Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Історія України. Соціально-політичні аспекти

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ КАФЕДРА ІСТОРІЇ Програма затверджена кафедрою історії Протокол № 7 від 6 березня 2002 р. Зав. кафедрою Ковальський Б.П. ПРОГРАМА КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ. Для студентів бакалаврського циклу «НТУУ «КПІ» на 2006-2007 н.р. Програма розроблена у відповідності з наказом МОН України від 18.02.1994р. № 1/9-18 «Про розробку освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням», наказом по НТУУ «КПІ» від 01.02.2002р. № 1-15 «Про планування навчального процесу та підготовку підрозділів Історія України. Соціально-політичні аспекти. Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації. 2006 рік. Загальна редакція Б.П. Ковальського Колектив авторів: професор КПІ, доц. Лебедєв І.К., доц. Горбань Т.Ю., к.і.н. Ховрич С.М. Використані підготовчі матеріали проф. Лихолата О.В., доц. Юра П.С. У посібнику розглядаються проблеми виникнення і функціонування освітніх систем в Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки і техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені пріоритетні напрямки освітньої, наукової і техніко-промислової політики України після проголошення її незалежності. Курс подається за модульною схемою. Рекомендовано до друку Вченою радою факультету соціології НТУУ “КПІ”. Розроблено на основі програми курсу, затвердженої МОНУ. ISB У Кафедра історії НТУУ “КПІ” Вступ. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу. Предмет, завдання, методологічні принципи, джерела вивчення історії України як науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність, діяльність в соціально-політичній, інших сферах життя з давніх часів до сьогодення. Еволюція концепцій та історіографії основних проблем курсу, його наукова періодизація. Значення вивчення історії України для підготовки майбутніх спеціалістів, її місце і роль в гуманізації діяльності людини. Оволодіння курсом дозволить молодому професіоналу спиратись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, виробити на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності. Історіографія проблеми генезису українського народу, становлення української нації. Початок людської цивілізації на території України. Пращури сучасних українців. Поняття народність, народ, нація, етногенез. Наша передісторія: трипільська доба, післятрипільська доба, скіфо-сарматська доба, слов’янська доба. Теорії походження слов’ян та історіографія проблеми генезису українського народу. Проблема “прабатьківщини” слов’ян в історичній науці. Український народ – автохтон на своїй землі. Основні концепції, підходи щодо формування та розвитку українського етносу.

Основні періоди формування українського народу. Перша згадка назви “Україна”. Становлення української нації. Нація – вища форма розвитку етносу. Співвідношення народу і нації. Труднощі “відродження” і становлення української нації. Модуль І. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України. Етнополітика як наука і навчальний предмет, її взаємозв’язок з історією та їх взаємовплив. Основні поняття та категорії етнополітики. Суб’єкт і об’єкт етнополітики. Політична правосуб’єктність як визначальний критерій в етнополітичних відносинах в історичній ретроспективі. Регіони як об’єкти вивчення: Буковина, Волинь, Галичина, Закарпаття, Слобожанщина. Особливості формування етнонаціональної структури Південноукраїнського регіону. Поняття “історико-етнографічний регіон” в історичному контексті. Критерії етнічної приналежності. Причини дезінтегративних процесів в українському суспільстві та формування історико-етнографічних регіонів. Обумовленість та форми проявів етнокультурних особливостей українців в етнорегіональному вимірі. Етнокультурні регіони як об’єкти етнополітики держав, у складі яких вони знаходились. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу. Історичні аспекти, найбільш характерні риси спілкування між собою, в рамках держави чисельних етносів в Україні. Природно-географічні та історичні умови формування етнічної території української народності в період феодалізму. Проблеми етнічного походження Київської Русі. Етнічна структура Давньоруської держави. Концепції полі- та моноетнічності давньоруської народності. Міжетнічна толерантність в Київській Русі. Причини та суть етнополітичного конфлікту з єврейською общиною. Етнічний фактор в суспільно-політичному житті Галицько-Волинської держави. Етапи формування української народності. Назви етнічної території та населення України. Особливості литовської експансії на українські землі: етнополітичні виміри. Міжетнічні процеси в контексті польсько-литовських уній. Етнополітика Речі Посполитої. Проблеми українсько-польських та українсько-єврейських стосунків. Полонізація української еліти. Релігійна унія: взаємовплив релігійних та етнічних процесів. Етнополітика козацько-гетьманської держави. Посилення “російського фактору”. Обмеження та остаточна ліквідація автономії України: етнополітичний аспект. Етнополітичні процеси на Правобережжі. Етнополітичний фактор в умовах інкорпорації українських земель до складу Російської імперії. Український національне піднесення кінця XVIII – початку ХХст. Засадничі принципи етнополітики Австрійської імперії. Українсько-польська конфронтація. Національні процеси в середовищі українців Східної Галичини. Міжетнічні стосунки на Буковині та Закарпатті. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців. Еміграція як соціально-економічне і політичне явище. Причини еміграції. Початок еміграційних явищ в Україні. Перші українські емігранти. Східна еміграція – початок, розвиток.

Розселення українців на території Російської імперії. Еміграція українців до країн Західної Європи. Перша хвиля: еміграція українців до 1914 року. Друга хвиля: у міжвоєнний період. Третя хвиля: друга світова війна та “переміщені особи”. Четверта хвиля: Україна в період незалежності. Розселення українців в сучасному світі. Масова українська еміграція. Східна українська діаспора. Західна українська діаспора. Необхідність активізації українства для розбудови власної держави. Внесок українців у політику, науку, культуру, мистецтво, господарське, церковне життя в державах, де вони проживають. Українська діаспора сьогодні та Україна. Національна програма “Закордонне українство” на період до 2005 року. Всесвітній форум українців 2003 року – вагомий консолідуючий чинник різних гілок українського етносу. Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду. Національна революція 1917-1918рр. Створення Центральної Ради, етнополітичний фактор її діяльності. (І, ІІ, ІІІ та IV Універсали). Етнополітичні аспекти внутрішньої політики у часи гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Міжетнічні конфлікти у національно-визвольному русі на Західноукраїнських землях у період 1918-1920рр. Етнічний фактор у політиці радянської влади в Україні у 1917-1920рр. Національно-державне будівництво в Україні. Входження УСРР до СРСР. Проблеми вирішення взаємних стосунків між різними етнічними спільнотами в роки коренізації (українізації). Обмеження національних прав української республіки в 30-ті рр. в процесі створення адміністративно-бюрократичної системи в СРСР. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках. Режим соціального і національного гноблення в Галичині, Буковині, Закарпатті. Розвиток національно-визвольного руху. Етнополітичні проблеми в Україні періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. Боротьба українського народу за своє виживання та звільнення. Посилення русифікації за часів тоталітарного режиму, роль дисидентства у національно-визвольному русі в період кризи Радянської системи. Етнополітичний фактор в умовах розбудови української незалежної держави. Задоволення національно-мовних і культурних потреб усіх етносів в Україні. Роль засобів масової інформації, повернення незаконно депортованих народів та проблеми відродження їх культури. Нелегальна міграція. Проблеми біженців. Модуль ІІ. Історичний поступ української держави. Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів процесу українського державотворення. Слов’янська держава Київська Русь. Козацько-гетьманська держава. Концепції державності в українській історико-політичній науці. Історико-психологічні особливості формування української державності і права. Становлення і розвиток суспільних зв’язків в Україні в додержавний період: родини, роду, племені, полісів, союзів полісів і племен. Полісна організація суспільства представників Трипільської, Середньостогівської та інших культур. Виникнення першопочатків держави в Україні в ІV-І тисячоліттях до н.е.: характерні закономірності і особливості. Військова демократія як особлива форма організації суспільства.

Намагання (зокрема РУП) поєднати ці дві ідеології не дали взаємоприйнятних результатів, і зі вступом українців у XX ст. ця проблема лишалася нерозв'язаною. СХІДНА ГАЛИЧИНА: ОПЛОТ УКРАЇНСТВА Соціально-економічний аспект. Новий політичний лад. Реакція українців. Зростання організованості. Польсько-українська конфронтація. Буковина і Закарпаття Яку користь здатні принести економічно зубожілому, соціальне нерозвинутому, культурно нерухомому й політичне слабкому суспільству реформи законодавства, а якщо конкретніше: який вплив справили на українців габсбурзької імперії конституційні реформи XIX ст.? До кінця XIX ст. західні українці вже мали великі здобутки завдяки тим новим можливостям, що їх створила конституція. Але вони також розуміли, що закони й конституції здатні гарантувати соціально-економічну та національну справедливість лише до певних меж. Проте в загальному підсумку австрійські конституції 1848 р. й особливо 1867 р. мали позитивний вплив і стали поштовхом до небаченого піднесення політичної активності в західноукраїнському суспільстві, до його організаційного зростання

1. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

2. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

3. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

4. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

5. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

6. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
7. Соціалізм в історії України
8. Політика і етика: соціально-філософський аспект

9. Історія фахової соціальної роботи в Україні

10. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

11. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

12. Найдавніші часи в історії України

13. Питання з Історії України

14. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

15. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

16. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

17. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

18. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

19. Соціальна політика

20. Державне регулювання соціальної політики

21. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

22. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
23. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
24. Структура системи соціального захисту населення і політики України

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

27. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

28. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

29. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

30. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

31. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

32. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

34. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

37. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

38. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті
39. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
40. Суспільно-політичне та культурне життя України

41. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

42. Вибори та їх роль у політичному житті України

43. Партійна система України. Політичний маркетинг

44. Центристські партії в політичній системі сучасної України

45. Перспективи соціального розвитку України

46. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

47. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

48. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

50. Історія України

51. Історія соборності України

52. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

53. Податкова політика України

54. Основні напрямки зовнішньої політики України
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

57. Утворення Скіфії та її політична історія

58. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

59. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

60. Економіко- і політико-географічне положення України

61. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

62. Історія створення Державного Гімну України

63. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

64. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

65. Принципи розробки та оцінки державної політики України

66. Соціальна захищеність дітей в Україні

67. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

68. Сучасна мовна політика України

69. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

70. Історія міжнародних відносин України
71. Історія розвитку України
72. Історія України

73. Історія України до ХVI ст

74. Політична історія Галицько-Волинського князівства

75. Політична система Української козацької держави

76. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

77. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

78. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

79. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

80. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

81. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

82. Культура України XIX сторіччя

83. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

84. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

85. Валютна політика України

86. Етапи розвитку політичної думи в Україні
87. Історія світової політичної думки
88. Політичні партії в Україні та їх основні типи

89. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

90. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

91. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

92. Політична влада у світі та в Україні

93. Політичне лідерство в Україні

94. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

95. Політичні партії в Україні

96. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

98. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

99. Історія соціальної роботи XVII-XX ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.