Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1.Постановка задачі 2.Інформаційне забезпечення задачі 2.1 Розробка класифікаторів і кодів 2.2Опис вхідних оперативних документів та методів переносу їх на машинні носії 2.3 Опис форм видачі результуючої інформації 2.4 Опис вхідних файлів 2.5 Опис результуючих файлів 2.6 Опис постійних файлів 3. Технологія розв”язування задачі 3.1Схема процесу використання програмних засобів 3.2Блок-схема технологічного процесу збору, передачі, підготовки інформації та розв”язання задачі Висновки Література Додатки 1.1.Постановка задачі На сучасному етапі розвитку продуктивних сил в світі при постійному дефіциті сировини задача визначення фактичної вартості витрати матеріалів, порівняння витрат, аналіз причин перевитрат, пошук шляхів економії витрат, застосування альтернативних матеріалів стає однією з ключових для будь-якого виробництва. В даному курсовому проекті розглянуто задачу визначення витрат матеріалів. Дана задача являється однією з найбільш трудомістких, так як її вирішення передбачає наявність в документообігу підприємства багатьох різних документів. Дана задача розв"язується як одна з підзадач ділянки обліку, зокрема бухгалтерського обліку. Результати розв"язання даної задачі використовуються як в подальших задачах обліку, так і для розрахунку фактичної собівартості продукції. На основі вихідних документів, які будуть описані нижче, проводиться аналіз стану виробництва, його економності, подальші шляхи зменшення витрат на виробництво. Витрати сировини та матеріалів, купованих напівфабрикатів на основне та допоміжне виробництво відображається, як правило, відповідними первинними документами на відпуск їх зі складу. Але даний метод обліку не відображає фактичної витрати матеріалів на виробництво, так як на діючих дільницях мають місце залишки невикористаної сировини та матеріалів як на початок, так і на кінець звітного періоду.Тобто для точного визначення витрати необхідне уточнення дійсної витрати, що й здійснюється за допомогою трьох нижче описаних методів. Метод сигнального документування - використовується для матеріалів, облік яких здійснюється поштучно. Відпуск матеріалів у межах норми витрат оформлюється звичайними первинними документами, а в разі необхідності додаткових витрат - оформляється спеціальні сигнальні документи (вимога, форма М-10). Метод партійного розкрою використовується щодо матеріалів, які обліковуються в одиницях площі. При розкроювання кожної партії матеріалу складається карта розкрою чи акт розкрою матеріалу. В них зазначається кількість невикористаного матеріалу, кількість викроєних деталей за нормою і фактично, кількість отриманих відходів і результат розкрою (економія чи перевитрати). В випадку неможливості використання цих двох методів чи при потребі користуватися ними одночасно використовується так званий інвентарний метод. При цьому на підприємстві щомісяця здійснюється інвентаризація матеріалів, отриманих зі складу, але не витрачених на виробництві. Фактичні витрати матеріалів за звітний період (переважно за місяць) визначається як сума залишків на початок періоду та отриманих матеріалів на кінець місяця за відніманням залишків на кінець місяць.

Фактичні витрати порівнюються з нормативними та робляться висновки про економію чи перевитрати. В даному курсовому проекті буде розв"язано задачу врахування витрат матеріалів за використання інвентарного методу, так як він підходить для будь-якого підприємства. В процесі виконання задачі в інформаційній базі виникають помилки, які пов"язані з такими основними факторами: - людський фактор - викликаний можливими помилками оператора. Даний фактор особливо важливий при вводі інформації. - збої в технічному забезпеченні - помилки викликані недосконалістю технічного забезпечення, зокрема використанням старої техніки, збоями в її роботі ( можливі поломки, збоячми в електропостачанні тощо). Як яскравий приклад таких помилок є поломки магнітних дисків, внаслідок чого втрачається інформація. - програмне забезпечення - при використанні недосконалих програм, особливо старих розробок, що використовувалися для малопотужних застарілих обчислювальних комплексах, використання програмного забезпечення, конфігурації якого не підходять під сучасні операційні системи (наприклад не можливість використовувати деякі програмні продукти в режимі емуляції DOS в Wi dows), спроба економії на антивірусному забезпеченні приводить, досить часто, до повного знищення чи спотворення існуючої інформаційної бази, відновлення якої є досить кропіткою справою. За видами помилки поділяються на змістові, блочні, синтаксичні. Змістові помилки виникають при спотворені змісту порції інформації внаслідок зміни однієї змінної (наприклад помилка в полі запису), до блочних належать помилки які викликають спотворення змісту внаслідок перестановки блоку записів в базі. Синтаксичні помилки виникають при неправильному представленні тої чи іншої змінної. Розрізняють контрольні операції на етапах вводу інформації (так званий початковий контроль), обробки інформації (проміжний контроль), та видачі інформації (кінцевий контроль). В даному курсовому проекті буде розроблено методи контролю видачі інформації на прикладі задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів. Методи контролю на інших етапах досить подібні, за виключенням деяких випадків, що викликані специфікою обробки інформації на цих етапах. На даному етапі ( видача результатів) обов"язково має бути присутній основний та універсальний для паперових документів, але досить трудомісткий візуальний контроль . Даний контроль передбачає розгляд і аналіз отриманих показників документа, відповідність його заповнення, чіткість зображення, відсутність недодрукованих елементів. Тобто, за допомогою даного методу можна оцінити загальний вид документа, частковий логічний контроль виданих показників (наприклад період, відображений в документі повинен співпадати з плановим, тощо). Але, на жаль, людина не може обробити візуальну всю інформацію, приведену в документації, що вимагає попереднього машинного контролю. Найбільш застосовувані методи програмного контролю здійснюють логічну перевірку реквізитів виводимих показників, а в разі виникнення помилок реагують належним чином ( в залежності від програмного забезпечення можливе як повідомлення оператора про виникнення помилки та очікування вибору певної дії з запропоновуваного йому списку-меню, так і повторне обчислення даних компонентів, без втручання людини).

На практиці застосовуються методи контролю : - логічний контроль( по діапазону зміни значення реквізита, по повній номенклатурі, по логічних обмеженнях, по типу даних); - арифметично-логічний контроль (контроль за частковими сумами чи добутками та контроль по модулю). Як окремий вид контролю класифікують метод верифікації, який полягає в дублюванні даних з наступним співставленням. Але даний метод контролю застосовується переважно при вводі інформації. Розглянемо математичну модель задачі визначення фактичної вартості витрати матеріалів на виробництву при застосуванні інвентарного методу. На першому етапі на основі залишків на початок та кінець періоду та приходу матеріалів на виробництво по кожній номенклатурній групі розраховується витрата матеріалу в натуральних показниках як Вмij=Зп.пij - З к.пij ВПрмij (1.1) де Вмij - витрати i-го матеріалу в j-ому цеху за місяць; Зп.пij, Зк.пij - залишки i-го матеріалу по j-ому цеху відповідно на початок і на кінець звітного періоду; Прмij - прихід i-го матеріалу до j-го цеху згідно первинних документів; - кількість документів за період. Витрата по підприємству становить Вмі=ВВВмij (1.2) На наступому етапі потрібно розрахувати нормативні витрати матеріалів на програму за період на порівняти їх з фактичними для подальшого аналізу економності виробничого процесу - по матеріалу по виробництву в цілому Вмні=ВВВмнij (1.3) - по цехах Вмнij= В Вмнijk (1.4) - на виробництво к-го виробу на програму по цеху Вмнijk= втik Пкj (1.5) де втik - норма витрати і-го матеріалу на к-ий виріб;  Пкj - виробнича програма на к-ий виріб в j -ому цеху; Вмнijk - витрата і-го матеріалу в j-ому цеху на к-ий виріб; Вмнij - витрата і-го матеріалу в j-ому цеху; Вмнi - витрата і-го матеріалу по підприємству. Важливо визначити витрату матеріалу на виготовлення кожного виробу, для забезпечення можливості подальшого розрахунку собівартості виробництва. Для цього скористаємося методом поділу витрати матеріалу згідно процентних співвідношень.Тобто, за наступною формулою визначаємо процентне співвідношення витрати матеріалу з загальної кількості для кожного виробу. Прiк=Вмнi /Вмнik (Пк Бк) (1.6) де Прiк - процентне співвідношення для і - го матеріалу при виготовленні к-го виробу Пк - виготовлена продукція (виробнича програма) к-го виробу, Бк - бракована продукція, що вираховується як сума зафіксованого по документах браку. Тепер скориставшись даними показниками ми можемо визначити, з певним наближенням, дійсну витрату матеріалу для виготовлення виробу Вдік=Вмі Прік (1.7) де Вдік - дійсна витрата матеріалу на виробництво к-го виробу. Для порівняння дійсної та нормативної витрати матеріал обчислимо відхилення, які визначатимуться як : 1. в натуральних показниках Від ік=Вдік-Внік (1.8) 2. в процентному співвідношенні Првід.ік=Від.ік/Внік 100(1.9) Тоді повна вартість фактичних витрат матеріалів буде визначатися як Вік=Вдмік Цмі Трі (1.10); де Цмі - ціна одиниці і-го матеріалу; Трі - процент транспортнозаготівельних витрат для і-го матеріалу. Повна витрата матеріалу по підприємству в розрахункових оптових цінах становитиме В= Вiк (1.1

ЗАДАЧА 318 (4) Умова: Дано дйсн числа а1 а2,..., a30 b1 b2,..., b30. Обчислити Розв язання: Очевидно, що для обчислення результату ц задач спочатку необхдно знайти чисельник та знаменник дробу. Причому звернтьувагу на те, що кльксть доданкв  в одному,  в другому випадкахдорвню 15, тльки в чисельнику вибираються елементи масивв з непарними ндексами, а в знаменнику з парними. Щоб органзуватизмну ндексв за заданим законом, можна скористатися таким штучнимприйомом: якщо в цикл з параметром ндекс  змнються вд 1 до п, тодля отримання непарних чисел з промжку [1..2п] використовутьсяформула: 2* - 1. Запропонуйте дтям подумати, яка формула дасть змогу отримати парн числа (2*). Використовуючи ц спввдношення, програма для розвязку ц задач ма вигляд: Program Example_318_4; Uses crt; Var A,B:array[l..30] of real; {А,В масиви для збергання вхдних даних} :byte; { змнна циклу} Rl,R2:real; {R1 чисельник дробу, R2 - знаменних дробу} Rez:real; {Rez - результат обчислень} Begin Randomize; Clrscr; Writeln(Масив А:); For i:=1 to 30 do Begin A[i]:=random(200)/7-random*15; Write(A[i]:8:2); End; Writeln; Writeln(Масив В:); For i:=1 to 30 do Begin B[i]:=random*200-random*100; Write(B[i]:8:2); End; Writeln; Rl:=0; R2:=0; {Початков значення дорвнюють 0, тому що результат  накопиченням суми} For :« to 15 do Begin R1 := R1+(A[2*i-1]+B[2*i-1]) ; R2 := R2+(A[2*i]+B[2*i]) ; End; Rez:=Rl/R2; Writeln(Результат обчислень = ,Rez:8:2); Readkey; End

1. Партійні системи: сутність і типи

2. Сутність і сфера міжгалузевого управління

3. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

4. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

5. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

6. Сутність та зміст сучасного менеджменту
7. Податкова система Франції
8. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

9. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

12. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

13. Сутність і значення соціального страхування

14. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

15. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

16. Економічна сутність виробничих запасів

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

17. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

18. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

19. Поняття, сутність і зміст права

20. Сутність демократії та її основні цінності

21. Сутність держави

22. Сутність Римського права
23. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
24. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

25. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

26. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

27. Сутність спонсорства

28. Міжнародні контракти: сутність структура види

29. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

30. Економічна сутність та форми оплати праці

31. Поняття та сутність ефективності управління

32. Сутність корпоративної культури

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

33. Сутність організаційних змін

34. Сутність, види та канали комунікацій

35. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

36. Болонський процес - сутність, концепції, методика

37. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

38. Сутність педагогічного спілкування
39. Предмет політології, сутність та зміст
40. Політична влада: сутність і специфіка

41. Цель и задачи государственной системы обеспечения единства измерений

42. Таїнство Хрещення і його сутність

43. Сутність соціальної роботи

44. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

45. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

46. Сутність протестантської філософії

47. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

48. Податкова система Франції

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Сутність державного фінансового контролю

50. Сутність і призначення санації підприємств

51. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

52. Формування податкової системи України

53. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

54. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
55. Закон вартості: сутність та основні функції
56. Податкова система України: теорія і практика становлення

57. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

58. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

59. Сутність керування ризиками

60. Сутність та види прибутку

61. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

62. Метод векторів та його застосування

63. Метод терміну окупності: проблеми застосування

64. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

65. Основные задачи сферы государственного регулирования

66. Задачи, основные функции и система ОВД

67. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

68. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

69. Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования

70. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции
71. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи
72. Моделирование системы маркетинга сферы услуг

73. Системные предпосылки формирования модели системы управления маркетинговой деятельностью предприятия сферы услуг

74. Система налоговых органов, их функции и задачи

75. Концептуальные основы единой системы государственного кадрового обеспечения сферы информатизации России

76. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания

77. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

78. Европейская система центральных банков: организация и задачи деятельности

79. Применение Информационной Системы «GeoBox» для решения задач автоматизации строительства скважин

80. Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

81. Воспитание гражданина - основные идеи, система, цель и задачи, условия реализации

82. Система обработки жалоб (service recovery system) в сфере банковских услуг

83. Задачи бухгалтерского учета деятельности субъектов малого предпринимательства в системе транспорта

84. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

85. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

86. Задачи, функции и система министерства внутренних дел Российской Федерации
87. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення
88. Понятие, система и задачи уголовного права

89. Понятие, система и задачи уголовного права

90. Система местного самоуправления в сфере культуры и досуга

91. Федеральный орган исполнительной власти: понятие, система, структура, отрасли и сферы управления

92. Відповідальність за податкове правопорушення

93. Экспертная система для решения задачи о коммивояжере

94. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований и система маркетинговой информации

95. Застосування сплайн-функцій до розв’язування задач інтерполяції

96. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

98. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

99. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

100. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.