Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Образно-стилістичний образ картини М.С. Ткаченка "Весна"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ Кафедра Історії та теорії мистецтва Зотікова Наталія Владиславівна На шляху до модерну: Образно-стилістичний аналіз картини М. С. Ткаченка «Весна» зі збірки Харківського художнього музею Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор кафедри ІТМ Соколюк Л. Д. Харків 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. Стан дослідженості творчої спадщини М. С. Ткаченка РОЗДІЛ ІІ. Вплив досягнень західноєвропейської художньої культури другої половини XIX ст. на творчість М. С. Ткаченка РОЗДІЛ ІІІ. Образно-стилістичні особливості картини М. С. Ткаченка «Весна» 3.1. Пейзаж М. С. Ткаченка «Весна» в контексті розвитку українського пейзажного жанру початку XX ст 3.2. Принципи стилю модерн в картині «Весна» ВИСНОВКИ1 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ДОДАТОК А. СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ ДОДАТОК Б. АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ ВСТУП Актуальність теми. Український пейзаж кінця XIX — початку XX ст. — яскраве явище в історії українського мистецтва. У цей період він займає панівне місце серед інших жанрів художньої творчості. Крім того, в ньому знайшли відображення умонастрої українського народу часів національного піднесення, що тоді панували в суспільстві. Українська культура тієї доби була націлена на виявлення свого національного духу, своєї самобутності, всотувала швидкими темпами досягнення європейського мистецтва — імпресіонізму, постімпресіонізму і т. д. Але до сьогодні немає спеціального дослідження, яке було б присвячено українському пейзажу кінця XIX — початку XX ст., в тому числі й такому його представнику, яким був М. С. Ткаченко, виходячи із сучасного стану мистецтвознавчої науки. Єдина монографія Ю. Ф. Дюженко «Михайло Степанович Ткаченко» була видана в 1963 р., коли такі напрями в мистецтві, як імпресіонізм, модерн, авангардні течії з політичних причин ще засуджувались як не відповідні радянській ідеології. Все вищесказане свідчить про актуальність нашої теми. Тема: На шляху до модерну: образно-стилістичний аналіз картини М. С. Ткаченка «Весна» зі збірки Харківського художнього музею. Об’єкт дослідження: пейзажний жанр у творчій спадщині М. С. Ткаченка Предмет дослідження: стильові особливості картини «Весна» М. С. Ткаченка Мета дослідження: провести образно-стилістичний аналіз картини М. С. Ткаченко «Весна», виявивши зв'язок його творчості з західноєвропейською художньою культурою та ідеями національного піднесення в Україні на межі XIX і XX ст. Завдання: Проаналізувати стан дослідженості проблеми. Розглянути творчу еволюцію М. С. Ткаченка у пейзажному жанрі. Висвітлити вплив модерну на творчість М. С. Ткаченка. Виявити стилістичні та композиційні особливості картини «Весна». Структура курсової роботи: Робота містить вступ, три розділи основного тексту, висновки, список використаної літератури та додатки ( ілюстрації та список ілюстрацій ). РОЗДІЛ І Стан дослідженості теми Через історичні обставини, що склалися, творчість українського пейзажиста М. С. Ткаченка залишилась недостатньо дослідженою. Він пішов з життя під час Першої світової війни. Події кінця 1910-х – першої половини 1920-х років пов’язані, перш за все, з агітаційно-масовим мистецтвом.

З утвердженням соціалістичного реалізму в українському мистецтві розпочалась боротьба з формалізмом та націоналізмом. Тому зв’язок творчості М. С. Ткаченка з західноєвропейською культурою міг розглядатися лише з негативного боку протягом 1930-х – 1950-х років. Так само в негативному аспекті розглядався національний характер його творів. Ім’я та деякі твори М. С. Ткаченка згадуються в ряді видань, присвячених історії українського мистецтва. Це книги П. І. Говді , А. А. Жаборюка . У цих працях творчість Ткаченка розглядається в руслі реалістичного напряму. В такому аспекті він подається і в додатковому виданні «Словник художників України» . В спеціальній монографії Ю. Ф. Дюженка «Михайло Степанович Ткаченко» автор, який вперше проаналізував твори Ткаченка, що збереглися в музейних та приватних колекціях, обережно вказує на вплив імпресіонізму на творчість Ткаченка, проте одразу ж оговорюється, що він не був імпресіоністом, не пов’язує його зі стилем модерн. Разом з тим цей дослідник подає достатньо багато творів художника, що свідчать про зв’язок його творчості з європейськими течіями в мистецтві. Але багато в чому праця Дюженка віддзеркалює рівень мистецтвознавчої науки тих років. Нічого сутньо нового у вивченні нашого питання не внесла і кандидатська дисертація В. І. Пархоменко , де автор вирішила роздивитись всю історію пейзажу, починаючи з голландського та закінчуючи українським. У кандидатській дисертації Л. Д. Соколик , що присвячена історії художньої освіти в Харкові, приділяється увага М. С. Ткаченку як пейзажисту, як вихованцю харківської пейзажної школи, вказується на зв'язок його творчості зі стилем модерн, але автор спеціально не аналізує стильову еволюцію цього художника. Проблеми харківської пейзажної школи кінця XIX – початку XX ст. у своїх дослідженнях роздивляються Т. В. Павлова . Втім роботи останньої більше торкаються специфіки національного сприйняття пейзажу як такого, ніж стилістики і спеціально не зупиняється на образно-стилістичному аналізі картини Ткаченко «Весна». В теоретичному осмислені нашої проблеми ми спиралися на роботи Д. В. Сарабьянова , Л. Л. Савицької . Джерельною базою дослідження стали твори М. С. Ткаченка в музейних зібраннях та приватних колекціях, каталог його виставки. Методи дослідження: основним методами дослідження стали прийнятий в мистецтвознавстві метод образно-стилістичного аналізу та порівняльний. Висновки до І розділу: Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що тільки з наступом відлиги з другої половини 1950-х років позиції мистецтвознавців щодо творчості М. С. Ткаченка дещо почали змінюватись, і вона вже не розглядалась лише як прояв «формалізму» та «націоналізму». Це спостерігається в монографії Ю. Ф. Дюженка «Михайло Степанович Ткаченко» (К.,1963). Втім і його дослідження мало обмежений характер, що зумовлено станом мистецтвознавчої науки тих років. В кінці 1980-х – на початку 2000-х рр. у працях деяких українських мистецтвознавців спостерігаються зрушення. Але, як показує аналіз джерел, ще не проведено досить повного образно-стилістичного аналізу його картин, зокрема пейзажу «Весна» (Іл.

2). Це і зумовило звернення до даної теми. РОЗДІЛ ІІ Вплив досягнень західноєвропейської художньої культури другої половини XIX ст. на творчість М. С. Ткаченка В другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Україна переживає період національного піднесення. Українське мистецтво прискореними темпами освоює європейський досвід, європейські досягнення – такі напрямки, як імпресіонізм, постімпресіонізм, авангардні течії тощо. В цей період відбувається піднесення пейзажу в українському живописі, становлення пейзажу як жанру. Пейзаж набуває самостійного ідейно-естетичного значення, відзначається своїм особливим образним ладом. Помітне місце в українському пейзажному живописі займає М. С. Ткаченко. Михайло Степанович Ткаченко народився 18 листопада 1860 року в Харкові. Початкову художню освіту одержав у Д. І. Безперчого, М. Д. Раєвської-Іванової та Є. Є. Шрейдера. Д.І. Безперий був учнем видатного російського митця К. П. Брюлова. Він, працюючи в гімназіях, давав своїм учням основи серйозної академічної професійної освіти, але його метод викладання ще зберігав зв'язок з класицистичною системою. М. Д. Раєвська-Іванова у своїй школі забезпечувала повноцінну професійну підготовку перш за все у рисунку, але навчання пейзажному живопису в її системі викладання займало досить скромне місце, хоча саме цей жанр на межі ХІХ – ХХ ст. починав відігравати все більшу роль в системі мистецтв. Тому можна стверджувати, що студії Є. Шрейдера належить особливе значення у вихованні харківських пейзажистів, серед яких був і М. Ткаченко. В 1879 році Ткаченко зарахований вільним слухачем до Академії мистецтв в Петербурзі, а вже в 1880 році став її учнем. Тут він навчався у пейзажному класі у М. К. Клодта та В. Д. Орловського. Рисунку як основи професії навчався у П. П. Чистякова. Закінчив Академію у 1887 році зі званням художника першого ступеня та був нагороджений великою золотою медаллю за картину «Сільське кладовище» (нині знаходиться у Львівській картинній галереї), а разом з нею здобув і право пенсіонерської поїздки за кордон. Незважаючи на рішучі пропозиції конференц-секретаря Академії мистецтв основний час присвятити роботі в Італії і всіляко уникати Парижа, Ткаченко вирішив працювати саме тут. Париж кінця ХІХ ст. – світова столиця художнього життя. Живучи за кордоном, у Франції, Ткаченко бере участь у тамтешніх виставках, активно оволодіває найсучаснішими досягненнями європейської художньої культури. Пише морські пейзажі, намагається використати деякі принципи зображення природи, до яких зверталися імпресіоністи. Досить порівняти його марину «Скелястий берег» (Іл. 3) і картину Клода Моне «Скелі в Бель-Іль» (Іл. 4). «Скелястий берег» належить до тієї пори творчості Ткаченка, коли вже цілком склались особливості його живописного бачення і розкрилися колористичні здібності. При всій закінченості живопису, при ретельному аналізі форми й кольору пейзаж відрізняється безкомпромісною свободою виконання, активністю і насиченістю барв. Картина справляє враження зібра­ності як за композицією, так і за колоритом. Водночас в ній виявляється велика уважність до незначних, хоча і характерних, деталей.

В стиле недораскрытого (попробуй, догадайся, что за следующим мигом). Вообще, картины – это Весной. Настроение Весны. Просто хрупкое предчувствие, как капель, как с каждым утром все больше высыхающая лужа, а дождя нет, дождя нет. Дождь не приходит. Безумство, восторг погоды. Надрывное переполняющее счастье. Вдруг захочется в эти квадраты спрыгнуть. Услышать их единение, суть. Стойте! Все глаза на одну единственную судьбу. Слушайте ее безнадежную, вечную, пульсирующую полночь. Это отчасти в каждой балконной двери. Попробуйте один раз выйти и сразу (обязательно сразу) посмотреть наверх, в небо, в грусть. Это от спокойствия – равнодушие. Но воля стынет нераспустившейся веткой и молчит. 7 августа 1991 г. Свободна. Все кончилось. Как пелена какая спала, как прозрение. Совсем другое ощущение. Пусть будет всякое, но СВОБОДНА! 9.08. Подойти и посмотреть в глазок (дверной) – Небо. Грусть улетучивается, поднимаясь с земли и трансформируясь в облака. Они бело-белые. Не бледность, а пышно и празднично. Это окна. Всего лишь подъезда

1. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

2. Образно-стилістичні особливості фотографії О. Родченка "Портрет шофера"

3. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

4. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

5. Пражская весна

6. Анализ произведения И.А.Бунина (по рассказу «Несрочная весна»)
7. Международные финансовые системы и международная система учета и отчетности - билеты весна 2001
8. Уроки природоведения. Весна в лесу

9. Канн: дожить до весны

10. Антитеза весны и осени в лирике И.Северянина

11. Анализ финансовой отчетности на примере ГУП "Весна"

12. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

13. Тема войны в современной литературе: Садулаев Г. "Одна ласточка еще не делает весны"

14. Весняна обрядовість і її виховне значення

15. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

16. Особенности языка и стиля английской научной прозы

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века

18. Театр "Русский Стиль" (г. Орел)

19. Картина мира, показанная в "Младшей Эдде" Снорри Стурлуссона

20. Функциональные стили русского языка

21. Функциональные стили в русском языке

22. Особенности языка и стиля английской научной прозы
23. Хип-Хоп, как стиль жизни
24. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиническая картина, принципы лечения

25. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

26. Стили общения

27. Проблема выбора стиля управления руководителем

28. Личностные качества родителей и их влияние на стиль отношения к ребенку

29. Влияние типологических особенностей темперамента на стиль руководства гостиничного хозяйства

30. Стили педагогического общения и поведения

31. Индивидуальный стиль познавательной деятельности учащегося

32. Мужской и женский стили общения

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

34. Современная физическая картина мира

35. Представление древних мистиков и современная картина мира

36. Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

37. Руководитель: стили и методы управления /на примера АО "Вятский торговый дом"/

38. Стили руководства
39. Стиль управленческой деятельности
40. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

41. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

42. Поземельная община как элемент картины мира русских крестьян

43. Календарные стили

44. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

45. Поняття криміналістичної версії

46. Империя стиля

47. Краткий путеводитель по стилям и направлениям в искусстве

48. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Публицистический стиль и нормы речевой культуры

50. Художественная летопись Москвы в картинах А.М.Васнецова

51. Анализ картины Олимпия Э.Мане

52. Картина Веласкеса Триумф Вакха

53. Япония : древние традиции и современный стиль жизни

54. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании
55. О двух картинах вьетнамского художника по имени Май Лонг
56. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

57. Становление физической картины мира от Галилея до Эйнштейна

58. Романский стиль

59. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

60. Современные научные картины мира

61. "Персидские мотивы": реалистические картины инонационального мира

62. «Евгений Онегин» — «картина действительной жизни»

63. Общая характеристика научного стиля речи

64. Лингвистическая характеристика публицистического стиля

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Картины родной природы в лирике Н. А. Некрасова

66. Стиль русского языка

67. Общая характеристика научного стиля

68. Картины природы в "Слове о полку Игореве"

69. Стиль лирики Тютчева и совершенство художественных образов

70. Переписка Ивана Грозного с Курбским. Стиль Ивана Грозного
71. Элементы стиля "плетение словес" в творчестве Н. В. Гоголя
72. Ирония стиля: демоническое в образе России у Гоголя

73. Научный стиль

74. Клиническая картина сепсиса

75. С.В.Рахманинов: черты стиля и периодизация творчества

76. Стиль управления как основа взаимодействия руководителя и подчиненных

77. Стили руководства

78. Стили управления

79. Стиль деятельности руководителя

80. Что такое корпоративный стиль?

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

81. Семь элементов лидерского стиля

82. С. И. Танеев. Черты стиля

83. А.Н.Скрябин Черты стиля

84. А.С. Пушкин и естественно-научная картина его времени

85. Научная революция XVI-XVII вв. и становление первой научной картины мира

86. Картина мира в свете теории единого поля
87. Роль интуиции и неявного знания в формировании стиля математического мышления
88. Юмор и стили реакции личности на критическую ситуацию

89. Влияние стиля родительских отношений на формирование личности подростка

90. Господствующие стили математического мышления

91. IQ, когнитивный стиль и креативность

92. Стиль как искусство быть собой

93. Определение своего стиля познания

94. Работа в некоммерческой организации (НКО): просто занятость или стиль жизни?

95. Структура уверенности и когнитивные стили

96. "Секрет фирмы", или... Как создать фирменный стиль

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Библейская картина человека

98. Іслам як монотеїстична релігія

99. Возникновение механической картины мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.