Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль фінансів в економічному розвитку країни

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університетКафедра фінансівРеферат по темі: Роль державних фінансів в економічному розвитку країни.Виконав: Ст. гр. ЕГ-00-2 Баглай Р. Д. Перевірила: Ас. Доценко Є. Ю.Дніпропетровськ 2002 р.План.1. Роль державних фінансів в економічному розвитку країни . 2.Фінанси як суб”єкт і об”єкт управління. 3.Організаційна структура управління фінансами. 4.Фінансове планування – складова частина фінансового механізму 5. Список літератури. 1. Роль державних фінансів в економічному розвитку країни . ПРИЗНАЧЕННЯ 1 РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Головне призначення державних фінансів — сприяти через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави, забезпеченню прав і свобод людини. Досягають цього через методи і форми мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави та використання їх на цілі розвитку економіки, забезпечення соціальних гарантій населенню, утримання армії, органів усіх ланок влади. Сукупність зазначених форм і методів дістала назву фінансового механізму системи управління в державі. Від того, наскільки він досконалий, залежать темпи економічного і соціального розвитку, добробут громадян. Важливе значення має те, скільки фінансових ресурсів від загальної кількості їх, створюваних у державі, вона акумулює у своє розпорядження і на які цілі використовує. Проте ці загальні показники ще не забезпечують повної характеристики ефективності фінансового механізму. Необхідність державних фінансів зумовлена тим, що за будь-якого типу економічних відносин основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути вирішені через ринковий механізм, тобто через попит і пропозицію, а також особисто кожним громадянином у зв'язку з відповідними об'єктивними причинами. До них слід віднести структурну перебудову економіки, боротьбу з монополізмом, захист навколишнього середовища, захист тих громадян, які з'являються на ринку в ролі споживачів — інваліди, діти, престарілі, проведення фундаментальних наукових досліджень, загальну освіту, під­готовку кадрів, соціальне забезпечення і страхування, охо­рону здоров'я тощо. Розподіл фінансових ресурсів між суб'єктами володіння і розпорядження в 1990—1995 рр. характеризують дані табл.1. У 1995 р. частка ресурсів, які мобілізуються до бюджету, досягла 41,1 %. З урахуванням ресурсів, які мобілізуються в різні види централізованих цільових фондів, держава скон­центрувала у своєму розпорядженні 55 % усіх наявних фінансових ресурсів. Відповідно з 46,1 до 45 % зменши- лася частка фінансових ресурсів підприємницьких структур усіх форм власності. Така тенденція негативно впливає на економічні та соціальні процеси в народному господарстві, оскільки виникає загроза перетворення бюджетної системи з інструменту економічного стимулювання на спрощену фіскально-споживацьку структуру. За умов здійснення політики самофінансування суб'єктів економічної діяльності зазначена тенденція є одним з визначальних факторів, з одного боку, поглиблення кризових процесів, з іншого — тінізації економіки.

Виходячи з цього, держава будує свою фінансову політику, головним завданням якої є пошук оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів з метою приско­рення зростання матеріального виробництва і добробуту населення. Для побудови такої моделі потрібно визначити рі­вень втручання держави у господарську діяльність виробничих структур і рівень зобов'язань держави з соціального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить, яка частка валового національного продукту має зосереджуватися у фінансових інституціях, створюваних державою. Таблиця 1 Показник, млрд крб. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Фінансові ресурси держави, млрд крб. У тому числі: бюджетні ресурси фінансові ресурси під­приємницьких структур усіх форм власності фінансові ресурси централізованих фондів Частка у фінансових ресурсах держави, % бюджетних ресурсів фінансових ресурсів підприємницьких структур усіх форм власності фінансових ресурсів централізованих фондів 135,7 45,1 83 7.6 33,2 61,2 5,6 281 74,1 173,9 33 26,4 61,9 11,7 4943,1 1103,3 3132,5 707,3 .22,3 63,4 14,3 154845 47120,6 93838 13887,2 30,4 60,6 9 981343,6 405714,2 452532,5 123096,9 41,3 46,1 12,5 3801556,6 1563132,8 1709346 529077,8 41,1 45 13,9 Без Пенсійного фонду і Фонду Чорнобиля. Слід ураховувати, що необгрунтоване висока частка цент­ралізації фінансових ресурсів призводить до негативних наслідків, оскільки централізовано важко здійснювати раціональний розподіл і забезпечити ефективне вико­ристання їх. Зниження централізації при високій частці державної власності зумовлює безгосподарність і різні перекоси в розподілі та використанні фінансових ресур­сів, а в кінцевому підсумку — фінансовий розлад в державі. Потрібна також оптимізація перерозподілу фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні населення. Якщо держава надмірно втручається в перерозподіл частки населення у валовому національному продукті, це підриває стимули до праці, знижує темпи економічного зростання. Водночас невтручання держави в цей процес або значне скоро­чення їх також має негативні наслідки — стримує розвиток освіти, науки, призводить до зубожіння окремих верств населення тощо. Перерозподільчі процеси, що здійснюються за допомогою державних фінансів, — це явища макрорівня, проте роль державних фінансів виявляється не меншою мірою у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів. Важливе значення має те, як мобілізуються ресурси, якими каналами і в якій формі відбувається їхній рух, на яких засадах вони виділяються і використовуються. За умов ринку основними формами мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави є податки, збори і відрахування. Визначення об'єкта оподаткування або обчислення платежів, передбачених пільг, ставок податків і платежів, строків сплати їх, відповідальності за несвоєчасну сплату становлять механізм впливу на економічні та соціальні процеси, який окреслює роль фінансів на мікро- рівні При використанні ресурсів держава визначає метод фінансування витрат — пряме бюджетне фінансування, бюджетне кредитування або самофінансування. Ринкова еко­номіка передбачає залучення коштів через випуск акцій, облігацій, різних кредитних зобов'язань.

Це форма реалізації ролі фінансів у господарському механізмі 2.Фінанси як суб”єкт і об”єкт управління. Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. Вони мають як видиму, так і приховану форму прояву. Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб”єктами фінансових відносин. Ці потоки - їх характер і форми, спрямованість і обсяги - виступають предметом практичної фінансової діяльності. Прихована сторона фінансів пов”язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини. Від налагодженності їх відносин залежить ефективність економічної системи і розвиток суспільства. Ці відносини характеризують внутрішню сутність фінансів і є предметом фінансової науки. Характеристика фінансових відносин пов”язана з виділенням їх об”єктів і суб”єктів. Об”єктами даних відносин є національне багатство і вироблений ВВП: Національне багатство – вартість нагромаджених у країні матеріальних цінностей та залучених у виробництво природних ресурсів. Це - основні засоби; матеріальні ресурси; страхові запаси; золотий запас; валютний запас; природні ресурси. Валовий внутрішній продукт – додана вартість, вироблена у країні виробниками товарів, робіт, послуг у поточному році; амортизація; заробітна плата; прибуток; позиковий процент; рента; непрямі податки. Розподіл ВВП є необхідною передумовою забезпечення безперервності виробництва. Фінанси виконують роль сполучної ланки між кількома виробничими циклами, без них неможливе відтворення виробництва – ні просте, ні розширене. Тому, з одного боку, розподіл ВВП, як об”єкт фінансових відносин, характеризує нормальну фінансову ситуацію: суспільство розподіляє і відповідно споживає чи нагромаджує те, що воно створює. За умов, коли об”єктом фінансових відносин виступає національне багатство, для формування доходів використовується те, що створене попередніми поколіннями або дане природою. Закономірним таке явище є тільки в тому разі, коли є зайві основні засоби чи матеріальні ресурси, які не використовуються, а також при наявності значних запасів природних ресурсів, що перевищують потреби даної країни. В інших випадках розпродаж національного багатства є звичайним “проїданням” ресурсів. У свою чергу, це може бути викликане економічною чи фінансовою кризою, коли іншого виходу практично не існує, чи безвіповідальною фінансовою політикою. Нормальна фінансова ситуація – основним об”єктом фінансових відносин є ВВП; національне багатство – тільки в частині зайвих ресурсів. Кризова фінансова ситуація – ВВП не вистачає для формування доходів і фінансових ресурсів, тому розпродається національне багатство. Суб”єктами фінансових відносин виступають підприємці, робітники і службовці – за правом виробників ВВП, держава – за правом керуючої структури суспільства, чи як власник-підприємець. Права підприємців та робітників і службовців відображають їх незаперечені права власності на вироблений ВВП.

Але, зважаючи на скрутний стан УНР і потребу інтелектуальних техничних сил для неї, УПСР дозволяє своїм членам входити у всі урядові органи для органичної роботи, коли ця робота не стоїть на перешкоді організації вищезазначених клясових органів»[105]. Закріплення розколу було завершене обранням Центрального Комітету УПСР (центральної течії) у складі: Н. Петренко, І. Лузанівський, М. Любинський, І. Миколайчук, А. Степаненко, Д. Одрина, І. Часник, О. Щадилів, В. Голубович (останній — кандидат у члени ЦК). Проведені новим керівним центром переговори з лівою течією партії успіху не мали, й обидві партії існували окремо. Визнавши за необхідне підтримувати радянську форму влади, УПСР (центральної течії) водночас наполягала, щоб у лавах селянських і робітничих депутатів українське трудове селянство мало представництво, відповідне його соціально-економічному значенню в житті краю. В цьому своєму домаганні партія виходила з міркувань подвійного роду: соціально-економічних і національно- політичних. Зважаючи на аграрний характер України і відповідно малу чисельність міського робітництва, партія вважала диктатуру пролетаріату в Україні нездійсненною без підтримки багатомільйонної верстви безземельного та малоземельного селянства; тільки в тісній злуці міського пролетаріату з трудовим селянством і спільній їх революційній праці в радах робітничих і селянських депутатів УПСР убачала запоруку перемоги революції в Україні

1. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

2. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

3. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

4. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

5. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

6. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України
7. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів
8. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

9. Економічне районування України

10. Роль і значення АПК для господарства України

11. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

12. Економічні райони України

13. Країни Азії

14. Країни південно-східної Європи

15. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

16. Філософські засади європейської моделі розвитку України

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Арабські країни після ІІ світової війни

18. Економічне становище України в роки Хмельниччини

19. Країни Азії в 20-30-ті роки

20. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

21. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

22. Реакція владних кіл Японії на відкриття країни
23. Країни Тропічної і Південної Африки (1900–2002 рр.)
24. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

25. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

26. Економічна характеристика країн Африки

27. Вибори та їх роль у політичному житті України

28. Чисті втрати країни від впровадження тарифного захисту

29. Грошова система країни

30. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

31. Екологічні аспекти економічного розвитку

32. Загальні закономірності світового економічного розвитку

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

33. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

34. Концепції історичних етапів економічного розвитку

35. Економічне моделювання в економічному аналізі

36. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

37. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

38. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України
39. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці
40. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

41. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

42. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

43. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

44. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

45. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

46. Управління фінансами України

47. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

48. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Особливості перехідної економіки України

50. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

51. Роль власності у соціально-економічних процесах

52. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

53. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

54. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
55. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
56. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

57. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

58. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

59. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

60. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

61. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

62. Роль політичних партій у розвитку демократії

63. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

64. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

65. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

66. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

67. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

68. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

69. Роль ціни в маркетингу

70. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України
71. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну
72. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

73. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

74. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

75. Економічна та торгово-політична роль митного збору

76. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

77. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

78. Міжнародні фінансові організації та їх роль

79. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

80. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Роль України в системі ООН

82. Тенденції розвитку міжнародної економіки

83. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

84. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

85. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

86. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
87. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
88. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

89. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

90. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

91. Роль женских общественных организаций в решении социальных проблем в Российской Федерации (на примере Алтайского края)

92. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

93. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

94. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

95. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

96. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

98. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

99. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.