Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фірма як мікроекономічний суб’єкт

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ФІРМА ЯК МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ СУБ’ЄКТ. МЕТА ВИРОБНИЦТВА Розглянувши поведінку споживачів і закономір­ності формування ринкового попиту на готову продукцію, ми переходимо до дослідження поведінки фірм–виробників і формування ринкового пропонування. 1. Прибуток як мета діяльності фірми Фірма представляє собою ринково-виробничу систему, оскільки одночасно виступає як покупець факторів виробництва на ринку ресурсів і їх споживач в процесі виробництва та як виробник і продавець продукції на ринку товарів і послуг. Основними організаційно-правовими формами фірм є: індивідуальна підприємницька фірма, партнерство та корпорація. Кожна з них має свої переваги і недоліки. В мікроекономіці не приймають до уваги різноманітність форм, розмірів і функцій фірм. Узагальненим поняттям фірма об’єднують всі підприємства і організації. Модель поведінки фірми будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання. Мета фірми – одержання максимальної величини прибутку за даний період. Обмеженнями виступають продуктивність факторів ви­робництва, витрати виробництва, ціна продукції та попит на неї. Вибір рішення щодо обсягу випуску продукції залежить від ринкової структури, в якій господарює фірма. Модель фірми ґрунтується на припущенні раціональності її поведінки. Головна мета власника – максимізація вигоди у вигляді суми прибутку за певний період – визначає всі рішення фірми відносно того, що, як і для кого виробляти. В загальному виразі сума прибутку за даний період визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (сукупним виторгом) і витратами її виробництва. Обчислення сукупного виторгу не викликає труднощів, – треба помножити ціну одиниці продукції на кількість проданої продукції. Але визначення сукупних витрат пов’язане зі значними теоретичними і практичними проблемами. В залежності від того, що відносять до витрат виробництва теоретики і практики, величина їх буде значно відрізнятись, отже, різною буде і величина прибутку фірми. 2. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції Пошук шляхів максимізації прибутку перш за все означає для фірми оптимізацію процесу виробництва. Виробництво розглядається як процес перетворення вхідного потоку затрат ресурсів, або факторів виробництва, у вихідний потік випуску готової продукції. Фактори виробництва, до яких належать праця, земля, капітал, організація або підприємливість, час та технологія – розглядаються як блага, які повинна придбати фірма для забезпечення випуску інших благ – готової продукції. В аналізі факторів виробництва застосовують кілька припущень: припущення абсолютної необхідності основних факторів: якщо хоч один вид ресурсу відсутній, виробництво неможливе; припущення монотонності: додаткове використання будь якого фактора у виробництві сприяє збільшенню обсягів випуску продукції; припущення взаємозамінності основних факторів виробництва: деяку кількість одного фактора можна замінити певною кількістю іншого фактора. З цією властивістю пов’язана проблема вибору технології для кожної фірми. Згідно з теорією факторів виробництва Ж.Б. Сея, у створенні продукту і його вартості рівноправно беруть участь всі фактори виробництва.

Кожному фак­тору приписують свою продуктивність, тобто здатність створювати свою частку продукту. Після реалізації виробленої продукції власники кожного фактора, – відповідно до його продуктивності, – одержують свою частку доходу у вигляді заробітної плати, прибутку або ренти. Наприкінці ХІХ ст. економісти розробили теорію спадної граничної продуктивності факторів виробництва, згідно з якою відда­ча від змінного фактора з нарощуванням його використання спа­дає. А. Маршалл обме­жив дію закону спадної продуктивності фактором часу, виділивши три часових періоди виробництва: миттєвий, короткостроковий і довго­строковий. У миттєвому періоді ніяких змін у виробництві не відбувається. У короткостроковому періоді деякі ресурси є змінними, інші фіксовані, а в довгостроковому – всі ресурси змінні. Закон спадної віддачі діє в короткостроковому періоді, коли не відбувається жодних змін у техніці і технології. Поняття „короткостроковий” і „довгостроковий” мають різний смисл для характеристики стану виробництва на фірмі і в га­лузі. 3 точки зору фірми короткостроковий період – це період часу, в якому виробничі потужності фірми фіксовані, але обсяг виробництва можна розширити чи зменшити за рахунок більшої або меншої кількості живої пра­ці, сировини тощо. З точки зору галузі короткостроковий період – це пе­ріод, протягом якого число діючих фірм в галузі не змінюється. Довгостроковий період з точки зору фірми – це тривалий період часу, достатній для зміни кількості всіх ресурсів, в тому числі і виробничих потужностей. З точки зору галузі – це період, протягом якого діючі фірми можуть розформуватись і залишити галузь, водночас нові фірми можуть виникнути і увійти в галузь. Отже, у довгостроковому періоді число фірм в галузі є змінним. Якщо, починаючи виробництво якогось продукту, фірма у короткостроковому періоді найме менше ро­бітників, ніж має устаткування, то ефективність виробництва буде низькою. Робітники будуть змушені виконувати різні операції, а частина устаткування буде про­стоювати. Збільшення кількості робітників дозволить скористатися перевагами спеціалізації і повністю завантажити потужності. В цей час віддача від факторів виробництва, їх продуктивність з кожним наступ­ним робітником зростає. Але розширення виробництва за незмінних потужностей не може тривати безмежно. У короткостроковому періоді, коли всі потужності будуть задіяні максимально, додатковий ро­бітник мало що додасть до випуску, бо йому доведеться чекати, поки звіль­ниться потрібне устаткування, стояти в черзі. З цього моменту продуктив­ність додаткового робітника спадає. Сукупний обсяг виробництва зростатиме все повільніше, а з досягненням певного рівня випуску почне скорочуватись: зміна співвідношення „число робітників – кількість устаткування” призведе до того, що ще один додатковий робітник скоріше буде заважати працювати іншим, ніж випускати додаткову продукцію. Закон спадної віддачі базується на припущенні якісної однорідності всіх додаткових одиниць змінних ресурсів. До­датковий продукт кожного наступного робітника спадає не тому, що фірма набирає менш кваліфікованих робітників, а тому що їх стає відносно біль­ше, ніж діючого устаткування.

Використовуючи властивість взаємозамінності вхідних ресурсів, можна ви­робляти ту саму кількість продукції за певний час різними способами: або найня­ти багато робітників і озброїти їх ручними знаряддями праці, або за до­помогою комплексу дорогих роботів і невеликої кількості висококваліфіко­ваних спеціалістів. Фірма приймає рішення про вибір технології, порівню­ючи продуктивність і витрати на ресурси за різних способів виробництва. Вона оцінює спо­соби виробництва з точки зору технологічної та економічної ефективності. Спосіб виробництва вважається технологічно ефективним, якщо не існує іншого способу, за якого для випуску заданого обсягу продукції витрача­лось би менше будь-якого виду ресурсів, при тому, що іншого виду ресурсів витрачається не більше. Іншими словами: спосіб виробництва вважається техноло­гічно ефективним, якщо вироблений обсяг продукції є максимально можливим за використання точно визначеного обсягу ресурсів. Узагальнену інформацію про взаємозв’язок між витратами виробничих факторів і обсягами випуску продукції у фізичному виразі надає функція виробництва. Вона відображає технічний закон, суть якого в тому, що для кожного рівня технічних знань існує відповідне числове співвідношення виробничих витрат і обсягів продукції. За допомогою цієї функції можна визначити технологічно ефективний спосіб виробництва. Виробнича функція задає максимальний обсяг випуску , який може виробити фірма для кожної специфічної комбінації вхідних ресурсів. В моделі поведінки фірми для спрощення аналізу розглядаються лише два ресурси для довгострокового періоду – праця і капітал , і тільки один змінний фактор – праця – для короткострокового періоду. Загальний аналітичний вираз виробничої функції можна записати: або або Першим, найбільш відомим варіантом виробничої функції була виробнича функція Кобба-Дугласа (1923 р.), яка описує залежність обсягів виробництва від двох факторів – капіталу і праці: де – коефіцієнт пропорційності або масштабності; – коефіцієнти еластичності виробництва, які характеризують приріст обсягів виробництва при прирості відповідних факторів на 1%. Зроблені вченими на основі досліджень в обробній промисловості США розрахунки показали, що коефіцієнти функції мають значення:. З цього випливало, що найважливішим фактором виробництва є праця, яка дає приріст виробництва 3/4 проти капіталу, який дає 1/4 приросту, тобто збільшення витрат праці на 1% розширює обсяги виробництва в 3 ра­зи більше, ніж відповідне збільшення капіталу. Кожна фірма має свою виробничу функцію, яка характеризує технологіч­ний спосіб виробництва, вибраний фірмою. Функція виробництва описує те, що можливо здійснити технічно за умови, що фірма діє ефективно. Економічно ефективним вважається спосіб виробництва, який мінімізує альтернативну вартість всіх видів витрат виробництва заданого обсягу продукції. Економічна ефектив­ність залежить від ринкової ціни різних видів ресурсів. Існує багато технологічно ефективних способів виробництва і лише один економічно ефек­тивний, – найдешевший, тобто той, який на даний момент забезпечує мінімальні грошові витрати фірми за даного рівня цін на використовувані вхідні ресурси.

За часв соцалстично укрансько державност у взамод з ншими субктами СРСР народ змг накопичити такий економчний потенцал, який дозволив вивести республку на одне з чльних мсць у свт. А за стрмким розвитком укрансько культури, лтератури мистецтва з захопленням спостергали  в близькому,  в далекому зарубжж. Мжнародне визнання здобули укранська освта  наука, як дозволяли Укран займати почесне мсце у когорт кран, що торували науково-технчний прогрес. Перемога соцалстично революц на однй шостй планети зумовила виникнення й змцнення тако феноменально держави як Союз Радянських Соцалстичних Республк. Одню з  важливих, органчних складових весь час була УРСР. Вона незмнно здйснювала свй величезний внесок у прогрес СРСР, перетворення його на супердержаву, водночас була можливсть користуватися колосальними перевагами й завоюваннями, як мала радянська крана у свт. Це реал, здаться, настльки очевидн, що заперечувати загальновдомому няк не можна. Однак, виявляться, за бажання можна

1. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

2. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

3. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

4. Особистiсть-субєкт полiтики

5. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

6. Методи захисту прав суб’єктів господарювання
7. Статус суб’єктів у федеративній державі
8. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

9. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

10. Фінансова діяльність субєктів господарювання

11. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

12. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

13. Юридичні особи як суб

14. Кримські гори як фізико-географічний район

15. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

16. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

17. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

18. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

19. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

20. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

21. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

22. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
23. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
24. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

25. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

26. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

27. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

28. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

29. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

30. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

31. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

32. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

34. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

35. Приватизація як засіб припинення державної власності

36. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

37. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

38. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
39. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
40. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

41. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

42. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

43. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

44. Іслам як монотеїстична релігія

45. Туриз як галузь світового господарства

46. Необережність як форма вини

47. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

48. Адам Сміт як економіст

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

49. Подільский економічний район

50. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

51. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

52. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

53. Бакланов Яков Петрович

54. Яков Полонский
55. Санников Яков
56. Право як спеціальне соціальне явище

57. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

58. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

59. Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду

60. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

61. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

62. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

63. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

64. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

66. Комічне як соціокультурна реальність

67. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

68. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

69. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

70. Банки як учасники ринку ціних паперів
71. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
72. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

73. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

74. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

75. Людина як система з позиції валеологічної науки

76. Екологічний зміст процесу антропогенезу

77. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

78. Електронна книга як вид документа

79. Облікова політика як елемент культури бізнесу

80. Ревізія як елемент методу економічного контролю

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

82. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

83. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

84. Японія: економічний огляд

85. Політична географія як складова частина СЕГ

86. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс
87. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України
88. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

89. Громадські організації як вид об’єднань громадян

90. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

91. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

92. Екологічне право як галузь права

93. Злочинна недбалість, як вид необережності

94. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

95. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

96. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

98. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

99. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.