Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУХТІЯРОВА ІРИНА ПЕТРІВНА УДК: 615.24.244Фармакологічне обґрунтування використання препарату “рексод” при цукровому діабеті Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 - фармакологіяХарків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фармакології Національного фармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор медичних наук, Деримедвідь Людмила Віталіївна. Національний фармацевтичний університет, професор кафедри фармакотерапії Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Маслова Наталія Федорівна, ДП “Державний науковий центр лікарських засобів” МОЗ України, завідувачка лабораторії біохімічної фармакології, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. Горбенко Наталія Іванівна завідувачка відділом експериментальної фармакології та токсикології Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України. Захист відбудеться ” ” лютого 2008 року о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4). Автореферат розісланий “ ” грудня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук, професор Л.М. МалоштанЗагальна характеристика роботи Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) визнано у світі неінфекційною епідемією, що належить до 5 головних причин смертності населення в більшості країн світу (Zimme P.Z., 1999). За останні 10 років кількість хворих на цукровий діабет в Україні збільшилась більш ніж у 1,5 рази і складає близько 1 млн. чоловік. У той же час при активних масових обстеженнях населення на кожного раніше виявленого хворого на ЦД виявляють 3-4 нових, раніше не зареєстрованих хворих (Тронько Н.Д., 2005). Серед значної кількості факторів, які сприяють розвитку ЦД та його ускладнень, особливе місце приділяється розвитку оксидативного стресу (Bay es J.W., horpe J.W., 1999). Утворення продуктів вільнорадикального окислення (ВРО) та пероксинітриту спричиняє розвиток ендотеліальної дисфункції, призводить до активації тромбоцитів та моноцитів, проліферації гладко-м’язових волокон, що викликає прогресування діабетичних ангіопатій (Балаболкин О.А., 2005). В останні роки процес ВРО розглядають у якості універсального механізму, що об'єднує основні біохімічні шляхи токсичного впливу гіперглікемії на судини (Brow lee M., 1995; Bo efo -Rousselo D., Bas ard J.P., Jaudo M.C., 2000). Залежно від місця утворення вільні радикали можуть пошкоджувати як внутрішньоклітинні структури (мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум, ДНК та ін.), так і мембрани клітин (Пасечник И.Н., 2004). Для запобігання ВРО- обумовлених пошкоджень при цукровому діабеті виправданим є використання лікарських препаратів, здатних коригувати розвиток цукрового діабету шляхом послаблення токсичної дії вільних радикалів кисню та продуктів ВРО.

Тому в комплексну фармакотерапію ЦД включають антиоксиданти (Траєшко А.В. 2006), що дозволяє знизити надмірну активність процесів ВРО, зокрема в b-клітинах підшлункової залози та клітинах ендотелію. Найчастіше при лікуванні ЦД та його ускладнень використовують тіоктову кислоту, кверцетин, б-токоферолу ацетат. Однак, ці антиокисники переважно гальмують перекисне окислення ліпідів і майже не впливають на ініціацію ВРО. Головна ж роль у захисті клітин на початкових стадіях ВРО від активних форм кисню відводиться ферментам супероксиддисмутаз (СОД), які перетворюють супероксидний аніон-радикал (О2·) в менш реакційно-здатний перекис водню. На сьогодні клас ферментів супероксиддисмутаз є єдиними серед інших антиокисних ферментів, які безпосередньо гальмують вільнорадикальні реакції на так званій “нульовій” стадії. Тому, зважаючи на значну роль вільнорадикальних механізмів розвитку інсулінової недостатності та ускладнень діабету, є патогенетично обґрунтованим використання препаратів супероксиддисмутази, зокрема препарату рекомбінантної Cu-Z СОД – рексод, у комплексній фармакотерапії ЦД. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася згідно з планом науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету (НФаУ) “Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної та природної сировини, зокрема продуктів бджільництва, для дорослих та дітей” (№ державної реєстрації 0198U007008), а також госпбюджетної тематики кафедри фармакології &quo ;Створення на основі супероксиддисмутази препарату для корекції цукрового діабету і його ускладнень&quo ; (№ Державної реєстрації 0198U007001). Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є фармакологічне обґрунтування доцільності застосування рексод на різних етапах розвитку інсулінової недостатності. Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені такі завдання: Теоретично обґрунтувати доцільність застосування препарату супероксиддисмутази – рексод при цукровому діабеті. З’ясувати доцільність використання рексод за умов первинної інсулінорезистентності на стадії переддіабету. Дослідити ефективність рексод при відносній інсуліновій недостатності. Визначити ефективність рексод при абсолютній інсуліновій недостатності. Встановити оптимальні комбінації рексод з традиційними цукрознижувальними препаратами та антиоксидантами за умов первинної інсулінової резистентності. Об'єкт дослідження. Препарат рекомбінантної супероксиддисмутази – рексод. Предмет дослідження. Фармакологічна активність рексод у тварин з відносною та абсолютною інсуліновою недостатністю. Методи дослідження. При виконанні роботи були використані фармакологічні, патофізіологічні, біохімічні, статистичні методи досліджень. Наукова новизна отриманих результатів. Уперше експериментально встановлено ефективність використання рексод на різних етапах формування інсулінової недостатності. Експериментально доведена ефективність комбінованого застосування рексод з антиоксидантами та пероральними цукрознижувальними препаратами. На основі комплексних досліджень встановлено, що рексод відновлює про/антиоксидантний баланс, зменшує прояви інсулінорезистентності та інтолерантності до вуглеводів, виявляє ангіопротекторні і мембранопротекторні ефекти.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі фармакологічних досліджень рексод доведено перспективність її застосування у комплексній терапії різних проявів інсулінової недостатності. Дані дослідження є фрагментом звіту про доклінічне вивчення рексод. Результати проведених досліджень впроваджено в науково-педагогічну діяльність кафедр фармакології, клінічної фармакології та фармакотерапії, ендокринології НФаУ, ХДМУ, ДонНМУ, ХМАПО. Результати дисертації з комбінованого застосування рексод з цукрознижувальними препаратами та антиоксидантами увійшли до інформаційних листів №350/07 “Критерії використання антиоксидантів при цукровому діабеті” та №22-2007 “Можливості використання препарату рекомбінантної супероксиддисмутази – рексод – при цукровому діабеті” і можуть бути експериментальним обґрунтуванням для подальших досліджень з оптимізації лікарської профілактики та фармакотерапії оксидативного стресу при цукровому діабеті. Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею. Автором був здійснений патентно-інформаційний пошук, проведений аналіз даних літератури за темою дисертації, експериментальні дослідження, статистична обробка отриманих даних, аналіз і систематизація отриманих результатів, сформульовані висновки. Разом з науковим керівником розроблена програма, визначені мета і завдання досліджень, методичні підходи до експериментальних досліджень. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертантом наведені результати власних досліджень. Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи були представлені на: Міжнародній науково-практичній конференції “Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок” (м. Харків, 2006); Міжвузівській науковій конференції “Актуальні питання створення нових лікарських засобів” (м. Харків, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичної конференції “Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи” (м. Чернівці, 2007). Публікації. За темою дисертації опубліковано 4 статті в центральних наукових журналах, 3 тези, 2 інформаційних листки. Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 145 сторінках машинописного тексту і складається з огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, аналізу результатів досліджень, висновків, списку джерел літератури. Робота містить 8 рисунків, 40 таблиць, 3 схеми. Бібліографія включає 252 джерела інформації, з них 72 – іноземною мовою. Основний зміст роботи Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження був препарат рексод, що містить рекомбінантну людську Cu-Z СОД, отриману у ВАТ &quo ;РЭСБИО” (м. Санкт-Петербург) методом генної інженерії з культури штаму дріжджів-продуцентів Saccharomyces cerevisiae Y 2134. Рексод являє собою ліофільно висушений білий порошок із блакитнуватим відтінком, без запаху і смаку, гігроскопічний, розчинний у воді та етанолі. Для вирішення поставлених завдань використовували таку схему дослідження (схема 1): Усі досліди на тваринах проводили згідно з вимогами Європейської конвенції із захисту тварин, що використовуються для експериментальних і наукових цілей (м.

Поэтому кровь недостаточно снабжает ее кислородом, и вот на слизистой начинается образование язв. Врачи начала ХХ века, когда кокаинизм был широко распространен, писали даже о том, что у длительно злоупотребляющих кокаином крылья носа изъязвляются насквозь. Представляете себе? 5. Галлюциногены В принципе вызывают те же осложнения, что и препараты конопли - потому что конопля тоже галлюциноген. Правда, галлюциногенам (в основном речь идет о так называемой "кислоте" - т.е. ЛСД, РСР, а также о вышеупомянутых грибах) не свойственно поражать легкие - эти препараты не курят. В меньшей степени страдают и другие органы, за исключением одного. Какого? Головного мозга. Препараты галлюциногенного ряда исключительно агрессивны в отношении головного мозга. Фактически, интоксикация любым галлюциногенным препаратом является искусственно вызванным психотическим расстройством. Именно поэтому вещества данной группы у специалистов-фармакологов называются психодизлептиками (т.е. "разрушающими психику"). Тот же самый ЛСД, который с таким энтузиазмом глотают наркоманы, принят на вооружение в качестве боевого отравляющего вещества и рассчитан на поражение живой силы противника во время войны

1. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

2. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

3. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

4. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

5. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

6. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки
7. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків
8. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

9. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

10. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

11. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

12. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

13. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

14. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

15. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

16. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

17. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

18. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

19. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

20. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

21. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

22. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку
23. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу
24. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

25. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

26. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

27. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

28. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

29. Фармакология. Классификации препаратов (шпаргалка)

30. Лекции - Фармакология (справочник мед. препаратов зарубежного производства)

31. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

32. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

34. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

35. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

36. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

37. Производство по делам об административных правонарушениях

38. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
39. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
40. Договор об оказании образовательных услуг

41. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

42. Договор подряда и договор об организации перевозок

43. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

44. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

45. Представление и использование знаний об объектах

46. Понятие об алгоритмах

47. Ветеринарная фармакология

48. Ферментные препараты

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Суспензионные препараты заводского производства

50. Все об антигенах

51. Дезинфицирующие препараты и их применение в хирургии

52. Температура тела, лекарственные препараты

53. Шпаргалка на экзамен по Фармакологии (Казань)

54. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии
55. Лекарственные препараты, применяемые для лечения алкоголизма
56. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

57. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

58. Ферментные препараты

59. Социология - наука об обществе

60. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

61. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

62. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем

63. Учение Платона об идеальном государстве

64. Аристотель об этике

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

66. Лекарственные препараты

67. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

68. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

69. План маркетинга лекарственного препарата

70. Отчёт об учебно-ознакомительной практике на предприятиях
71. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук
72. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего

73. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

74. Об истории Великой Отечественной войны - новый взгляд

75. Об эрцгерцоге Фердинанде

76. Н.И. Костомаров об обычаях русского народа

77. К вопросу об истории радиосвязи

78. Интернет об интернете

79. Сага об Эгиле

80. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Об открытии первой государственной галереи национального искусства

82. Об иконах Богородицы

83. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

84. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании

85. Об условиях преодоления кризиса российского общества

86. «Черная легенда» об Испании в русской культуре
87. "Давид Сасунский": об эпосе
88. Об оценке эстетики и социальной сущности символизма

89. "Бедные люди" как притча об отношении литературы к читателю

90. Об одном сомнительном следе "международного" жаргона в современных русских жаргонных словарях

91. Об одном стихотворении Бродского и его переводе, выполненном автором

92. Об одном орфографическом поветрии

93. Об омонимии в русской лексикографической традиции

94. Об идейной моде и убеждениях в "Отцах и детях" Тургенева

95. Об одном байроническом мотиве у Пушкина

96. Об Алексее Феофилактовиче Писемском

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Отчёт об организационно-экономической практике ГПИ

98. Об алгебраических уравнениях высших степеней

99. Об эволюционности процесса расширения вселенной


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.