Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Відкрите акціонерне товариство український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Філатов Юрій Васильович УДК 624.014:620.193 технологІчНА безПЕКА ТА пРодОВЖЕННЯ ресурсУ сталЕВИХ конструкцІй в корозІЙНИХ сЕРЕДОВИЩАХ 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донбаському центрі технологічної безпеки Відкритого акціонерного товариства Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Корольов Володимир Петрович, Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, директор Донбаського центру технологічної безпеки Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Єгоров Євгеній Аркадійович, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, завідувач кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій кандидат технічних наук, доцент Іванов Анатолій Порфірійович, Донбаський державний технічний університет, доцент кафедри будівельних конструкцій Захист відбудеться «26» червня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.857.01 у Відкритому акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського за адресою: 02660, м. Київ, проспект Визволителів, 1. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Відкритого акціонерного товариства Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського за адресою: 02660, м. Київ, проспект Визволителів, 1. Автореферат розісланий « » травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.857.01, д.т.н., с.н.с. О.І. Голоднов загальна характеристика роботиАктуальність теми. Проблема забезпечення технологічної безпеки на об'єктному рівні пов'язана з регламентацією підходів щодо попередження аварійних ситуацій на основі методів програмно-цільового керування надійністю конструкцій будівель та споруд. Технологічна безпека являє важливу структурну складову безпеки підприємства, що характеризує систему заходів для підтримки працездатності, підвищення експлуатаційних властивостей конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, які повністю або суттєво вичерпали свій нормативний ресурс. Такі об’єкти розглядаються як джерела потенційної небезпеки при модернізації (технічному переоснащенні), реконструкції та продовженні терміну їхньої експлуатації. Аналіз вітчизняних нормативних документів, європейських і міжнародних стандартів підтверджує, що забезпечення безпеки та ремонтопридатності конструкцій пов'язане з розвитком підходів до керування надійністю і якістю на основі ISO 9001:2000. Необхідність удосконалення нормативно-правових і методичних документів, що визначають порядок виконання робіт з підвищення надійності та безпеки експлуатації конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж на національному, галузевому, регіональному і об'єктному рівнях визначена розпорядженням КМУ № 100-р від 1 березня 2004 р.

“Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будівель і споруд”, Постановою КМУ від 8 жовтня 2004 р. № 1331 ”Про затвердження Державної науково-технічної програми &quo ;Ресурс&quo ;. Найнесприятливіші умови для оцінки показників технологічної безпеки мають місце на підприємствах металургійного комплексу, де експлуатуються приблизно 45% об'єктів за межами встановлених термінів, а технічний стан багатьох будівель і споруд не відповідає будівельним нормам і правилам. Розвиток методів керування технологічною безпекою пов'язаний з реалізацією програм технічного переоснащення і стратегічного розвитку підприємств. Аналіз функціональних вимог і технічних характеристик будівельних об'єктів за даними експертного діагностування конструкцій сприяють формуванню програм забезпечення надійності (ПЗН) і дозволяють визначити об'єми ремонтно-відновлюваних робіт для підтримки експлуатаційних параметрів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до завдань п.п. 6.4, 6.5 напрямків щодо вдосконалювання заходів забезпечення надійності та безпечної експлуатації споруд, конструкцій, устаткування та інженерних мереж Державної науково-технічної програми «Ресурс» (держ. регістр. № 0107U005865). Метою роботи є теоретичне узагальнення і експериментальне обґрунтування методу оцінювання технологічної безпеки будівель і споруд за показниками довговічності, ремонтопридатності та післяремонтної несучої здатності сталевих конструкцій у корозійних середовищах. Задачі досліджень: визначити якісні і кількісні критерії технологічної безпеки при продовженні терміну експлуатації конструкцій; обґрунтувати показники ремонтопридатності на основі моделей діагностики корозійного стану сталевих конструкцій та захисних покриттів за ознаками граничних станів; розробити методику реєстраційної оцінки рівня ризику при продовженні терміну експлуатації конструкцій на основі функціонально-вартісного аналізу показників ремонтопридатності та післяремонтної несучої здатності; сформувати специфікації ресурсу сталевих конструкцій для керування параметрами технічного стану і технологічної безпеки із визначенням, за даними моніторингу, ступеня критичності дефектів та пошкоджень; впровадити результати досліджень і розробок в стандарти підприємств і базу даних «Ресурс» для забезпечення безаварійної експлуатації сталевих конструкцій. Об’єкт дослідження – технічний стан сталевих конструкцій об’єктів металургійного виробництва, що вичерпали термін експлуатації. Предмет дослідження – характеристики технологічної безпеки і розрахункові моделі для визначення залишкового ресурсу та обґрунтування можливості продовження експлуатації конструкцій в умовах корозійного руйнування. Методи досліджень засновані на процесному підході до керування якістю та оцінки ризиків у будівництві, теорії надійності будівельних конструкцій, технічному діагностуванні об'єктів у корозійних середовищах, моделюванні напружено-деформованого стану, аналізі характеру, наслідків і критичності граничних станів сталевих конструкцій.

Наукову новизну отриманих результатів становлять: методика реєстраційної оцінки рівня ризику і розрахунково-експериментального визначення показників ремонтопридатності сталевих конструкцій за фактичним станом; математична модель продовження ресурсу та розрахункові параметри коефіцієнта готовності сталевих конструкцій при корозійних впливах з урахуванням післяремонтної несучої здатності; результати чисельного моделювання корозійного стану і оцінки пропускної здатності регулювання ресурсу при обґрунтуванні заходів первинного і вторинного захисту для розробки специфікації ПЗН сталевих конструкцій з урахуванням ступеня агресивності впливів; алгоритм попередження аварійних ситуацій промислових об'єктів, що включає аналіз груп відповідальності будівель і споруд, рівня загрози та вразливості за технологічною безпекою при експлуатації конструкцій у корозійних середовищах. Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що: розроблений методичний підхід дозволяє виконувати обґрунтування показників технологічної безпеки продовження залишкового ресурсу з урахуванням результатів діагностики корозійного стану і заходів щодо протикорозійного захисту конструкцій відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 й OHSAS 18001:1999; виконані прискорені випробування систем захисних покриттів (СЗП) і встановлені значення контрольного нормативу класифікаційних ознак ремонтопридатності конструкцій та їхніх захисних покриттів; визначена послідовність оцінки рівня ризику аварійних ситуацій за показниками ремонтопридатності та післяремонтної несучої здатності сталевих конструкцій, що експлуатуються в агресивних середовищах; сформована структура показників технологічної безпеки для бази даних «Ресурс», що дозволяє розробляти ПЗН для об'єктів у корозійних середовищах при технічному обслуговуванні конструкцій за фактичним станом. Впровадження результатів роботи. Результати досліджень використано при розробці: стандарту підприємства СТП 101С-6.3-05-2007 щодо забезпечення безпечної експлуатації конструкцій будівель і споруд об'єктів металургійного комплексу; положення про порядок виробництва і контролю протикорозійних робіт; інформаційної технології оцінки корозійного стану конструкцій будівель і споруд автоматизованої бази даних «Ресурс». Матеріали досліджень використані при оцінці показників технологічної безпеки, розробці рекомендацій з продовження терміну служби сталевих конструкцій ДП «Донецьквугілля», ВАТ «Ясинівський КХЗ», ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», ЗАТ «Макіївкокс», ЗАТ «Мініметалургійний завод «Істіл», а також для обґрунтування вибору засобів і методів протикорозійного захисту металоконструкцій об'єктів ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», Макіївського заводу металевих конструкцій тощо. Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертаційній роботі результати досліджень отримані здобувачем самостійно або в співавторстві відповідно до основних публікацій, в яких особисто авторові належать: сформульований підхід до оцінки рівня ризику при реєстраційному визначенні показників технологічної безпеки сталевих конструкцій; установлені характеристики рівня вразливості сталевих конструкцій і визначена область припустимих значень ремонтопридатності конструкцій; вирішена задача визначення пропускної здатності регулювання ресурсу сталевих конструкцій у корозійних середовищах; виконані розрахункові оцінки коефіцієнта готовності сталевих конструкцій (Kg) і їхніх захисних покриттів.

Большевики так вообще не стеснялись в своих ритуалах использовать атомные реакторы и космические станции (взрыв Чернобыля, например, был попыткой обмануть пророчество). С развитием нанотехнологий и искусственного интеллекта системы будут только усложняться, а магия повышаться в мощности, вплоть до появления машин, которые непонятно как созданы и непонятно как работают, но работают. Начало этому положили нацисты и большевики, но у них не было тогда достаточных ресурсов и технологий. Но у нас-то ресурсы и технологии будут. А значит, например, можно получить металл, который будет расти за счёт поглощённого света. Или пушку, которая превращает любой металл в свет. Всё это абсолютно реально допускают принципы Бытия. И они допускают, что мы их получим просто за счёт случайных совпадений. А обеспечивает различные случайные совпадения именно магия. Поэтому в нацистских дисколётах нет ничего такого уж странного. Подумаешь антигравитация. Базовый фемтотех. Или полая Земля. Все вот возмущаются, а лучше бы задумались: а вдруг она действительно полая, и мы внутри неё живём? Принципы Бытия этого не запрещают

1. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

2. Міжнародна економічна система та її головні елементи

3. Екологічна криза та форми її прояву

4. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

5. Населення та трудові ресурси України

6. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква
7. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії
8. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

9. Технологічна обробка дверних полотен

10. Технология строительства промышленного здания с использованием железобетонных конструкций

11. Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель

12. Екологічна безпека

13. Екологічна безпека літосфери

14. Екологічна безпека Приморських територій Криму

15. Економічна безпека підприємства

16. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

17. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

18. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

19. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

20. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

21. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

22. Разработка конструкции и технологии изготовления печатного узла
23. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів
24. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

25. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

26. К вопросу оценки остаточного ресурса конструкций здания

27. Безпека праці технологічних процесів РЕА

28. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

29. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

30. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

31. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

32. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

33. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

34. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

35. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

36. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

37. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

38. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
39. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час
40. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

41. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

42. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

43. Общая характеристика и классификация программного обеспечение и базовых технологий управления информационными ресурсами

44. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

45. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай

46. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

47. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

48. Технологія виготовлення мочених плодів та ягід

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки

49. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

50. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

51. Технологія продажу пральних, миючих та дезінфікуючих засобів

52. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

53. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

54. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
55. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
56. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

57. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

58. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

59. Економічна та торгово-політична роль митного збору

60. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

61. Економічна сутність та форми оплати праці

62. Управління ресурсами та запасами

63. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

64. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

65. Методи та технології інтерактивного навчання

66. Педагогические ресурсы здоровье сберегающих технологий

67. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

68. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

69. Популізм як специфічна політична технологія

70. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено
71. Технология изготовления сварной конструкции "Рама"
72. Технология монтажа металлических конструкций

73. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

74. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

75. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

76. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

77. Оптогальванічна та опторефракційна спектроскопія

78. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

79. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

80. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

81. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

82. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

83. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

84. Виснаження та деградація ґрунтових ресурсів

85. Екологічна економіка та управління природокористуванням

86. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
87. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
88. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

89. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

90. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

91. Нематеріальні ресурси та активи

92. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

93. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

94. Оптимизация работы предприятия ООО "Техсервис" по критерию прибыли за счет инноваций технологии и экономии ресурсов

95. Деревянные конструкции /без чертежей/

96. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

97. Усиление металлических и деревянных конструкций

98. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

99. Полная история танков мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.