Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Техника как социальный феномен

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

смотреть на рефераты похожие на "Техника как социальный феномен " Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра: АСОІУ Контрольна робота з курсу "Філософія" Тема: "Техніка як соціальний феномен" Виконав: Прийняв: Студентка групи ЗІС-01 Викладач Соколова Наталія Сергіївна м.Київ 2002р. План.Вступ 1. Поняття техніки. Різні тлумачення поняття техніки. 2. Розвиток техніки. Закономірності розвитку техніки і технічний прогрес. 3. Взаємодія техніки і суспільства 4. Проблеми і протиріччя розвитку техніки Висновок Вступ Наука і техніка як напрямки людської діяльності існують віддавна. Однак, якщо в минулих сторіччях проблеми цих областей цікавили лише вузьке коло причетних до них інтелектуалів, а відношення до техніки було сугубо прикладним, то наш час висунув обидва ці явища у центр суспільної уваги, залучило до них погляди мільйонів людей. Осмислення їх значимості для історії і кожної людини стало задачею філософської думки. Зараз філософія техніки і філософія науки сформувалися як відносно самостійні області теоретичного пошуку, не менш значимі, чим традиційні онтологія і гносеологія. Необхідно відзначити, що якщо наука - древній об'єкт філософської рефлексії, то техніка стала предметом професійного філософського аналізу порівняно недавно. Звичайно ж мислителі Древньої Греції, епохи Відродження, і Нового часу зверталися до розгляду теоретичних і філософських проблем техніки, однак, перші зачатки саме філософії техніки виникли в XIX столітті в Німеччині, Франції, на початку XX століття - у Росії (роботи П. А. Энгельмейера). Середина нашого сторіччя породила могутній сплеск уваги до цієї проблеми. Мартін Хайдеггер, Карл Ясперс, Томас Веблен, Олвин Тоффлер і ряд інших філософів (у т.ч. наших співвітчизників) поставили найгостріші проблеми щодо онтологичного статусу і генезису техніки, її сутності, феноменологичних характеристиках і перспективах майбутнього розвитку. Стрімкий розвиток техніки обумовив її усеосяжний вплив на сучасний світ. Визначальний вплив техніки випробують такі соціальні сфери й інститути як економіка, екологія, наука, політика і т.д. У нашому столітті це принциповим образом змінює соціальний статус техніки, перетворює її у фактор, що визначає майбутнє людства. Немаловажне й інша обставина. Сучасна техніка усе більше створюється зусиллями колективної творчості, особливо якщо мова йде про складні системи. Вона вимагає величезних витрат, нерідко ґрунтується на таких інтенсивних процесах, що можуть бути небезпечні і руйнівні. Техніка завжди зв'язана з людиною. Люди і техніка взаємодіють між собою не тільки на виробництві, але й у побуті, У повсякденному житті. Це спілкування підсилюється разом зі зростаючою технізацією громадського життя. Техніка нашого часу більше не техніка минулих століть. Технічний розвиток досягло такого рівня, що, у принципі, людина може здійснити будь- як своє бажання, усе менше і менше залишається неможливого для людини, оснащеного технікою. Усе це загострює проблему наслідків технічного розвитку. Людина так глибоко проникає в надра природи, що по суті своєї технічна діяльність у сучасному світі стає частиною еволюційного процесу, а людина - співучасником еволюції.

Отже, що ж це за феномен - техніка? Яка її сутність, як вона взаємодіє з природою, суспільством, людиною, які закономірності її розвитку, яке відношення до неї? Питань безліч. 1. Поняття техніки. Різні тлумачення поняття техніки. Довгий і складний шлях пройшло у своєму розвитку людство і весь цей шлях невіддільний від прогресу техніки. Мінялися історичні епохи, відбувався рух від однієї формації до іншої. Кожна нова ступінь соціально- економічного розвитку ґрунтувалася на новій технічній базі. Мінялося і розуміння самого громадського життя, новим змістом наповнялися нові, давно сформовані поняття. Так відбулося і з технікою. Це поняття виникло ще в античному суспільстві і бере свій початок від грецького слова "техне", що означало уміння, майстерність, митецьку діяльність. Тепер це слово асоціюється в більшості людей з машинами, різними знаряддями, усе більш складними системами, що пронизують практично всі сфери громадського життя і людської діяльності. Але збереглося і старе значення цього слова: говорять про техніка художника і музиканта, актора і спортсмена, припускаючи всі те ж уміння і майстерність. З'являються нові тенденції в розумінні техніки, зв'язані зі зростанням ролі науки в технічному розвитку, а так само з тим, що тепер нерідко набагато складніше розробити, спроектувати, технічну систему, чим її виготовити. Це висуває на перший план наукова і технічна творчість, породжуючи нові аспекти в інтерпретації самої техніки. Зміст поняття "техніка" незвичайно розширився й ускладнився, тому, дати його адекватне визначення стало справою надзвичайно складною. Багатозначність у розумінні техніки і розмаїття її визначень неминуче змушує почати вивчення проблеми з розгляду питання про те, який зміст охоплює це поняття. Звернемося до філософського енциклопедичного словника. ТЕХНІКА (від грецького "техне" - мистецтво, майстерність, уміння) - система штучних органів діяльності суспільства, що розвивається за допомогою історичного процесу в природному матеріалі трудових функцій, навичок, досвіду і знань шляхом пізнання і використання сил і закономірностей природи. Техніка разом з людьми, що створюють її і приводять у дію утворить складову частину продуктивних сил суспільства і є показником тих суспільних відносин, при яких відбувається праця; складає матеріальний базис кожної суспільної формації. У такий спосіб техніка - це феномен, що вимагає детального аналізу і глибокого філософського осмислення. Відразу ж потрібно відзначити, що філософія почала вивчати феномен техніки з явним запізненням. Античні концепції вже згадуваного "техне" мали на увазі скоріше не техніку, а мистецтво виробництва речей, що втілює в собі знання, що наслідує природі і виступає як зразок для розуміння мінливого природного буття. Французькі і німецькі просвітителі (Даламбер, Дідро, Алштед, Бекман, Юр і ін.) звернули увагу на ремесла й описали багато технічних нововведень і винаходів. Гегель у "Реальній філософії" і "Філософії права" зв'язав виникнення машини з розділенням праці, дав перший філософський аналіз гарматного відношення людини до природи.

Однак перевага, що завжди надавалася філософією теоретичному знанню і розуму, теоретичній установці перед практичним знанням і розумом, очевидно і була однією з причин того, що філософія з явним запізненням звернулася до осмислення феномена техніки і ролі техніки в житті людини. У повороті філософії до техніки величезну роль зіграли праці К. Маркса, що дав не тільки економічний аналіз ролі машини в створенні капіталізму, але і показав руйнівний вплив машинного способу виробництва на робітника. Цю роль Маркса в соціально-філософському аналізі техніки визнають усі філософи техніки. У наші дні дослідження техніки розгортаються в різних напрямках, техніка показала свою фундаментальну роль у всім бутті людини, сформовані різні концепції філософії техніки. І все-таки багато філософів відзначають незначну роль, що до сьогоднішнього дня грає філософія техніки усередині самої філософії навіть при явному наростанні інтересу до цієї області останнім часом; неоднорідність філософії техніки, що включає в себе і філософію науки, і технологію, і соціологію техніки; незадовільність філософського осмислення техніки. Хоча деякі філософи і говорять про відсутність систематичної і розробленої філософської традиції у філософії техніки, усе-таки з такою оцінкою стану справ у даній галузі філософії погодитися важко. Усе більш явним стає коло проблем філософії техніки, уточнюються і диференціюються позиції й установки філософів щодо техніки і технічного прогресу, формуються і розгортаються різні дослідницькі програми, а тим самим і різні традиції у філософії техніки. Техніка розглядається як складний соціокультурний феномен, причому усі філософи підкреслюють багатомірність техніки. Це ще більше ускладнює філософський аналіз техніки. Можна сказати, що жоден великий мислитель ХХ століття не обійшов своєю увагою феномен техніки в процесі технізації сучасної культури. Серед найбільш значних філософів техніки слід зазначити культурно - історичну концепцію (Ф. Дессауэр, Т. Литт), феноменологію Э. Гуссерля, філософію життя (А. Бергсон, О. Шпенглер), екзистенціалізм (К. Ясперс, Х. Ортега-и- Гассет, М. Хайдеггер), філософську антропологію (А. Гелен, Г. Плесснер), Эсхатологичну метафізику Н. А. Бердяєва, неомарксизм франкфуртської школи (Г. Маркузе, Ю. Хабермас і ін.) При всім різноманітті філософських концепцій техніки слід зазначити одну особливість філософії техніки - у її формуванні поряд із професійними філософами величезну роль зіграли натуралісти й інженери. Більш того, у ряді країн (наприклад, у дореволюційній Росії і Німеччині) інженери були ініціаторами постановки питання про необхідність і важливість філософії техніки і формуванні перших дослідницьких програм у цій області. В інших же країнах, зокрема, у Франції і США ініціатива була висунута філософами і вченими, фахівцями в різних природничих науках, що водночас були урядовими експертами щодо оцінки технологій і керування науково-технічною політикою. Труднощі філософського дослідження техніки зв'язані не тільки з тим, що воно далеко виходить за рамки вивчення методологічних проблем технічного знання і технічних наук, але і з тим, що воно повинно містити в собі величезний комплекс різнорідних проблем - відношення техніки і людини, техніки і природи, техніки і буття, місця техніки в соціокультурному світі, оцінки технічних інновацій і науково-технічного прогресу, соціологічних, економічних і соціально-психологічних умов і наслідків технічного прогресу, взаємовідносин техніки і праці, інженерної діяльності і техніки, техніки і навколишнього середовища, екологічних наслідків науково-технічного прогресу та ін.

В некоторых квадратах отчетливо проступали цифры - двойки и семерки. Что это было послание другого разума или просто причуды природы? В данном случае ответить сложно. Но есть другие факты, в которых явно просматриваются попытки вступить с нами в контакт. Взять, к примеру, все тот же полтергейст. Ведь чудеса "шумного духа" буквально вынуждают нас заметить себя, иногда весьма чутко реагируя на малейшие желания очевидцев происходящего: стуком отвечают на вопросы, по мысленной просьбе двигают предметы... И это уже не назовешь проделками подсознания, ведь происходят вполне реальные события, которые фиксирует не только человек, но и техника. Впрочем, феномен полтергейста слишком сложен, чтобы определенно знать, что абсолютно все события происходят наяву. Как, например, объяснить фигуру "черного человека", которого нередко видят перед самым началом аномальных проявлений? Ученые как-то обходят стороной этот вопрос. Ведь, действительно, что общего между "странным человеком в черном", с которым очевидец столкнулся на лестнице или который за день до этого "ошибся дверью", и "взбесившейся мебелью", которая вскоре начинает разгуливать по квартире? Но очевидцы, в доме которых приключился полтергейст, упорно настаивают на связи этих двух событий, подчеркивая, что "черный человек" произвел на них неизгладимое и, как правило, гнетущее впечатление

1. Феномен группового давления в социальной психологии группы

2. Социальная защита и социальные гарантии государственных служащих

3. Феномен бюрократии: социальная и политическая сущность

4. Типология техники. Современные тенденции развития техники

5. Социальная политика и социальная справедливость

6. Социальное действие и социальное взаимодействие как базовые понятия в социологии
7. Бедность как социальный феномен
8. Толерантность и полисубъектная социальность процесса формирования социального самосознания шотландского народа.

9. Литература - Социальная медицина (основы социальной медицины и управления)

10. Агрессивное поведение: социальная норма или социальная патология?

11. Агрессия как социально-психологический феномен

12. России нужна не социальная реклама, а социальная политика

13. Потребительство как социальный феномен современности

14. Социальная защищенность: проблема социальной защищенности военнослужащих

15. Социально-психологический феномен лидерства в спортивных командах

16. Стихийное массовое поведение: понятие, социальный феномен и предмет исследования

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Социальные роли и социальная стратификация

18. Государственная социальная политика и социальная защита граждан

19. Словесные ассоциации как средство описания социальных феноменов

20. Роль культуры в социальном воспроизводстве и социальном прогрессе

21. Организация социально-педагогической деятельности социального работника по предупреждению правонарушений

22. Власть как социальный феномен
23. Социальный конфликт и социальное согласие
24. Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения

25. Понятие социальной структуры и социального пространства

26. Роль социальной политики для социальной безопасности

27. Социализация личности. Теория социальной стратификации и социальной мобильности

28. Социальная стратификация и социальная мобильность в современном российском обществе

29. Социальные организации и социальное управление

30. Феномен социального недоверия

31. Человек как социальное существо. Соотношение социального и биологического в обществе

32. Социальные ресурсы и социальные риски

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Нарастание кризисных явлений в технико-экономической и социально-политической жизни страны в 70 – начале 80 гг.

34. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

35. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

36. Феномен Валенсы

37. Российский феномен педагогического новаторства

38. Феномен вождизма в мировой истории
39. Общение как феномен культуры
40. Феномен лидерства в психологии

41. Христианство – как культурный феномен

42. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

43. Феномен сталинизма

44. Полис- феномен древнегреческой цивилизации

45. Феномен старообрядчества в истории России

46. Microsoft - фирма, феномен, миф

47. Феномен римской литературы

48. СМИ как феномен общественной жизни и объект исследования

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

49. Феномен декабризма

50. Искусство как феномен Жизни

51. Самодержавие как феномен русской культуры

52. Феномен любви в русской культуре

53. Религиозные объединения в эллинистическом Египте как социокультурный феномен

54. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи
55. Феномен маргинальности в культуре
56. Феномен Ван Гога

57. Игорь Северянин, Оскар Уайльд и феномен эстетизма в мировой культуре конца XIX - начала XX века

58. Феномен жизни и законы неживой природы

59. Энергетический феномен вакуума

60. Феномен игры: ее место и роль в культурной жизни человека и культура ее бытия

61. Феномен програмированного обучения

62. Феномен и природа конформизма российской интеллигенции в XX веке

63. Феномен "Экзистенциально нового" в dasein- и экзистенциальном анализе (антропологическое исследование)

64. Взгляд на феномен воли

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

65. Способности и одарённость. Феномен гениальности

66. Феномен гептрала

67. Феномен профессиональной рефлексии

68. Феномен игры

69. Феномен внимания

70. Рассказ о печи Ахная как диалектический феномен
71. Контроль сознания и феномен культа
72. Феномен религиозности в изменяющейся России

73. Кто мы? Феномен России

74. Феномен преодоления в психологической подготовке спортсменов

75. Феномен бюрократии

76. Гегелевский феномен современности, или Насколько Гегель близок к модерну

77. Феномен образования в меняющемся обществе

78. Урбанизация - феномен XXI века

79. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери

80. Самозванчество как феномен в русской истории

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

81. Политика и мистика. Феномен прихода Гитлера к власти

82. Нравственно–богословское осмысление ряда феноменов психологии личности

83. Эволюция взглядов К.Г. Юнга НА христианство и феномен национал-социализма

84. Человек - феномен природы

85. Феномен развития Республики Корея

86. Феномен "злого гения" в деструктивных сектах
87. Феномен культури стародавнього Риму
88. Феномен самозванчества в России

89. Феномен сталинской национальной политики в СССР в 20–30 гг. XX века

90. Этнический феномен американского народа

91. Провинция как социокультурный феномен

92. Феномен жизни и песенного творчества Юрия Визбора

93. Феномен постмодернізму

94. Источник - феномен культуры и реальный объект познания

95. Феномен американского постмодернизма и проблема эстетической центриорики реализма в романе Дж. Гарднера "Осенний свет"

96. Управління, як соціальний феномен

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Феномен психологической мотивации в управлении персоналом

98. Феномен мировой рок-культуры

99. Теоретические подходы к феномену "математическое мышление"

100. Феномен партии власти в современной российской политической системе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.