Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАІНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇШАНДРА Ганна Василівна УДК 616.12-005.4-0.53.9:615-8 ВИКОРИСТАННЯ РАДОНОВИХ НАПІВВАНН В КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ПОХИЛОГО ВІКУ 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в клінічному відділі Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України Науковий керівник:Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор член-кор. АМН України, Лобода Михайло Васильович, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, головний науковий співробітник відділу комплексних проблем медичної реабілітації та курортології доктор медичних наук, професор Шмакова Ірина Петрівна, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри загальної практики та медичної реабілітації доктор медичних наук, професор Роздільська Ольга Миколаївна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри фізіотерапії та курортології Захист дисертації відбудеться « 11 » квітня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6 С дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6Автореферат розісланий « 6 » березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Г. О. Дмитрієва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Сьогодні ішемічна хвороба серця (ІХС) є одною з найбільш розповсюджених та прогностично несприятливих захворювань з високою інвалідизацією та смертністю (Коваленко В.М., 2004; Дзяк Г.В. и др., 2004; Gibbo s R.J. e al., 2003). За останні роки в Україні відмічено зростання смертності від ІХС на 9,3 %, захворюваності та розповсюдженості –– в 2,2 и 1,6 разу (Лутай М.І., 2002). В структурі смертності осіб, старших 60 років, ІХС також посідає провідне місце (Коркушко О.В. и др., 2002; Bar er P., 2000; Cooke J., 2000) і становить в Україні 1355 чоловік на 100 тис. населення, що перевищує аналогічний показник для осіб середнього віку в 8,5 разу (Коваленко В.Н. и др., 1998). Зростанням тривалості життя та збільшенням виживаності після перенесеного інфаркту міокарда пояснюють безперервне зростання частоти ускладненого перебігу ІХС, наявність хронічної недостатності кровообігу в осіб похилого віку, що відіграє провідну роль в прогнозах захворювання (Воронков Л.Г. и др., 1999; Преображенский Д.В. и др., 2000; Волков В.И. и др., 2004; Fox K.F. e al., 1999). У осіб похилого віку частіше, ніж у осіб середнього та молодого віку, відмічають наявність комбінованого атеросклеротичного ураження судин кількох басейнів (аорти, коронарних, церебральних і периферичних), поєднання ІХС з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, дегенеративно-дистрофічними захворюваннями суглобів і хребта, злоякісними новоутвореннями (Жданов В.С

. и др., 2002; Коломиец В.В. и др., 2002). Це пояснюють єдиними механізмами зниження адаптаційних можливостей старіючого організму, які зумовлюють труднощі в лікуванні, та наявністю часто неадекватних реакцій на фармакологічну терапію (Крюков Н.Н., 1997; Гаркави Л.Х. и др., 1998; Абрамович С.Г., 2001; Che J. e al., 2001). При цьому в відновлювальному лікуванні хворих з органічною патологією серцево-судинної системи важливе значення, поряд із фізичними тренуваннями (Следзевская И.К., 2000), відіграє застосування природних і преформованих лікувальних фізичних чинників, які мають властивість позитивно впливати на фактори ризику виникнення та головні механізми прогресування атеросклерозу (Тондий Л.Д., 1987; Михно Л.Е., 1996; Бабов К.Д., 2001; Шмакова И.П., 2001), у тому числі при ускладнені серцевою недостатністю (Роздильская О.Н., 1993), а також у осіб похилого віку (Волошина Е.Б., 1996; Самосюк И.З. и др., 1999; Клечкин Л.М. и др., 2000). Саме лікувальні фізичні чинники мають багато переваг у реабілітації поєднаної патології внутрішніх органів (Rosdilska O. ., 1996—2002). Серед них радонова бальнеотерапія є одним із визнаних високоефективних базисних методів відновлювального лікування хронічних захворювань. Доведено багаторічною практикою позитивний вплив радону на головні патогенетичні ланки розвитку кардіологічної та ендокринологічної патології, здатність нормалізації обміну сполучної тканини, можливість регулюючого впливу на стан центральної нервової й симпатико-адреналової систем, наявність десенсибілізуючого та імунокоригуючого ефектів (Кенц В.В., 1973; Корчинський В.С., 1996; Кудряшов Ю.А., 1998; Думін П.В., 2000; Разумов А.Н. и др., 2001). В останні роки з’явились дослідження, які обґрунтовують можливість застосування радону в осіб з метаболічним синдромом, радіаційно-індукованими та онкологічними захворюваннями, що розширює показання для його застосування у хворих похилого віку (Андреев С.В., 2002; Гусаров И.И. и др., 2002; ). Таким чином, незважаючи на наявність численних досліджень в клінічній медицині та курортології, до нині залишається недостатньо вивченою проблема особливостей впливу радонових ванн на стан серцево-судинної системи у хворих на ІХС у похилому віці, в тому числі з найбільш розповсюдженими супровідними захворюваннями — такими, як артеріальна гіпертензія, деформуючий остеоартроз, цукровий діабет; не розроблена лікувальна методика застосування радонових вод Знам’янського родовища та не визначені показання й протипоказання для їхнього призначення у даної категорії хворих. Саме ці питання стали предметом проведеного дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідної роботи Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України, яка спрямована на оптимізацію методик і розробку стандартів санаторно-курортного лікування хворих із найбільш поширеною патологією (номер державної реєстрації 0102U006558). Фрагмент роботи з обґрунтування використання радонових напівванн у комплексному лікуванні хворих на ІХС похилого віку виконано безпосередньо здобувачем.

Мета роботи. Підвищити ефективність відновлювального лікування хворих похилого віку на ІХС з супровідною патологією у вигляді артеріальної гіпертензії, остеоартрозу, цукрового діабету шляхом включення в комплексну терапію радонових напівванн. Завдання дослідження: 1. Вивчити клінічний стан хворих похилого віку з наявністю ІХС, виявити найбільш поширену супровідну патологію, особливості перебігу захворювань та результати відновлювального лікування осіб, що перебували в Обласній бальнеологічній лікарні м. Знам’янка (за результатами аналізу архівних історій хвороби й обстеження хворих). 2. Вивчити можливості патогенетичної дії радонових напівванн на стан серцево-судинної системи у хворих на ІХС похилого віку та обґрунтувати доцільність їх лікувального застосування. 3. Оцінити особливості впливу радонових напівванн на стан різних видів обміну речовин (вуглеводного, білкового, ліпідного, мінерального) та результати їх застосування у хворих на ІХС похилого віку із супровідними захворюваннями. 4. Проаналізувати ефективність комплексного відновлювального лікування хворих на ІХС похилого віку із супровідною патологією із застосуванням радонових напівванн (за даними безпосередніх і віддалених результатів), визначити показання та протипоказання до їх призначення. Об’єкт дослідження: 150 хворих на ІХС похилого віку з супровідною патологією у вигляді артеріальної гіпертензії, остеоартрозу, цукрового діабету, а також 860 архівних історій хвороби. Предмет дослідження: характер впливу радонових напівванн на клінічний перебіг ІХС із супровідною патологією у осіб похилого віку, функціональний стан серцево-судинної системи, різні види обміну речовин і терморегуляція. Методи дослідження: клінічний, антропометричний, інструментальні: електрокардіографія (ЕКГ), динамічна оцінка рівня артеріального тиску (АТ), ультразвукові методи дослідження (УЗД), ехокардіоскопія (ЕхоКС) та ехокардіографія (ЕхоКГ), реовазографія (РВГ), реоенцефалографія (РЕГ), велоергометрія (ВЕМ); рентгенографія, термометричні, біохімічні, катамнестичний. Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що серед хворих на ІХС, що знаходились на лікуванні в Обласній бальнеологічній лікарні м. Знам’янка, хворі похилого віку становили 20,0 %. У 68,4 % хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця спостерігалися в анамнезі від 2 до 4 факторів ризику виникнення захворювання. У 86,3 % осіб зареєстрована супровідна артеріальна гіпертензія, у 38,1 % — цукровий діабет і у 24,1 % — деформуючий остеоартроз. У 11,5 % осіб спостерігались побічні реакції на медикаментозну терапію, у 17,0 % хворих — непереносність чи протипоказання до загальної бальнеотерапії. Доведено, що радонові напівванни у хворих на ІХС похилого віку зменшують клінічні прояви стенокардії, електрокардіографічні ознаки коронарної недостатності в спокої та при фізичному навантаженні, покращують скорочувальну здатність міокарда разом із вирівнюванням серцевого ритму, церебральний та периферичний кровообіг, підвищують толерантність до фізичного навантаження, нормалізують процеси терморегуляції та термореактивності шкіри, знижують дозу вживання нітратів.

На допросе присутствовал священник из Ардли, преподобный мистер Стратт, который подверг Джейн Венхам испытанию чтением наизусть молитвы «Отче наш». Позже именно это показание священника на выездной сессии суда вызвало презрительное отношение судьи Пауэлла. Стратт спросил старуху, может ли она прочесть «Отче наш». Та ответила, что да, и стала читать. До слов «Прости нам долги наши» все шло хорошо, но эту строку она не смогла произнести правильно, а также предложение «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Она пыталась шесть или семь раз, но у нее все равно ничего не выходило, и, как сообщил суду Стратт, «она говорила либо Не введи нас не в искушение и зло, либо Введи нас в искушение и зло, либо Введи нас в не искушение, но избавь нас от всякого зла». «И что же, по-вашему, все это доказывает,P спросил судья,P помимо того, что перед нами бедная неграмотная женщина, незнакомая с тонкостями грамматики?» Среди допрошенных сэром Генри свидетелей была Сьюзен Айлот, жена Уильяма Айлота, которая рассказала, что «около двенадцати лет назад на Рождество ее послали ходить за женой Ричарда Харви, на которую напала странная хворь

1. Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

2. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

3. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

4. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

5. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

6. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
7. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії
8. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

9. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

10. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

11. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

12. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

13. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

14. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

15. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

16. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

18. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

19. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

20. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

21. Обґрунтовання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

22. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини
23. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки
24. Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літнього й старечого віку

25. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

26. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

27. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

28. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

29. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

30. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

31. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

32. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом

Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие

33. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

34. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

35. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

36. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

37. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

38. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
39. Загальні принципи і задачі комплексного використання водних ресурсів
40. Комплексная характеристика Бразилии

41. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

42. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

43. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По

44. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

45. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

46. Комплексные числа

47. Комплексные числа

48. Комплексные задачи по физике

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

49. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

50. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

51. Комплексная механизация и автоматизация

52. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

53. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

54. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений
55. Комплексное задание по курсу ОПГЗ
56. Комплексная оценка услуги

57. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

58. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

59. Интеграл по комплексной переменной

60. Комплексное число в школе

61. Широкополосное согласование комплексных нагрузок на основе теории связанных контуров

62. Внутренние функции на комплексных полугруппах Ли над группой SU(p,q)

63. Комплексное лечение квантовой и электромагнитной терапией

64. Терапия (Комплексная терапия хронической недостаточности кровообращения)

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Комплексный анализ производственных систем

66. Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля

67. Cпособы преобразования комплексного чертежа, применение при изображении предметов

68. Комплексный проект урока

69. Комплексный проект урока

70. Информационное право как комплексная отрасль российского права
71. Значение комплексного методического обеспечения в процессе профессиональной подготовки студентов
72. Основы комплексной автоматизации и проектирования ЭВМ

73. Комплексный подход и системно-функциональный анализ в социологии

74. Поверхневі напівпровідникові хвилі в напівпровідникових структурах

75. Комплексный контроль в системе подготовки юных конькобежцев

76. Адаптивные возможности спортсменов-альпинистов российской комплексной экспедиции "Антарктида - РОССИЯ-2003"

77. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью

78. Комплексное изучение социальных групп. (Как основа для принятия управленческих решений)

79. Комплексное воздействие городов на природную среду

80. Комплексный подход к решению проблемы ТБО

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки

81. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

82. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

83. Комплексный анализ себестоимости продукции

84. Комплексное внедрение информационных технологий в розничной торговле

85. Використання трудових ресурсів Західної України

86. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
87. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
88. Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

89. О содержании и методике разработки региональной комплексной программы "Образование и занятость населения"

90. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке

91. Обеспечение комплексной безопасности при строительстве высотных зданий

92. Система машин для комплексной механизации возделывания гороха в ОАО АПО Нива Шаблыкино

93. Комплексные геофизические работы на золоторудном месторождении

94. Комплексное освоение прибрежной зоны Черного моря – важнейший фактор ее устойчивого развития

95. Комплексная оценка государственного регулирования экономикой России

96. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики

97. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

98. Можловостi використання iнформацiї Internet в просторових дослiдженнях

99. Комплексные числа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.