Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ХАРКІВСКИЙ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (ХФЕК) КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни Філософія Тема роботи: Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу. Виконала студентка 1 курсу 15 групи Спеціальність: „Фінанси” Коновал А. А. Викладач ( підпис) (прізвище) Харків 2004 - План1 Традиції та особливості розвитку філософської думки України. 1.1 Становлення українського неоплатонізму XIX – XX ст. 1.2 Академічна філософія України в XIX ст. ( Куліш, Шевченко, Юркевич) 2 Філософія нового часу 2.1 Філософія обґрунтування нової картини світу (Ф. Бекон, Р. Декарт.) 2.2 Класична німецька філософія (Кант, Гегель, Фейєрбах.) 1.1 Становлення українського неоплатонізму XIX – XX ст. Одним з прихильників думок Платона був П. Д. Юркевич. Він як філософ намагався знайти незмінну ідею об’єкта; в цій ідеї мислення і буття тотожні. Істина відкривається не тільки мисленням, а й серцем, оскільки пошук істини пов’язаний з релігійними і моральними прагненнями людини. Значний вклад у розвиток філософії України зробили видатні вчені – природознавці другої половини XIX – XX ст. Ряд всесвітньо відомих вчених, таких як М. С. Ващенко – Захарченко, Д. О. Граве, В. П. Єрмаков, Й. Й. Косоногов, Т. Ф. Осиповський, С. М. Реформатський та ін. Сконцентрували світоглядно – філософську увагу на обґрунтуванні положень про об’єктивне, незалежне від свідомості людей існування світу. Вони обґрунтували прогресивні погляди на рух , простір і час як форми існування матерії, пропагували ідею єдності світу, яка передбачала розуміння людини як невіддільної від усієї природи істоти і одночасно – як окрему особистість. 1.2 Академічна філософія України в XIX ст. (Куліш, Шевченко, Юркевич.) У XIX ст. філософська думка вийшла на новий рівень своїх проявів: академічна філософія тепер викладається у світських навчальних закладах. Після відкриття у 1803р. Харківського університету на викладання філософії до нього був запрошений німецький філософ Йоган Шад, учень Фіхте. Він перебував на посаді професора філософії Харківського університету із 1806 по 1816 рік. Йоган Шад намагався наблизити теоретичний розум до практичного, а також поставав проти відриву форм знання від досвіду. Особливу увагу приділяв пізнанню протилежностей, котрі внутрішньо притаманні кожній речі. Світ у його розумінні становить собою велетенське поле взаємодії позитивних і негативних сил. Наполягав на потребі еволюційного розвитку суспільства, що уможливило б гармонізацію суспільних та особистих інтересів. Памфіл Юркевич (1826 – 1874) справив особливий вплив на духовне становлення своїх сучасників, викладав філософію в Київській духовній академії, а з 1863 року – у Московському університеті, де очолив кафедру філософії. За життя філософа були надруковані 12 його праць. Філософські погляди і позиції П. Юркевича були такі: вважав філософські ідеї Платона та Канта найбільш продуктивними в історії філософії; високо оцінював і філософію Гегеля, не приймаючи його діалектики; критикував як однобічні крайні філософські позиції як матеріалізм, так і ідеалізм; поза відношенням до духовного неможливою постає людська моральність; розробив вчення про серце, яке філософ розглядав трояко: як центр людської тілесної організації; як центр духовної діяльності людини; як осередок морального життя людини.

Інша велика постать в українській літературі, що відчутно вплинула на культуру та світогляд, - Т. Г. Шевченко ( 1814 – 1861), який звернувся у своїх думках та творчості до пам’яток національної історії. Торкаючись цього явища, поет писав у обґрунтуванні структури альбому „ Мальовнича Україна”: „ У межах моєї Батьківщини. збереглися дотепер численні сліди столітніх потрясінь, що спіткали колись цей край у безперервній боротьбі за віру й незалежність із чужорідними хижими сусідами. в пам’яті народній живі численні поетичні перекази, що свідчать про шляхетні подвиги предків”. Т. Шевченко, як ніхто інший, влучно та переконливо репрезентував ідею соборності України, єдності усіх її земель всупереч історичній недолі, що роз’єднала різні частини колись єдиного краю, розкидавши їх по різних державах. Ідеї світогляду Т. Шевченка: Ідея глибинної спорідненості людини із природою; Ідея народу як єдиного суверенна своєї історії та своєї життєвої долі; Ідея віри у справедливого Бога; Ідея насильницької народної революції; у творах Шевченка досить виразно Проведена думка про важливу роль у суспільному житті та історії прогресу знань, науки, освіти. Через усю творчість Шевченка проходить своєрідний культ жінки – матері: для поета вона постає уособленням і сили життя, і його чарівної краси. Пантелеймон Куліш (1819 – 1897) був соратником Т. Шевченка та М. Костомарова. Особливе місце у його творчості посідає нарис „Зазивний лист до української інтелігенції”(1883), у якому у полум’яній, закличній формі окреслено соціальне покликання освічених верств суспільства, зобов’язаних виконати функцію національної еліти. Твір П. Куліша сповнений оптимізму й віри у відродження українського етнічного організму. За світоглядним спрямуванням П. Куліш був: Людиною глибоко релігійною; Дещо абсолютизував фатальний хід процесів дійсності; У поглядах на Україну він романтизував її минуле; Звинувачував урбанізацію у руйнуванні первинної моральності народу; Розвивав так звану „хуторянську філософію”, закликаючи повернутися до близькості із природою та простих форм життя. 2 Філософія нового часу 2.1 Філософія обґрунтування нової картини світу Ф. Бекон, Р. Декарт.) Філософія Нового часу на відміну від попередніх часів відрізнялася тим, що більшість ідей і напрямків, які розроблялися у бік пояснення світобудови були не просто домислами чи теоретичним матеріалом. Більшість напрямків і гіпотез, які були запропоновані у той час опиралися на нові досягнення в області фізики, механіки, хімії та інших наук. Наукова практика стала фундаментом новим філософським міркуванням. Вчені різних наук у період Нового часу створили фундамент для розвитку філософії Нового часу стосовно пояснення світобудови. За спеціальним змістом це був період формування і утвердження в Європі буржуазних відносин. Зараз термін буржуазний не дуже вживаний, проте в даному випадку йдеться про фіксацію того факту, що у самих засадах суспільного життя відбулися суттєві зміни: центр життя – виробничої, культурної, соціально – політичної діяльності змістився у міста, де почали бурхливо розвиватися різноманітні форми промислової діяльності.

Врешті це привело до появи машинного виробництва, яке революціонізувало всю людську діяльність взагалі. Паралельно зі змінами у діяльності відбувались і зміни у суспільних стосунках: розриваються колишні зв’язки особистої залежності людини від людини, зникає велика сім’я, а натомість з’являється вільний автономний індивід. Все це спричиняє шалене прискорення темпів життя, зростання масштабів соціальної динаміки. Відбулись суттєві зрушення і в інших сферах духовного життя: з’являється мистецтво в його сучасному розумінні, тобто мистецтво світське, автономне у своєму розвитку; народжуються роман як літературний жанр, опера, сучасний театр, архітектура масових забудов, промислова архітектура; виникають національні Академії наук, з’являються перші газети та часописи, у тому числі – і наукові, з’являється мілкий транспорт. Нарешті, все це знайшло своє виявлення у новому світогляді: світ тепер розглядається людиною як об’єкт, на який спрямовується людська активність, а сама людина – як суб’єкт, тобто вихідний автономний пункт такої активності; світ постає в якості надскладного механізму, типовим взірцем якого був механічний годинник; людина повинна пізнати цей механізм та опанувати його; природа тепер поділяється на живу та неживу, але і та, і інша є лише основою для росту людської могутності; вважається, що людина, спираючись на свій розум, повинна перетворити середовище своєї життєдіяльності, зробивши його оптимальним. Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI—XVII ст., становлення експериментального природознавства. Вона утверджувала свої засадні принципи в боротьбі з феодальною ідеологію, середньовічною схоластикою, релігією та церквою, продовжуючи духовні надбання епохи Відродження. Найсуттєвішою особливістю філософії Нового часу була орієнтація на природознавство, тісний зв'язок з проблемами методології наукового пізнання, в якому вона вбачала головний засіб морального і соціального оновлення людства, утвердження людської гідності, свободи і щастя. Головне своє завдання філософія Нового часу вбачає в розробці та обґрунтуванні методів наукового пізнання, концентруючи основну свою проблематику навколо методології наукового пізнання та гносеології. На цій основі формуються в філософії XVII ст. два протилежні напрямки: емпіризм та раціоналізм, й Емпіризм проголошує, що основний зміст наукове пізнання отримує з чуттєвого досвіду, в знаннях немає нічого, чого б раніше не було в чуттєвому досвіді суб'єкта. Раціональне пізнання, розум не привносить ніякого нового змістовного знання, а лише систематизує дані чуттєво сенситивного досвіду. Раціоналізм наголошує, що основний зміст наукового знання досягається через діяльність розуму, роз судку та інтелектуальної інтуїції, а чуттєво сенситивне пізнання лише підштовхує розум до діяльності. Ідеалом знання як емпіризм, так і раціоналізм вважали математику, а основними характерними рисами істинного знання визнавали всезагальність, необхідність, суттєвість.

Але й у тих вузьких рямцях, укранська ритовина находить соб змогу давати фрагменти сучасного соб життя й побуту з його обстановою й культурою. Особливо цнними виявилися т фрагменти для вдтворення нашо тогочасно архтектури й костюмольог. В противенств до московського, укранський дереворит з своми центрами у Львов й Кив став постйним помостом для культурно-мистецьких звязкв Украни з рештою Европи. Укранськ ритвники, як тльки усволися з матерялом, переносять у сво твори не тльки мотиви захдно-европейсько орнаментики, архтектури, обстанови й костюмв, але й копюють цл гравюри та картини таких мистцв, як Дрер, Альдегравер, Рафаель та нш. Посередництво ритовини в розвитку й поширенню укранського мистецтва доби барока, це одна з головних  заслуг для укрансько культури взагал. Деревляне будвництво Багата на дерево Украна стала батьквщиною одного з найдосконалших  най оригнальнших деревляних будвництв усього свту. Розвиток його почався ще в сумерках прастор нашо земл; заспокоюючи постйно назрваюч вимоги ужитковости та розвязуючи все нов питання конструкц й форми, досягло укранське деревляне будвництво найвисшого рвня технчно досконалости й оригнальности форми

1. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

3. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

4. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

5. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

6. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України
7. Розвиток політичної думки України
8. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

9. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

12. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

13. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

14. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

15. Філософські засади європейської моделі розвитку України

16. Художня культура незалежної України: традиції та новації

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

18. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

19. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

20. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

21. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

22. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
23. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
24. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

25. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

26. Походження людини та її поява на території України

27. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

28. Поняття, форма та функції Конституції України

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

31. Особливості перехідної економіки України

32. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

33. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

34. Культура та побут населення України

35. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

36. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

37. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

38. Банківська система України та проблеми її реформування
39. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
40. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

41. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

42. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

43. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

44. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

45. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

46. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

47. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

48. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

50. Предмет та методологія інформаційного права України

51. Принципи розробки та оцінки державної політики України

52. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

53. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

54. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
55. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни
56. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

57. Історія розвитку України

58. Окупація України військами Німеччини та її союзників

59. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

60. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

61. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

62. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

63. Суспільно-політичне та культурне життя України

64. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

66. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

67. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

68. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

69. Геополітика та геостратегія України

70. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
71. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
72. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

73. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

74. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

75. Вища освіта України і Болонський процес

76. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

77. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

78. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

79. Обрання та функції Президента України

80. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Перспективи соціального розвитку України

82. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

83. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

84. Водні шляхи та повітряний транспорт України

85. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

86. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі
87. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
88. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

89. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

90. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

91. Становлення та розвиток податкової служби України

92. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

93. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

94. Експортний потенціал України та її регіонів

95. Інфляція в Україні та її особливості

96. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

98. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

99. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

100. Атомна енергетика України і РПС


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.