Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Курсова роботаЗ дисципліни: «трудове право»Тема: „розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця” ЗмістВступ 1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника 3. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 4. Підстави припинення трудового договору за проектом Трудового кодексу України Висновки Список літератури Вступ На сучасному етапі суттєві зміни, що відбуваються в економіці, зумовлюють необхідність удосконалення трудових і виробничих відносин. Вихід України на нові рубежі соціально-економічного прогресу створив об’єктивні передумови для розширення трудових прав працівників і подальшого вдосконалення правового механізму їх охорони. Однією з найважливіших теоретичних задач науки трудового права є розробка гарантії захисту трудових прав працівників, особливо при розірванні трудового договору за ініціативою роботодавця. У процесі побудови правової держави особливо гостро постає питання про надійний захист трудових прав громадян. Державні гарантії захисту прав громадян від незаконного звільнення закріплені у статті 43 Конституції України. Для належного забезпечення цих гарантій необхідно ґрунтовно оновити трудове законодавство та привести його норми у відповідність до ринкових відносин і міжнародних стандартів. Відповідних змін потребує і законодавство, що регулює особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Існуюче законодавство про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в основному формувалось до внесення істотних змін та доповнень у законодавство про працю. Особливе значення для вдосконалення правового регулювання відносин у галузі праці при переході країни до ринкової економіки й захисту трудових прав громадян від незаконного звільнення, зокрема, мало прийняття таких важливих законодавчих актів, як Закони України &quo ;Про зайнятість населення&quo ;, &quo ;Про державну службу&quo ;, &quo ;Про професійні спілки, їх права, та гарантії діяльності&quo ;, &quo ;Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)&quo ; та ін. Суттєві зміни були внесені до чинного Кодексу законів про працю з дня проголошення незалежності України, у тому числі і щодо правового регулювання звільнень працівників з ініціативи роботодавця. У зв’язку з прийняттям цих та інших нормативних актів сутність багатьох норм чинного трудового законодавства застаріла і на сьогодні не в повній мірі відображує потреби правової регламентації суспільних відносин, у тому числі й відносин, які виникають при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця. Підготовка проекту нового Трудового кодексу України та прийняття його вимагає удосконалення проекту кодексу в цілому і кожного з його розділів, одним із яких є розділ, що регулює припинення трудових правовідносин та звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Важливим завданням у цьому зв’язку є підвищення гарантій для працівників з метою захисту їх від незаконного звільнення. Слід зазначити, що питання про припинення трудових правовідносин і, зокрема, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця завжди знаходились в центрі уваги вчених правознавців.

Таким чином, дослідження особливостей правового регулювання порядку та умов розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру набуває особливої актуальності завдяки декільком причинам: 1. Перехід до ринкової економіки, становлення та розвиток різних форм власності на засоби виробництва, підприємництва, що призвело до виникнення як нових суб’єктів трудового права, так і зміни їх правового стану та змісту правовідносин, що виникають між ними під час реалізації громадянами конституційного права на працю. 2. Зростання безробіття, зумовленого ліквідацією підприємств, скороченням чисельності або штату працюючих, актуалізацією питань захисту прав працівників під час вивільнення тощо. 3. Потреба в конкретизації, насамперед на законодавчому рівні, відповідних понять, що стосуються безпосередньо процедури звільнення працівників з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру. Чітка визначеність категорійного (понятійного) апарату на законодавчому рівні є необхідною передумовою реального забезпечення прав та законних інтересів найманих працівників, вдосконалення законодавства про працю в цілому і має вагоме значення на сучасному етапі розвитку науки трудового права. Мета курсової роботи полягає у виявленні та розв’язанні теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з припиненням трудових правовідносин з ініціативи роботодавця, на основі комплексного аналізу досягнень науки трудового права, вітчизняного законодавства та правозастосовчої практики визначити правові дефініції, розкрити сутність та особливості припинення трудового договору в сучасних умовах, сформулювати нові підходи і внести пропозиції щодо удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі основні завдання: - визначити основні засади припинення трудових правовідносин; - визначити теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору; - розкрити сутність нормативно - правового забезпечення припинення трудового договору ; - визначити місце правовідносин в сфері припинення трудового договору в системі трудового права України; - дослідити загальну класифікацію підстав припинення трудового договору з працівниками; - дослідити порядок розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця чи за вимогою третіх осіб; - надати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення в цій сфері. Об’єктом дослідження є трудові відносини, які виникають при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця. Предметом дослідження є проблеми підстав і порядку правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в умовах ринкової економіки. У процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ: діалектичний метод, формально-логічний, системно-структурний, історичний, нормативно-порівняльний та інші. Основні положення та висновки, подані в роботі, ґрунтуються на аналізі чинного трудового законодавства, особливостей його застосування, досягнень загальної теорії права, трудового, цивільного права, інших галузей юридичної науки України і зарубіжних держав, узагальнень судової практики.

1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору - не буде і трудового права. Цей акт волевиявлення людини здати іншій людині свою здатність трудитися, який може здатися незначним на фоні інших соціальних явищ, насправді є тим непорушним початком цілої сфери суспільного життя. Значення його визначається загальним характером праці. Праця є основою створення всіх соціальних благ, економічних і політичних процесів. Людина не може жити без праці. Саме в трудовій діяльності людина знаходить не тільки матеріальні блага, але і знаходить почуття самовираження, причетності, соціальної реалізації себе як особистості й морального задоволення. Вже так склалася дійсність, що переважною формою здійснення трудової діяльності є наймана праця. Потрібно підкреслити, з точки зору права немає різниці в тому, чи працює працівник за трудовим договором на державному підприємстві, установі або в організаціях з колективною формою власності, або у приватного власника, в селянському (фермерському) господарстві. Всі наймані працівники мають однаковий правовий статус і будь-який власник відносно таких працівників зобов'язаний дотримуватися всіх правил і гарантій, передбачених трудовим законодавством і колективними договорами й угодами. Організаційно-правовими формами найманої праці є трудовою договір і цивільно-правові договори про працю. Між цими формами є істотні відмінності. У науці трудового права трудовий договір розглядається як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; як елемент трудового правовідношення, що розкриває свій зміст у взаємних суб'єктивних правах і обов'язках його сторін; як правовий інститут в системі трудового права1. Правове визначення трудового договору міститься в ст. 21 КЗпП, - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, або фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудова діяльність, яка протікає в рамках трудового договору, характеризується наступними правовими ознаками: - праця юридично несамостійна, а така, що протікає в рамках певного підприємства, установи, організації (юридичної особи) або в окремого громадянина (фізичної особи); - не на основі власних засобів виробництва, а на кошти (капітал) власника; - не на свій страх і підприємницький ризик, а шляхом виконання в роботі вказівок і розпоряджень власника або уповноваженого ним органу і під гарантовану оплату; - виконання роботи певного виду (трудової функції); - трудовий договір, як правило, укладається на невизначений час і лише у випадках, встановлених у законі, - на певний термін; - здійснення трудової діяльності відбувається, як правило, в колективі працівників (трудовому колективі); - виконання протягом встановленого робочого часу певної міри праці (норм праці); - отримання від роботодавця у встановлені терміни грошової винагороди за роботу, що виконується; - забезпечення роботодавцем гарантій у встановлених випадках; - участь роботодавця в фінансуванні соціального страхування працівника.

Приложения ДОГОВОРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Приложение 2. РАЗДЕЛ В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. Секретность. Приложение 3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ РФ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ. Закон РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" (в редакции от 24 июня 1992 г.). Закон РФ "О страховании" от 27 ноября 1992 г. N 4015-1. Закон РФ "Об основах налоговой системы" N 2118-1 (в редакции на 25 февраля 1993 г.). Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. N 5003-1. Закон РФ "О налоговой полиции" от 24 июня 1993 г. N5238-1 . Указ Президента РФ "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий от 16 ноября 1992 г. N 1392. Постановление Правительства РСФСР "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" от 5 декабря 1991 г. N 35. Положение "О выпуске ценных бумагах и фондовых биржах в РСФСР" (утверждено постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N78). Положение "о Федеральной службе России по надзору за страховой деятельностью" (утверждено постановлением Совета Министров РФ от 19 апрепя1993 г. N 353)

1. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

2. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

3. Трудовой договор (контракт)

4. Виды трудовых договоров

5. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

6. Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника
7. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях
8. Трудовой договор

9. Трудовой договор

10. Правила заключения трудовых договоров

11. Заключение трудового договора (контракта)

12. Материальная ответственность сторон трудового договора.

13. Заключение трудового договора

14. Трудовой договор New

15. Заключение трудового договора в условиях Крайнего Севера

16. Основания прекращения трудового договора

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

17. Расторжение трудового договора

18. Трудовой договор

19. Трудовой договор

20. Трудовой договор (контракт) с государственными служащими

21. Трудовой договор в трудовом праве

22. Трудовой договор - контракт
23. Трудовое право - Трудовой договор и его заключение
24. Коллективный трудовой договор

25. Понятие трудового договора

26. Трудовой договор

27. Гарантии и компенсации работникам связанные с расторжением трудового договора

28. Заключение и расторжение трудового договора

29. Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, стороны, содержание, порядок заключения

30. Материальная ответственность сторон трудового договора

31. Материальные взаимоотношения в трудовом договоре

32. Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

33. Основание прекращения трудового договора

34. Основания и условия прекращения трудового договора

35. Основания расторжения трудового договора

36. Особенности контракта как вида трудового договора по законодательству Республики Беларусь

37. Особенности трудового договора (контракта) в сфере физической культуры и спорта

38. Особенности трудового договора педагогических работников с учителями общеобразовательных школ
39. Понятие и содержание трудового договора
40. Понятие трудового договора, его стороны и содержание

41. Понятие, стороны, содержание, сроки и форма трудового договора

42. Порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя

43. Правовое основание изменения содержания трудового договора

44. Правовое регулирование трудового договора

45. Прекращение трудового договора

46. Расторжение трудового договора

47. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

48. Расторжение трудового договора при ликвидации предприятия

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Роль и функции трудового договора

50. Содержание и порядок заключения трудового договора

51. Содержание трудового договора

52. Срочный трудовой договор

53. Трудовой договор

54. Трудовой договор
55. Трудовой договор
56. Трудовой договор

57. Трудовой договор

58. Трудовой договор

59. Трудовой договор

60. Трудовой договор

61. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание, порядок его заключения

62. Трудовой договор в сфере регулирования занятости

63. Трудовой договор и рабочее время

64. Трудовой договор по законодательству России и зарубежных стран

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Трудовой договор, его содержание и порядок заключения

66. Трудовой договор: понятие, содержание и форма

67. Трудовой договор: традиции и новации

68. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору

69. Виды трудового договора. Изменение трудового договора

70. Контракт как особая форма трудового договора
71. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
72. Трудовой договор: его понятие, виды, значение, содержание

73. Договоры о труде как основание возникновения трудовых правоотношений

74. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений

75. Коллективный договор, как основа трудовых отношениях в организации

76. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

77. Общие положения об обязательствах и договорах

78. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

79. Авторский договор: понятие и виды

80. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Договор аренды

82. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

83. Виды договоров (Контрольная)

84. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

85. Общие положения договора поставки

86. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг
87. Договор банковского вклада
88. Договор финансовой аренды (лизинга)

89. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

90. Договор аренды

91. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

92. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

93. Договор мены

94. Транспортный договор

95. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

96. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

97. Договор об оказании образовательных услуг

98. Виды договоров. Жилищные споры

99. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.