Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА Тема роботи: &quo ;АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ&quo ; Вступ Страхування є одним із видів фінансових посередницьких послуг в Україні та має особливий порядок оподаткування доходів від страхових операцій. Актуальність теми курсової роботи полягає в оцінці ступеня податкового навантаження та особливостей оподаткування доходів страхових компаній в Україні. Об’єкт дослідження курсової роботи – страхова система України, страхова система Дніпропетровської області та страхова компанія «ДАСК» (Дніпропетровськ). Мета дослідження курсової роботи – аналіз оподаткування доходів страхових компаній України. Завдання дослідження: – ознайомлення з страховим бізнесом та його організаційними формами в Україні; – аналіз особливостей оподаткування доходів страховиків; – аналіз податкового навантаження страхового бізнесу в ЗАТ з ІІ страхова компанія «ДАСК» (Дніпропетровськ); – аналіз структурної долі доходів від оподаткування страховиків в зведеному бюджеті Дніпропетровської області та темпів його росту; Методи дослідження, застосовані в дослідженнях – методи історичного та структурного аналізу, методи ретроспективного економічного аналізу результатів (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи). Інформаційно-методологічна база досліджень – звітні документи страхової компанії «ДАСК» (Дніпропетровськ), статистичні таблиці Мінстату та ДЕРжфінпослуг України за 2000–2005 роки, статистичні та нормативні документи по страхуванню. 1. Загальна характеристика страхової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів . Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками – резидентами України. Державне регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні згідно з Законом України « Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» здійснюється спеціальним Уповноваженим органом – Державною комісією по регулюванню ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). В окремих випадках, встановлених законодавством України, страховиками визнаються державні організації, які створені і діють відповідно до цього Закону. У цьому разі використання слів «державна», «національна» або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.

Слова «страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності. Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страхування життя. При створенні страховика або збільшенні зареєстрованого статутного фонду статутний фонд повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (далі – Уповноважений орган), але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика. Страховики, які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити страхувальникам, які уклали договори страхування життя. Порядок, умови видачі та розміри кредитів і порядок формування резерву для покриття можливих втрат встановлюються Уповноваженим органом за погодженням з Національним банком України. Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не можуть займатися страховою діяльністю. Підприємства, установи та організації не можуть стати страховиками шляхом внесення змін до статутних документів за умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть у разі виконання положень цієї статті. Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані: – з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування); – з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); – з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). Страхування може бути добровільним або обов'язковим. Обов'язкові види страхування, які запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим Законом.

Добровільне страхування – це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства. Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими Уповноваженим органом. Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган. Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування життя. Страховики мають право займатися тільки тими видами добровільного страхування, які визначені в ліцензії. Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Страховий платіж, страховий тариф Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Співстрахування Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститися умови, що визначають права і обов'язки кожного страховика. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки. Перестрахування Перестрахування – страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Продолжительность сумерек определяется промежутком времени между заходом Солнца и временем, когда надо прибегать к искусственному освещению; зависит от географической широты места, сокращаясь с приближением к экватору. Различают гражданские сумерки, которые кончаются, когда центр Солнца погружается под горизонт на 6 ., навигационные сумерки (на 12 .) и астрономические сумерки (на 18 .). "СУМИТОМО" - финансово-промышленная группа Японии. Возникла в нач. 20 в. Финансовый центр "Сумитомо банк". Сфера влияния: страховые компании, банки, металлургия, химическая и электротехническая промышленность, машиностроение, торговля. "СУМИТОМО БАНК" - коммерческий банк Японии. Основан в 1895. 356 отделений в стране, 58 зарубежных подразделений в 30 странах мира. Сумма баланса, собственный капитал, прибыль СУМКА - в ботанике - то же, что аск. СУММА (лат. summa - итог - общее количество), результат сложения. Часто для краткости сумму n слагаемых а1+а2+...+аn обозначают(здесь ? - греч. буква "сигма" - символ суммы). СУММАН - в римской мифологии божество ночных молний

1. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

2. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

3. Державне регулювання ринкової економіки

4. Державне регулювання страхової діяльності

5. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

6. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
7. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні
8. Державне регулювання фондового ринку в Україні

9. Державне регулювання грошового обороту України

10. Державне регулювання соціальної політики

11. Валютне державне регулювання

12. Державне регулювання економіки

13. Державне регулювання економіки

14. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

15. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

16. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Державне регулювання природних монополій

18. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

19. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

20. Ринок і державне регулювання економіки

21. Сучасні моделі державного регулювання економіки

22. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
23. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
24. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

25. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

26. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

27. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

28. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

29. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

30. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

31. Режим оподаткування капітального будівництва

32. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы

33. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

34. Поняття та форми державного устрою2

35. Правове регулювання зайнятості на україні

36. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

37. Державній бюджет України

38. Державний контроль
39. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
40. Державний заповІдник дунайськІ плавнІ

41. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

42. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

43. Система оподаткування в Украiнi

44. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

45. Правове регулювання вільних економічних зон

46. Державные задачи России в отечественной геополитической мысли накануне и после Первой мировой войны

47. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

48. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

50. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

51. Державна політика соціального страхування

52. Державна політика в галузі охорони праці

53. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

54. Земельна ділянка - основа нерухомості
55. Оподаткування сільського господарства в Україні
56. Державний фінансовий контроль в Україні

57. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

58. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

59. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

60. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

61. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

62. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

63. Державна соціальна допомога

64. Державне конституційне право зарубіжних країн

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники

65. Державне право України

66. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

67. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

68. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

69. Державний контроль

70. Державний лад СРСР в 1922-1992 рр.
71. Державний суверенітет як важлива ознака держави
72. Державні службовці і корупція

73. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

74. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

75. Інститути державної влади Ізраїлю

76. Історія створення Державного Гімну України

77. Купівля-продаж нерухомого майна

78. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

79. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

80. Обов’язки та права державних службовців

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

81. Основи державного права Великобританії

82. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

83. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

84. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

85. Поняття конституційного і державного права

86. Поняття правового регулювання
87. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
88. Право власності на нерухоме майно

89. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

90. Правове регулювання вільних економічних зон

91. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

92. Правове регулювання орендних відносин в Україні

93. Правове регулювання охорони та використання надр

94. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

95. Правове регулювання податку з доходу громадян

96. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

98. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

99. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

100. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.