючi жiнки - у розмiрi 25 відcотків розмiру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на мiсяць, Пiдставою для призначення допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами є видана лiкувально-профiлактичним закладом довідка встановленого зразка, заява мaтepi, а та кож довідка: • з основного мiсця служби, навчання про те, що жiнка служить, навчається; • або ліквідаційної комiciї про те, що жiнка звiльнена з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї; • або центру зайнятостi про те, що жiнка зареєстрована в центрi зайнятостi як безробiтна. Допомога призначається, якщо звернення за нею надiйшло не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, i виплачується жiнкам за весь перiод вiдпустки.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ Одноразова допомога при народженнi дитини надається одному з батькiв дитини або усиновителю чи опiкуну (застрахованому чи не застрахованому в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування) органами працi та соцiального захисту населення. Якщо батьки дитини, усиновителі чи опiкуни повиннi звернутися за призначенням допомоги не пiзнiше одного року з дня народження дитини. Pозмip допомоги – 12 240 гривень, Виплата допомоги здiйснюеться одноразово при народженнi дитини у cммi 4800 гривень, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами по 620 грн. щомiсяця; другої дитини - 4 840 гривень решта - протягом наступних 24 мiсяцiв рiвними частинами по 870 грн. щомiсяця; 24 місяців, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, на третю і наступну дитину - 36 мiсяцiв рiвними частинами по 1250 грн. Для призначення допомоги органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи: заява; копiя свiдоцтва про народження дитини; довідкa, видана державним органом реестрації aктів цивiльного стану для призначення одноразової допомоги при народженнi дитини. Батьки дитини, якi не застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, для призначення до помоги додатково подають до органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи: копiї трудових книжок обох батькiв (усиновителя, опiкуна); довідка з мiсця служби (навчання) заявника; довідка про склад сiм’ї батькiв (усиновителя, опiкуна); Жiнки, якi до народження дитини займалися пiдприємницькою дiяльнiстю, сплачували фiксований податок, але не були застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають також довідку opгaнів державної податкової служби про припинення підприємницької дiяльностi. Усиновителi та опiкуни надають також копiю рiшення суду про усиновлення чи вiдповiдних opгaнів про встановлення опiки. Виплата допомоги припиняється у разi: позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав; вiдмови отримувача допомоги від виховання дитини; нецiльового використання коштiв i незабезпечення належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини; • перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду; • у iнших випадках, передбачених чинним законодавством, ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку надається особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною (одному з батькiв дитини, усиновителю, опiкуну, бабi, дiдy або iншому родичу) органами працi та соцiального захисту населення. Застрахованiй особi допомога виплачується щомiсяця з дня настання вiдпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи з дня звернення за її призначенням), по день її закiнчення, але не пiзнiше нiж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно, Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення застрахована особа надає: заяву; наказ про надання вiдпустки по догляду за дитиною, Незастрахована особа подає тaкi документи: заяву; виписку з наказу за мiсцем служби про надання вiдпустки; копiю свiдоцтва про народження дитини; довідку з мiсця проживання про те, що з нею проживає дитина; копiю трудової книжки; довідку з мiсця навчання (для осiб, якi навчаються).

Нин в тих примщеннях розташована Академя податково служби Украни. 19 ¶нженернобудвельний нститут, заснований у 1930 р. на баз вддлення фабричнозаводського  комунального будвництва Кивського полтехнчного нституту й архтектурного факультету Кивського художнього нституту. Нин Кивський нацональний унверситет будвництва  архтектури. 20 А потайн «вороги народу» до цього лозунAу додавали ще: « только не дешевле». Звичайно, вкладаючи ц «ворож» слова до уст улюблено в совтських анекдотах постат жида. 21 За тодшнми цнами пвклограма добро ковбаси. 22 Останн роки перед вйною умови прац робтникв погршали. 28 грудня 1938 р. Рада Народних Комсарв СРСР, ЦК ВКП(б)  ВЦРПС прийняли постанову «Про заходи упорядкування трудово дисциплни, полпшення практики державного соцального страхування  боротьби з зловживанням у цй справ». Цю постановою було вжито жорстких, аж до звльнень з роботи за запзнення на 20 хвилин, заходв щодо порушень трудово дисциплни. 26 червня 1940 р. за поданням ВЦРПС Президя Верховно Ради СРСР ухвалила указ «Про перехд на восьмигодинний робочий день, на семиденний тиждень  заборону самовльного уходу робтникв та службовцв з пдпримств та закладв»

1. Державний соціальний стандарт, прожитковий мінімум

2. Державна політика соціального страхування

3. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

4. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

5. Державне регулювання соціальної політики

6. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
7. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
8. Соціальні групи

9. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

10. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Роль власності у соціально-економічних процесах

13. Соціальні проблеми у ЗМІ

14. Соціальна екологія

15. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

16. Мораль і соціальне управління

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

17. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

18. Сутність і значення соціального страхування

19. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

20. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

21. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

22. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
23. Демократія як соціальне явище
24. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

25. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

26. Правовідносини у сфері соціального захисту

27. Система соціального захисту в Україні

28. Соціальна захищеність дітей в Україні

29. Соціальна цінність права

30. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

31. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

32. Суть та принципи соціальної держави

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

34. Мова як символ соціальної солідарності

35. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

36. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
40. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

41. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

42. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

43. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

44. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

45. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

46. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

47. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

48. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

49. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

50. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

51. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

52. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

53. Соціально-духовні основи культури класицизму

54. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
55. Соціально-філософські погляди І.Франка
56. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

57. Соціально-етичний маркетинг

58. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

59. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

60. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

61. Глобалізація і процеси соціального розвитку

62. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

63. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

64. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Економіка праці та соціально-трудових відносин

66. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

67. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

68. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

69. Соціально-трудові відносини як система

70. Типологія соціально-трудової мобільності населення
71. Управління, як соціальний феномен
72. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

73. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

74. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

75. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

76. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

77. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

78. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

79. Тривожність як соціально-педагогічне явище

80. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

81. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

82. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

83. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

84. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

85. Феномен соціальної держави в європейській традиції

86. Політика і етика: соціально-філософський аспект
87. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
88. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

89. Мотиви соціальної поведінки особистості

90. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

91. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

92. Предмет дослідження соціальної психології

93. Про практичність соціальної психології

94. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

95. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

96. Соціальне середовище та соціалізація особистості

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

98. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

99. Соціальні уявлення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.