Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ 1. Поняття платоспроможності і значення її оцінки 1.1.Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств 1.2. Методика розрахунку показників платоспроможності 2. Аналіз платоспроможності підприємства 2.1. Характеристика фінансового-господарської діяльності ТОВ &quo ;Таргет&quo ; 2.2. Аналіз показників платоспроможності ТОВ “Таргет” 2.3. Аналіз причин передкризового стану ТОВ “Таргет” 3. Рекомендації щодо виходу підприємства з передкризового стану 3.1. Можливі причини неплатоспроможності 3.2. Шляхи виходу з передкризового стану для ТОВ “Таргет” Висновки Список використаних джерел Вступ В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості і платоспроможності суб'єктів господарювання. Усе це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання коштів. Основною метою фінансового аналізу є одержання невеликого числа ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активу і пасиву, у розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому аналітика і менеджера може цікавити як поточний фінансовий стан підприємства, так і його проекція на найближчі чи більш віддалені перспективи, тобто очікувані параметри фінансового стану. Пiдводячи підсумки викладеного, слiд зазначити, що актуальнiсть роботи полягає в необхідності проведення оцiнки платоспроможностi підприємства як одного з основних етапів здійснення оцінки фінансового стану суб٬єкту господарювання. Метою даної роботи є визначення понять платоспроможності і підприємства та проведення її оцiнки. Головними завданнями роботи є: - визначення прогресивного зарубiжного досвiду оцiнки ризику за позикою; - аналiз вітчизняної практики визначення платоспроможності та кредитоспроможностi позичальника; - визначення перспектив вдосконалення методик оцiнки кредитоспроможностi і платоспроможності. Для виконання роботи було проаналізовано теоретичні матеріали, та матеріали періодичних видань. 1. Поняття платоспроможності і значення її оцінки Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств Сьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характеризувати як стабільними та такими, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Отже, фінансовий стан можна характеризувати з позиції його ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, прибутковості, ділової активності та оборотності. Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності.

Розрізняють по­няття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації. Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання у повному обсязі й у встановлені кредитною угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження ліквідності, основне завдання якої — уникнення неліквідності і неплатоспро­можності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів та інших лік­відних активів. Суттєвою ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Водночас варто уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів високоліквідних активів на довгий термін поза виробничим процесом, бо це призводить до зниження рентабельності виробництва. Про погіршення можливостей ліквід­ності компанії свідчить збільшення іммобілізації власних обігових коштів та появи неліквідів: простроченої дебіторської заборгованості, векселів одержа­них, прострочених тощо. У таблиці розкрито фактори, які впливають на збіль­шення або зменшення ліквідності підприємства. Таблиця 1.1. Фактори впливу на ліквідність підприємства. Фактори, що впливають на збільшення ліквідності Фактори, що впливають на зменшення ліквідності одержання довгострокового кредиту погашення довгострокових позик інвестування капіталу грошові виплати Прибутки збитки амортизаційні відрахування податки на дохід від дооцінки активів скорочення дебіторської заборгованості інвестиції в основні засоби скорочення запасів збільшення дебіторської заборгованості повернення наданих позик погашення короткострокових кредитів продаж необоротних активів використання резервних фондів Платоспроможність підприємства відбиває наявність у нього коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення. Характерними ознаками платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому рахун­ку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості. Про неплато­спроможність свідчать такі статті у звітності: &quo ;Збитки&quo ;, &quo ;Кредити і позики, не погашені в строк&quo ;, &quo ;Прострочена кредиторська заборгованість&quo ;, &quo ;Векселі ви­дані, прострочені&quo ;. Іншим індикатором фінансового стану підприємства являється його стійкість. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись зі своїми зобовўязаннями. Поняття фінансової стійкості підприємства тісно повўязане із поняттям його перспективної платоспроможності. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу. Фінансова стійкість - це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. Знання граничних меж зміни джерел засобів для покриття вкладень капіталу дозволяє генерувати такі потоки господарських операцій, що ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових засобів, фінансова стійкість підприємства є важливою аналітичною характеристикою. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті проведення обўєктивного аналізу величини та структури активів та пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Загальновідомо, що абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, у тім числі прибуток від основної діяльності, є дуже важливими показниками фінансового становища підприємства, наявних тенденцій його розвитку. Однак вони не можуть характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає те підприємство, яке володіє більшим капіталом, використовує більше живої та матеріалізованої праці, більше виробляє та реалізує продукції (робіт, послуг). Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами. Як доводить практика, фінансовий стан більшості підприємств України не можна охарактеризувати “стійким” та “стабільним”. Для того, щоб визначити причини даної тенденції, необхідно визначити головні причини та проблеми, з яким сутикається сьогоднішнє підприємство. Так, основні проблеми, з якими зіштовхуються і які не можуть вирішити більшість неблагополучних промислових підприємств, а також головні причини їх виникнення запропоновані на рис.1.1. (в успішних підприємств проблеми багато в чому схожі, однак такі підприємства володіють здатністю і потенціалом для їх подолання). Рис.1.1. Проблеми втрати фінансової рівноваги, з якими можуть зіштовхнутися підприємства та причини їх появи. Ще декілька років тому не існувало детальної загальноприйнятої, офіційної методики оцінки фінансового стану промислового підприємства. Однак, нещодавно було проведено спроби створити систему показників, які б забезпечували однозначність підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств. Так, 17 січня 2001 р. з метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак поточної, критичної або надкритичної їх неплатоспроможності та ознак дій, передбачених статтями 156-2 - 156-4 Кримінального кодексу України - приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств були затверджені наказом №10 Міністерства Економіки України “Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”. Відповідно до вказаних Рекомендацій поточною неплатоспроможністю може характеризуватися фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент через випадковий збіг обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідає законодавчому визначенню, як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

2. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

3. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

4. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

5. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

6. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"
7. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
8. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

9. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

10. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

11. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

12. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

13. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

14. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

15. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

16. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Місце України в світових рейтингах

18. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

19. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

20. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

21. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

22. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
23. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
24. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

25. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

28. Громадянство України

29. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

30. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

31. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

32. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

34. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

35. Історія України

36. Історія соборності України

37. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

38. Господарство України періоду утвердження капіталізму
39. Походження людини та її поява на території України
40. Історія держави та права України

41. Культура України в 30-х рока

42. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

43. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

44. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

45. Система маркетингового планування на підприємстві

46. Податкова політика України

47. Економічне районування України

48. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Основні напрямки зовнішньої політики України

50. Господарське право України

51. Конституційний суд України

52. Цивільне право України

53. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

54. Суверенітет України
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Бюджет України: актуальні проблеми

57. Державній бюджет України

58. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

59. Управління фінансами України

60. Правовий статус підприємств

61. Організаційна система управління природокористуванням України

62. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

63. Машинобудування України

64. Бідність в України

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

65. Використання трудових ресурсів Західної України

66. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

67. Місце України в глобалізаційних процесах

68. Організація оплати праці на підприємстві

69. Планування діяльності підприємств

70. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
71. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
72. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

73. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

74. Грошовий обіг України

75. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

76. Банківська система України

77. Механізм кредитування банками України

78. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

79. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

80. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

81. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

82. Закон україни про міліцію

83. Судова система України

84. Грошова система України

85. Заповідники України

86. Культура та побут населення України
87. Легка промисловість України i транспорт
88. Сільське господарство i харчова промисловість України

89. Електроенергетика України

90. Регіональний розвиток харчової промисловості України

91. Зародження партійно-радянської преси України

92. Проблеми золотоносності надр України

93. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

94. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

95. Верховна Рада України в системі органів влади

96. Ґрунти України

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

97. М.О. Скрипник - видатний діяч України

98. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

99. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.