Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Капітал і виробничі фонди підприємства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство фінансів України Академія фінансового управління Кафедра «Економічної теорії» Реферат З дисципліни «Економіка підприємства» Тема «Капітал і виробничі фонди підприємства» Студента 1курсу групи Скуратова Олексія Сергійовича Київ 2007 Зміст Вступ Капітал Виробничі фонди Основні виробничі засоби Оборотні фонди та фонди обігу Відтворення виробничих фондів підприємства Фізичний та моральний знос Амортизація Методи амортизації Висновок Список використаної літератури Вступ Необхідною умовою реалізації основної мети підприємництва - отримання прибутку на авансований капітал - є планування відтворення капіталу, яке охоплює стадії інвестування, виробництва, реалізації (обміну) і споживання. Формування і використання різних грошових фондів для відшкодування витрат капіталу, його накопичення і споживання складає суть механізму фінансового управління на підприємстві. Незалежно від того, чи розділяється капітал підприємства на власний, позиковий, основний або оборотний, він знаходиться в процесі безперервного руху, приймаючи лише різні форми залежно від конкретної стадії кругообігу. Бізнес як система функціонує і розвивається в результаті попередніх вкладень капіталу і, перш за все, в основні засоби. Отримання прибутку сьогодні це результат правильних рішень про пропорції вкладення капіталу в основні і оборотні кошти, прийнятих ще до початку операційної діяльності підприємства. Тому ефективне управління капіталом припускає ясне уявлення про специфіку їх функціонування і відтворення. Для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції кожна фірма повинна мати одночасно і основні фонди і оборотні фонди. У даній роботі розглянемо, що з себе представляють основний і оборотний капітали та приведемо окрему різницю між загальним капіталом фірми та його виробничою частиною. Капітал На тепер західні економісти у тлумаченні капіталу єдині у тому, що розглядають його як певну цінність, благо, що приносить його власнику дохід в продовж тривалого часу. Поділяють на основний, і оборотний по наступним ознакам: 1) термін використання; 2) чи зберігають свою матеріальну форму за один виробничий цикл; 3) характер перенесення вартості фондів на собівартість продукції. Основний капітал включає основні засоби, а також незавершені довгострокові інвестиції, нематеріальні активи і нові довгострокові фінансові інвестиції (вкладення). Основні засоби, орендовані з правом подальшого викупу або в кінці оренди за умовами договору, які переходять у власність орендаря, враховуються так само, як власні основні засоби. До складу капіталу також включаються витрати на незавершені капітальні вкладення в основні засоби і на придбання устаткування. Ця частина витрат на придбання і будівництво основних засобів, яка ще не перетворилася на основні засоби, не може брати участь в процесі господарської діяльності, а тому не повинна піддаватися амортизації. У основний капітал ці витрати включаються з тієї причини, що вони вже вилучені з оборотного капіталу. Довгострокові фінансові інвестиції є витрати на пайову участь в статутному капіталі в інших підприємствах, на придбання акцій і облігацій на довготривалій основі.

До фінансових інвестицій відносяться: - довгострокові позики, видані іншим підприємством під боргові зобов'язання; - вартість майна, переданого в довгострокову оренду на праві фінансового лізингу (тобто з правом викупу або передачі власності на майно після закінчення терміну оренди). Виробничі фонди Виробничі фонди –сукупність засобів і предметів праці, необхідних для ведення виробництва, виражена у грошовій формі. Виробничі фонди поділяють на фонди сфер матеріального і не матеріального виробництва (сфера послуг), сфер виробництва та обігу, на основні і оборотні фонди тощо. Поділ на основні і оборотні фонди здійснюється залежно від перенесення засобами праці своєї вартості на створений продукт. Одні і ті самі засоби праці беруть участь у процесі виробництва тривалий час (наприклад, верстат, машина можуть використовуватися не менше 10 років, будівлі, споруди - кілька десятків років), тому вони переносять свою вартість на новостворений продукт не доразу, а деякі (наприклад ГСМ, сорт, бумага) переносять свою вартість на новостворений продукт одразу, за один цикл виробництва. Основні виробничі фонди Основні виробничі фонди – частина продуктивного капіталу, яка повністю бере участь у процесі виробництва, але переносить свою вартість на новостворений продукт частинами в міру їх зношування, тобто – це капітал, вкладений в сукупність матеріально-речовинних цінностей, що відносяться до засобів праці. Основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблять багатоплановий і різносторонній вплив на фінансовий стан і результати діяльності фірми. За наказом міністерства фінансів України від 18.11.2005. Основні засоби це матеріальні активи, які підприємство утримує, щоб використовувати як засоби праці чи при поставці товару, надання послуг, надання в оренду чи виконувати адміністративні і соціально культурні функції, очікуваний строк використання яких більше ніж один рік, тобто основні виробничі фонди - це будівлі та споруди виробничого призначення, передавальне обладнання, силові та робочі машини та устаткування, транспортні засоби тощо. Оборотні фонди та фонди обігу Оборотний виробничий капітал (оборотні фонди) - це частина капіталу фірми (підприємства), яка повністю бере участь у процесі виробництва, витрачається за один виробничий цикл; вартість її при цьому повністю переноситься на новостворений продукт і після реалізації продукції повертається до підприємства у грошовий формі. За матеріально-речовинною ознакою до складу оборотного капіталу включаються: предмети праці (сировина, матеріали, паливо і т. д.), готова продукція на складах, товари для перепродажу, грошові кошти і кошти в розрахунках. Характерною особливістю оборотних коштів є швидкість їх обороту. Функціональна роль оборотних коштів в процесі виробництва в корені відрізняється від основного капіталу. Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва, тобто оборотні виробничі фонди це частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці елементи якої споживаються у кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають свою форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції або послуг, термін використання яких не перевищує один рік.

Фонди обігу – це сукупність всіх засобів, які обслуговують сферу обігу. Вони включають: готову продукцію на складах підприємства, товари відвантажені, грошові кошти у касі, банку, на рахунках, а також ресурси, які необхідні для реалізації готової продукції, її зберігання, доведення до якості, яка відповідає вимогам споживачів, інші ресурси, які використовуються для обслуговування постачання і продажу готової продукції. Оборотні фонди і фонди обігу, виражені у грошах, - це оборотні засоби. За джерелами формувань їх розрізняють таким чином: власні виробничі засоби; позикові (залучені) оборотні засоби. Основні фонди й оборотні засоби утворюють статутний фонд підприємства, рух якого знаходить відображення у самостійному балансі. Відтворення виробничих фондів підприємства Відтворення фондів – це безперервне їх відновлення, яке забезпечує постійне повторення процесу виробництва. У ході відтворення фондів вони відновлюються і розвиваються, як за натуральною формою так і за вартістю. Змінюється структура фондів, відбувається відновлення та розвиток їх економічної структури. Витрати капіталу на відтворення основних засобів мають довгостроковий характер і здійснюються у вигляді довгострокових інвестицій на нове будівництво, на розширення і реконструкцію виробництва, на технічне переозброєння і на підтримку потужностей підприємств, що діють. До джерел власних коштів фірм для фінансування відтворення основних засобів відносяться: - амортизація; - знос нематеріальних активів; - прибуток, що залишається у розпорядженні фірми. Достатність джерел коштів для відтворення основного капіталу має вирішальне значення для фінансового стану фірми. До позикових джерел відносяться: - кредити банків; - позикові кошти інших фірм; - пайова участь в будівництві; - фінансування з бюджету; - фінансування з позабюджетних фондів. Питання про вибір джерел фінансування капітальних вкладень повинно вирішуватися з урахуванням багатьох чинників: вартості капіталу, що привертається; ефективності віддачі від нього, співвідношення власного і позикового капіталів, економічних інтересів інвесторів і кредиторів. Питання про джерела формування оборотного капіталу дуже важливе. Кон'юнктура ринку постійно міняється, тому потреби фірми в оборотних коштах не стабільні. Покрити ці потреби тільки за рахунок власних джерел стає практично неможливо. Привабливість роботи за рахунок власних джерел йде на другий план. Досвід показує, що в більшості випадків ефективність використання позикових засобів виявляється вищою, ніж власних. Структура джерел формування оборотного капіталу охоплює: - власні джерела; - позикові джерела; - додатково привернуті джерела. Як правило, мінімальна потреба фірми в оборотному капіталі покривається за рахунок власних джерел: прибутку, статутного капіталу, резервного капіталу, фонду накопичення і цільового фінансування. Проте через низку обставин у фірми виникають тимчасові додаткові потреби в оборотному капіталі. В цьому випадку фінансове забезпечення супроводжується залученням позикових джерел: банківських і комерційних кредитів, позик, інвестиційного внеску працівників фірми, облігаційних позик.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

2. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

3. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

4. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Автомазація виробничих процесів підприємства
7. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
8. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

9. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

10. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

11. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

12. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

13. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

14. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

15. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

16. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Інформаційні системи і технології підприємства

18. Планування діяльності підприємства

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Корпоративні підприємства

21. Планування діяльності підприємства

22. Фінанси підприємства
23. Фінансові методи збільшення капіталу
24. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

25. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

26. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

27. Оцінка фінансового стану підприємства

28. Персонал підприємства

29. Рентабельність підприємства

30. Аудит статутного капіталу

31. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

32. Управління утворенням прибутку підприємства

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

33. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

34. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

35. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

36. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

37. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

38. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи
39. Витрати підприємства
40. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

41. Економічна оцінка активу балансу підприємства

42. Облік активної частини балансу підприємства

43. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

44. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

45. Організація і методика аудиту доходів підприємства

46. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

47. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

48. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

49. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

50. Формування облікової політики підприємства

51. Аудит доходів підприємства

52. Аудит статутного капіталу

53. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

54. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
55. Правовий статус приватного підприємства
56. Реєстрація приватного підприємства

57. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

58. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

59. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

60. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

61. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

62. Антрапалогія капіталізму і культаў

63. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

64. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

65. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

66. Асортиментна політика підприємства

67. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

68. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

69. Непрямі податки підприємства

70. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"
71. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
72. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

73. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

74. Розробка маркетингової стратегії підприємства

75. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

76. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

77. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

78. Ціноутворення та цінова політика підприємства

79. Збутові стратегії підприємства

80. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

82. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

83. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

84. Міжнародний рух капіталу

85. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

86. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
87. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
88. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

89. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

90. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

91. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

92. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

93. Мотивація робітників промислового підприємства

94. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

95. Операційна система підприємства

96. Організаційна структура підприємства

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Організація діяльності підприємства

98. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

99. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.