Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Курсова робота з дисципліни &quo ;Економіка готельно-ресторанного господарства&quo ; на тему: &quo ;Діагностика діяльності підприємств готельного господарства&quo ; (на прикладі ГК &quo ;Русь&quo ;) Виконала студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 4 курсу, 6 групи, д⁄в Чорна Ірина Володимирівна науковий керівник - Каролоп О.О. КИЇВ 2009 Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні підходи до здійснення діагностики діяльності підприємств готельного господарств 1.1 Сутність та зміст діагностики діяльності підприємств готельного господарства 1.2 Місце діагностики в управлінській діяльності підприємств готельного господарства. Розділ ІІ. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства на прикладі ГК &quo ;Русь&quo ; 2.1 Діагностика управлінської діяльності готельного комплексу &quo ;Русь&quo ; 2.2 Економічна діагностика діяльності готельного комплексу &quo ;Русь&quo ; 2.3 Антикризова діагностика діяльності готельного комплексу &quo ;Русь&quo ; Розділ ІІІ. Пропозиції удосконалення діагностики діяльності підприємств готельного господарства на прикладі ГК &quo ;Русь&quo ; 3.1 Напрямки удосконалення управлінської діагностики діяльності ПГГ 3.2 Напрямки удосконалення економічної діагностики діяльності ПГГ Висновок Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Вступ Актуальність теми. Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Економічна сутність готельної діяльності полягає, насамперед, у тому що вона носить нематеріальний характер. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності готелів є не готовий продукт, а пропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги не можуть вироблятися окремо від існуючого матеріального продукту, тобто експлуатація матеріально-технічної бази (будівель, споруд, устаткування, інвентарю) є основою виробництва та реалізації послуг. З точки зору особливостей процесу обслуговування в готельному господарстві, де поєднується виробництво та споживання послуг, досить часто цей процес називають &quo ;надання послуг&quo ;. Але це не вірно тому, що надання послуг здійснюється як платно, так і безплатно. Тому слід підкреслити, що ця діяльність здійснює продаж і надання послуг . Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств готельного господарства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється діагностиці господарської діяльності підприємств.

З її допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Під діагностикою діяльності ПГГ варто розуміти комплексну аналітичну оцінку всіх сфер діяльності підприємства з позицій досягнення максимально можливого економічного результату за рахунок оптимального й ефективного використання обмежених економічних ресурсів. Тривалий комерційний успіх підприємства визначається ефективним розподілом та використанням економічних ресурсів, тобто ефективність функціонування підприємства залежить від того, наскільки відповідають управлінські рішення стану ринкового середовища, власного потенціалу і успішності його використання. Базою для обгрунтування управлінських рішень виступає економічна діагностика. Діагностика озброює фахівця методичними підходами до оцінки результативності господарської діяльності й визначенню рівню і якості реального економіко-фінансового та управлінського стану підприємства в цілому або окремих його аспектах. Виконання економічної діагностики стану ПГГ базується на обробці інформації бухгалтерської й поточної звітності. Первинна інформація агрегується й спрощується, будуються аналітичні таблиці. У підсумку, на базі результатів діагностики, розробляються рекомендації з удосконалення господарського механізму підприємства, стабілізації або поліпшенні його фінансового стану. Мета даної роботи дослідження особливостей діагностики діяльності ПГГ. Для досягнення поставленої мети, потрібно поставити такі завдання: визначити сутність діагностики діяльності ПГГ; дослідити місце діагностики в управлінській діяльності ПГГ; проведення діагностики діяльності ГК &quo ;Русь&quo ;; запропонувати шляхи удосконалення діагностики діяльності ГК &quo ;Русь&quo ;. Предметом дослідження виступають особливості та специфіка проведення діагностики діяльності підприємств у готельному господарстві. Об’єктом діагностики виступає готельний комплекс &quo ;Русь&quo ;. Структурно робота складається з вступу, основної частини, висновків, використаної літератури та додатків. Розділ І. Теоретичні підходи до здійснення діагностики діяльності підприємств готельного господарств & bsp; 1.1 Сутність та зміст діагностики діяльності підприємств готельного господарства Діагностичний підхід, перш за все, передбачає визначення характеру порушень сфери господарської діяльності, в якій відбуваються відхилення від нормальної відносної динаміки різних процесів, які виражаються через темпи змін відповідних показників. Діагностика (від грецької diag osis - розпізнавання) передбачає визначення суті й особливостей проблеми на основі всеохоплюючого аналізу із застосуванням певного набору принципів і методів його проведення. У процесі діагностики визначаються стратегічні проблеми підприємства і причини їх виникнення. Також, діагностику розглядають як етап дослідження проблемної ситуації функціонування будь-якого об’єкта на основі проведеного моніторингу.

Предмет діагностики - дослідний, пошуковий чи пізнавальний процеси. Мета діагностики - установити стан об’єкта за допомогою реалізації комплексу дослідницьких аналітичних процедур. Розрізняють такі методи діагностики: аналітичні, засновані на безконтактних дослідженнях за допомогою статистичної інформації, використанні комплексного економічного аналізу; експертні, засновані на узагальненні оцінок та інформації, наданих експертами на основі контактних досліджень; динамічне програмування - обчислювальний метод розв’язання задач за допомогою використання математичних моделей; лінійне програмування - математичний метод, заснований на оптимізації досягнення кількісно визначеної мети. Сучасний етап розвитку нашої держави зумовлює високі вимоги до оцінки ефективності функціонування економічних систем різних рівнів. Але основна увага приділяється саме підприємству як первинній, основній, самостійній ланці народного господарства, що створює конкретні економічні блага, а отже, є першоосновою національного багатства України . Вивчення досвіду трансформаційних процесів у нашій державі свідчить передовсім про надто велику кількість економічно недоцільних бізнес-проектів. Звичайно, не останню роль у невдачах вітчизняних і зарубіжних бізнесменів відіграє постійна нестабільність зовнішнього середовища господарювання, але внутрішні чинники також не слід ігнорувати. Якнайповніше уявлення про ситуацію на підприємстві можна отримати лише за допомогою комплексної діагностики його виробничо-господарської діяльності. Для подолання хоча б частини дестабілізуючих факторів доцільно підняти економічну діагностику підприємств на якісно новий рівень. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення реальному стану ринкового середовища господарювання (з урахуванням власного потенціалу підприємства). Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень має бути глибока комплексна економічна діагностика підприємства. У ході такої діагностики всі сфери діяльності підприємства оцінюються з позицій досягнення максимально можливого економічного результату за рахунок оптимально ефективного (у тому числі і з погляду ліквідності, уникнення ризику банкрутства) використання наявних ресурсів, передовсім фінансових. Процес діагностики - це не одноразова дія, а постійна систематична діяльність, ефективність якої значною мірою обумовлюється нагромадженим досвідом. Основним завданням економічної діагностики є системна оцінка результативності господарської діяльності за кілька періодів, виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на неї, а також визначення реальної фінансової стійкості підприємства в цілому чи окремих аспектів його плато - , кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Залежно від явищ, що підлягають фіксації, виділяють внутрішню та зовнішню діагностику. Зовнішня діагностика - це моніторинг фінансового становища підприємства контролюючими й управляючими органами. Такий вид діагностики зазвичай виконується на основі офіційних даних, тобто вихідною інформацією у цьому випадку є Форма 1 і 2 фінансової звітності, яка надається у податкові служби.

Слід врахувати, що на початку грошової реформи в обігу було 366 трлн. карбованців, а товарних запасів тільки на суму 157 трлн. крб. Резерви іноземної валюти були недостатніми для того, щоб підтримати в цих умовах стабільний курс національної валюти до іноземних валют. Це означає, що в разі введення обмежень на обмін карбованців на гривні почалося б масове скуповування товарів, особливо тих, які легко реалізувати або можливо зберігати, а також скуповування іноземної валюти, що створило б тиск на валютний курс. Зважаючи на стихійний стрімкий процес, який охоплює короткий період часу, він неминуче зірвав би досягнуту напередодні реформи економічну стабільність і призвів би до суттєвого інфляційного сплеску та зриву валютного курсу. Негативні наслідки обмеження обміну карбованців на гривні проявляються також у відмові підприємств приймати карбованці при платежах за товари і послуги, формуванні різних цін на однакові товари і послуги залежно від валюти платежу, появі комерційних структур, які скуповують карбованці за півціни й отримують прибутки від такої діяльності

1. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

2. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

3. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

4. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

5. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

6. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
7. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

10. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

11. Система маркетингового планування на підприємстві

12. Податок на прибуток підприємств

13. Суть комерційної діяльності на підприємстві

14. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

15. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

16. Планування діяльності підприємств

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

17. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

18. Правила поведінки на підприємстві

19. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

20. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

21. Кредитування підприємств

22. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
23. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
24. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

25. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

26. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

27. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

29. Бухгалтерський облік на підприємстві

30. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

31. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

32. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

33. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

34. Облік собівартості продукції на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація облікового процесу на підприємстві

38. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
39. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
40. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

41. Розподіл прибутку державних підприємств

42. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

43. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

44. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

45. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

46. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

47. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

48. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

49. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

50. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

51. Комерційна діяльність підприємств

52. Маркетингові дослідження на підприємстві

53. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

54. Організація збутової діяльності на підприємстві
55. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"
56. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

57. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

58. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

59. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

60. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

61. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

62. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

63. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

64. Організація виробництва на металургійному підприємстві

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Особливості діяльності інноваційних підприємств

66. Персонал на підприємстві

67. Проблема управління прибутком на підприємстві

68. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

69. Стратегічне планування і управління на підприємстві

70. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
71. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
72. Управління якістю на підприємстві

73. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

74. Організаційний розвиток підприємств

75. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

76. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

77. Інноваційний розвиток готельних підприємств

78. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

79. Грошові розрахунки підприємств

80. Державна фінансова підтримка санації підприємств

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

81. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

82. Кредитування підприємств

83. Методика інвестування підприємств

84. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

85. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

86. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
87. Основи фінансів підприємств
88. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

89. Сутність і призначення санації підприємств

90. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

91. Фінанси підприємств

92. Фінансова санація та банкрутство підприємств

93. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

94. Фінансовий облік на підприємстві

95. Формування власного капіталу підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

98. Економіка підприємств будіндустрії

99. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

100. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.